22211_6413_ahsdod_arnona_book_r

2022 ארנונה שלכם ובשבילכם

2021 דצמבר

תושבות ותושבים יקרים, בשנתיים האחרונות התמודדנו עם מגפת הקורונה שהתפשטה בישראל וברחבי העולם וטלטלה את כולנו. נדרשנו להתאים את עצמנו לאורח חיים חדש ואחר, נקטנו בשורת פעולות שמטרתן הצלת חיי אדם ושמירה על בריאות התושבים ובמקביל שינינו את אופי מתן השירות לתושבים כך שיתאים לתקופה ולעולם הטכנולוגי של היום. שירותים רבים הפכו למקוונים על ידי השקעה נרחבת בפתרונות דיגיטציה וקידום עיר חכמה. גם שירותי אגף הגבייה הפכו ברובם לדיגיטליים, תשלומי מיסים, הגשת טפסים ובקשות, ואף הופקה חוברת ארנונה דיגיטלית זו באתר העירייה. הפעלנו משאבים רבים על מנת לתמוך בתושבי העיר שנפגעו כלכלית מהמגפה: קבלת אישור ממשרד הפנים לפטור את בעלי העסקים מתשלום אגרת השילוט ואגרת השימור, הקמת ועדה שאישרה מתווה למתן הנחות לתושבים שמצבם הכלכלי הורע, מתן הסדרי תשלומים נוחים לכל מי שזקוק לכך, ועוד. ההשתייכות לקהילה הינו צורך בסיסי אנושי ומהווה מרכיב חשוב באיכות החיים של הפרט וחוסנו, ולכל אחד מאתנו יש צורך עז לחוש שייך, מעורב, משמעותי ומשפיע בחברה בה אנו חיים. לכן, כחלק מתפיסת התושב במרכז, חשוב לנו כי כל אחד מתושבי העיר יראה עצמו כשותף לעיצוב המרחב הקהילתי שלו ולהחלטות הנוגעות לו, ויזכה לתחושת שייכות, סולידריות ומחויבות חברתית. בזכות תפיסה זו ומתן הדגש על קהילתיות ותהליך שיתוף הציבור, אשדוד שומרת על חוסן קהילתי לא רק במצבי שגרה אלא גם ובמיוחד בימי משבר וחירום, ובמקביל ממשיכה בתנופת העשייה והצמיחה ומבססת את מעמדה כמטרופולין כלכלי ותעסוקתי: פרסום המכרזים להקמת יחידות דיור לצעירים בשכונת פארק לכיש, תוספת ממ״דים למיגון בשעת חירום ברובעים הוותיקים במסגרת ופינוי בינוי, הקמת האצטדיון העירוני החדש, הקמת אזור תעשייה להייטק 38 פרויקטים של תמ"א וקבלת ההכרה של אשדוד כאזור פיתוח א' על ידי רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, שיעזרו לנו להגדיל את מקורות התעסוקה האיכותיים. אני קורא לכם גם השנה להמשיך ולקחת חלק בעשייה העירונית ולפעול יחד איתנו לשמירה על נקיון וחזות העיר, פיתוח חיי הקהילה וקידום איכות החיים הגבוהה באשדוד, אחת הערים היפות והאיכותיות במדינת ישראל. שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

2

3

תוכן העניינים

דבר ראש העיר ארנונה ואגרת שמירה

2 5 8

אפשרויות תשלום גבייה ואכיפה שירות ללא הגעה לאגף אמנת שירות הנחות בעקבות הקורונה דרכי התקשורת ושעות קבלת קהל שירות אישי במחלקת עסקים

10 12 13 30 32 34

עברנו!

משרדי אגף הגבייה החדשים והנגישים נמצאים כעת ב"מרכז שירות לתושב» (רובע הסיטי, בסמוך למרכז "כיוונים") 4 רח' הקליטה ובהצגת תו ירוק my visit בזימון תור בלבד באפליקציית כל שירותי הארנונה - למגורים ולעסקים, הנחות, חב' הגבייה "מילגם", חניה ועוד

טפסים מקוונים בתחום >> ארנונה וגביה

זימון תורים באינטרנט >> לאגף הגבייה

ashdod.muni.il

ניתן לקבל את השירות באופן מקוון באתר העירייה

4

ארנונה ואגרת שמירה

ובכפוף לכל שינוי/עדכון 1/1/2021– ב בכל חוק אשר יחול כדין. עפ"י הנחיית משרד הפנים (חוזר מנכ"ל ) רשות ציבורית מחויבת בביצוע 02/2008 שנים. 5 סקר נכסים בתחום אחריותה כל לפיכך, הרינו להודיעכם כי השומה לשנת אינה סופית וכי אנו נערכים לבצע 2022 מדידה לכלל הנכסים בעיר. הגשת השגה על חיובי ארנונה מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס. השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה יום ממועד קבלת החיוב 90 בעירייה תוך השנתי או ממועד קבלת החיוב לנכס חדש. דרכי הגשת השגה אין צורך להגיע לאגף הגבייה, יש להגיש את ההשגה: , אשדוד 10 . בדואר רשום: הגדוד העברי 1 hasaga@ashdod.muni.il . במייל: 2 08-8545844 : . בפקס 3 60 תשובת מנהל הארנונה תינתן בתוך ימים מיום קבלת ההשגה במשרדו. לתשומת לבכם – הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו. יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע על מנת להימנע מתשלום של ריבית פיגורים והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערר שהגיש המחזיק בנכס, יוחזרו לו תשלומי היתר ששילם.

ארנונה מהי? ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על מחזיקי נכסים (דירות מגורים ונכסים לשימושים אחרים). הארנונה מוטלת על כל הנכסים שבתחום שיפוטה של העירייה. היא משמשת למימון כלל פעולותיה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר, לרבות בתחומים הבאים: חינוך, תרבות וספורט, רווחה ושירותי קהילה, תברואה ופינוי אשפה, שיפור פני העיר, כבישים ומדרכות, רמזורים ותאורת רחובות, גינון פארקים וחופי רחצה, תכנון ובניין עיר ועוד.

