4817 ASH370501 meidaon ganei yeladim

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מידעון רישום לגני הילדים העירוניים שנת הלימודים תשפ״א 2020

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

תוכן עניינים

מידע כללי

4 5 6

מועדי-רישום

יום-פתוח-בגני-הילדים

מידע-כללי-על-גני-הילדים

תהליך הרישום

8-9

הנחיות-ותהליך-רישום

שיבוץ לגן עירוני

10-11

מידע-על-תהליך-השיבוץ

14

רשימות-גני-ילדים

מרכז הרישום: מחלקת רישום בנין העיריה קומת .10 הכניסה , רחוב הגדוד העברי 08-8545116 ,08-8545391: טלפון במרכז הרישום 08-8677319 : פקס 08-8548595 ,08-8545113 sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט - meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - simay@ashdod.muni.il סימה ירמיהו - karmitr@ashdod.muni.il כרמית רביבו - mona@ashdod.muni.il מונה חפיף -

2

דבר ראש העיר

הורים יקרים,

העיר אשדוד משקיעה משאבים רבים בפיתוח וטיפוח מערכת החינוך על כל היבטיה. אנו רואים בחינוך כלי מרכזי להצמחת דור העתיד ושוקדים על קידום המערכת החינוכית והחברתית לטובת כלל תלמידי העיר. היו סמוכים ובטוחים כי בחרתם עבור ילדכם את המוסד החינוכי הטוב ביותר, וכי יעמדו לרשותו תכנית לימודית מעניינת ומרתקת, סביבה מטופחת ובטוחה ויחס חם ואוהב של הצוות החינוכי. הצטרפותכם למשפחת גני הילדים מהווה צעד ראשון בשביל החינוכי, הערכי והחברתי של ילדכם, ואנו נמשיך ונלווה אתכם ביד מקצועית ובאוזן קשבת, מן הגן ועד לאוניברסיטה.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

3

רישום לגני הילדים

מועדי הרישום: . 17/2/2020 ועד יום שני, כ״ב בשבט, 27/1/2020 החל מיום שני, א' בשבט, אמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד, הרישום לגני הילדים יתבצע ב ״רישום לחינוך״ ובאפליקציית > www.ashdod.muni.il בכתובת ״אשדודית״.

8:30-12:00 קבלת קהל: ימים א', ב׳, ג׳, ה' משעה 16:00-18:00 ג' גם בין השעות +' ימים א יום ד' אין קבלת קהל

.10 מרכז הרישום: מחלקת רישום, בניין העיריה, קומת הכניסה, רחוב הגדוד העברי 08-9568282 : טלפון מרכז הרישום מיועד למתן שירות לרושמים באמצעות הוראת קבע בלבד (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט העירוני). בעת הרישום יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות, אגרת ביטוח). גובה תשלום סל תרבות וביטוח יפורסמו בתחילת שנת הלימודים ובהתאם להנחיית וועדת החינוך של כנסת ישראל.

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

4

רישום לגני הילדים מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

הודעות חשובות : תלמידים המיועדים להמשיך ללמוד באותו גן שיבוץ אוטומטי: ישובצו לגן באופן אוטומטי ואין צורך לבצע רישום אינטרנטי. הודעות על שיבוץ אוטומטי ישלחו להורים במייל ובמסרון. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ באותו גן יוכלו להגיש בקשת העברה במחלקת רישום . הרישום לצהרונים (צמ"ח) הרישום לצהרונים יבוצע צהרונים בגני ילדים- על ידי החברה העירונית באתר רישום לצהרונים שיפתח במהלך חודש .2020 מאי

5

מידע כללי

גילאי הרישום בהתאם לחוק חינוך חובה: להלן גילאי הילדים על פי שנתונים שנקבעו על ידי משרד החינוך : :)5 גן חובה (גיל

)01/01/2015( ילדים שנולדו בין י' בטבת תשע"ה )31/12/2015( ועד לתאריך י"ט בטבת תשע"ו :)4 גן טרום חובה (גיל )1/1/2016( ילדים שנולדו בין כ' בטבת תשע"ו ) 31/12/2016( ועד לתאריך ב' בטבת תשע"ז :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )1/1/2017( ילדים שנולדו בין ג' בטבת תשע"ז )31/12/2017( ועד יג' בטבת תשע"ח

** חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"א הם כל (על פי החלטת ועדת טרכטנברג). לידיעתכם, רישום כוזב מהווה 3-5 גילאי עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני חוסך שעות ביממה! 24 זמן, הרישום מהיר ונגיש

6

מידע כללי מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

.6 עד 3 גן הילדים העירוני מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בני מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי.

