ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

מ ערכת טיהור בי ולוג ית המספק ות הגנה על הנחל ב אזורים המועדים לזיהום הנחל נבנה מע רכות עם פילטרים ביולוגיים לטיהור המים ומערכות להגנה על הנחל בפני מזהמים פוטנציאלים. מי הנג ר של העיר מגיעים במספר מובלים ומזרימים נוסף למי התהום גם מהמים אל הנחל. זיהומים דיפוזיים רים חוד אל הנחל מהשדות החקלאיים ופוגעים בו. מתוכננת מערכת לטיפול בנקזים המובילים, יצירת הפרדה בין מי הנביעות למזהמים ומערכת טיהור ביולוגית, תמנע מהמזהמים לחדור אל הנחל. ֿ מע רכות הטיהור יספקו הגנה נגד הזיהומים הדיפוזיים ומערכת הגנה מיוחדת סמוך למכון טיהור שפכים ותטפל בגלישות מהמכון. טיפול גי אומורפולוגי – אנו נשפר את המבנה הגאומורפולוגי של הנחל, ויצירת מקטעי נחל שיתפקדו כמע רכת לטיהור טבעי של המים בנחל. פילטר ביולוגי לשיפור איכות המים, טיפול

בנקזי העיר יצירת מקטעי נחל כפילטרים, אגימה וטיהור מי שיטפונות בעזרת ש איבה והז רמה של המים והפיכתם לפילטרים ביולוגיים לטיפול בזיהומים, פילט ר ביולוגי תת קרקעי למעלה הנחל להגברת טיהו ר מי דיפוזיים שמגיעים מה אזור, הוספת 100% מכמות המים הזרימה והגדלת חמצן. אגר מ מ י הגשמ ים ות המ ים כחלק משיקום כל נחל יש ליצור מקור מים חדש נוסף כדי לשפ ר את איכות המים בנחל בהשוואה לנחלי חוף אחרים בהם אזור השפך לים נהנה מתחלופת מים המגיעים מהמעלה ולאורך פ רקי זמן ארוכים במהלך השנה. נחל לכיש מקבל מהמעלה

יכ את א עלה

שיטפונות חורפיים בלבד וקצב תחלופת המים בו איטי יות ר.

תחלופה איטית של המים מעלה את רגישות המערכת לזיהומים, מפחיתה את יכולתה להתמודד עם אירועים

28

Made with FlippingBook Ebook Creator