חיובי הארנונה – כיצד הם נקבעים חיובי הארנונה הם שנתיים ומתייחסים 1/1/2022 – 31/12/2022 לתקופה הארנונה השנתית מחושבת על פי שטחו של הנכס, מיקומו והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו’) בהתאם למידות החוץ שלו ובצירוף חלק יחסי בשטחים משותפים. כמפורט בלוח התעריפים כמפורט בצו הארנונה לשנת .2022 , למגורים לצורך קביעת שיעורי הארנונה מהווה העיר אשדוד איזור מס אחד. לקביעת שיעורי הארנונה על נכסים – מסחר, שאינם מגורים ליתר השימושים משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו’, חולקה העיר לחמישה אזורי מס. על פי החוק, עדכון תעריפי הארנונה 1.92% הינו בשיעור של 2022 לשנת לעומת התעריפים שהי ו בתוקף

>> 2022 צו ארנונה

5

מועדי תשלום הארנונה ואגרת השמירה לשנת 2022 תשלום הארנונה על פי חוק יש לבצע ב- 2022 לשנת .1/1/2022 למרות האמור לעיל, החליטה מועצת העיר כי ניתן לשלם את 6– ב 2022 חיובי הארנונה לשנת תשלומים דו-חודשיים שווים וצמודים למדד בתאריכים: ,1/5/22 ,1/3/22 ,31/1/22 .1/11/22 ,1/9/22 ,1/7/22 תשלומים שיבוצעו לאחר מועדים אלה, יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי .1980 חובה – התש”מ מחזיק שלא יפרע שני תשלומים תקופתיים שוטפים במועדם, יחויב מיידית בתשלום מלוא יתרת הארנונה השנתית על פי כל דין.

השיטור העירוני – יחידה עירונית הפועלת בכל תחום השיפוט העירוני ומהווה מכפלת כח להגברת תחושת הביטחון האישי. היחידה פועלת תחת אגף הביטחון ומשטרת אשדוד ונותנת מענה מיידי בהתאם לקריאת מוקד.

אגרת שמירה – מהי? האגרה מיועדת למימון אבטחה ולהגברת ביטחון התושבים ומוטלת על פי חוק עזר עירוני. על מי חל תשלום אגרת השמירה? כל בתי האב והעסקים באשדוד, חייבים בתשלום האגרה. כמה נשלם עבור אגרת שמירה :)1/11/2021 – (נכון ל • למ”ר, עד ₪173.08 מגורים – מ”ר לשנה (מקסימום 100 לשנה). ₪176.89 : לתשלום • מ”ר - 500 עד עסקים – 500 לשנה. מעל ₪176.81 לשנה ₪530.44 - מ”ר (על פי חוק העזר העירוני לאגרת השמירה התעריפים מתעדכנים בהתאם לעדכון המדד). התשלום ייעשה באמצעות שוברי התשלום שהם חלק מחשבון הארנונה הדו – חודשי.

6 6

בקליק! הקניון הדיגיטלי של אשדוד כל הקניות בעיר

קלללללללל לקנות באשדוד

>> אשדוד שופ בקליק

אפשרויות תשלום

• לא תינתן הנחה. ₪ 250,0001- מ הבהרה חשובה: הסכומים שלעיל מתייחסים לחיובים שנתיים למשלם, בגין כל נכסיו. בכל 10- הוראת קבע מחשבון הבנק תחויב ב חודש. המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם, ימלאו את הטופס המצ"ב ויעבירו לאגף הגבייה את ההרשאה החתומה: באמצעות טופס מקוון. . תשלום בה"ק בכרטיס אשראי 2 המשלמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יחויבו ע"י חברות האשראי על פי ההסדרים שבתוקף: תשלום על חשבון תשלומים שוטפים עד לתשלום דו-חודשי, ועד ₪ 15,000 לסכום של לתשלום שנתי. ₪ 90,000 לסכום של תשלומים חודשיים 12- למשלם יתחלק החיוב ל מחיובי 1% הנחה בשיעור של ורצופים ותינתן הארנונה. . תשלום רגיל בבנק או באמצעות אתר 3 אינו מזכה www.paybill.co.il התשלומים בהנחה.

על מנת לחסוך טרדה, הוצאות מיותרות וחיובי ריבית פיגורים, מומלץ לשלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. החיוב הדו-חודשי ייגבה בשני תשלומים שווים ללא תוספת הצמדה וריבית (למשלמים בהוראת קבע שחיובם השנתי בגין כל לשנה). ₪ 250,000 נכסיהם אינו עולה על אפשרויות התשלום הם: תשלום שנתי מחזיק בנכס ששילם את הארנונה השנתית יהיה 31/1/2022 בתשלום אחד עד ליום מהחיוב השנתי. 1% להנחה בשיעור של זכאי תשלום תקופתי: . תשלום בה"ק בנקאית 1 מחזיק בנכס ששילם את הארנונה התקופתית בה"ק בנקאית יהיה זכאי להנחה כמפורט להלן: • אם סכום הארנונה השנתית הינו הנחה 2% .₪ 80,000 עד • אם סכום הארנונה השנתית הינו הנחה 1% .₪ 150,000 עד ₪ 80,0001- מ • הנחה אם סכום הארנונה השנתית 0.5% .₪ 250,000 עד ₪ 150,001- הינו מ

>> תשלומי ארונה מים ושילוט

8 8

הילדים השתחררו מהצבא? שחררו אותם אלינו!

אנחנו כאן בכיוונים כדי ללוות אותם מהרגע בו מתחילים , ולאורך כל הדרך 35 עוד גיל 18 החיים העצמאיים מגיל לפי האישיות המיוחדת שלהם. הם בוחרים ש

זה מתחיל בייעוץ זכויות לחיילים משוחררים ומשם יכול להמשיך לפיתוח קריירה ותעסוקה, הכוונה ללימודים באקדמיה, התפתחות אישית עם מגוון קורסים וסדנאות בתחומים שונים ועד לחיי תרבות ופנאי והזדמנות להשתייך לקהילת עם הגישה הזו, לא סתם צעירים פעילה בתחום שלהם - מיזמות עד לאמנות. מרכז כיוונים זכה במקום הראשון בתחרות מרכזי הצעירים של ישראל, מבין מרכזים בארץ. 100 אלו רק חלק מהדברים שיוכלו לעשות אצלנו:

להיות חלק מקהילת היזמות HUB והסטארטאפים שלנו ב .ASHDOD

לקדם ולפתח רעיונות בעיר - בכל נושא או תחום שמעניין אותם!