פתיחת גני טרום חובה בימים הראשוניים: 7:35-10:00 ביום הראשון ללימודים 7:35-11:00 : ביום השני ללימודים החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף מלא.

(ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך) לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת גן. ההרכב הגילאי בכל הרכב גילאי: כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי שיקולים פדגוגים, מערכתיים ילדים בלבד. 35 ומקצועיים. בגן עירוני ישובצו עד תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה סייעת נוספת: תלמידים. 30- מ , יום ו' בין השעות 07:35-14:00 ימים א'-ה' בין השעות שעות הפעילות בגן: 07:35-12:45 במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים העירוניים, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, הרישום יתבצע שעות ביממה. 24 באמצעות אתר האינטרנט העירוני העומד לשירותכם

מידע נוסףעל גני הילדים ותהליך הרישום נמצא בהרחבה www.ashdod.muni.il באתר האינטרנט העירוני

7

רישום לגני הילדים

נהלי רישום:

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובאפליקציית ״אשדודית״. רישום במרכז הרישום מחייב תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח שמות הילדים. רישום ילדים להורים עצמאיים מחייב אישור של ההורה האחר (ראה פירוט בטבלה) בנוסף , אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

חתום על יש לצרף חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה על שם ידי עורך דין המשכיר. יש לצרף חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר ), בהיעדר כתובת או 12/2020- מ תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. להגיש תצהיר חתום על ידי בית חובה משפט המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. יש לצרף טופס ביטול מהרשות/ ותעודת מועצה הקודמת בה התגורר על מגורים באשדוד. זהות עדכנית יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים וחוזה דירה חתום ע”י פרטי הילדים עורך דין על מגורים באשדוד

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה / קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

8

רישום לגני הילדים מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, , רווק, 1992 , התשנ״ב אלמן/ה, פרוד/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות). 

על ההורה הרושם לחתום על כתב הצהרה והתחייבות. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף חייב לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם (הורים עצמאיים): יש חיים בנפרד להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו בצירוף תעודת לביטול הרישום הזהות וספח הילדים. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו מוסד המאשר כי ילדיכם הרישום התקבלו אליו (נספח ד’). יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.

ביטול רישום

רישום לגן פרטי/חרדי

יש להחתים במזכירות בית המשפט או תצהיר חתום על ידי ההורה הרושם - אצל עורך דין או דיין. הורים המבקשים לבטל רישום מתבקשים לשלוח טופס בקשה ביטול רישום - לביטול רישום בציון סיבת הביטול. לבקשה יש לצרף צילום תעודות הזהות של שני ההורים וספח הילדים . יש לציין על גבי הבקשה את מס' הפקס או כתובת המייל לשליחת ביטול הרישום.

9

תהליך הרישום

״רישום בקליק״

באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגני הילדים יתבצע ובאפליקציית ״אשדודית״ www.ashdod.muni.il

בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו בו הם מעוניינים לרשום את ילדיהם: ממלכתי. ממלכתי דתי. מוכר שאינו רשמי: (גן פרטי/גן חרדי).

גנים מבוקשים 2 יש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום. מופיעה הכתובית:

אינו מבטיח , תהליך זה טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד שלב הרישום הינו שיבוץ לגן המבוקש.

אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה.

הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים להגיע עם מסמכים סייעת רפואית. רפואיים למחלקת גני ילדים לשם הגשת בקשה להקצאת כמו כן, ניתן לשלוח באמצעות מייל/פקס בקשות מיוחדות הנוגעות לשיבוץ הילדים .

