5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

מידע כללי

גילאי הרישום בהתאם לחוק חינוך חובה: :)5 גן חובה (גיל )1/1/2016( ילדים שנולדו בין כ' בטבת תשע"ו ) 31/12/2016( ועד לתאריך ב' בטבת תשע"ז :)4 גן טרום חובה (גיל )1/1/2017( ילדים שנולדו בין ג' בטבת תשע"ז )31/12/2017( ועד יג' בטבת תשע"ח :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )1/1/2018( ילדים שנולדו בין יד' בטבת תשע"ח )31/12/2018( ועד כג' בטבת תשע"ט

3-5 חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ב הם כל גילאי ** (על פי החלטת ועדת טרכטנברג). לידיעתכם, רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים. לימודים בשגרת קורונה: בשל מגבלות הקורונה ועל פי הנחיית משרד החינוך יוכל ההורה ללוותאת ילדו לגן בשבוע הראשון לפתיחת שנת הלימודים. ההורה יוכל לשהות עם דקות, כאשר מובהר שלא תתאפשר שהייה 10 ילדו בתוך כיתת הגן למשך של יותר מהורה אחד בכיתת הגן בו זמנית. הורה עם סימני תחלואה לא יוכל לבוא בשטח הגן. על פי ההנחיותשל משרד הבריאות, עטיית המסיכה או משקף מגן על ידי הגננת והסייעת תהיה לכל אורך יום הפעילות בגן. הילדים אינם מחויבים לעטות מסכה.

רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני חוסך זמן, שעות ביממה! 24 הר ישום מהי ר ו נ ג יש

6

Made with FlippingBook flipbook maker