5667 ASH370885 hoveret agaf agviya 2021 2

2021 ארנונה שלכם ובשבילכם

2020 דצמבר

תושבות ותושבי אשדוד יקרים, מגיפת הקורונה אילצה אותנו לבצע התאמות בתכניות העבודה של העירייה, למקד את העשייה בשמירה קפדנית על בריאות הציבור ורווחתו ויחד עם זאת לוודא כי שירותי העיריה ממשיכים להינתן ברמה הגבוהה ביותר גם אם בדרך שונה ממה שהורגלנו בעבר. במקביל לכך לא עצרנו לרגע את תנופת הפיתוח של העיר והמשכנו את ההשקעה בתושבים ובשיפור איכות החיים בעיר: הנגשת מבני ציבור, שדרוג

והקמת גנים ציבוריים וכבישים, קידום בניית מרכז יום לקשיש, סיום שלב א' בפיתוח רובע ההייטק החדש בכניסה הדרומית של העיר, התקנת התשתיות לרחוב הדקל המתחדש, קידום מגרשי האימונים החדשים, השלמת עבודות פיתוח המצודה, התקנת מתקנים סולריים לייצור חשמל על מוסדות ציבור כחלק מתפיסת העיר הירוקה, קידום מתחמי הסכמי הגג שחלקם עומד לפני שיווק, חלוקת אלפי מחשבים לתלמידים למטרת למידה מרחוק, וסיום שלב התכנון ותחילת הכנת המכרזים לפיתוח הרובע המיוחד. לצד זאת המשכנו להתאים את מתן השירותים לעולם הטכנולוגי של היום, על ידי השקעה נרחבת בפתרונות דיגטציה וקידום עיר חכמה ובדגש על שירותים מקוונים. יש לנו את האחריות לתכנן, לנהל ולהוביל תהליכי התייעלות כלכלית וניצול המשאבים הקיימים באופן יעיל ומקיים, על מנת להמשיך ולשמור על רמת השירותים בעיר. על פי מדדים השוואתיים של גופים חיצוניים, הארנונה באשדוד הינה בין הנמוכות בערים הגדולות בישראל, ובכל זאת, גם השנה בחרנו שלא להעלות את הארנונה מעבר לשיעור המתחייב לפי הנחיות משרד הפנים. אני שב ומזכיר לכם כי באתר העיריה תוכלו למצוא מידע על הנחות לזכאים בשל מצב כלכלי, בדקו את זכאותכם ופעלו בהתאם להנחיות באתר. אני קורא לכם גם השנה להמשיך ולקחת חלק בעשייה העירונית ולפעול יחד איתנו לשמירה על נקיון וחזות העיר ופיתוח חיי הקהילה באשדוד, מהערים היפות והאיכותיות במדינת ישראל.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

תוכן העניינים

עפ"י הנחיית משרד הפנים (חוזר מנכ"ל ) רשות ציבורית מחויבת בביצוע 02/2008 שנים. 5 סקר נכסים בתחום אחריותה כל לפיכך, הרינו להודיעכם כי השומה לשנת אינה סופית וכי אנו נערכים לבצע 2021 מדידה לכלל הנכסים בעיר. הגשת השגה על חיובי ארנונה מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס. השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה יום ממועד קבלת החיוב 90 בעירייה תוך השנתי או ממועד קבלת החיוב לנכס חדש. דרכי הגשת השגה אין צורך להגיע לאגף הגבייה, יש להגיש את ההשגה: , אשדוד 10 . בדואר רשום: הגדוד העברי 1 hasaga@ashdod.muni.il . במייל: 2 08-8545844 : . בפקס 3 60 תשובת מנהל הארנונה תינתן בתוך ימים מיום קבלת ההשגה במשרדו. לתשומת לבכם – הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו. יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע על מנת להימנע מתשלום של ריבית פיגורים והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערר שהגיש המחזיק בנכס, יוחזרו לו תשלומי היתר ששילם.

ארנונה ואגרת שמירה

דבר ראש העיר ארנונה ואגרת שמירה אפשרויות תשלום

2 5 8

ארנונה מהי? ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על מחזיקי נכסים (דירות מגורים ונכסים לשימושים אחרים). הארנונה מוטלת על כל הנכסים שבתחום שיפוטה של העירייה. היא משמשת למימון כלל פעולותיה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר, לרבות בתחומים הבאים: חינוך, תרבות וספורט, רווחה ושירותי קהילה, תברואה ופינוי אשפה, שיפור פני העיר, כבישים ומדרכות, רמזורים ותאורת רחובות, גינון פארקים וחופי רחצה, תכנון ובניין עיר ועוד.

גבייה ואכיפה

10 12 13 30 32 34

שירות ללא הגעה לאגף אמנת שירות הנחות בעקבות הקורונה הקשר שלכם איתנו שירות אישי במחלקת עסקים

חיובי הארנונה – כיצד הם נקבעים חיובי הארנונה הם שנתיים ומתייחסים 1/1/2021 – 31/12/2021 לתקופה הארנונה השנתית מחושבת על פי שטחו של הנכס, מיקומו והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו’) בהתאם ללוח התעריפים כמפורט בצו הארנונה .2021 לשנת , למגורים לצורך קביעת שיעורי הארנונה מהווה העיר אשדוד איזור מס אחד. לקביעת שיעורי הארנונה על נכסים – מסחר, שאינם מגורים ליתר השימושים משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו’, חולקה העיר לחמישה אזורי מס. על פי החוק, עדכון תעריפי הארנונה לעומת 1.1% הינו בשיעור של 2021 לשנת 1/1/2020– התעריפים שהיו בתוקף ב ובכפוף לכל שינוי/עדכון בכל חוק אשר יחול כדין.

