דוח המבקר 2017

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר הנכבדים, בהתאם להוראות סעיף 021 ג' לפקודת העיריות, אני מתכבד להגיש בזאת לעיונכם את דו"ח מבקר העירייה לשנת 7102 , בצירוף הערותיי והתייחסותי לממצאים. השנה עסק הדו"ח בנושאים משמעותיים לתפקודה התקין של העירייה. בחירת הנושאים על - ידי המבקר נעשתה מתוך תשומת לב להיבטים תפקודיים, מקצועיים ושירותיים של הרשות והחברות הבנות, מתוך מטרה להצביע על הפערים בתחומי הביצוע והסדרתם לטובת שיפור הביצועים הכולל של העירייה. דו"ח הביקורת על ניהול עבודת קבלני פינוי האשפה הינו משמעותי ביותר, שכן מדובר בתחום המשיק באופן יומיומי לאיכות חיי התושב, ויחד עם זאת מהווה הוצאה מאוד משמעותית מתקציב העירייה. לפיכך אני מוצא את המלצת הביקורת להטמעת מערכת בקרה חוזית כחשובה ביותר ליישום מיידי , לצד אכיפה מלאה של זכויות העירייה מכח המכרזים. הדו"ח בנושא הפיקוח על הבניה משמעותי להיותנו רשות שומרת חוק המחויבת לפקח על תחום שהפרצות בו רבות, שכן עבירות בנייה הוגדרו על - ידי בתי המשפט לא אחת כ"מכת מדינה" ולצערנו גם באשדוד זה חזיון נפוץ שיש לבערו. יחד ע ם זאת יש להקפיד באמצעות מערכת נהלים ברורה וכח אדם מיומן ושירותי על מתן שירות לתושבי העיר והכוונה להסדרה, היכן שניתן. הדו"ח במינהל החינוך התייחס השנה למחלקת גני ילדים, מחלקה שנפח הפעילות בה גדל משמעותית תוך זמן קצר עקב חוק טרכטנברג. יש צורך מיידי לטפל בליק ויים שהועלו בדו"ח הביקורת המתייחסים להיבטי תחזוקה, ניהול המשאב האנושי וכן לנושא התופס תאוצה בשנים האחרונות של תהליך אישור וההשמה של סייעות צמודות לילדים עם מוגבלויות או רגישויות. הדו"ח על עבודת התביעה העירונית העלה בעיקר את הצורך בהסדרה נוהלית של תהליכי ע בודה ובהתייחסות לתיעוד הנדרש בתהליך קבלת ההחלטות המחלקה. יחד עם זאת מצאתי לנכון להדגיש את עצמאות התביעה ואת המדיניות העירונית לאכוף את חוקי העזר מתוך התחשבות בתושבי העיר, היכן שהדבר אפשרי.

גם

2

Made with FlippingBook Online newsletter