ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

תן דעתך שלאתקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי (קהלת, ז’, י״ג) שיתקן אחריך

סיכום

ברובעים הוותיקים וגידול דמוגרפי ועוד לכן נדרש תכנון מושכל, לייצר חיים תוססים ומפגשים אינטימיים עם המרחב הציבורי ומציאת פתרונות לאתגרים הקיימים, תוך שמירה על הסביבה, חברה והקהילה העירונית. עיריית אשדוד רואה בנחל לכיש נכס ומשקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לשמור על איכות מי הנחל, בחלק הרטוב ומניעת זיהום החלק היבש ממעלה הנחל. בהשקעה גדולה מאוד, הצלחנו להפוך את נחל לכיש שנשפך אצלנו לים, לנקי, וראוי לשייט.

אשדוד כרשות ששמה את התושב במרכז, מחויבת להכניס שיקולי קיימות וחשיבה על הדורות הבאים, בקבלת ההחלטות ובקידום פרוייקטים כה משמעותיים שמשפיעים על איכות חיי התושב היום ועל דור העתיד שיגור בעיר. חדשות לבקרים מתפרסמים מחקרים על חשיבות הטבע להגדלת תחושת האושר של התושבים, העיר אשדוד זכתה בטבעת טבע עירוני שסובבת את העיר במגוון נופים: חופי הזהב והים ממערב, הדיונה מדרום ונחל לכיש ממזרח ומצפון. לעיר אתגרים רבים כגון: אזורי תעשיה גדולים ומפעלי תשתית לאומית, נמל, תחנת כח, מתקן לקליטת גז טבעי, מחסור במשאבי קרקע, תשתיות ישנות

30

Made with FlippingBook Ebook Creator