עברנו!

משרדי אגף הגבייה החדשים והנגישים נמצאים כעת ב"מרכז שירות לתושב» (רובע הסיטי, בסמוך למרכז "כיוונים") 4 רח' הקליטה המרכז מעניק לתושבים מגוון של שירותים – והכול במקום אחד כל שירותי הארנונה - למגורים ולעסקים, הנחות, חב' הגבייה "מילגם" ועוד

עקב מגבלת הקורונה אין קבלת קהל פרונטלית

ashdod.muni.il

ניתן לקבל את השירות באופן מקוון באתר העירייה

5

מועדי תשלום הארנונה ואגרת השמירה לשנת 2021 תשלום הארנונה על פי חוק יש לבצע ב- 2021 לשנת .1/1/2021 למרות האמור לעיל, החליטה מועצת העיר כי ניתן לשלם את 6– ב 2020 חיובי הארנונה לשנת תשלומים דו-חודשיים שווים תשלומים שיבוצעו לאחר מועדים אלה, יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי .1980 חובה – התש”מ מחזיק שלא יפרע שני תשלומים תקופתיים שוטפים במועדם, יחויב מיידית בתשלום מלוא יתרת הארנונה השנתית על פי כל דין. וצמודים למדד בתאריכים: ,1/5/21 ,1/3/21 ,31/1/21 .1/11/21 ,1/9/21 ,1/7/21

השיטור העירוני – יחידה עירונית הפועלת בכל תחום השיפוט העירוני ומהווה מכפלת כח להגברת תחושת הביטחון האישי. היחידה פועלת תחת אגף הביטחון ומשטרת אשדוד ונותנת מענה מיידי בהתאם לקריאת מוקד.

אגרת שמירה – מהי? האגרה מיועדת למימון אבטחה ולהגברת ביטחון התושבים ומוטלת על פי חוק עזר עירוני. על מי חל תשלום אגרת השמירה? כל בתי האב והעסקים באשדוד, חייבים בתשלום האגרה. כמה נשלם עבור אגרת שמירה :)1/11/2020 – (נכון ל • למ”ר, עד ₪173.08 מגורים – מ”ר 500 לשנה. מעל ₪173 לשנה (על פי חוק ₪519.02 - העזר העירוני לאגרת השמירה התעריפים מתעדכנים בהתאם לעדכון המדד). התשלום ייעשה באמצעות שוברי התשלום שהם חלק מחשבון הארנונה הדו – חודשי. מ”ר לשנה (מקסימום 100 לשנה). ₪173.08 : לתשלום • מ”ר - 500 עד עסקים –

״

עוד ניפגש ויהיה לנו טוב, זה יהיה בקרוב, קרוב... [ אריק איינשטיין ]

״

piyutveshira.com

6

אפשרויות תשלום

• לא תינתן הנחה. ₪ 250,0001- מ הבהרה חשובה: הסכומים שלעיל מתייחסים לחיובים שנתיים למשלם, בגין כל נכסיו. בכל 10- הוראת קבע מחשבון הבנק תחויב ב חודש. המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם, ימלאו את הטופס המצ"ב ויעבירו לאגף הגבייה את ההרשאה החתומה: באמצעות טופס מקוון. . תשלום בה"ק בכרטיס אשראי 2 המשלמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יחויבו ע"י חברות האשראי על פי ההסדרים שבתוקף: תשלום על חשבון תשלומים שוטפים עד לתשלום דו-חודשי, ועד ₪ 15,000 לסכום של לתשלום שנתי. ₪ 90,000 לסכום של תשלומים חודשיים 12- למשלם יתחלק החיוב ל מחיובי 1% הנחה בשיעור של ורצופים ותינתן הארנונה. . תשלום רגיל בבנק או באמצעות אתר 3 אינו מזכה www.paybill.co.il התשלומים בהנחה.

על מנת לחסוך טרדה, הוצאות מיותרות וחיובי ריבית פיגורים, מומלץ לשלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. החיוב הדו-חודשי ייגבה בשני תשלומים שווים ללא תוספת הצמדה וריבית (למשלמים בהוראת קבע שחיובם השנתי בגין כל לשנה). ₪ 250,000 נכסיהם אינו עולה על אפשרויות התשלום הם: תשלום שנתי מחזיק בנכס ששילם את הארנונה השנתית יהיה 31/1/2021 בתשלום אחד עד ליום מהחיוב השנתי. 1% להנחה בשיעור של זכאי תשלום תקופתי: . תשלום בה"ק בנקאית 1 מחזיק בנכס ששילם את הארנונה התקופתית בה"ק בנקאית יהיה זכאי להנחה כמפורט להלן: • אם סכום הארנונה השנתית הינו הנחה 2% .₪ 80,000 עד • אם סכום הארנונה השנתית הינו הנחה 1% .₪ 150,000 עד ₪ 80,0001- מ • הנחה אם סכום הארנונה השנתית 0.5% .₪ 250,000 עד ₪ 150,001- הינו מ

HUB ASH Hubashdod.co.il סביבת יזמות אורבנית

8

כיצד והיכן ניתן לשלם את החיוב התקופתי או החיוב השנתי? הסדרי התשלום השונים לביצוע תשלומי הארנונה ואגרת השמירה התקופתיים נועדו להקל על התושבים ולמנוע מהם הגעה לאגף הגבייה והמתנה בתור.