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 17/2/2020 (לאחר

10

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

תהליך הרישום לגני יש"י (גנים תורניים). באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגנים תורניים יש"י ובכפוף לאישור התאמה של וועדת שלושה. www.ashdod.muni.il וועדת השלושה תקיים ראיונות קבלה לתלמידים חדשים המצטרפים למערכת במחלקת גני ילדים, בניין העירייה, (קומת הכניסה) בתאריכים הבאים: הגנים, תלמידים הממשיכים ללמוד באותו גן: אינם נדרשים להציג את אישור הודעת שיבוץ אוטומטי הוועדה ואינם נדרשים לבצע רישום אינטרנטי. תשלח להורים באמצעות מסרונים והודעות מייל , הורים שאינם מעוניינים רק לאחר בשיבוץ אוטומטי יוכלו לבקש בקשת העברה באמצעות המייל קבלת הודעת השיבוץ לגני הילדים. תלמידי טרום שעולים לחובה: תלמידים שלמדו בגני יש"י בטרום חובה ועולים לגן חובה אינם נדרשים . אך נדרשים ברישום אינטרנטי באישור וועדת השלושה לידיעתכם, שלבהרישוםהינו טכני בלבד ולא מהווהשיבוץסופי לגן המבוקש. להלן הקריטריונים לשיבוץ בגני יש"י: שיבוץ אוטומטי לילדים ממשיכים בגן. שיבוץ איחודי אחים- תלמידים להם אחים שילמדו בשנה"ל תשפ"א בגני יש"י יקבלו עדיפות בשיבוץ לגנים. לאחר קבלת פרוטוקול מוועדת שיבוץ תלמידים חדשים במערכת - השלושה תשבץ מחלקת רישום את התלמידים בגני יש"י על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. שיבוציים סופיים ישלחו במהלך חודש יוני. 16:30-18:30 משעה 14.1.2020 , ביום שלישי 16:30-18:00 משעה 19.1.2020 , ביום ראשון

11

תהליך הרישום

״רישום בקליק״

תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית") רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרוש/פרוד) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים אלה יתאפשר רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני אך על מנת ימים למחלקת 7 להשלים את תהליך השיבוץ, חובה להגיש בתוך sandra@ashdod.muni.il : או במייל 08-8677319 הרישום או באמצעות פקס אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר (את המסמכים הבאים: המופיע באתר העירייה ובצירוף צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה). לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד - יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט. במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח על ידי הרשות מידע לרישום הילד לשתי כתובות מגורי הילד (של האם ושל האב).

הרכב גילאי בגן עירוני:

בסדר כרונולוגי 3 שבאותו שנתון וילדי 4 משובצים ילדים בני גן טרום חובה - יורד, תוך איזון מרבי ביניהם.

, ועל בסיס מקום פנוי משובצים ילדים 5 משובצים ילדים בשנתון גיל גן חובה - .)2016 (ילידי ינואר - אפריל 4 בשנתון גיל

מחלקת רישום עירונית עושה מאמץ לשבץ את הילדים לתשומת לבכם, בהתאם לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים. שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים.

12

תהליך רישום

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

ביטול רישום:

יש להגיש בקשה לביטול הרישום ביטול רישום לפני פתיחת שנת הלימודים: במחלקת רישום.

בנוסף לאמור לעיל, יש לצרף ביטול רישום לאחר פתיחת שנת הלימודים: מכתב מהגננת המאשר כי הילדים אינם מבקרים בגן.

ביטול רישום או העברה למוסד חינוכי אחר עבור תלמידים שהוריהם גרים בנפרד (הורים עצמאיים) תלוי הסכמה בכתב של ההורה האחר.

