דוח קריה יפה בישראל 2016

‏ 10354-1 ‏

- אשדוד "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" 2016

של המועצה לישראל יפה

ו מוגש לו שיפוט ה עדת

רוכז ע"י מחלקת איכות הסביבה

תוכן עניינים

................................ ................................ ................................ ............................. 1

עניינים

תוכן

................................ ................................ ................................ ................................ ........ 4

רקע

1 . לויות פעי : מקיימת ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 5 יוצאות המתבצעות ידי על - הסביבה התנהלות

המקומית בתחום איכות

הרשות

דופן

וההסברה ................................ ................................ ... 5

1.1

פעולות בתחום החינוך

ירוקים - ................................ ................................ ................ 5

גנים / ספר בתי הסמכת

- חקלאית ................................ ................................ ................................ ........ 5

חווה

מרחבים ................................ ................................ ................................ ................. 6

................................ ................................ ..................... 6

" תוכנית "הים את מרגישים

"- ................................ ................................ ........................... 6

ירוק כחול ים" תוכנית

": המפה ................................ ................................ ..................... 7

על אשדוד

" תוכנית

מועצות ................................ ................................ ................................ ................... 7

................................ ................................ ................... 7

" פרויקט השגרירים " טובים ה

והקהילה : ................................ ............ 8

והדרכה במוסדות

1.2

העיר

פעולות הסברה

- העירייה ................................ ................................ ................................ ......... 8

ירוק

- בחירייה ................................ ................................ ................. 8

לעובדים

לימודי

סיור

– ניקיון ................................ ................................ ................................ ......... 8

מבצעי

": אשדוד ................................ ................................ ......................... 9

" סיורים

בשבילי

................................ ................................ .......................... 9

" בדל ללא חוף" פרוייקט

................................ ................................ ............................. 10

-" כחול דגל " תוכנית

................................ ................................ .............................. 10

ירוקים - לקיץ

טיפים

עירונית ................................ ................................ .................. 10

ועדת

איכות סביבה

: סביבתית ................................ ................................ ............. 11

1.3

מרכזי הדרכה

-" הירוקה ................................ ................................ ............................... 11

"

הצוללת

- מונארט ................................ ......... 11

של בהפקה

ההרפתקאות

ספר כתיבת

מוזיאון

"- ................................ ................................ ............. 11

והים הדולפין

" מבקרים

מרכז

וסדנאות : ................................ ................................ ........... 12

עיון ימי , קורסים

1.4

- ניקיון ................................ ................................ ................................ ........ 12

נאמני

................................ ................... 12

- דרום במחוז

מצטיינים

הוקרה לנאמני ניקיון

כנס

- אשדוד ................................ ................................ .......................... 12

אירוע תוצרת

ומקיימת "- ................................ ................................ ... 13

עיר" עיון יום

חכמה בריאה

לתושבים ................................ ................................ ............. 13

ירוק סטיילינג

מפגשי

סביבה ................................ ................................ ............................... 13

קורס פעילי

וצעירים ................................ ........... 14

יזמות

עסקית חברתית סביבתית לנשים

קורס

1

-" פסוקים ................................ ................................ .............................. 14

"

טועמים

................................ ................................ ................ 15

יוזמות ייחודיות : בעיר

1.5

קואליציית הניקיון ................................ ................................ ................................ . 15

ירוקה - ................................ ................................ ................................ ....... 15

סיירת

................................ ................................ ................................ 16

-"זול בגד " מועדון

................................ ................................ ............................ 16

שניה יד חנות הקמת

הותקים ................................ ................................ .......... 16

ים" שפפ טיפוח

ברובעים

: פסולת ................................ ................................ .............. 17

והפרדת

1.6

צמצום

- פסולת ................................ ................................ ....................... 17

נתונים על

ניהול

................................ ................................ ................... 17

- יבש רטוב פסולת

הפרדת

................................ ........................... 18

- בניין מפסולת

ניקוי צעמב

שטחים פתוחים

ותורמים ................................ ................................ ...... 18

