ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

תוכן עניינים

3 4 5

דבר ראש העיר העיר אשדוד נחל לכיש ת.ז. ציר זמן - שיקום הנחל האקולוגיה של הנחל החיבור בין הנחל לים תיירות חינוך בסביבת הנחל תוכניות עתידיות פרסים סיכום

12 14 20 21 23 26 29 30

2

Made with FlippingBook Ebook Creator