13

תהליך השיבוץ

, ישלחו הודעות שיבוץ לגני ילדים לשנה"ל תשפ״א. 2020 במהלך חודש יוני השיבוץ הסופי ייקבע להלן הקריטריונים המהווים מתווה לשיבוץ בגני הילדים, על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. זרם חינוכי - שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי). רצף חינוכי - תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן וצריך להמשיך ללמוד באותו גן, ישובץ באופן אוטומטי לגן. הישארות שנה נוספת בגן חובה – מותנה באישור של השירות הפסיכולוגי ובהתאם להמלצותיו. גיל הילדים - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים. קירבת מגורים לגן - בהתאם לשכונת מגורי הילדים (עדיפות לשיבוץ ילדי הרובע ורק על בסיס מקום פנוי יהיה שיבוץ ילדים מרובעים אחרים). לידיעתכם: ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים. באותו גן, השיבוץ יהיה בגנים לא ישובצו אחים שאינם תאומים משיקולים פדגוגיים סמוכים ככל אשר ניתן. .2020 הודעות השיבוץ לגני ילדים לשנה"ל תשפ״א ישלחו במהלך חודש יוני

14

תהליך הגשת ערר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

ערר ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ, יש להגיש ובו לציין עד שני גנים מבוקשים. אחד בלבד

ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים בהודעת השיבוץ לא יתקבל ולא יידון.

יש לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. שינוי זרם חינוכי. גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע).

לתשומת לבכם, חוות דעת של גננות לא תתקבלנה.

הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. תשובת הוועדה הינה סופית, באפשרותכם לפנות למשרד החינוך להגשת ערר על החלטת הוועדה. לידיעתכם: תשובות הוועדה הינן סופיות באפשרותכם לפנות למשרד החינוך ולהגיש ערר על החלטת הוועדה. לסיוע בהגשת הערר ניתן לפנות למחלקת רישום.

15

תשלומי הורים

3.11-31.2 להלן פירוט תשלומי הורים לשנת תש״פ על פי חוזר מנכ"ל

תשלומי חובה

פירוט

סכום

נושא

₪49

ביטוח תאונות אישיות

₪140.5 תשלומי רשות

פירוט

סכום

נושא

הצגות ומופעים כולל הסעות, אולם ושמירה.

₪79

סל תרבות

₪1.5 ₪1.5 ₪60

ועד הורים ישובי

ועד הורים ארצי

טיול

טיול שנתי

₪597 :) תל"ן – תכנית לימודים נוספת (חוגים

פירוט

עלות

שם הפעילות

₪167 ₪367

פעילות גופנית

ריתמוסיקה

- מרכז מדעי - גן מדגים - מוסיקה קלאסית/אנדלוסית - פעילות במוזיאון מונארט - פעילות בחווה החקלאית - טקסים וארועים עירוניים

₪63

₪788

סה״כ

* תשלומי ההורים יעודכנו עפ"י החלטות וועדות חינוך בכנסת שיפורסמו 2019 במהלך ספטמבר

16

צהרונים

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

צהרונים (צמ"ח: צהרוני משרד חינוך) הרישום באחריות החברה העירונית ויתבצע באמצעות האתר: . www.ironit.org.il פתיחת הרישום לצהרונים במהלך חודש יוני.

הרישום לצהרונים

17

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8565597 8565549 8565525 8565525 8565550 8565550 8565569 8565569 8565567 8565567 6647059 6647059 8565572 8565570 8565572 8565573 8565573 8553534 9758712 8551747 8553508 8553508 8554079 8554104 8553514 8553546 8553515 8553592 8553534 8544470 8551747 8554079 8554104

6 האצ"ל 25 אילת

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום טרום

כוכב ים

א' א' א' א' א' א' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד'

שלדג

17 הראשונים 17 הראשונים

מפרש א' מפרש ב'

15 הזית 15 הזית

מ"מ

גלים

ממ"ד

חובה

אור-ים קונכיה

37 הרב קוק 37 הרב קוק 7 המעפילים 7 המעפילים 12 דוד ילין 12 דוד ילין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

שושן

אקליפטוס

זיו

ממ"ד ממ"ד

מנוף ימית

8 שועלי שמשון 5 חטיבת כרמלי 8 שועלי שמשון 5 שדרות עוזיהו 5 שדרות עוזיהו

מ"מ

חלמיש משוט דולפין

ג' ג' ג' ג' ג'

