ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

ציור מירי פלורנסקו בנחל לכיש – אקריליק על בד

הצוותים שהוקמו ועיקרי עבודתם

צוות תכנון הנדסה וטכנולוגיה

צוות תפעול מטפל בבחינת ישימות הנדסית, טכנולוגית תכנונית וכלכלית של חלופות אפשריות למניעת הזרמת שפכים לנקזים ובהמשך לנחל. תיאום ומציאת פתרונות הנדסיים וסטטוטוריים להקמת מתקנים להגנה על הנחל. מיפוי גורמי זיהום פוטנציאלים, פיקוח ובקרה הקמת מחלקת נחל וניקוז באגף רישוי עסקים הקמת והפעלת היחידה לאכיפה סביבתית תחת האגף לרישוי עסקים ואיכות הסביבה הפעלה מיידית של צוותי החירום בזמן תקלות והתרעות על חשש לכניסת מזהמים לנחל, באמצעות המוקד העירוני

ייזום פעולות ומבצעים מיוחדים הקשורים לנחל (ניקוי, שילוט, שיט וכד’) הקמה והפעלת מערכת לניטור ובקרה אחר מצב הנחל בכלל ואיכות המים בנחל בפרט.

צוות חינוך והסברה

פרסום והסברה מול הגורמים המזהמים

הסברה בדגש שמירה על איכות המים, אקולוגיה וניקיון הנחל והגדות

צוות מנהלי ומשפטי

גורמי זיהום אפשריים

גיבוי פעולות פיקוח ואכיפה באמצעות חוקים, תקנות וחוקי עזר פועל להגשת כתבי אישום פליליים כנגד אחראיים לעברות הגורמות לזיהום הנחל פועל להרחבת סמכויות היחידה לאכיפה סביבתית לפעול על פי חוקי מדינה הכנת חוק עזר עירוני להסדרת השיט בנחל

מערכת . מערכת הניקוז העירונית: 1 המנקזת מי נגר עילי, בעיקר מי גשמים, המתנקזים באזור בנוי, קיימים נקזים ברחבי העיר. בתחילת 20 כ החורף הגשמים הראשונים שוטפים את המזהמים מהכבישים והמדרכות, לנקזים ומשם מגיעים לבסוף לנחל ולים. בחודשי הקיץ גלישות מים / שפכים או הזרמות מכוונות מבתי עסק למערכת הניקוז, במקום למערכת הביוב, יגיעו גם הם לבסוף לנחל ולים.

9

Made with FlippingBook Ebook Creator