- המלאכים

ממחזרים

מיזם

................................ ................................ ................................ .... 19

2 . התנהלות

עירונית מקיימת

- באשדוד ................................ ..................... 19

לתחבורה ציבורית בת

קיימא

תכנית

לעבודה "- ................................ ................................ ................... 20

" פרויקט

רוכבים

באנרגיות מתחדשות - ................................ ................................ .... 20

השימוש

עידוד

................................ ................................ .......... 20

העיר ברחבי

התייעלות

אנרגטית

- העירייה ................................ ................................ .............................. 20

ירוק בניין

................................ ...................... 21

יבנה חבל אשדוד

ערים דאיגו

לאיכות הסביבה

- סביבתית ................................ ................................ ................................ . 21

אכיפה

................................ ................................ ................................ .. 21

בעיר אויר איכות

מקיים ................................ ......... 22

אורבניזם

התחדשות

סביבתי

עירונית – באשדוד

- עירוני ................................ ................................ ................................ . 24

טבע סקר

................................ .......... 24

וחופי הים

אסטרטגית למניעת לכיש נחל זיהום

תוכנית

וסביבה : ................................ ................................ .............................. 25

חיים בעלי

: הקהילה ................................ ................................ ................................ ....... 27

3 .

מעורבות בחיי

-" עירייה ................................ ................................ ........................... 27

ארץ " תכנית

-" טובים ................................ ................................ ............................ 27

יום"

מעשים

................................ ................................ .......................... 27

– מזון חבילות

חלוקת

סביבתיות - ................................ .......................... 28

למניעת

עבירות

מפגשי הסברה

................................ ................................ ............................. 28

ילדים –

גני אבטחת

הקהילה ................................ ................................ ........................ 28

בחיי מעורבות

קהילתיות - ................................ ................................ ................................ .. 28

גינות

................................ ........ 29

–' ג ברובע

וילדים

הסביבה

בנושא טיפוח

פעילות הורים

................................ ................................ ................................ ................................ .... 30

סיכום

2

- נספח ................................ ................................ ................................ ................................ ... 31

................................ ................................ ................................ ...... 31

פרויקטים

עירוניים מיוחדים

- עירוני ................................ ................................ ................................ .......... 31

כזמר

פיסיקה

למצוינות - ................................ ................................ ................................ ................ 31

מרכז

................................ ................................ ................................ .................... 31

מרכז - כיוונים

לסטודנטים - ................................ ................................ ................................ .......... 31

הלוואות

- חברתי ................................ ................................ ................................ ............. 32

כלכלי

קיץ

: מצוינות ................................ ................................ .............................. 32

חלוקת פרסים לעידוד

- אקדמית ................................ ................................ ..................... 32

למצוינות

העיר ראש פרסי

................................ ................................ ................................ .......... 32

תנועות הנוער

פרס

לאומנות ................................ ................................ ................................ ......... 33

פרסי אשדוד

והצטיינויות 33

פרסים

להכללה - ................................ ................................ ................................ ........... 33

אקים מדד

- עצמי ................................ ................................ ............................... 33

מצטיינת בניהול

רשות

- תקין ................................ ................................ ................................ ........ 33

פרס ניהול כספי

- בדרכים ................................ ................................ ... 34

לזהירות ולבטיחות

הצטיינות בחינוך

פרס

- השקיפות ................................ ................................ ................................ ................. 34

פרס

- חברתית ................................ ................................ ....................... 34

לאחריות

שר פרס

הפנים

- מצטיינים ................................ ................................ ................................ ........... 34

ספר בתי

נוספים - ................................ ................................ ................................ ................. 35