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

משחתת

סהרון שונית

20 גלים 9 דולפין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום

ריף

13 זלמן ארן 17 זלמן ארן 17 זלמן ארן 13 המפרש 17 הרב שאולי

מכמורת 1 כסיף 2 כסיף

1 מפרשית

חובה

חופית

7 החובלים 7 החובלים

משקפת

שביט רחפת

31 הרב שאולי

12 גולשים

1 גולשים

20 גלים 9 דולפין

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

נעמית נוף ים דייגים

13 זלמן ארן 13 המפרש 17 הרב שאולי

2 מפרשית

נווה-ים

18

רשימת הגנים בעיר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8553515 6826733 8553592 8553617 8553617 8553621 6112489 8553625 8553625 8553646 6320147 8555026 8646889 8553672 8587928 6437806 6437806 8553646 8553616 8553616 8553616 8555026 8646889 8587928

31 הרב שאולי 2 הרב שאולי 12 גולשים 10 זלמן ארן 10 זלמן ארן 12 אברהם עופר

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

טרום חובה טרום טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה טרום טרום חובה

ברק

ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה'

ארזים

2 גולשים

חוף

גומא

שנהב כנרת דוברת

9 דולפין

ממ"ד

14 שי עגנון 14 שי עגנון 20 בלפור 16 אבן עזרא 4 אלאשווילי 14 אלאשווילי

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חן

חצב

דוכיפת

לוטם נווטים

11 שמואל הנגיד

נוגה

34 ביאליק

חמניות

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא

עירית

עפרוני

20 בלפור

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

פשוש

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 4 אלאשויילי 14 אלאשוולי

סירונית

רננים

מלחים אפיק אנקור

34 ביאליק

טרום

זמיר

19

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8553752 9919863 9919863 8555075 8553752 8553776 8553776 8558702 8540921 8540921 8556333 8556333 8666175 8666175 8555928 8555928 8669780 8555869 8650934 8650934 8663464 8663463 6379430 6379236 8660932 8642917 8642917 8642918 8642918 8655671 8646283 8646283

21 מיכשוולי

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ תורני תורני תורני תורני מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ תורני תורני תורני תורני תורני תורני מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ממ"ד מ"מ מ"מ

טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום חובה חובה טרום

מזח נמל

ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו'

ב' 4 אברהם שפירא ב' 4 אברהם שפירא

אלמוג כרמים 1 שילה 2 שילה 3 שילה

א 4 ש. בן יוסף 21 מיכשוולי

22 מילמן 22 מילמן

23 נתן אלבז 10 מ.הדמומית 10 מ.הדמומית

6 ישי

1 מ.הדמומית 2 מ.הדמומית

ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט'

בי"ס צמח א' 35 הרותם בי"ס צמח א' 35 הרותם

1 ' צמח א 2 ' צמח א

19 צבעוני 19 צבעוני 3 מ.הדגנית 3 מ.הדגנית

1 ישי 2 ישי 3 ישי 7 ישי 4 ישי 5 ישי

20 כפתור החולות 8 מבוא השרביטן בי"ס 8 פתח תקווה אשכול בי"ס 8 פתח תקווה אשכול

שיטה

אשל

6 ראש פינה 6 ראש פינה

הדר

לבונה

13 פתח תקווה 13 פתח תקווה

דולב

אשחר

4 יבניאל 4 יבניאל

ערמונים

אופיר

בי"ס דביר 11 ראש פינה ב"יס אמירים 3 עליה ב"יס אמירים 3 עליה

אלה

1 אמירים 2 אמירים

י' י' י' י' י'

7 קק"ל 7 קק"ל 60 קק"ל

תילתן

ירדן

20

רעים

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8655671 8657521 8657521 8544368 8544368 8550456 8544470 8544470 8551118 8550328 8550328 8550454 8543667 8656829 8656829 6493864 8646213 8551118 8550454 8644439 8644439 8543667 8656801 6493864 9148578

60 קק"ל

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום טרום חובה חובה חובה טרום חובה טרום טרום טרום טרום

כלנית

י' י' י'

