בקשה חריגה 2023 - צו הארנונה לשנת 2023 - אושר במועצת העיר בת

צו ה ארנונה לשנת 2023

מנהל הכספים - אגף הגביה

)4 מבחן הכנסה בעל הכנסה חודשית ממוצעת, לרבות זכאי קצבאות , גמלאות, ואבטחת הכנסה - יקבל הנחה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס, בשיעור מדורג, עד למספר המ"ר משטח הדירה, כדלקמן:

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים בשנת הכספים 2021 1

20%

40%

60%

80%

למ"ר

שיעור ההנחה:

מספר נפשות

מעל 3,755 ועד 5,300 מעל 5,634 ועד 7,951 מעל 6,535 ועד 9,223 מעל 7,436 ועד 10,494 מעל 9,449 ועד 13,335 מעל 11,462 ועד 16,176

מעל 3,322 ועד 3,755 מעל 4,984 ועד 5,634 מעל 5,781 ועד 6,535 מעל 6,578 ועד 7,436 מעל 8,359 ועד 9,449 מעל 10,140 ועד 11,462

מעל 2,889 ועד 3,322 מעל 4,334 ועד 4,984 מעל 5,027 ועד 5,781 מעל 5,720 ועד 6,578 מעל 7,268 ועד 8,359 מעל 8,817 ועד 10,140

עד 2,889 עד 4,334 עד 5,027 עד 5,720 עד 7,268 עד 8,817

100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6

30%

50%

70%

90%

למ"ר

שיעור ההנחה:

מספר נפשות

מעל 13,475 ועד 19,018 מעל 15,489 ועד 21,859 מעל 17,502 ועד 24,700

מעל 11,921 ועד 13,475 מעל 13,702 ועד 15,489 מעל 15,482 ועד 17,502

מעל 10,366 ועד 11,921 מעל 11,914 ועד 13,702 מעל 13,463 ועד 15,482

עד 10,366 עד 11,914 עד 13,463

150 150 150

7 8 9

10 ומעלה

עד 2,744 לנפש

עד 1,945 לנפש

עד 1,720 לנפש

עד 1,496 לנפש

150

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן ההכנסה : הכנסה - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, , לרבות ילד במשפחה אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, כמפורט בתקנות למעט 2 : ( 1 ) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו - יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נ כה), התש"ע - .2010 ( 2 ) מחצית מהכנסתם החודשית של בן/ים או בת/נות המתגוררים עם המחזיק בנכס. לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מהכנסה ה חודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" - שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987- , בשיעורו המעודכן ל 1 - בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה. ( 3 ) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו. ( 4 ) תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח .2008-

)5 סייג להנחות על חלק מהנכס

זכאי להנחה המחזיק בחלק מהנכס , יחד עם מחזיקים נוספים , שאינם זכאים להנחה , יראו אותו - לצורך יישום ההנחה - כמחזיק בנכס בשיעור אח זקתו היחסית, אך לא יותר ממגבלת השטח שנקבעה לכל הנחה.

1 סכומי ההכנסות בטבלה הינם בהתאם לתקנות ההסד רים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ( תיקון ) , התשפ"ב .2022 – בהתאם לתקנה זו רשאי המחזיק בנכס לבחור כי ההנחה תחוש ב לפי ממוצע הכנסה בחודשים אוקטובר - נובמבר - דצמבר 2021 או לפי ממוצע הכנסות של כל שנת . 2021 המועצה מאמצת את טבלת ההכנסות החדשה לשנת 2023 עם פרסומה. 2 על פי תיקון לחוק אומנה לילדים, התשע"ו 2016- , לא יילקחו במבחן ההכנסה תשלומים המשולמים למשפחת אומנה.

עמוד 16 מתוך 22 של צ ו הארנונה לשנת – 2023 אושר במועצת העיר בתאריך 01.06.2022

Made with FlippingBook flipbook maker