פרסים

3

רקע

אשדוד, ‏העיר ‏ה שישית ‏ בגודלה ‏בישראל, ‏מובילה ‏באימוץ ‏עקרונות ‏פיתוח ‏בר ‏קיימ ‏א ובשיפור ‏מתמיד‏ באיכות‏חיי‏תושביה ‏. הנהלת‏העיר‏ גיבשה‏אסטרטגיה‏לשימוש‏מושכל‏ואחראי‏בנכסיה‏הטבעיים‏ של‏העיר,‏ ב שימורם‏ו כן‏ב פיתוח‏תשתיותיה .‏אסטרטגיה‏זו‏מיושמת‏הלכה‏למעשה‏בשטח ‏.‏ ‏ ראש‏העיר ‏ד"ר ‏יחיאל ‏לסרי ‏ חרט‏על ‏דגלו ‏את‏נושא‏הקיימות‏ואיכות‏הסביבה‏תוך ‏הצבת‏התושב ‏במרכ ז‏ הפעילות.‏דבר‏ה ממצב‏את‏אשדוד‏כעיר‏ירוקה,‏ המדגישה‏את‏עקרונות‏הקיימות‏במגוון‏היבטיה ‏ המובילה‏ לצמיחה ‏עירונית ‏מתמשכת, ‏המפרגנת ‏לתושבים ‏ומעצימה ‏את ‏מאפייני ‏הנוף, ‏הקהילה, ‏התרבות, ‏הטבע‏ העירוני ‏והמרחב. ‏בהתאם ‏לכך ‏נקבעה ‏האסטרטגיה ‏העירונית, ‏ממנה ‏נגזרות ‏תכניות ‏העבודה ‏של ‏ העיר‏ ‏, הכוללות בין ‏היתר ‏, גם ‏הגברת ‏אכיפה ‏בכל ‏עבירה ‏הקשורה ‏לאיכות ‏הסביבה ‏ מחד ‏ודגש ‏על ‏חינוך ‏סביבתי‏ מקיים‏מאידך. ‏ ‏ תכנית‏האב‏לפיתוח‏בר‏קיימא‏באשדוד‏מהווה‏בסיס‏לעבודה‏רב‏שנתית‏ורב‏תחומית‏של‏יחידות‏העירייה‏ ומובילה ‏את ‏העיר ‏לתהליך ‏מערכתי ‏וכולל ‏להפיכת ה ‏ לעיר ‏מקיימת ‏ו צומחת . ‏כל ‏זאת ‏ על ‏בסיס ‏מינוף‏ תכונותיה‏הייחודיות‏ומיצוב ‏ן מחדש‏בחברה‏הישראלית.‏‏ ‏ ‏ ת כנית‏האב‏כוללת‏בתוכה‏את והת‏ כנית‏האסטרטגית‏להפחתת‏זיהום‏אוויר‏והגנה‏על‏האקלים,‏הבריאות,‏ הבנייה ‏הירוקה, ‏תרבות ‏הדיור, ‏שיקום ‏נחל ‏לכיש, ‏חופי ‏הרחצה, ‏צמצום ‏צריכת ‏המים, ‏טיפול ‏בקולחין,‏ התייעלות‏אנרגטית,‏עידוד‏השימוש‏בתחבורה‏ציבורית,‏מדיניות‏מחמירה‏בנושא‏חומרים‏מסוכנים,‏טיפול‏ בפסולת‏ותקנות‏לבנייה‏ירוקה. ‏ בנוסף,‏מדגישה‏התכנית‏היבטים‏חברתיים‏וקהילתיים‏של‏חינוך‏ירוק. ‏ ‏ עיריית‏אשדוד‏הכינה‏ת כנית‏אב‏לתחבורה‏מקיימת‏וזכתה‏בקול‏קורא‏לבחירת‏הרשות‏ המקומית‏שתשמש‏ "עיר‏מודל‏למערכות‏תחבורה‏בר‏קיימ "‏בהיקף א ‏של‏ 400 ‏ . ‏ מיליון ₪ ‏ העבודות‏יחלו‏בנובמבר‏ 2016 ‏ ויסתיימו‏ במרץ‏ 2018 .‏מטרת‏התוכנית‏להעביר‏את‏הנוסעים‏ברכב‏הפרטי‏לשימוש‏בתחבורה‏ציבורית‏ועידוד‏הליכה‏ ושימוש‏באופנים.‏ ‏ שיתוף ‏הציבור ‏ ורתימתו ‏לאימוץ ‏אורח ‏חיים‏מקיים ‏הם‏ ‏ת מטרו מרכזיות‏בדרך ‏להטמעת‏תרבות ‏ הפחתת‏ פסולת,‏שימוש‏חוזר‏ו ‏‏, מחזור שימור,‏טיפוח‏ושמירה‏על‏סביבה‏נקייה‏ואורח‏חיים‏בריא.‏נושאי‏הקיימות‏ הוכנסו ‏לת ו כנית‏הלימודים‏השנתית‏בכל‏רבדיה‏של‏מערכת‏החינוך‏הפורמלית‏והבלתי ‏פורמלית ‏. כמו ‏כן,‏ מתבצעת ‏ פעילות ‏הסברתית ‏רחבת ‏היקף ‏בשיתוף ‏עם ‏איגוד ‏ערים ‏לאיכות ‏ ה סביבה ‏והחברה ‏העירונית‏ לתרבות‏הפנאי. ‏‏ ‏ תיים לשנ אחת ‏ נערך ‏באשדוד ‏הכנס ‏הארצי ‏לקיימות , ‏ ובו ‏נבחנות ‏סוגיות ‏מרכזיות ‏בתחום ‏הקיימות‏ המועברות‏ ‏ לידיעת הציבור‏והגורמים‏המקצועיים. ‏ על ‏אף ‏נקודת ‏הפתיחה ‏המאתגרת: ‏ריבוי ‏מפעל י ‏תעשייה ‏כבדה, ‏נמל, ‏בני י ה ‏מסיבית, ‏תחנות ‏כוח ‏ובית‏ זיקוק, ‏שטחים‏פתוחים‏ואוכלוסיות‏ייחודיות‏(כמו ‏עולים‏חדשים‏וחרדים), ‏אשדוד ‏מובילה‏תנופת‏פיתוח‏ מקיימת.‏ ‏ העירייה‏פועלת‏בשקיפות‏ ובשיתוף‏פעולה‏ ‏ ים מלא עם‏משרדי‏הממשלה,‏וב עם‏ ‏ פרט המשרד‏להגנת‏הסביבה ,‏ עם ‏ארגוני ‏הטבע ‏והסביבה ‏השותפים ‏לעשייה ‏ ועם ‏ איגוד ‏ערים ‏לאיכות ‏הסביבה ‏אשדוד ‏- חבל ‏יבנה ‏. המודעות‏לנושאי‏הסביבה‏מחלחלת‏ לנבחרי‏העיר ל,‏ עובדי‏העירייה‏ו מגיעה‏ לכל‏ תושבי‏העי ר.‏