זוכרים את מועדי התשלום, ונמנעים מקנסות ומפעולות אכיפה. יש לשלם את החשבונות הדו-חודשיים במועדם. המאחרים בתשלום יחויבו בתוספת הפרשי ריבית, פיגורים והצמדה על פי חוק וייתכן כי יחוייבו בתשלום מיידי בסך מלוא החיוב השנתי. יינקטו אמצעי אכיפה כנגד המחזיק בנכס שלא ישלם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה. לרבות עיקול שכר, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומיטלטלין, הטלת עיקולי צד ג’, כגון עיקולי תקבולים מכרטיסי אשראי, החזרי מע”מ ומס הכנסה, קופות גמל וקופות השתלמות, רישומי הערות אזהרה בטאבו וכן פעולות נוספות בהתאם לפקודת המיסים גבייה. וכן תיתכנה הגשת תביעות בסדר דין מקוצר ופעולות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט. סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות, פעולות אכיפה והוצאות מיותרות. הטיפול בגביית תשלומי חובות הארנונה, אגרות שילוט וחובות אחרים, נמסר לחברת מילגם שזכתה במכרז מטעם העירייה.

השירות הווטרינרי אנחנו כאן בשבילך

את החשבונות ניתן לשלם: • באמצעות אתר האינטרנט העירוני www.ashdod.muni.il בכתובת: • בכל סניפי הבנקים. • בכל סניפי בנק הדואר - במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי. • במוקד התשלומים הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון שמספרו (כוכבית) *37222 *אשדוד או .)1-222-37222 (לחיוג ממרכזיות באמצעות כל כרטיסי האשראי. תשלום באמצעות מענה טלפוני אנושי: 08:00–22:00 ימים א’-ה’ בין השעות מענה טלפוני מוקלט: שעות ביממה פרט לשבתות 24 וחגים.

שמירה על בריאות הציבור מסכנות בעלי חיים חיסוני כלבת שנתיים לכלבים בבעלות, סימון בשבב אלקטרוני ומתן רישיון להחזקה.

שמירה על בריאות ורווחת בעלי החיים מהמרחב הציבורי טיפולים רפואיים, עיקור וסירוס, מתן מחסה, אכיפה ועוד..

לשמירה והגנה מפני סכנות שמקורם במזון מן החי ביקורות בעסקים, ליווי והדרכת בעלי עסקים טעוני רישוי.

מועדי החיסונים בכלבייה העירונית 16:00-14:00 – ימי ראשון 18:00-15:00 – ימי שלישי 12:00 -09:00 – ימי רביעי הסגר ותצפית כלבת על כלבים וחתולים שנשכו אדם, במידה ולא מתאפשרת תצפית ביתית.

ניתן לשלם באינטרנט בכתובת: www.paybill.co.il

אימוץ בעלי חיים מתאפשר בכל שעות הפעילות תוך תיאום מראש בטלפון 08-9238512

פרטים נוספים והתייעצות עם רופאי וצוות השירות הווטרינרי העירוני 08-8634888 / 08-9238512 / 08-8634878 :' בטל (אזור התעשייה הקלה), אשדוד 10 כתובת הכלבייה העירונית: רחוב העופרת

10

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף! שירות מקוון ומהיר באמצעות טפסים מקוונים myvisit אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה להזמין תור באמצעות אפליקציית (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם). לא יתקבל תור ללא תיאום מראש!

משדרגים את אמנת השירות של עיריית אשדוד אמנת שירות אגף הגבייה

אמנתשירות זו מהווה כתב התחייבות בין עיריית אשדוד - אגף הגבייה לתושבי העיר ומקבלי השירות לעמידה בביצוע איכותי, נגיש וזמין של מגוון השירותים המקוונים הניתנים על ידי האגף שירותים מקוונים אלו חוסכים הגעה לאגף הגבייה. כל זאת באמצעות טופס מקוון.

תנאי ביצוע

זמן ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

החלפת מחזיקים בנכס

החלפת מחזיקים בנכס

הגשת חוזה שכירות הכולל צילום ת”ז של המשלם הנכנס ובתנאי שאין צורך בבדיקת מפקח

ימים 3 עד

ביצוע פעולות החלפת המחזיק במערכת, הפקת שוברי תשלום למשלם היוצא ולמשלם הנכנס

הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה.

עדכון הוראת קבע

ימים 3 עד

עדכון פרטי הוראת הקבע במערכת הגבייה

עדכון הוראת קבע

הוראת קבע בבנק – בתנאי שהוגשה הרשאה חתומה על ידי הבנק. הוראת קבע באשראי – בתנאי שהלקוח מילא את טופס ה”ק עם פרטי כרטיס האשראי

החלפת בעלות

הצהרה אודות עזיבת נכס

רישום שוכר חדש

קבלת אישורים (לא כולל אישורים לטאבו)

ימים 3 עד

הפקת האישור המבוקש ושליחתו ללקוח

הפקת האישור המבוקש על ידי הלקוח

קבלת שובר לתשלום

בקשה לנכס ריק

בקשה להנחה עפ״י חוק

הארכת תוקף שכירות בנכס

ימים 3 עד

הפקת שובר לתשלום ושליחתו ללקוח

הפקת שובר לתשלום ללקוח

אישור לטאבו

מותנה בתשלום הארנונה ואגרת הטאבו

ימים 3 עד

סריקת המסמכים למערכת הגבייה, קבלת אישור ממורשית החתימה, גביית מיסים ואגרה מהלקוח והכנת האישור לטאבו

הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה שאינה מצריכה אישור הנדסה הנפקת אישור עירייה לטאבו בנכסים אחרים

בקשה להנחה עקב החמרת המצב

בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה

בקשה לפטור ממרתף

בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי לשימוש

סריקת המסמכים למערכת הגבייה ולפורטל אישורי הטאבו, גביית מיסים ואגרה מהלקוח. אם מדובר בהעברת בעלות אזי רישום הלקוח כמחזיק בנכס, העברת המסמכים לסבב חתימות במחלקת הנדסה עדכון הלקוח טלפונית כאשר התקבל אישור/חיוב ממחלקת הנדסה

מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים

ימים 45 עד

בקשה להנחת נכה צה״ל בעסק

בקשה להנחת עוסק זעיר

קבלת האישור מותנה בתשלום המיסים

ימים 3 עד

השגה על חיוב ארנונה

בקשה להנחה עוסק זעיר

הנחה בארנונה לעסקים

הנחות

מותנה בהגשת המסמכים הרלוונטים העומדים בקריטריונים

ימים 7 עד ימים 45 עד

הנחות על פי חוק/על פי מבחן הכנסה

טיפול בבקשה להנחה

הנחות הדורשות אישור ועדה

בקשה להחזר כספים

קבלת שוברים בדוא״ל

השגה על חיוב שילוט

פניות / תלונות הציבור

ימים 2 עד ימים 30 עד

מענה ראשוני

מענה לפניות/תלונות ציבור

מענה סופי

נכס ריק

הוראת קבע

שינוי כתובת למשלוח דואר

פנייה כללית

ימים 30 עד

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים ריקים

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור נכס ריק במערכת הגבייה לאחר תום הבדיקות והאישור הסופי

הזנת פטור נכס ריק

בקשה לאישור טאבו

נכס לא ראוי לשימוש

ימים 14 עד ימים 7 עד

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים לא ראויים לשימוש הזנת פטור ומענה סופי לאחר החלטת ועדה/מנהלת מח’ שומה

בדיקת מפקח

הזנת פטור ומענה סופי

טיפול בהחזרי כספים

ימים 30 עד

מילוי בקשה להחזר כספים, העברה למחלקת בקרה לאישור יתרת הזכות, העברה למורשית חתימה, העברה למבצעת ההחזר בפועל

ביצוע החזר כספים ללקוח

12

המינהל לשירותים חברתיים

אפליקציית המתנדבים הראשונה מסוגה בישראל. אפליקציית OSIM " עושים ״

מוקד נוער בני נוער והורים - אל תשארו לבד! מוצע לכם ערוץ תקשורת פתוח עם גורמי ייעוץ וטיפול בעיר בו תוכלו לספר את אשר על לבכם ולקבל ייעוץ, הכוונה ובדיקת סיוע חירומי עקב משבר הקורונה. ׳ -ה ׳ קו החירום יפעל בימים א 8:30-22:00 בשעות

האפליקציה תאפשר לכם להתנדב בתחום שאתם אוהבים, ביום ובשעה שנח לכם/ן. והכל תוך שימוש במערכת ידידותית וקלה לתפעול.

זקוקים לסיוע או להכוונה? אנחנו כאן לשירותכם!

תמיד רציתם, עכשיו אתם יכולים. Osim : חפשו בחנות האפליקציות

08-9238833

mokednoaras@gmail.com

moked_noar

מוקד נוער אשדוד

@mokednoar

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה

לשיפור התקשורת הזוגית והמשפחתית פיתוח קרבה אינטימית והתמודדות נכונה עם קונפליקטים בזוגיות ובמשפחה מענה וסיוע בשגרה וכעת גם בקורונה. ניתן למלא טופס מקוון באתר העירוני תחת

המרכז נותן מענה מידי לזוגות ולמשפחות הנמצאות בתוך מעגל האלימות הזוגית, טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים מתמשכים. בשגרה ובחירום אנחנו כאן! אל תישארו לבד – בואו לקבל עזרה! , רובע יב', אשדוד 6 רח' שבט בנימין

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי 08-9568092 : יצירת קשר בטלפון

08-9238767

זכאות להנחות בארנונה למגורים הנחות על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו ונקבעים 1993- בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג 2020 גם מפעם בפעם בתקנות שמפרסם שר הפנים. בחיובי הארנונה לשנת נכללות כבר ההנחות לאותם מחזיקי נכסים במגורים שלגביהם היה מידע בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים. בטבלת “הנחות בארנונה” שלהלן מובאים בקצרה הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות. הנחות בארנונה

להתרגש ולהתרגש שוב

בקשת הנחה לשנה שוטפת יש להגיש לא 31.12.21 יאוחר מתאריך הסברים כלליים נוספים לנושא ההנחות בארנונה: לא יינתנו הנחות כפולות. “מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבין ההנחות להן הם זכאים. ועדת הנחות לנזקקים בנכסי מגורים- בנוסף לפטורים ולהנחות המפורטות בטבלת “הנחות בארנונה” פועלת בעירייה ועדה למתן הנחות הדנה בבקשות של תושבים נזקקים שנגרמות להם הוצאות 2020 חריגות, גבוהות במיוחד בשנת המס בשל אחת מאלה: • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של מחזיק הנכס ו/או של בן משפחתו. • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי. בסמכות הוועדה לתת הנחה חד פעמית בגין ארנונה בשנת המס השוטפת, בשיעור של מהארנונה השנתית למגורים. 70% עד