להשתתף בהרצאות, הופעות, קהילות שונות בתחומי מוזיקה, אמנות וחייי לילה פעילות - ואפילו לקדם קהילה משלהם.

לקבל ייעוץ בנושאי גיוס ומיונים לצבא, לחיליים משוחררים, לאקדמיה, לקריירה וסיוע עם מלגות לימודים.

מגוון מתחמים שונים ללמידה והתפתחות אישית כחלק ממרחב צעיר ותוסס שיחד עוזרים לקדם זה את זה.

kivunim ash kivunim ashdod

, רובע סיטי אשדוד 4 הציונות מרכז כיוונים אשדוד

9

זוכרים את מועדי התשלום, ונמנעים מקנסות ומפעולות אכיפה. יש לשלם את החשבונות הדו-חודשיים במועדם. המאחרים בתשלום יחויבו בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה על פי חוק וייתכן כי יחוייבו בתשלום מיידי בסך מלוא החיוב השנתי. יינקטו אמצעי אכיפה כנגד המחזיק בנכס שלא ישלם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה. לרבות עיקול שכר, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומיטלטלין, הטלת עיקולי צד ג’, כגון עיקולי תקבולים מכרטיסי אשראי, החזרי מע”מ ומס הכנסה, קופות גמל וקופות השתלמות, רישומי הערות אזהרה בטאבו וכן פעולות נוספות בהתאם לפקודת המיסים גבייה. וכן תיתכנה הגשת תביעות בסדר דין מקוצר ופעולות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט. סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות, פעולות אכיפה והוצאות מיותרות. הטיפול בגביית תשלומי חובות הארנונה, אגרות שילוט וחובות אחרים, נמסר לחברת מילגם שזכתה במכרז מטעם העירייה.

כיצד והיכן ניתן לשלם את החיוב התקופתי או החיוב השנתי? הסדרי התשלום השונים לביצוע תשלומי הארנונה ואגרת השמירה התקופתיים נועדו להקל על התושבים ולמנוע מהם הגעה לאגף הגבייה והמתנה בתור.

את החשבונות ניתן לשלם: • באמצעות אתר האינטרנט העירוני www.ashdod.muni.il בכתובת: • בכל סניפי הבנקים. • בכל סניפי בנק הדואר - במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי. • במוקד התשלומים הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון שמספרו (כוכבית) * 37222 *אשדוד או .)1-222-37222 (לחיוג ממרכזיות באמצעות כל כרטיסי האשראי. תשלום באמצעות מענה טלפוני אנושי: 08:00–20:00 ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-12:00 יום ו׳ וערבי חג מענה טלפוני מוקלט: שעות ביממה פרט לשבתות 24 וחגים.

>> ניתן לשלם באינטרנט

1

10

השירות הווטרינרי אנחנו כאן בשבילך

שמירה על בריאות הציבור מסכנות בעלי חיים חיסוני כלבת שנתיים לכלבים בבעלות, סימון בשבב אלקטרוני ומתן רישיון להחזקה.

שמירה על בריאות ורווחת בעלי החיים מהמרחב הציבורי טיפולים רפואיים (לא לאלה בבעלות פרטית), עיקור וסירוס, מתן מחסה, אכיפה ועוד..

לשמירה והגנה מפני סכנות שמקורם במזון מן החי ביקורות בעסקים, ליווי והדרכת בעלי עסקים טעוני רישוי.

מועדי החיסונים בכלבייה העירונית 16:00-14:00 – ימי ראשון 18:00-15:00 – ימי שלישי 12:00 -09:00 – ימי רביעי הסגר ותצפית כלבת על כלבים וחתולים שנשכו אדם, במידה ולא מתאפשרת תצפית ביתית.

אימוץ בעלי חיים מתאפשר בכל שעות הפעילות תוך תיאום מראש בטלפון 08-9238512

פרטים נוספים והתייעצות עם רופאי וצוות השירות הווטרינרי העירוני 08-8634888 / 08-9238512 / 08-8634878 :' בטל (אזור התעשייה הקלה), אשדוד 10 כתובת הכלבייה העירונית: רחוב העופרת

11

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף! שירות מקוון ומהיר באמצעות טפסים מקוונים myvisit אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה להזמין תור באמצעות אפליקציית .) * 37222 (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם או באמצעות המוקד הטלפוני לא יתקבל תור ללא תיאום מראש! הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה.

>> לחצו כאן לכל השירותים בתחום הגבייה

>> לחצו כאן לזימון תורים

שינוי כתובת >> למשלוח דואר

>> הוראת קבע בבנק

>> בקשה לנכס ריק

>> הוראת קבע באשראי

>> ל ״ קבלת שוברים בדוא

>> י חוק ״ בקשה להנחה עפ

>> בקשה לפטור ממרתף

הארכת תוקף >> שכירות בנכס

>> בקשה להחזר כספים

>> בקשה לאישור טאבו

בקשה לפטור נכס >> לא ראוי לשימוש

בקשה להנחה לפי >> מבחן הכנסה

>> פנייה כללית

בקשה להנחת >> עוסק זעיר

>> השגה על חיוב שילוט

>> השגה על חיובי ארנונה

בקשה להנחת אזרח >> ותיק לפי הכנסות

בקשה להנחה עקב >> החמרת המצב

>> הנחה בארנונה לעסקים

>> בקשה להחלפת מחזיק בנכס / רישום שכר חדש / פינוי מושכר / העברת בעלות

12 12

משדרגים את אמנת השירות של עיריית אשדוד אמנת שירות אגף הגבייה

אמנתשירות זו מהווה כתב התחייבות בין עיריית אשדוד - אגף הגבייה לתושבי העיר ומקבלי השירות לעמידה בביצוע איכותי, נגיש וזמין של מגוון השירותים המקוונים הניתנים על ידי האגף שירותים מקוונים אלו חוסכים הגעה לאגף הגבייה. כל זאת באמצעות טופס מקוון.