4

1 . פעילויות יוצאות דופן המתבצעות על ידי הרשות המקומית בתחום

איכות הסביבה - התנהלות מקיימת:

פעולות בתחום החינוך וההסברה

1.1

 הסמכת בתי ספר /גנים ירוקים - ‏ באשדוד‏ 11 ‏ בתי‏ספר‏ ירוקים, ‏מתוכם ‏שנים ‏היו ‏ירוקים ‏מתמידים‏ הראשונים ‏של‏ ‏ מחוז דרום‏ועוד ‏ 2 ‏ בתי ‏ספר ‏בתהליך‏ הסמכה.‏באשדוד‏כ -20 ‏ גני‏ילדים‏שהוסמכו‏לגן‏ירוק.‏‏ ‏ איגוד ערים ‏לאיכות ‏הסביבה ‏ מעניק ‏ליווי ‏מקצועי‏ לבתי‏ספר‏בתהליכי‏הסמכה‏לתו‏ירוק‏וירוק‏מתמיד‏ משלב‏כתיבת‏התכנית‏ועד‏לשלב‏ועדת‏ההסמכה. ‏

‏ ‏

 חווה חקלאית - ‏ ‏ה החוו מאפשרת ‏סביבה ‏הוליסטית ‏ירוקה, ‏בה ‏התלמידים ‏מגדלים ‏ירקות, ‏צמחי‏ ‏ תבלין ונוי, ‏פירות ‏ ובעלי ‏חיים ‏ ומבצעים ‏מחקר. ‏ התלמידים ‏לומדים, ‏עובדים ‏וחווים ‏חוויה‏ משמעותית, ‏יצירתית‏ומגוו נת‏המשמשת‏לפיתוח ‏אורח ‏חיים‏בריא . ‏ החווה ‏הינה ‏בית‏ספר ‏השייך‏ למשרד‏החינוך‏ולעיריית‏אשדוד ‏, פועלת‏משנת‏ 1976 ‏ ונכון‏לשנה‏זו‏מדי‏שבוע‏מגיעים‏ללמוד‏בחווה‏ 82 ‏ כיתות‏מבתי‏הספר‏בעיר.‏ הצוות‏החינוכי‏בחווה‏כולל‏ 13 ‏ מורים‏לחקלאות‏ ולמדעים‏ המתמחים‏ ‏החקלאות ‏ענפי ‏של ‏ומגוונים ‏שונים בהיבטים ‏ ‏הסביבה.‏ ואיכות ‏ ‏ בנוסף, ‏החווה ‏יוזמת ‏אירועי ‏ם קהילתיים ‏לתושבי ‏אשדוד, ‏לגני ‏הילדים, ‏לבתי ‏קשישים,‏ השתלמויות‏מורים‏וגננות‏ועוד‏על‏מנת‏להטמיע‏את‏הנעשה‏במקום.‏ בחווה‏ציוד‏טכנולוגי - חקלאי‏מג ‏ וון ‏ המאפשר לתלמידים‏מגוון‏של‏פעולות‏ ואף‏ביצוע‏מחקר‏ בענפי‏ מדעי ‏החקלאות‏השונים. ‏התלמידים‏לומדים‏בסביבות ‏למידה ‏שונות: ‏בכיתה, ‏בגן ‏הירק, ‏בשטחי‏ הנוי, ‏בחממות, ‏בסככות, ‏בחלקת ‏צמחי ‏מרפא, ‏בחלקת ‏פרחים, ‏במטעים, ‏בפינת ‏החי ‏ובמרכזי‏ למידה‏ ‏ השונים. ‏

‏ ‏

5

מרחבים ים אקולוגי - ‏ במסגרת ‏תכנית ‏רב ‏שנתית ‏לפיתוח ‏הדרום, ‏אשר ‏אושרה ‏בממשלה ‏בתום ‏"צוק‏ איתן", ‏הועברה ‏תמיכה ‏תקציבית ‏להקמת ‏יוזמות ‏בית ‏ספר יות ‏בתחום ‏הקיימות ‏באשדוד. ‏בתמונות ‏ ניתן‏לראות‏מקלט‏ששימש‏כחדר‏מחשבים‏והוסב‏לחדר‏שלווה‏ירוק.‏הנושא‏שנבחר‏ליוזמה‏הוא‏משבר‏ הפסולת‏בדגש‏מקומי.‏לאח ר‏איסוף‏חומרים‏ופסולת‏ויצירה‏בשימוש‏חוזר ‏, נחנך‏החדר.‏למקום‏מגיעים‏ גני‏ילדים‏לעבור‏פעילות‏בנושא‏משבר‏הפסולת.‏כמו‏כן,‏כל‏תלמידי‏בית‏הספר‏מגיעים‏לחדר ‏ לחשיפה‏ לתכנים‏לפעילויות‏ ו.ב

‏‏

‏ לאיגוד

, ‏ לנמל לעירייה ,

חינוכי ‏מצליח ‏ה

תוכנית "מרגישים את הים" ‏-‏ קט פרוי

ערים

משותף

,‏ המים

בנושא

יםי החינוכ

משתלמים הצוותים

במסגרת יקט הפרו

ולעמותת ‏ ‏.י" מחמל

משאב

ים:

וחופים ,‏ יוצאים אף‏ ו מינים ה מגוון

" עירי ים בדגש

החוף‏ו אשדוד " , הים

על שמירה

לסיור

סביבת

תכנית "

על דגש תוך " כחול

מסגר ‏ ב גם השנה

ההשתלמות

‏. הים בחוף

דגל

עודכנו

תכני

לימודי

מתקיים‏מזה‏שבע‏שנים

‏. הגן לילדי

הקריטריונים ‏ והפרמטרים

הפרויקט

המתאים

באופן

חשיפת

‏ בעיר וכולל 45 ‏ גני‏ילדים.‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ פעילות‏ ילדים‏והורים‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ הענקת‏תעודות‏לגננות‏ביום‏שיא‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ סיור‏גננות‏לשפך‏נחל‏לכיש ‏

 תוכנית " ים כחול ירוק "- ‏ תכנית ‏ייחודית ‏ל ספר ‏ה ה בתי ‏ על‏ יסודי ים‏לקידום‏חינוך‏ערכי‏לשמירה‏על‏הים‏וחופיו.‏זהו‏מיזם‏ משותף ‏של ‏איגוד ‏ערים ‏לאיכות ‏הסביבה, ‏תחום ‏המעורבות‏ החברתית‏בעיריית‏אשדוד‏וקבוצות‏מנהיגות‏של‏מועצה‏ירוקה.‏ המיזם ‏משלב ‏גיוס, ‏הקמה, ‏הכשרה ‏וליווי ‏שנתי ‏של ‏קבוצת‏ ‏- מנהיגות 'מועצה‏ירוקה'‏וכן‏פעילות‏שנתית‏לשכבת‏גיל‏נ בחרת‏ סביב ‏נושא ‏הים. ‏בין ‏הפעילויות ‏בתוכנית: ‏הקמת ‏לוח ‏קיר‏ בנושא‏השמירה‏על‏הים,‏סיור‏בנחל‏לכיש,‏תצפית‏על‏העיר,‏עריכת‏סקר‏פסולת‏לאורך‏הנחל,‏סיור‏ במצודה,‏שוק‏קח - תן‏בית‏ספרי,‏פעילויות‏משותפות‏עם‏מועצות‏ירוקות‏ועוד.‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏

6

 תוכנית " אשדוד על המפה :" ‏ תכנית‏סיורים‏ להכרת‏העיר .‏ התוכנית‏פועלת‏שלוש‏שנים‏והיא‏שיתוף‏ של‏מנהל‏החינוך,‏מתנ"ס‏חרצית‏והחברה‏להגנת‏הטבע.‏כל‏בתי‏הספר‏היסודיים‏בעיר‏(כיתות‏ב' - ה')‏יוצאים‏פעמיים‏בשנה‏לסיור‏בעיר‏בדגשים‏שונים.‏המטרה‏היא‏חיבור‏הילדים‏לעירם‏והכרות‏ עם‏העיר‏מזוויות‏שונות.‏בתפריט‏הסיורים:‏ אשדוד‏על‏תקופותיה,‏שטחים‏פתוחים‏בעיר,‏הדיונה‏ הגדולה,‏אשדוד - ים‏והחוף,‏גבעת‏יונה‏ופארק‏לכיש. ‏ ‏

מועצות ‏ ירוקות ‏:

‏ הפועלת

‏ השנה

‏ במהלך

‏ מנהיגות ירוקה ‏

‏ קבוצת

‏ פועלת

‏ האיגוד

‏ הספר המשתתפים ‏ במתווה ‏

‏ בתי ‏ בכל

‏ הספר ובקהילה ‏.

