דוח קריה יפה בישראל 2016

‏ 10354-1 ‏

- אשדוד "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" 2016

של המועצה לישראל יפה

ו מוגש לו שיפוט ה עדת

רוכז ע"י מחלקת איכות הסביבה

Made with FlippingBook Annual report