ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

אחת השאלות המעניינות היא מהו מצבו האקולוגי של מורד נחל לכיש בהשוואה לשפכי נחלים אחרים והאם הנחל משתקם? בישראל קיים מידע מועט על עושר והרכב המינים שמאכלסים את שפכי הנחלים. לרוב זהו מקטע הנחל לגביו קיים המחסור הרב ביותר במידע הידרולוגי וביולוגי. במורד נחל אלכסנדר שמליחות מימיו דומה לזו שנמדדה במורד נחל לכיש, והוא חשוף לזיהום של שפכים וקולחים שמקורם במעלה הנחל, נמצאו בעבר טקסונים של חסרי חוליות. בניטורים 10 שנערכו בשנים האחרונות בנחל קישון ) באביב ובסתיו וכללו 2015-2013( גם שתי תחנות באזור האסטואר, לא טקסונים באף תחנה, 8- נמצאו מעל ל ובמרבית השנים מספר הטקסונים בלבד. כמו כן, שפיעות 6- ל 0 נע בין הפרטים בתחנות הנ”ל הייתה נמוכה ולרוב לא עלתה על פרטים בודדים.

קרקעית הנחל על פי המדדים האקולוגים הללו, מצב מורד נחל לכיש אינו שונה במובהק ממצבם של לפחות שניים מהאסטוארים של נחלי חוף אחרים, ולעיתים אף טוב יותר. בוצעו שני סקרים לבדיקת איכות 2003- משקעי קרקעית הנחל אחד ב , ע”י חקר ימים 2013- ואחד נוסף ב ואגמים לישראל. בסקרים לא נמצאו ריכוזים חריגים של מתכות בכל הדגימות שנבדקו והם דומים לריכוזים טיבעיים באזור.

19

Made with FlippingBook Ebook Creator