‏ בבית

‏ מקיים

‏ חיים

‏ אורח

לקידום ‏

,‏ הספר

‏ לשאר ‏ בית‏ תלמידי

‏ שונים

‏ סביבה

‏ הוראת עמיתים ‏ ושגרור ‏ נושאי ‏

‏ כוללים

‏ הקבוצה

‏ תפקידי

ירוקים ‏

‏ עזרה בהקמה ‏ ובתפעול ‏ שיא ‏ ימי ‏של‏

, ‏ ספרי

‏ המחזור והפרדת ‏ ‏ בית‏ הפסולת

‏ מערך

‏ תפעול

‏ קבוצות

לפעילות ‏ ‏של‏ השנתית

‏ מועצות ירוקות ‏ ‏ שיא ‏ יום‏ המהווה

‏ כנס‏ מתקיים

‏ השנה

‏ בסוף

‏. ועוד

‏ המאזן

‏ לשיפור

‏ מלון לחרקים ‏-"

‏ השנתי היה‏בנית‏ ‏ בית"

‏ הכנס

‏. הסביבה ‏של‏ תוצר

‏ בתחומי

המנהיגות ‏

‏. עירוני

‏ לטבע

‏ המודעות

ולהעלאת ‏

האקולוגי ‏ ספר ‏ בית‏ בכל ‏

יוזמה ‏ אשר ‏ החלה ‏בשנה‏

" השגרירים הטובים " ‏–‏

יקט פרו

השנה‏גם‏

שעב רה‏בקרב‏בתי‏הספר‏היסודיים‏ברובע ים‏ד' ‏ה'.‏ -

מנהלת‏רבעים ‏'יג-'י‏ מצטרפת‏לפרויקט. ‏ הרעיון‏ של‏הפרויקט‏ הוא‏ להנחיל‏א כפתיות‏בקרב‏הילדים‏לאיכות‏הסביבה‏בה‏הם‏ חיים.

‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

7

פעולות הסברה והדרכה במוסדות העיר והקהילה :

1.2

 ירוק העירייה - כחלק‏מפרויקט‏ירוק‏העירייה‏נערכות‏פעילויות ‏ ‏ הסברה והדרכות‏בנושא‏השמירה‏ על ‏הסביבה ‏כגון: ‏חסכון ‏בחשמל ‏ובנייר, ‏מחזור ‏ושימוש ‏חוזר, ‏צרכנות ‏נבונה , ‏ בריאות ‏וקיימות‏ ועוד. ‏ הפרוייקט ‏כולל ‏ פעילויות ‏חווייתיות ‏לעובדים ‏בנושאי ‏סביבה ‏וקיימות, ‏ " מועדון ‏הסרט‏ " הירוק , ‏תערוכ ות‏מתחלפות‏כגון ‏ "הדולפין ‏והים" ‏בלובי ‏העירייה, ‏הרצאות‏ מקצועיות ‏ וימי ‏עיון.‏ מעודדים ‏הדפסת ‏דו"צ ‏להפחתת ‏שימוש ‏בנייר. ‏מתקיים ‏פיילוט ‏למשרד ‏ללא ‏נייר, ‏וסריקת‏ מסמכים ‏להנגשה ‏לתושב ‏ ים באמצעות ‏האינטרנט. ‏במוסדות ‏החינוך ‏ובבני ין ‏העירייה ‏מתקנים‏ לאיסוף‏סוללות. ‏ מערכות‏המיזוג‏בבניין‏העירייה‏מתוכננות‏לכיבוי‏אוטומטי‏כל‏מס'‏שעות‏וב סוף‏ יום.‏ ‏

תמונות‏מחלוקת‏תיקי‏בד‏לעובדי ‏ העירייה‏בשיתוף‏ בני‏נוער‏במסגרת‏מעורבות‏חברתית‏באמצעות‏ תאטרון‏"ברמוזה" ‏ ואיגוד‏ערים.‏ את‏הסלוגן‏לתיק‏קיבלנו‏מנער‏בן‏ 13 ‏.‏

‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏ ‏

ה הפרדת‏ פסולת‏במקור .‏מטרת‏הסיור‏הייתה‏

‏ נערך במסגרת‏ תכנית‏

סיור לי מ ודי לעובדים בחירייה - ‏

עובדי ‏הרשות ‏ הינם‏ ראשי ‏חץ ‏ו מובילי‏

‏ שימור המסר ‏ודפוסי ‏ההתנהגות‏החדשים ‏ ‏ הבנה‏כי ה מתוך ‏

העדכנית ‏ על‏

מצב ‏ ה תמונת ‏

‏ מסר . ‏ בעיר הסיור ‏בא תר ‏חירייה ‏ כלל ‏הסברה, ‏סדנאות ‏וסיור ‏ ‏ת לקבל

יבע ית‏הפסולת‏בישראל‏ופתרונות‏אפשריים ‏.

