PowerPoint Presentation

אשדוד | שימוש

סטודיו מגורים 2018 | בהנחיית אדר ' לאונרדו קליכמן ואדר ' דפנה מתוק

אוכלוסיה | מבנה דימוגרפי

גידול האוכלוסייה גידול האוכלוסייה נובע משלושה גורמים : • ריבוי טבעי ( מספר הנולדים בהשוואה למספר הנפטרים ) • הגירה אל העיר ומחוץ לה בתקופה נתונה ( מאזן הגירה ) • השתקעות ראשונה של עולים

אוכלוסיה | מבנה דימוגרפי

אוכלוסיה | מבנה דימוגרפי

מאפייני האוכלוסיה

מבנה הגילאים מוצא

אוכלוסיה | מבנה דימוגרפי

אוכלוסיה | מבנה דימוגרפי

אוכלוסיה | מבנה דימוגרפי

אוכלוסיה | כלכלה

• משק הבית הממוצע באשדוד הוא בן 6.3 נפשות . • צפיפות הדיור עומדת על 9.0 נפשות לחדר . • מספר החדרים הממוצע לדירה בבעלות הוא כ - 0.4 • כל אלו זהים כמעט לממוצע הארצי , • ההכנסה החודשית ברוטו למשק בית באשדוד נמוכה יחסית . בעוד הממוצע הארצי בשנת 2014 עמד על 18,329 , ₪ הרי באשדוד ההכנסה הממוצעת 16,891 ,₪ • ההוצאה החודשית לתצרוכת לנפש לחודש באשדוד היא 058,4 ₪ לעומת 601,4 ₪ בממוצע

היתה

הארצי

- היו ל %65.2 ממשקי הבית מכונית אחת לפחות , לעומת %5.64 בממוצע

בשנת 2014

. הארצי

• מחשב ביתי נמצא בבעלות %77 ממשקי הבית באשדוד ול %67.9 מהם יש גישה לאינטרנט , שיעורים דומים לממוצע הארצי . • שיעור משקי הבית שיש להם טלפון סלולרי אחד לפחות הוא %93.3 והוא גבוה מהממוצע הארצי של %90.6 .

אוכלוסיה | כלכלה

שימוש | טיפוגרפיה

שימוש | טיפוגרפיה

שימוש | טיפוגרפיה

שימוש | טיפוגרפיה

המפלסיות של האתר

שימוש | מוקדים פונקציונליים

רובע א

שימוש | מוקדים פונקציונליים

* משופע בשטחים ירוקים ובפארקים .

שימוש | מוקדים פונקציונליים

עוזיאל ואחווה .

: סים" שני מתנ

שימוש | מוקדים פונקציונליים

תקריב לאתר

שימוש | מוקדים פונקציונליים

המסחרי הנמצא ברובע א ,' ממוקם על רחוב

המרכז *

. חנויות

רוגוזין ובו כ - 170

שימוש | אקלים

האקלים באשדוד מושפע משני גורמים עיקריים :

* השפעת ים התיכון * מקומה של אשדוד בחלק הדרומי של משור החוף

- בחודש ינואר , הטמפרטורה המינימלית הממוצעת היא C 18 בשל השפעה הממזגת . של הים - בחודש , אוגוסט הטמפרטורה המינימלית היא C 21 והמקסימלית הממוצעת היא C 32 .

שימוש | אקלים

13.11.2018

שימוש | אקלים

13.08.2018

שימוש | היבטים תנועתיים

• נגישות למגרש • • תחבורה ציבורית • חניה

תנועה

שימוש | נגישות למגרש

שימוש | נגישות למגרש

המגרש

כביש משני

כביש ראשי

צומת בין שבי ציון ורוגוזין

צומת בין שבי ציון והראשונים

שימוש | תנועת הולכי רגל

שבילים

מעבר חצייה

ת נ ו ע

ה

שימוש | חניה

חניה פרטית

חניה ציבורית

Made with FlippingBook Online newsletter