בקשה להנחה יש להגיש באמצעות טופס פנייה דיגיטלי. רשימת הטפסים נמצאת > באתר עיריית אשדוד

> שירותים בקליק שרות מקוון בגבייה

מתגעגעים אליכן.ם

mishkan-ashdod.co.il

16

הנחות בארנונה במגורים

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • המבקש הינו בגיל המתאים. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

100%

המקבל גמלת אזרח ותיק השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. • מקבל גמלה נוספת לנכה. חודשית ודרגת נכותו היא ומעלה. 75% • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר ומעלה. 75% צמיתה היא בשיעור של נכות רפואית ומעלה או מי שטרם 90% קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור. נכות אי כושר - • נכה הזכאי לקצבה

• המבקש מחזיק בנכס • המבקש הינו בגיל המתאים • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

25%

שאינו מקבל אזרח ותיק גימלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה עבודה. אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים) גם אם אינם, מקבלים קצבה מביטוח לאומי.

• המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר בהוסטל או דיור מוגן. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

80%

• המבקש מחזיק בנכס. • הגשת בקשה בכתב חתומה • המבקש הינו בגיל המתאים. • סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, מהשכר 100% אינו עולה על הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד: אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה מכל 150% מקור שהוא אינו עולה על מהשכר הממוצע במשק.

100 עד מ”ר

30%

• המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

100 עד מ”ר

40%

100 עד מ”ר

100%

אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

70%

לפי פרק ו’ גמלת סיעוד לחוק הביטוח.

• המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

הנחה לכל שטח הדירה

90%

הנושא תעודת עיוור. עיוור

האפליקציה שמחברת את אשדודית – התושב לעיר מכל מקום ובכל זמן, מעניקה הטבות, מספקת מידע ומנגישה את שירותי העירייה ביעילות ובמהירות.

• המבקש מחזיק בנכס. • הילד מתגורר בבית הוריו. • הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה. • מקבל ישירות את 18 ילד מעל גיל הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר.

100 עד מ”ר

33%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס).

אשדודית

19

18

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי. • חודשים 6 המציא אישור שקיבל הבטחת הכנסה. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. • הומצא אישור מביטוח לאומי. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

100 עד מ”ר

100%

אסיר ציון

4 עד נפשות - מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד 4 עד נפשות - מ”ר 70 עד

66%

2021 תשפ״ב הרשמה לגנים ולכיתות א׳

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

66%

• מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, .1957 תשי”ז • מקבלי גמלת ממשלת .) BEG גרמניה ( • מקבלי גמל, ממשלת .) OFG הולנד ( • מקבלי גמלת ממשלת .) WUV אוסטריה ( • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי .1957 משנת ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר

------- 4 מעל נפשות 90 - עד מ”ר

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצגה אסמכתה מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

מ”ר 70 עד

66%

לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.

רישום באתר העירייה ובאפליקציית ״אשדודית״

20

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה .2 בגין קרן

מ”ר 70 עד

66%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם “הסכם

” אשר לא קיבלו 2 קרן הנחה בארנונה עד כה.

בית ישראלי לצעירים באשדוד! הסכם הגג מבטיח לעשרות אלפי צעירים לקבוע את עתידם באשדוד

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים בהתאם.

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

66%

נפגעי מלחמה • נכה צה”ל.

• נכה פעולות איבה. • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור. • נכה משטרה. • משפחה שכולה (חייל שנספה). • שארים שכולים (פעולות איבה). פטור חיילים • חייל בשירות סדיר עד חודשים מיום 4 תום שחרורו. • מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת. • משרת בשירות אזרחי מלא (משך השירות שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים). • משרת בשירות אזרחי חלקי (משך השירות שעות שבועיות 20 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים).

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים מתאימים. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד

100%

100%

עשרות אלפי יחידות דיור בר השגה ופיתוח תשתיות מתקדם יהפכו את העיר אשדוד לבחירה המועדפת על בני הדור הצעיר לעיר אטרקטיבית, מתחדשת ומודרנית.

4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

100%

50%

המרכז לשירות מסגרת משמעותי - המאגדת את סך הפעילות העירונית במטרה להעלות את שיעורי המתגייסים והגדלת היקף המתנדבים לשירות משמעותי ולמסלולי קצונה בצה”ל

תשתיות משודרגות

מערכות חינוך וספורט מפותחות

עשרות אלפי יחידות דיור

www.bait-ashdod.co.il לפרטים נוספים:

מנהלת הסכם הגג אשדוד-בית ישראלי

22

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח 4 עד נפשות עד מ”ר 70 4 מעל נפשות עד מ”ר 90

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק .2005 תשלומים לפדויי שבי, תשס”ה • המבקש מחזיק בנכס. • אישור מרשות הזיכרון “יד ושם”. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות, אישור של משרד לקליטת עלייה. • 24 חודשים מתוך 12 זכאות למשך חודשים שמיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה. • המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה 1/1/2003 חודשים רצופים 6 הפסקה בת לפחות בזכאותו לגמלה.

100 עד מ”ר

20%

פדוי שבי

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי. • כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצויין משך השירות.