תנאי ביצוע

זמן ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

החלפת מחזיקים בנכס

החלפת מחזיקים בנכס

ימים 3 עד הגשת חוזה שכירות הכולל צילום ת”ז של המשלם הנכנס ובתנאי שאין צורך בבדיקת מפקח

ביצוע פעולות החלפת המחזיק במערכת, הפקת שוברי תשלום למשלם היוצא ולמשלם הנכנס

עדכון הוראת קבע

ימים 3 עד

עדכון פרטי הוראת הקבע במערכת הגבייה

עדכון הוראת קבע

הוראת קבע בבנק – בתנאי שהוגשה הרשאה חתומה על ידי הבנק. הוראת קבע באשראי – בתנאי שהלקוח מילא את טופס ה”ק עם פרטי כרטיס האשראי

קבלת אישורים (לא כולל אישורים לטאבו)

ימים 3 עד

הפקת האישור המבוקש ושליחתו ללקוח

הפקת האישור המבוקש על ידי הלקוח

קבלת שובר לתשלום

ימים 3 עד

הפקת שובר לתשלום ושליחתו ללקוח

הפקת שובר לתשלום ללקוח

אישור לטאבו

מותנה בתשלום הארנונה ואגרת הטאבו

ימים 3 עד

סריקת המסמכים למערכת הגבייה, קבלת אישור ממורשית החתימה, גביית מיסים ואגרה מהלקוח והכנת האישור לטאבו

הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה שאינה מצריכה אישור הנדסה הנפקת אישור עירייה לטאבו בנכסים אחרים

סריקת המסמכים למערכת הגבייה ולפורטל אישורי הטאבו, גביית מיסים ואגרה מהלקוח. אם מדובר בהעברת בעלות אזי רישום הלקוח כמחזיק בנכס, העברת המסמכים לסבב חתימות במחלקת הנדסה עדכון הלקוח טלפונית כאשר התקבל אישור/חיוב ממחלקת הנדסה

ימים 45 עד מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים

קבלת האישור מותנה בתשלום המיסים

ימים 3 עד

הנחות

מותנה בהגשת המסמכים הרלוונטים העומדים בקריטריונים

ימים 7 עד ימים 45 עד

הנחות על פי חוק/על פי מבחן הכנסה

טיפול בבקשה להנחה

הנחות הדורשות אישור ועדה

פניות / תלונות הציבור

ימים 2 עד ימים 30 עד

מענה ראשוני

מענה לפניות/תלונות ציבור

מענה סופי

נכס ריק

ימים 30 עד

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים ריקים

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור נכס ריק במערכת הגבייה לאחר תום הבדיקות והאישור הסופי

הזנת פטור נכס ריק

נכס לא ראוי לשימוש

ימים 14 עד ימים 7 עד

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים לא ראויים לשימוש הזנת פטור ומענה סופי לאחר החלטת ועדה/מנהלת מח’ שומה

בדיקת מפקח

הזנת פטור ומענה סופי

טיפול בהחזרי כספים ביצוע החזר כספים ללקוח מילוי בקשה להחזר כספים, העברה למחלקת בקרה לאישור יתרת הזכות, העברה למורשית חתימה, העברה למבצעת ההחזר בפועל

ימים 30 עד

13

זכאות להנחות בארנונה למגורים הנחות על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו ונקבעים 1993- בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג 2022 גם מפעם בפעם בתקנות שמפרסם שר הפנים. בחיובי הארנונה לשנת נכללות כבר ההנחות לאותם מחזיקי נכסים במגורים שלגביהם היה מידע בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים. בטבלת “הנחות בארנונה” שלהלן מובאים בקצרה הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות. הנחות בארנונה

בקשת הנחה לשנה שוטפת יש להגיש לא 31.12.22 יאוחר מתאריך הסברים כלליים נוספים לנושא ההנחות בארנונה: לא יינתנו הנחות כפולות. “מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוההמבין ההנחות להן הם זכאים.״ ועדת הנחות לנזקקים בנכסי מגורים- בנוסף לפטורים ולהנחות המפורטות בטבלת “הנחות בארנונה” פועלת בעירייה ועדה למתן הנחות הדנה בבקשות של תושבים נזקקים שנגרמות להם הוצאות 2020 חריגות, גבוהות במיוחד בשנת המס בשל אחת מאלה: • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של מחזיק הנכס ו/או של בן משפחתו. • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי. בסמכות הוועדה לתת הנחה חד פעמית בגין ארנונה בשנת המס השוטפת, בשיעור של מהארנונה השנתית למגורים. 70% עד

בקשה להנחה יש להגיש באמצעות טופס פנייה דיגיטלי. רשימת הטפסים נמצאת > באתר עיריית אשדוד

הנחה על פי חוק

הנחה על פי מבחן הכנסה

14 14

15

הנחות בארנונה במגורים

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס • המבקש הינו בגיל המתאים • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

25%

שאינו מקבל אזרח ותיק גימלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה עבודה. אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים) גם אם אינם, מקבלים קצבה מביטוח לאומי. אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הגשת בקשה בכתב חתומה • המבקש הינו בגיל המתאים. • סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, מהשכר 100% אינו עולה על הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד: אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה מכל 150% מקור שהוא אינו עולה על מהשכר הממוצע במשק.

100 עד מ”ר

30%

100 עד מ”ר

100%

האפליקציה שמחברת את אשדודית – התושב לעיר מכל מקום ובכל זמן, מעניקה הטבות, מספקת מידע ומנגישה את שירותי העירייה ביעילות ובמהירות.

16 16

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • המבקש הינו בגיל המתאים. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

100%

המקבל גמלת אזרח ותיק השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. • מקבל גמלה נוספת לנכה. נכות אי כושר - • נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא ומעלה. 75% • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר ומעלה. 75% צמיתה היא בשיעור של נכות רפואית ומעלה או מי שטרם 90% קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור. לפי פרק ו’ גמלת סיעוד לחוק הביטוח.

• המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר בהוסטל או דיור מוגן. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

80%

• המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

100 עד מ”ר

40%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. • המבקש מחזיק בנכס. • הילד מתגורר בבית הוריו. • הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה. • מקבל ישירות את 18 ילד מעל גיל הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר.