2 אברהם סופר 2 אברהם סופר

סביון

אריאל

11 צאלים 8 נחל דן 14 הקישון 14 הקישון 14 הקישון 10 הרי גולן 90 מצדה 90 מצדה

חבצלת החוף

יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא'

צאלים 2 סיפון

אלומות

טרום

אופק

טל

נופר

סנפיר גלי ציון

13 נחל קדרון

69 כנרת

דיונה

3 נחל שניר 3 נחל שניר א 1 הר כנען 113 מצדה 10 הרי גולן 13 נחל קדרון 1 נחל קדרון 1 נחל קדרון

סיגלית איילות

חורש

שקנאי

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

לגונה

פרחי ים סלעית

אדווה צופית דגנית אורנית

69 כנרת

3 נחל שניר א 1 הר כנען

21

12 הר נבו

סוף

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8677686 8558293 8679281 8679281 8670803 8553639 8553639 8675223 9562031 6467813 8670512 8551054 8551054 8558293 8670803 8675233 8679303 8679303 9562031 6467813 8647170 8647170 8644430 8656473 8656473 8652677 8646541 6334100 8656477 8652677 8646541

3 ניסן

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום טרום חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה

קשת נרקיס בוסתן

יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג'

17 בנימין

6 שבט ראובן 6 שבט ראובן 5 רח' תשרי

שיבולת

אתרוג

7 ניסן 7 ניסן

אביב

תמר

11 תשרי

ארז שני

40 שבט בינימין

ב' 11 תשרי

תלמים

36 שבט בינימין

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

נירים

17 בנימין 17 בנימין 17 בנימין

דגן

אירוסים

סחלב תאנה

5 רח' תשרי

11 תשרי

טרום

ריחן גפן יוגב

38 שבט בינימין 38 שבט בינימין 40 שבט בינימין 8 המלך יהושפט 8 המלך יהושפט 23 המלך דוד 12 המלך דוד 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 7 המלך שאול 46 המלך שלמה 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 7 המלך שאול ב' 11 תשרי

8 ישי אסיף אחווה רעות

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

שקד

זית

פז

עינב הדס חרוב ברוש

ממ"ד ממ"ד ממ"ד

כרכום

יסמין

22

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8676214 8536244 8536244 8640154 8640154 8602551 8532559 8532559 6105551 6467457 6467457 6467939 6467939 8648390 8661760 8661760 8670524 8679271 8679716 8679716 8663471 8677927 8677927

26 שוהם 6 ברקת 6 ברקת

מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה

חושן

יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז'

טורקיז בדולח

6 ספיר 6 ספיר 6 ספיר

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

גביש אודם זוהר קורל

10 ברקת 10 ברקת

תרשיש

9 ספיר 11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז

שחם

מ"מ מ"מ

מרינה דוגית

מרינה אלמוגים מרינה שירת הים מרינה צוללים סיטי הרדוף סיטי ערבה סיטי עצמאות

ממ"ד ממ"ד

63 עצמאות 5 עצמאות 5 עצמאות

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

2 המרי 3 המרי

סיטי יובל סיטי שחף סיטי דפנה סיטי סמדר סיטי ענבל סיטי מיתר סיטי דרור

115 הציונות 115 הציונות 41 העצמאות 4 המתנדבים 4 המתנדבים

23

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8678934 8646806 8602547 8602547 8648390 8679271 8675122 8663471 8678934 8646806 8553520 8553520 8669703 8665690 8641986 8641986 8527411 8527411 9562029 8660310 8669703 8648981 9562029

1 העצמאות 39 העצמאות

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום

סיטי נורית סיטי ניצנים סיטי זמר סיטי יעלים סיטי לילך סיטי דובדבן סיטי מורן סיטי רקפת סיטי דקל סיטי שירה סיטי צליל סיטי פעמונים

2 המרי 2 המרי

63 עצמאות

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

3 המרי

115 הציונות 41 העצמאות 1 העצמאות 39 העצמאות

2 המרי 2 המרי

5 משה יואל סלומון

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

פלג טופז צבר אגוז

טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו'