75%

משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי מלא שעות שבועיות 30 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי חלקי שעות שבועיות 20 הינו 36 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות הינו בטחוני שעות שבועיות במשך 36 חודשים) - כל עוד הוא 24 משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות משמר מלא שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי משמר במסלול מפוצל 20 (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע חודשים) - 24 בתקופה של כל עוד הוא משרת.

מ”ר 70 עד

66%

חסיד אומות עולם

50%

100 עד מ”ר

90%

עולה חדש אזרח עולה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

100 עד מ”ר

70%

גמלת הבטחת הכנסה ובתנאי וגמלת דמי מזונות שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל 1/1/2003 לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה חודשים 6 הפסקה בת רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

50%

בית אריה קלנג המבנה המרשים למרגלות גבעת יונה ואל מול הנוף הימי, מהווה משכן של קבע לאומני אשדוד, בית לחברת חופית לתיירות ולאיגוד ערים לאיכות הסביבה ויהיה למרכז המבקרים של אשדוד.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מצה״ל או תעודת משרת מילואים פעיל.

על כל

5%

משרת בשירות מילואים פעיל

השטח

24

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה 100% מכל שטח הבניין (לתקופה של עד חודשים) 12

הזכאים להנחה

סוג ההנחה

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון העובדה שהבניין חדש וריק. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • נכס ריק שאינו בשימוש ושאינו נכס מגורים, זכאי להקלה נוספת בארנונה לתקופה 50% בשיעור של חודשים נוספים. 30 של בתקופת ההנחה, הנכס יסווג לפי השימוש המותר בהיתר. לצורך כך, על המחזיק להגיש היתר בתוקף. • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

מחזיק בבניין שהוא הבעל הראשון של בניין חדש ריק. שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך 12 תקופה רצופה של עד חודשים. המחזיק בבניין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, 30 לתקופה של לפחות יום ברציפות.

בניין חדש

• המבקש מחזיק בנכס. * .)1 הוגשה בקשה חתומה (טופס * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום ת”ז שלו ושל ילדיו) ותעודת גרושין/הסכם גירושין/תעודת פטירה. • אם הילד בשירות לאומי/צבאי יש להמציא אישור מהמוסד בו משרת.

100 עד מ”ר

20%

הורה עצמאי • כהגדרתו בחוק סיוע

למשפחות שבראשן הורה .1992 עצמאי, תשנ”ב • הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או בת מתנדבת בשירות הלאומי - כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי 21 שגילם אינו עולה על שנה. • אישור על פתיחת תיק חודשים. 24 גירושין מעל • אלמנים לילדים המתגוררים עמם עד גיל ובתנאי 21 או עד גיל 18 שמשרתים בשירות סדיר או בשירות לאומי.

100% מכל שטח הבניין (לתקופה של חודשים 6 עד במצטבר, כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין)

בניין ריק

* בהתאם לטבלת הכנסה שתהיה .1/1/2021- בתוקף ב * .)2 הוגשה בקשה חתומה (טופס

בהתאם לטבלת הכנסה )3(

הנחה על פי מבחן הכנסה )3(

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

• פטור לכל

המחזיק בבניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו..

בניין שאינו ראוי לשימוש

שטח הבניין בשלוש השנים הראשונות בהתאם לסעיף לפקודת 330 העיריות. • לאחר תקופה זו תעריף מופחת לפי פקודת העיריות

גן הפיראטים גן השעשועים היפהפה, הממוקם ברצועת החוף מצפון לחוף מי-עמי, מציע פעילות כייפית לפעוטות והנאה לאימהות. בפארק מתקני שעשועים ואניית פירטים גדולה, ספסלי ישיבה, עציצי נוי וסככת צל ענקית.

וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון

העובדה שהבניין נהרס או ניזוק שאי אפשר לשבת בו. • יש לצרף מסמכים המאמתים את סיבת הבקשה • ההנחה תינתן ממועד מסירת

פארק אשדוד ים מהאתרים היפים והמזוהים ביותר עם דונם ובו 200- אשדוד. משתרע על כ אמפי פארק ענק, אגם מים ומזרקה מנגנת, מגרשי ספורט ומתקני שעשועים, תצפית נוף, גן סלעים ומדשאות רחבות.

ההודעה בכתב לעירייה. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס.

27

26

הנחות בעסקים

0508513551

מסמכים נדרשים

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה מארנונה

סוג ההנחה

• אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (נוסח 1959 - התשי”ט משולב) • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף לפקודת 181 עד 174 מס הכנסה לשנה הנוכחית. או אם היה חייב במקדמות - אישור כי אינו חייב במס הכנסה לאותה שנת כספים. • טופס “בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק “ • דוח שומה מאושר ממס הכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה הכולל מחזור עסקאות נמוך מ- (נכון לינואר ₪ 291,069 .)2019 • מסמכים על הכנסה מכל מקור שהוא שלו ושל אלה המתגוררים אתו, כולל גמלאות קצבה וכו’ לחודשים אוקטובר -דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה. • למתגורר מחוץ לאשדוד: אישור מהרשות המקומית שהוא מתגורר בה על זכאותו להנחה בגין דירת מגוריו וסוגה.

