ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

מליחות לשינויים במליחות ישנה השפעה משמעותית על עושר והרכב חברת חסרי החוליות בגופי מים. במחזור המליחות השנתי במורד נחל לכיש, ההמתקה וההמלחה משתנים בהתאם

מינים מקומיים דוגמת נמיה מצויה ), ושלדגים Herpestes ichneumon ( ) Ceryle Rudis (בדגש על פרפור עקוד ( שהינו שלדג נחלים ותזונתו מוגבלת לחיות שבמיימי הנחל) מעידים על היות המערכת האקולוגית מערכת

רגיש לשינויים במצב המים: זיהום אורגני של הנחל יכול להוביל לפריחת אצות, אשר מנצלות את האוויר המומס במים ויכולות לגרום לעקת חמצן. היצורים הרגישים לשינויים אלו הינם האובליגטורים להימצאות בתוך המים, בדגש כל פרוקי רגליים שכל מחזור חייהם הוא מיימי ודגים. מנגד נוכחות

מתפקדת.

י ש

נ

ש

א ו

ש

חוות שאוש

הרצש

מעגנה

פארק צפרות

נקז בזק

מזח

גשר אורט

שפך

מסומנות בעיגול ירוק. מימין לשמאל (מהמעלה למורד): “חוות לכיש”, “פארק הצפרות”, “גשר אורט” ו”השפך”. תחנת תחנות הדיגום לאורך נחל לכיש “נקז בזק” בדומה לנקזים אחרים מסומנת בורוד (תצ”א של איגוד ערים לאיכות סביבה - אשדוד חבל יבנה).

16

Made with FlippingBook Ebook Creator