4 רח' סירקין 9 אוסישקין 9 אוסישקין 10 מונטיפיורי 10 מונטיפיורי 11 שד' רטשילד

ברקת

פנינה יהלום אנפה טללים

חסידי אומות העולם 5 משה יואל סלומון

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

טרום

6 סירקין

טרום טרום

ענבר לשם

11 שד' רטשילד

24

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

6345136 6345136 6372739 6372739 8532562 8532562 6344395 6344395 6334200 6334200 6582922 6582922 9213352 9213352 6582922 6173644 6173644 6174283 6171572 6175078 6171572

2 תפוח 2 תפוח

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום

פטל

טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז'

תות

9 האפרסק 9 האפרסק 10 האפרסק 10 האפרסק 12 האפרסק 12 האפרסק 1 אפרסמון 1 אפרסמון 8 הענבים 8 הענבים 3 אפרסמון 3 אפרסמון 8 הענבים 6 אפרסק 6 אפרסק 10 כינור 10 כינור 10 כינור 10 כינור

שסק שזיף

אפרסמון אשכולית

פקאן

אגס

תפוח תפוז

אפרסק

ענבים

פסיפלורה

ממ"ד

מנגו

ממ"ד

לימונית

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

מלון בננה

מע”ר מנדולינה מע”ר כינור מע”ר מזמור מע”ר מנגינה

מ״מ מ״מ

25

רשימת גנים חינוך מיוחד

טלפון גן 6597842 9748367 8565553 8565553 8565558 8663465 8544470 8663465 9758712 8553546 8553546 8554104 8553786 6597846 9175361 8553749 6379430 6379236 9757115 8660310 9101130 8602551 8648981 8552953 8552953

כתובת הגן

שם הגן

רובע

6 אבא סילבר

סיגלון

א' א׳ ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד'

25 אילת 5 נחניאלי 5 נחליאלי

גלשנים

העוגן

נחליאלי

9 הרב הרצוג

גיל

6 דולפין 6 דולפין 6 דולפין

איתן

ספנים

אלון

15 המפרש 24 גולשים 24 גולשים 12 השייטים

שקמה

נתב

עגורים

חובל

13 טרומפלדור שלמה בן יוסף בי״ס יד שבתאי יהודה אלפרין

שייטים

ו' ו' ו' ו'

רותם

סנונית מצפן

4 יבניאל 4 יבניאל

רציף ניצן ורד אגם

ט' ט' ט'

8 ראשון לציון

חסידי אומות העולם

טו' טו' טו' טו' טו' טו'

10 מונטיפיורי 10 מונטפיורי

פעמון

לחן

6 סירקין

גלבוע

1 דבורה הנביאה 1 דבורה הנביאה

שושנת הים

עמית

26

רשימת גנים חינוך מיוחד מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

טלפון גן 8665690 6534945 6534945 6681043 8544470 8544470 8644205 8677686 8644430 8659963 8659963 6414853 6414853 6174283 8602541 8602541 8675122 8553786 8553688

כתובת הגן

שם הגן

רובע

4 נחמן סירקין 2 אליהו הנביא 2 אליהו הנביא

פיקוס

טו'

אור יהב

י י

11 הר נבו 113 מצדה 113 מצדה

נבו

יא

גלי ים חרצית

יא' יא' יב' יב'

94 תשרי

שיר

3 ניסן

ניסן

23 המלך דוד

רימון אורן אניה

יג' יג' יג' יג' יג'

41 המלך חזקיה 41 המלך חזקיה 7 המלך אמציה 7 המלך אמציה

יונה

לכיש

11 כינור 2 המרי 2 המרי

אדמונית

מע״ר

דברה צהלה

סיטי סיטי

115 הציונות 67 העצמאות 67 העצמאות

סייפן

סיטי סיטי סיטי

רפסודה

כרמל

27

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

08-9568282

כתבו לנו: סנדרה תורג'מן לימור אויזרט

sandra@ashdod.muni.il limora@ashdod.muni.il meitalit@ashdod.muni.il karmitr@ashdod.muni . il simay@ashdod.muni.il mona@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא כרמית רביבו סימה ירמיהו מונה חפיף כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online