100 עד מ”ר

70%

הנחה לכל שטח הדירה

90%

הנושא תעודת עיוור. עיוור

100 עד מ”ר

33%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס).

17 17

בס"ד

מבקשים להחתים אתכם על הסכם פינוי בינוי? ? 38 תמ"א מתייעצים! לפני שחותמים -

אנו מציעים לכם, בעלי הדירות, להתייעץ עם המנהלת להתחדשות עירונית, לפני כל חתימה על כל עם עו"ד מייצג מטעמכם ועם גורמים רלוונטיים נוספים עובדי המנהלת ישמחו לסייע לכם לקדם פרויקט באופן מסודר, מתואם חוזה! ובטוח יותר וללוות אתכם לאורך התהליך.

ייעוץ משפטי לתושב

מידע והסברה על התחדשות עירונית

קורס והשתלמויות לתושבים

מרכז גישור

שיתוף ציבור וליווי חברתי

מרכז מידע ליזם בעיר אשדוד

ליווי פרוייקטים של התחדשות עירונית

ייעוץ ומידע תכנוני

18

הידעת? לדיירים בהתחדשות עירונית מומלץ למנות מפקח בניה מטעמם אשר מלווה את כל ההליך תוך מעקב על טיב החומרים, ושכרו ישולם על ידי החברה.

לקבלת שירות ללא עלות

* 8178 , אשדוד 5 , קומה 11 רח' האורגים

19

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי. • חודשים 6 המציא אישור שקיבל הבטחת הכנסה. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. • הומצא אישור מביטוח לאומי. • הוגשה בקשה חתומה.

100 עד מ”ר

100%

אסיר ציון

4 עד נפשות - מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד 4 עד נפשות - מ”ר 70 עד

66%

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים: • מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, .1957 תשי”ז • מקבלי גמלת ממשלת .) BEG גרמניה ( • מקבלי גמל, ממשלת .) OFG הולנד ( • מקבלי גמלת ממשלת .) WUV אוסטריה ( • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי .1957 משנת ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. • הוגשה בקשה חתומה.

66%

------- 4 מעל נפשות 90 - עד מ”ר

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצגה אסמכתה מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

מ”ר 70 עד

66%

20 2

2022 תשפ״ג 20.1.22 - ועד ה 3.1.22 - החל מה הרשמה לגנים ולכיתות א׳

רישום באתר העירייה ובאפליקציית ״אשדודית״

21

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה .2 בגין קרן

מ”ר 70 עד

66%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם “הסכם ” אשר לא קיבלו 2 קרן הנחה בארנונה עד כה. • נכה פעולות איבה. • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור. • נכה משטרה. • משפחה שכולה (חייל שנספה). • שארים שכולים (פעולות איבה). פטור חיילים • חייל בשירות סדיר עד חודשים מיום 4 תום שחרורו. • מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת. • משרת בשירות אזרחי מלא (משך השירות שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים). • משרת בשירות אזרחי חלקי (משך השירות שעות שבועיות 20 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים). נפגעי מלחמה • נכה צה”ל.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים בהתאם.

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

66%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים מתאימים. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. • הוגשה בקשה חתומה.

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד

100%

100%

4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

100%

50%

המרכז לשירות מסגרת משמעותי - המאגדת את סך הפעילות העירונית במטרה להעלות את שיעורי המתגייסים והגדלת היקף המתנדבים לשירות משמעותי ולמסלולי קצונה בצה”ל

22

בית ישראלי לצעירים באשדוד! הסכם הגג מבטיח לאלפי צעירים לקבוע את עתידם באשדוד

אלפי יחידות דיור בר השגה ופיתוח תשתיות מתקדם יהפכו את העיר אשדוד לבחירה המועדפת על בני הדור הצעיר ולעיר אטרקטיבית, מתחדשת ומודרנית.

אלפי יחידות דיור

תשתיות משודרגות

מערכות חינוך וספורט מפותחות

www.bait-ashdod.co.il לפרטים נוספים:

מנהלת הסכם הגג אשדוד-בית ישראלי

23

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח 4 עד נפשות עד מ”ר 70 4 מעל נפשות עד מ”ר 90

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי. • כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצויין משך השירות.

75%

משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי מלא שעות שבועיות 30 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי חלקי שעות שבועיות 20 הינו 36 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות הינו בטחוני שעות שבועיות במשך 36 חודשים) - כל עוד הוא 24 משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות משמר מלא שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי משמר במסלול מפוצל 20 (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע חודשים) - 24 בתקופה של כל עוד הוא משרת.

50%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

50%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מצה״ל או תעודת משרת מילואים פעיל.

על כל השטח

5%

משרת בשירות מילואים פעיל

24 24

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק .2005 תשלומים לפדויי שבי, תשס”ה • המבקש מחזיק בנכס. • אישור מרשות הזיכרון “יד ושם”. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות, אישור של משרד לקליטת עלייה. • 24 חודשים מתוך 12 זכאות למשך חודשים שמיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה. • המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה 1/1/2003 חודשים רצופים 6 הפסקה בת לפחות בזכאותו לגמלה. • המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה.

100 עד מ”ר

20%

פדוי שבי

מ”ר 70 עד

66%

חסיד אומות עולם

100 עד מ”ר

90%

עולה חדש אזרח עולה

100 עד מ”ר

70%

גמלת הבטחת הכנסה ובתנאי וגמלת דמי מזונות שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל 1/1/2003 לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה חודשים 6 הפסקה בת רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

בית אריה קלנג המבנה המרשים למרגלות גבעת יונה ואל מול הנוף הימי, מהווה משכן של קבע לאומני אשדוד, בית לחברת חופית לתיירות ולאיגוד ערים לאיכות הסביבה ויהיה למרכז המבקרים של אשדוד.

25

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. * הוגשה בקשה חתומה.

100 עד מ”ר

20%

הורה עצמאי • כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה .1992 עצמאי, תשנ”ב • הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או בת מתנדבת בשירות הלאומי - כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי 21 שגילם אינו עולה על שנה. • אישור על פתיחת תיק חודשים. 24 גירושין מעל • אלמנים לילדים המתגוררים עמם עד גיל ובתנאי 21 או עד גיל 18 שמשרתים בשירות סדיר או בשירות לאומי.

* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום ת”ז שלו ושל ילדיו) ותעודת גרושין/הסכם גירושין/תעודת פטירה. • אם הילד בשירות לאומי/צבאי יש להמציא אישור מהמוסד בו משרת.

* בהתאם לטבלת הכנסה שתהיה .1/1/2022- בתוקף מ * הוגשה בקשה חתומה.

בהתאם לטבלת הכנסה

הנחה על פי מבחן הכנסה

גן הפיראטים גן השעשועים היפהפה, הממוקם ברצועת החוף מצפון לחוף מי-עמי, מציע פעילות כייפית לפעוטות והנאה לאימהות. בפארק מתקני שעשועים ואניית פירטים גדולה, ספסלי ישיבה, עציצי נוי וסככת צל ענקית.

26 26

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה 100% מכל שטח הבניין (לתקופה של עד חודשים) 12

הזכאים להנחה

סוג ההנחה

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון העובדה שהבניין חדש וריק. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • נכס ריק שאינו בשימוש ושאינו נכס מגורים, זכאי להקלה נוספת בארנונה לתקופה 50% בשיעור של חודשים נוספים. 30 של בתקופת ההנחה, הנכס יסווג לפי השימוש המותר בהיתר. לצורך כך, על המחזיק להגיש היתר בתוקף. • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס העובדה שהבניין נהרס או ניזוק שאי אפשר לשבת בו. • יש לצרף מסמכים המאמתים את סיבת הבקשה • ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס. וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון

מחזיק בבניין שהוא הבעל הראשון של בניין חדש ריק. שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך 12 תקופה רצופה של עד חודשים. המחזיק בבניין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, 30 לתקופה של לפחות יום ברציפות.

בניין חדש

100% מכל שטח הבניין (לתקופה של חודשים 6 עד במצטבר, כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין)

בניין ריק

• פטור לכל שטח הבניין בשלוש השנים הראשונות בהתאם לסעיף לפקודת 330 העיריות. • לאחר תקופה זו תעריף מופחת לפי פקודת העיריות

המחזיק בבניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו..

בניין שאינו ראוי לשימוש

פארק אשדוד ים מהאתרים היפים והמזוהים ביותר עם דונם ובו 200- אשדוד. משתרע על כ אמפי פארק ענק, אגם מים ומזרקה מנגנת, מגרשי ספורט ומתקני שעשועים, תצפית נוף, גן סלעים ומדשאות רחבות.

27 27

הנחות בעסקים סוג ההנחה

מסמכים נדרשים

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה מארנונה

• אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט (נוסח משולב) 1959 - • אישור על פטור ממקדמות 181 עד 174 לפי סעיף לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית. או אם היה חייב במקדמות - אישור כי אינו חייב במס הכנסה לאותה שנת כספים. • טופס “בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק “ • דוח שומה מאושר ממס הכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה הכולל מחזור עסקאות נמוך מ- (נכון לינואר ₪ 291,069 .)2019 • מסמכים על הכנסה מכל מקור שהוא שלו ושל אלה המתגוררים אתו, כולל גמלאות קצבה וכו’ לחודשים אוקטובר -דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה. • למתגורר מחוץ לאשדוד: אישור מהרשות המקומית שהוא מתגורר בה על זכאותו להנחה בגין דירת מגוריו וסוגה.

• מחזיק בעסק שהוא נכה צה”ל, הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט - (נוסח משולב) 1959 • הפטור ממקדמות מס לפי לפקודת 181 עד 174 סעיף מס הכנסה או היה חייב במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד. המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן: • המחזיק הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף. שטח מ”ר. 75 העסק אינו עולה על • המחזיק הוא גבר שמלאו לו 60 או אישה שמלאו לה 65 שנה. • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו כמשמעותם בחוק מס ערך, אינו 1976 – מוסף, התשל”ו ₪293,676.5 עולה על הסכום .)2022 (נכון לינואר האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת כל שנת כספים. • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה (הכנסה לפי מספר נפשות)

על כל 2/3 השטח

נכה צה”ל בעסק

שיעור ההנחה עד השיעור לה הוא זכאי מחמת הכנסה חודשית נמוכה באותה שנת כספים בגין דירת מגוריו, ועד מ”ר משטח 40 הנכס. ההנחה מותנית באישור ועדת הנחות.

עוסק זעיר

28 2

050 8513551

>> לחצו כאן

29

הנחה לעסקים . בחינת הזכאות 2021 לאור משבר הקורונה, ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים, ההנחה תינתן ע"י עיריית אשדוד והודעה על כך תימסר לבעל העסק, אין צורך לפנות לעיריית אשדוד. העסקים שזכאים להנחה: לפחות או שמחזור העסקאות השנתי 60% מיליון שקלים וחלה ירידה של 200 - עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד. 80% מיליון שקלים וחלה ירידה של 400- מיליון שקלים ל 200 שלהם נע בין - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע 2020 בפברואר 29 עד יום 2020 בינואר 1 - עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום מהממשלה. השלבים להגשת בקשה להנחה: . הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאיים באתר רשות המיסים. 1 . לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה 2 באמצעות האתר שלהם. . באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה. 3 . הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכתב. ההנחה נבחנת כל חודשיים כך שאם לא 4 .6/2021 נמצאת זכאי בתקופת זכאות אחת עליך לנסות ולהגיש שוב בקשה לבחינת תקופות הזכאות הבאות וזאת עד ,9-10/2020 בחודשים 25% שימו לב! אם מחזור המכירות שלכם נפגע מעל ל 11-12/2020 לחודשים 100% הינכם זכאים להנחה בגובה של

יש להתחיל באופן מיידי את תהליך הבקשה מול רשות המסים כדי לקבל את האישורים המתאימים בהקדם. הנותרים ואת חיוב היטל השמירה. 5%- עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור: - יהיה עליהם לשלם את ה

- עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור החודשים הזכאים להנחה, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שיש.

