ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

שפך נחל לכיש באחת 1992 השנים הגשומות

יר זמן צ

יקום הנחל ש

הוצא צו לניקוי לנחל ע”י המשרד להגנת הסביבה 2008 הקמת תאגיד המים יובלים בינואר , במסגרת חוק תאגידי המים 2008 והביוב, העירייה הוקם פורום פעולה ביחד עם הארגונים הירוקים במטרה לשקם את הנחל

1956 הקמת העיר אשדוד 1961 הקמת נמל אשדוד

1991-1992 עלה נחל לכיש על גדותיו, הציף שכונות בעיר וגרם לנזקים כבדים 1996 הקמת מינהלת לשיקום נחל לכיש והסדרת הנחל

נחנך פארק פל”א

– היתר שייט ראשון 2014

1962 שייט בנחל

12

Made with FlippingBook Ebook Creator