ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

עושים עיר שטוב לחיות בה

העיר אשדוד

ופיתוח משמעותי בעקבות הסכם גג להוספת כ- 30 אלף יחידות דיור חדשות בעיר. אשדוד, כחלק מהצטרפותה לברית ע רים לאיכות חיים וסביבה, מחויבת להתמודדות עם מגוון האתגרים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים הניצבות בפניה כחלק ממגמות גידול ה אוכלוסייה, העלייה בצפיפות, בגודש ובזיהום ה ר. אווי הודות למיקומה האסטרטגי על דרך הים הקדומה אשדוד שימשה לאו רך ההיסטוריה כעיר נמל מרכזית ומשגשגת, אשדוד היא מהערים הר אשונות והבודדות המתוכננות באר ץ, בזכות התכנון הקפדני אזו רי התעשייה והנמל מופרדים לחלוטין משכונות המגורים, ה רובעים תוכננו עם עירוב שימושים שמתפקדים כיחידות עצמאיות. כיוון נשיבת הרוח אף נלקח

אשדוד, העיר החמישית בגודלה בישראל, עם כ 252 אלף תושבים, שטח השיפוט המוניציפלי משתרע על 49.1 קמ»ר יבשתיים, ועוד 1.8 קמ”ר שטחי חוף ים. אשדוד דומה בשטחה לתל-אביב-יפו, מודיעין- מכבים-רעות וחדרה. מובילה ביישום עקרונות פיתוח בר קיימא ובשיפור מתמיד באיכות חיי תושביה. הנהלת העיר פועלת אסטרטגית תוך שימוש מושכל ואחראי בנכסיה הטבעיים של העיר, בשימורם ובפיתוח תשתיותיה. אסטרטגיה זו מיושמת הלכה למעשה בשטח. אשדוד צומחת ועוברת תהליכי גדילה במגוון תחומים אזורי התעשייה והתעסוקה מהווים כמחצית מהעיר, פתיחת בית החולים, הקמת הנמל החדש, שיקום שכונות, פרויקט התחבורה הירוקה

נחל לכיש ק״מ 10- כ

טיילת החוף ק״מ 5.5- כ

הדיונה ק״מ 6- כ

וד״ אשד

כ- 22 ק״מ של טב ע עיר וני ״סובב

4

Made with FlippingBook Ebook Creator