לנוחיותכם באתר עיריית אשדוד יש הסבר וקישור לטופס המקוון שיש למלא באתר משרד הכלכלה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

או בסריקת הקוד:

בברכה אגף הגבייה עיריית אשדוד

08-9561398

15:00 עד 08:30 מהשעה

לבירורים נוספים, מחלקת העסקים באגף הגבייה עומדת לרשותך

30

תושבים יקרים, לאור אירוע הקריסה של בניין המגורים בחולון אנו מנגישים עבורכם מידע המסביר כיצד ניתן לפעול במקרה של חשש .2002 למבנה מסוכן, כולל נוסח חוק עזר לאשדוד (הריסת מבנים מסוכנים) התשס"ג האירוע בחולון הסתיים בנס ללא נפגעים, אך עם נזק גדול לרכוש ועם דיירים שנותרו ללא בית. חשוב להבין כי מבנה שנה, אולם בישראל קיימים עשרות אלפי בניינים שעלולים להתמוטט 50 מגורים מתוכנן לעמוד על תילו לתקופה של משום שנבנו לפני שנים רבות יותר. ) בחוק העזר - בעל בניין יחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים, את שלום הציבור 2 יובהר כי עפ"י סעיף (א ואת ביטחון הנכסים הסמוכים לבניין. כיצד תזהו אם הבניין שבו אתם גרים מסוכן? . פגיעה מלאה או חלקית של אחד או יותר מיסודות הבניין. 1 . נטייה של הבניין או חלק ממנו. 2 . סדקים: בקירות / בתקרות / מעל הדלתות כולל דלתות שלא נפתחות / נסגרות כתוצאה מעיוות פתח הדלת. 3 . סדקים בעמודים, בחיבורים ובקורות הבניין. 4 . סכנת נפילה מגובה ממעקות, מאלמנטים תלויים ומחיפוי חיצוני. 5 הדיירים מתבקשים לפנות לגורם מקצועי שיידע לומר אם מדובר בסדק מהותי שעלול להוביל לקריסת המבנה, או בסדק שמצריך תיקון בלבד. חשוב להבין שאם רואים סדק בקיר, זה לא אומר שהבניין עלול להתמוטט, אבל אם מתעלמים מנורות האזהרה, עלול להיגרם כשל של הבניין. אם אתם סבורים כי הבניין שבו אתם גרים עלול לסכן את המחזיקים, את שלום הציבור או את הנכסים הסמוכים באפשרותכם לפנות למוקד העירוני ולדווח מפני חשש למבנה מסוכן בצירוף תמונות. • העירייה תבצע בדיקה ראשונית על ידי הסיירת. ואם יידרש, הנושא יועבר לבדיקת מהנדס מומחה במחלקת מבנים מסוכנים. • העירייה תערוך חוות דעת הנדסית למבנה על ידי מהנדס מומחה. • על פי חוות הדעת של המהנדס, שהבניין עלול לסכן את המחזיקים, את הציבור או נכסים סמוכים, רשאית העירייה לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבניין לבצע את העבודות ולנקוט אמצעי זהירות, כמפורט בהודעה, באופן ובזמן שנקבעו בה. • לצורך ביצוע העבודות יהיה על בעל הנכס לשכור את שירותיו של מהנדס בניין אשר ילווה את התהליך, יבדוק ויאשר את הביצוע, כמופיע בהודעת העירייה. • בסיום ביצוע העבודות, על בעלי הנכס לפנות למחלקת מבנים מסוכנים בעירייה ולהציג אישור מהנדס מטעמם לביצוע העבודות כנדרש. • עם סיום העבודות שפורטו בהודעה וקבלת אישור המחלקה למבנים מסוכנים, תישלח הודעה לבעלי הנכס בדבר הסרת הסכנה. אם העבודות לא יבוצעו, יוגש נגד בעלי הנכס כתב אישום פלילי. כמו כן, תהא העירייה רשאית לגדר ולאטום את החלקים המסוכנים בבניין. (ד') לחוק עזר למבנים מסוכנים עיריית אשדוד, אם המהנדס אישר כי הבניין נתון בסכנה של התמוטטות 6 • עפ"י סעיף מיידית, רשאית העירייה לצוות על פינויו, סגירתו או הריסתו המיידית. אם סירבו הדיירים לפנות את הבניין, ניתן לפנותם באמצעות המשטרה, ורשאית העירייה להרוס את הבניין ולגבות את הוצאות הביצוע מבעל הבניין. ובמסגרת תוכנית לפינוי ובינוי הם תהליכים ארוכים, בעוד המסוכנות של 38 תהליכי התחדשות עירונית במסגרת תמ"א המבנה יכולה להיות מיידית. לכן הטיפול במבנה מסוכן אינה תלויה בהתחדשות עירונית, ויש לבצעה בהתאם להנחיות מהנדס. תחזוקה שוטפת וטיפול בליקויים יעזרו לשמור על עמידות המבנה וימנעו פגיעה ברכוש או חלילה בנפש. אנא הקפידו על ביצוע בדיקות שוטפות. 2002 - מידע זה הינו בנוסף למידע בחוק עזר לאשדוד (מבנים מסוכנים) התשס"ג בברכה, אדר' דורון חזן מהנדס העיר אשדוד . תזוזה / סדקים בקרקע בסביבת המבנה. 6 . ברזל חשוף בעמודים / בקורות של הבניין. 7

31

הקשר שלכם איתנו מהפיכת השירות באגף הגבייה נמשכת. כבר אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לקבל מהבית, בנוחות ובמהירות. אגף הגבייה מטפל בפניות באמצעות טפסים מקוונים תוך מתן קדימות להן. "הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה". פנייה בכתב: 4 אגף הגבייה, עיריית אשדוד רחוב הקליטה אשדוד. 28 ת.ד :4 קבלת קהל במשרדי אגף הגבייה ברח׳ הקליטה 16:15-18:15 ,09:00-12:00 : בימים א׳ בין השעות 09:00-12:30 : בימים ב', ג׳, ה' בין השעות ביום ד' אין קבלת קהל שעות קבלת קהל במילגם ובמחלקת חניה: 16:15-18:15 ,08:15-13:00 בימים א׳- ג׳ בין השעות 08:15-13:00 ימים ב׳ ו-ה׳ בין השעות ביום ד' אין קבלת קהל