• מחזיק בעסק שהוא נכה צה”ל, הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט (נוסח משולב) 1959 - • הפטור ממקדמות מס לפי לפקודת 181 עד 174 סעיף מס הכנסה או היה חייב במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד. המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן: • המחזיק הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף. שטח העסק אינו עולה על מ”ר. 75 • המחזיק הוא גבר שמלאו או אישה שמלאו לה 65 לו שנה. 60 • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו כמשמעותם בחוק מס ערך, אינו 1976 – מוסף, התשל”ו ₪295,435 עולה על הסכום .)2020 (נכון לינואר האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת כל שנת כספים. • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה (הכנסה לפי מספר נפשות)

על כל 2/3 השטח

נכה צה”ל בעסק

שיעור ההנחה עד השיעור לה הוא זכאי מחמת הכנסה חודשית נמוכה באותה שנת כספים בגין דירת מגוריו, ועד מ”ר משטח 40 הנכס. ההנחה מותנית באישור ועדת הנחות.

עוסק

זעיר

28

הנחה למגורים ביחס לשכר הממוצע במשק, זכאי להנחה בשיעור 30%- מי שהכנסתו נפגעה ביותר מ מותנה בבדיקת היקף הפגיעה ובכפוף לבדיקת הקריטריונים 70% עד 30% שנע בין שנקבעו המפורסמים באתר העירייה. לבדיקת היקף זכאותכם כל שעליכם לעשות הוא שירות מקוון בגבייה > שירותים בקליק > למלא טופס מקוון באתר העירייה

הנחה לעסקים . בחינת הזכאות 2021 לאור משבר הקורונה, ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים, ההנחה תינתן ע"י עיריית אשדוד והודעה על כך תימסר לבעל העסק, אין צורך לפנות לעיריית אשדוד. העסקים שזכאים להנחה: לפחות או שמחזור העסקאות השנתי 60% מיליון שקלים וחלה ירידה של 200 - עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד. 80% מיליון שקלים וחלה ירידה של 400- מיליון שקלים ל 200 שלהם נע בין - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע 2020 בפברואר 29 עד יום 2020 בינואר 1 - עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום מהממשלה. השלבים להגשת בקשה להנחה: . הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאיים באתר רשות המיסים. 1 . לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה 2 באמצעות האתר שלהם. . באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה. 3 . הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכתב. ההנחה נבחנת כל חודשיים כך שאם לא 4 .6/2021 נמצאת זכאי בתקופת זכאות אחת עליך לנסות ולהגיש שוב בקשה לבחינת תקופות הזכאות הבאות וזאת עד ,9-10/2020 בחודשים 25% שימו לב! אם מחזור המכירות שלכם נפגע מעל ל 11-12/2020 לחודשים 100% הינכם זכאים להנחה בגובה של

ולבחור בטופס "בקשה להנחה עקב החמרת מצב". > להגעה ישירות לטופס ניתן לסרוק את הקוד הבא:

ולצרף את המסמכים הבאים: 02/20 ,01/20, 12/19 ) בחודשים 18 . אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל בני הבית (מעל גיל 1 (כולל גמלאות מביטוח לאומי או מכל מקור הכנסה אחר). לפחות בהכנסות: שלושה תלושי שכר עוקבים 30% ) המשקפים את הירידה בשיעור 18 . אישורי הכנסה של כל בני הבית (מעל גיל 2 ) המשקפים את ההרעה המשמעותית כהגדרתה למעלה. 18 או כל הכנסה אחרת של כל בני הבית (מעל גיל .2020 . עצמאי - יצרף את השומה האחרונה המצויה בידו וכן את השומה שתוגש על ידי רואה החשבון שלו לפקיד השומה לשנת 3 . כל מסמך אחר כפי שיידרש על ידי הפקיד המטפל או ועדת הנחות. 4

יש להתחיל באופן מיידי את תהליך הבקשה מול רשות המסים כדי לקבל את האישורים המתאימים בהקדם. הנותרים ואת חיוב היטל השמירה. 5%- עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור: - יהיה עליהם לשלם את ה

- עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור החודשים הזכאים להנחה, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שיש.

לנוחיותכם באתר עיריית אשדוד יש הסבר וקישור לטופס המקוון שיש למלא באתר משרד הכלכלה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

או בסריקת הקוד:

בברכה אגף הגבייה עיריית אשדוד

בברכה אגף הגבייה עיריית אשדוד

לבירורים נוספים, אגף הגבייה עומד לשירותך

08-9561398

08-9238888

*37222

16:00 עד השעה 08:30 מהשעה

וכן בטלפון

15:00 עד 08:30 מהשעה

לבירורים נוספים, מחלקת העסקים באגף הגבייה עומדת לרשותך

21:00 עד 08:30 מהשעה

הקשר שלכם איתנו מהפיכת השירות באגף הגבייה נמשכת. כבר אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לקבל מהבית, בנוחות ובמהירות. אגף הגבייה מטפל בפניות באמצעות טפסים מקוונים תוך מתן קדימות להן. "הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה". פנייה בכתב: 4 אגף הגבייה, עיריית אשדוד רחוב הקליטה אשדוד. 28 ת.ד קבלת קהל במשרדי אגף הגבייה בבית העירייה: 08:15-12:00 ,16:15-18:15 : בימים א', ג' בין השעות 08:15-12:30 : בימים ב', ה' בין השעות ביום ד' אין קבלת קהל

