ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

לאורך . מי נגר משדות חקלאים: 2 החלק היבש של הנחל, מגשר “עד הלום” ועד לגשר “בני ברית”, קיים שטח חקלאי מחוץ לתחום השיפוט של אשדוד. בשטח זה מתקיימת פעילות חקלאית הכוללת דישון הדברה והשקיה. מי נגר חקלאי, מהשטחים הצמודים לגדות הנחל, זורמים לחלק היבש של הנחל. מים אלו הם כתוצאה ממי נגר בתקופת החורף, עודפי השקיה או תקלות במערכת ההשקיה. מי נגר אלו מכילים מרכיבי זיהום שמקורם בחומרי דישון או חומרי הדברה, ההיקף קטן ואינו מגיע לחלק הרטוב בחודשי הקיץ. אגן ההיקוות . זיהום ממעלה הנחל: 3 של הנחל מתפרש על פני מיליון דונם, פעילויות שונות באגן ההיקוות גורמות לחדירת מזהמים בין אם באופן שוטף ובין כאירועים חד פעמיים ומתמשכים. מזהמים אלו נסחפים בחורף עם השיטפונות בנחל ומגיעים לחלק הרטוב של הנחל ומשם לים, בנוסף בעונת החורף ניתנים היתרי הזרמה למתקני טיהור שפכים ומאגרי מים. החלק . גדות הנחל בחלקו הרטוב: 4 הרטוב של הנחל עובר ליד אזורי התעשייה של אשדוד. יתכנו הזרמות של שפכים ותשטיפים כתוצאה

מפעילות תעשייתית ומסחרית. בנוסף פסולת (פסולת בניין, שקיות, כלים חד פעמיים וכד’) לאורך הגדות נסחפת ומגיעה לערוץ הנחל. אופן טיפול העירייה מול הגורמים המזהמים . בנית אמצעים הנדסיים וטכנולוגים 1 ומניעת הזרמה לאיסוף מי נגר בנקזים ישירות לנחל. הסדרת אמצעי אצירה בחצרות מפעלים ובתי עסק. אמצעים לאגירת חירום והתראות פנימיות על תקלות וגלישות. תפיסת הזרמות בחודשי הקיץ בנקזים והחזרתם למערכת הביוב העירונית לטיפול וטיהור.

. הסדרת מערכת הביוב העירונית 2 באמצעות תאגיד המים יובלים, לשיפור ההיערכות לאירועים ותקלות במערכת הביוב העירוני. מונח קו סניקה ראשי חדש עד למט”ש במקביל לקו הקיים. משודרגות תחנות השאיבה, משודרג מערך הדיווח והתראות בזמן אמת על הזרמות ביוב לנקזים. מבוצעים תחקירי אירועי ביוב העלולים לגרום נזק לנחל. . הקמת היחידה לאכיפה סביבתית 3 , גולת 2010 שפועלת מסוף שנת הכותרת בהקמתה הייתה שמירה על נחל לכיש וסביבתו ע”י פעולות פיקוח ואכיפה במטרה למנוע הזרמות שפכים, תשטיפים ונגר מזוהם מחצרות העסקים.

10

Made with FlippingBook Ebook Creator