היחידה לטיפול בפניות הציבור: לפניות הציבור באגף הגבייה באמצעות דוא״ל: rinat@ashdod.muni.il נציג קבילות הציבור - עו״ד דוד דבש לשירותכם ובדוא״ל: 08-8545893 : בפקס pniot@ashdod.muni.il

"כחלק משיפור השירות לתושב ולצד השאיפה להנגיש את השירותים גם לאוכלוסיות מיוחדות ולשמור על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות – יזם אגף הגבייה בשיתוף האגף לשירותים חברתיים שירות חדש, ממש עד הבית. השירות מיועד לניצולי שואה, לאזרחים ותיקים, ולתושבים המוגדרים כסיעודיים, והוא כולל הגעה של צוות מאגף הגבייה עד למועדון היום או לבית התושב עצמו. הצוות יבצע עבורו את הבדיקה ואת הפעולות הנדרשות בנושא הנחה בארנונה בלבד.״ שירות עד הבית לאוכלוסיות קשישות תושבים המשתייכים לאוכלוסיות המיוחדות מוזמנים לפנות לגב' סיוון כהן רביבו 08-9568101 ,08-8545439 בטלפונים 15:00 עד 8:30 בימים א'-ה' בין השעות

לבירורים לתשלומים ולקבלת שירות

יש לפנות למוקד הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון *אשדוד .) * 37222( מענה טלפוני ממוחשב לתשלומים שעות ביממה 24 (למעט שבתות וחגים). מענה טלפוני אנושי לתשלומים ובירורים: ימים א’ – ה’ בין השעות: 08:00–20:00 יום ו’ וערבי חג בין השעות: 08:00-12:00

WEB ה- השתדרג www.ashdod.muni.il www.paybill.co.il לתשלומים

>> טפסים מקוונים

עיריית אשדוד

32 32

סדנאות, קורסים וליווי אישי עד למציאת עבודה! נכנסים למרכז הזדמנות! נ ו , ור י וליווי י י ו ! ל י יוצאים מהחל"ת?

ללא עלות

ו

08-923-8535 מרכז הזדמנות אשדוד - מתקדמים לעבודה 08-923-8535 רכז זד נו דוד - ד י ל בוד

אשדוד אשדוד

33

שירות אישי במחלקת עסקים מחלקת העסקים משמשת כמרכז שירות עירוני לבעלי עסקים בנושא ארנונה, שילוט, שימור רחובות וגבייה. מרכז השירות מספק לבעל העסק מידע רלוונטי ועדכני, שירות אישי ע"י נציגת שירות אזורית המלווה את העסק בכל פנייה בנושאי ארנונה וגבייה. פנייה לקבלת שירות יכול ותתבצע באמצעות שירות פרונטאלי ו/או באמצעות שירותים מקוונים מתקדמים, כולל אפשרות לתאום פגישה בבית העסק ללא עלות ובתאום מראש. עבורנו, שירות איכותי ומקצועי - הם ערך עליון. זמני קבלת קהל: 16:15-18:15 ,09:00-12:00 יום א' - בין השעות 09:00-12:30 ימים ב', ג׳, ה׳- בין השעות יום ד' - אין קבלת קהל 08-9561398 : מס' טלפון זמני מענה טלפוני מזכירות המחלקה: 08:30-15:00 ימים א'-ה' בין השעות 4 כתובת: הקליטה My Visit בזימון תור בלבד באפליקציה ובהצגת תו ירוק מוקד בירורים ותשלומים * 37222 : טלפון שעות פעילות: 08:00-20:00 ימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00 ימי ו' וערבי חג בין השעות 12223722 טלפון רב קווי שעות 24 מענה טלפוני ממוחשב ביממה, למעט שבתות וחגים.

לשירותכם במחלקת עסקים לרשותכם, פעולות שאפשר לבצע באמצעות טפסים מקוונים. הלינקים לטפסים המקוונים נמצאים > באתר העירייה: שירותים בקליק שירות מקוון בגבייה.

בקשה לנכס ריק הוראת קבע בבנק בקשה להנחה עוסק זעיר קבלת שוברים בדוא"ל

החלפת מחזיק בנכס הוראת קבע באשראי שינוי כתובת למשלוח דואר

הנחת נכה צה"ל

נציגות מחלקת העסקים – לשירותכם: לריסה טרייגר אזורים: א', ב', ג' ועורף הנמל שריתה בר זיו אזור התעשייה הכבדה - קריית איתנים אתי אילוז אזורים: ה', אזור תעשייה צפוני - פארק עוגנים רחל לוי אזורים: ד' ואזוה"ת הקלה - קריית חלוצים, מתחם ביג וסטאר סנטר אורית פרץ/הלן כהן אזורים: ו׳- יז׳, קריה, מע"ר צפון הלן כהן אזורים: סיטי, מרינה גליה אביר שילוט ושימור רחובות

34 34

תושבים יקרים! עיריית אשדוד נערכת לביצוע אכיפת קנסות בגין עבירות שבוצעו על פי חוקי העזר העירוניים שטרם שולמו. על מנת להימנע מפעולות אכיפה מיותרות ומאי נעימות אבקשכם לדאוג לשלם את חובכם. לנוחיותכם ניתן לפנות למוקד הגבייה לבירורים/תשלומים בימים א׳-ה׳, 077-7741270 : בטלפון 08:15-16:30 בין השעות מחלקת חניה 08-9568033 : פקס | אשדוד 4 רחוב הקליטה מחלקת פיקוח עירוני 08-8634870 : פקס | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי 08-9267119 : פקס | אשדוד 5 רחוב הראשונים מחלקת שיטור עירוני 08-8545242 : פקס | אשדוד 32 רחוב קדושי בלזן היחידה לאכיפה סביבתית (איכות הסביבה) או באפליקציית אשדודית, ניתן לבצע www.ashdod.muni.il באתר העירייה בכתובת: את הפעולות הבאות: צפייה בצילומים של הרכב בגינו ניתן הדו״ח

תשלום הדו״ח הגשת ערעור הגשת בקשה להישפט

שרותי חנייה עירוניים

35 35

>> לפרטים ועדכונים

36

Made with FlippingBook Online newsletter creator