היחידה לטיפול בפניות הציבור: לפניות הציבור באגף הגבייה באמצעות דוא״ל: rinat@ashdod.muni.com נציג קבילות הציבור - עו״ד דוד דבש לשירותכם ובדוא״ל: 08-8545893 : בפקס pniot@ashdod.muni.com "כחלק משיפור השירות לתושב ולצד השאיפה להנגיש את השירותים גם לאוכלוסיות מיוחדות ולשמור על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות – יזם אגף הגבייה בשיתוף האגף לשירותים חברתיים שירות חדש, ממש עד הבית. השירות מיועד לניצולי שואה, לאזרחים ותיקים, ולתושבים המוגדרים כסיעודיים, והוא כולל הגעה של צוות מאגף הגבייה עד למועדון היום או לבית התושב עצמו. הצוות יבצע עבורו את הבדיקה ואת הפעולות הנדרשות בנושא הנחה בארנונה בלבד. שירות עד הבית לאוכלוסיות קשישות תושבים המשתייכים לאוכלוסיות המיוחדות מוזמנים לפנות לגב' סיוון כהן רביבו 08-9568101 ,08-8545439 בטלפונים 15:00 עד 8:30 בימים א'-ה' בין השעות

לבירורים לתשלומים ולקבלת שירות

נבדקים! ועוצרים את שרשרת ההדבקה

יש לפנות למוקד הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון *אשדוד .) * 37222( מענה טלפוני ממוחשב לתשלומים שעות ביממה 24 (למעט שבתות וחגים). מענה טלפוני אנושי לתשלומים ובירורים: ימים א’ – ה’ בין השעות: 08:00–22:00 יום ו’ וערבי חג בין השעות: 08:00-13:00

WEB ה- השתדרג www.ashdod.muni.il www.paybill.co.il לתשלומים

באתר העיר ניתן להתעדכן במיקום ומועדי הבדיקות

עיריית אשדוד

32

לשירותכם במחלקת עסקים לרשותכם, פעולות שאפשר לבצע באמצעות טפסים מקוונים. הלינקים לטפסים המקוונים נמצאים > באתר העירייה: שירותים בקליק שירות מקוון בגבייה.

שירות אישי במחלקת עסקים מחלקת העסקים משמשת כמרכז שירות עירוני לבעלי עסקים בנושא ארנונה, שילוט, שימור רחובות וגבייה. מרכז השירות מספק לבעל העסק מידע רלוונטי ועדכני, שירות אישי ע"י נציגת שירות אזורית המלווה את העסק בכל פנייה בנושאי ארנונה וגבייה. פנייה לקבלת שירות יכול ותתבצע באמצעות שירות פרונטאלי ו/או באמצעות שירותים מקוונים מתקדמים, כולל אפשרות לתאום פגישה בבית העסק ללא עלות ובתאום מראש. עבורנו, שירות איכותי ומקצועי - הם ערך עליון. זמני קבלת קהל: 16:15-18:15 ,08:15-12:00 יום א' - בין השעות 08:15-12:30 יום ב' - בין השעות 16:15-18:15 ,08:15-12:00 יום ג' - בין השעות 08:15-12:30 יום ה' - בין השעות 08-9561398 : מס' טלפון זמני מענה טלפוני מזכירות המחלקה: 08:30-15:00 ימים א'-ה' בין השעות 4 כתובת: הקליטה מוקד בירורים ותשלומים *37222 : טלפון שעות פעילות: 08:30-22:00 ימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00 ימי ו' וערבי חג בין השעות 12223722 טלפון רב קווי שעות 24 מענה טלפוני ממוחשב ביממה, למעט שבתות וחגים.

תושבים יקרים! עיריית אשדוד נערכת לביצוע אכיפת קנסות בגין עבירות שבוצעו על פי חוקי העזר העירוניים שטרם שולמו. על מנת להימנע מפעולות אכיפה מיותרות ומאי נעימות אבקשכם לדאוג לשלם את חובכם. לנוחיותכם ניתן לפנות למוקד הגבייה לבירורים/תשלומים בימים א׳-ה׳, 077-7741270 : בטלפון 08:15-16:30 בין השעות מחלקת חניה 08-9568033 : פקס | אשדוד 4 רחוב הקליטה מחלקת פיקוח עירוני 08-8634870 : פקס | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי 08-9267119 : פקס | אשדוד 5 רחוב הראשונים מחלקת שיטור עירוני 08-8545242 : פקס | אשדוד 32 רחוב קדושי בלזן היחידה לאכיפה סביבתית (איכות הסביבה)

בקשה לנכס ריק הוראת קבע בבנק בקשה להנחה עוסק זעיר קבלת שוברים בדוא"ל

החלפת מחזיק בנכס הוראת קבע באשראי שינוי כתובת למשלוח דואר

www.ashdod.muni.il באתר העירייה בכתובת: את הפעולות הבאות: צפייה בצילומים של הרכב בגינו ניתן הדו״ח

או באפליקציית אשדודית, ניתן לבצע

הנחת נכה צה"ל

תשלום הדו״ח הגשת ערעור הגשת בקשה להישפט

נציגות מחלקת העסקים – לשירותכם: לריסה טרייגר אזורים: א', ב', ג' ועורף הנמל

שריתה בר זיו אזור התעשייה הכבדה

עוברים לתשלום החניה באמצעות רק

סימה לוי אזורים: ו', ח', ט', י', יא', יב', יג', טו', טז', יז' אתי אילוז אזורים: ה', סטאר סנטר, אזור תעשייה צפוני רחל לוי אזורים: ד', ז', ביג פאשן ואזוה"ת הקלה

אורית פרץ/הלן כהן אזורים: סיטי, מרינה, קריה, מע"ר

גליה אביר שילוט ושימור רחובות

הכרטיס האלקטרוני או

הטלפון הסלולרי

www.ashdod.muni.il כל הפרטים ב:

35

34

Made with FlippingBook Ebook Creator