‏‏

‏‏

‏‏

 מבצעי ניקיון – ‏ בעיר‏מתקיימים‏מבצעי‏ניקיון‏על‏בסיס‏קבוע,‏ביוזמת‏מנהלות‏הרובע‏ובתי‏הספר.‏ במסגרתם‏מחלקים‏לתלמידים‏מדבקות‏"גם‏אני ‏שומר ‏על ‏הסביבה ‏באשדוד" ‏ לחיזוק‏המחו יבות‏ האישית‏וההזדהות‏עם‏איכות‏הסביבה.‏

8

‏‏‏‏

"ם סיורי בשבילי אשדוד :" ‏‏ בקיץ‏האחרון‏ה תחיל‏באשדוד ‏ מיזם‏חדש‏ וייחודי‏לנוער‏מדריך‏תיירות.‏ הצעירים‏ מדריכים‏את‏תושבי‏העיר‏ותושבי ‏ חוץ ם‏מ לעיר‏ סיורים‏מודרכים‏ ו חווייתיים‏להכרות‏עם‏ העיר‏אשדוד .‏ההדרכות ‏ ‏ מועברות במגוון‏שפות‏ומגוון‏נושאים ‏ בדגש‏תיירות,‏איכות‏הסביבה,‏טבע‏ ואקולוגיה,‏תרבות‏והיסטוריה.‏הסיורים‏ניתנים‏חינם‏לקבוצות‏מאורגנות.‏במהלך‏חודש‏אוגוסט‏ היו‏סיורים‏קבועים‏בימי‏שני‏ורביעי‏בגבעת‏יונה‏לאורך‏נחל‏לכיש‏ובפארק‏עד‏הלום. ‏ ‏‏ במהלך חול‏ המועד ‏סוכות ‏בני ‏הנוער ‏ממשיכים ‏את ‏סיורי ‏הסל"תיים, ‏ולוק חים ‏חלק ‏פעיל ‏באירוע ‏סקר ‏טבע‏ עירוני‏בתחנות‏ ה מידע‏השונות . ‏ ‏‏‏

 פרוייקט " חוף ללא בדל " - ‏ בפרויקט‏חוף‏ללא‏בדל‏עיריית‏אשדוד‏ ואגף ‏החופים ‏מבצעים ‏פעולות ‏ניקיון ‏והסברה ‏בנושא ‏החשיבות‏ על‏שמירת‏חופי‏הרחצה‏והים‏מבדלי‏סיגריות. ‏ פעולות‏ ‏ ההסברה ‏:‏ כללו 1. שלטים‏ המוצבים‏בחופים‏המסבירים‏את‏נזקי‏הבדלים ‏ 2. אמ‏ הצבת‏ פרות‏רב‏פעמיות‏בכניסה‏לחוף 3. הצבת ‏מכלים ‏מלאים ‏בבדלי ‏סיגריות ‏בכניסה ‏לחופים ‏ להמחיש‏ את‏מימדי‏המפגע.‏ ‏ 4. פעילות ‏עם ‏ילדי ‏בתי ‏הספר ‏המגיעים ‏אל ‏החוף ‏אוספים ‏בדלים‏ ומקבלים‏הסבר‏על‏הנזק‏הנגרם‏לים‏ולבעלי‏החיים‏בו. ‏

9

 תוכנית " דגל כחול "- ‏ תכנית ‏הדגל ‏הכחול ‏היא ‏תכנית‏ בינלאומית ‏ וולנטרית ‏ למצוינות ‏סביבתית ‏ בחופים ‏ובמרינות .‏ הדגל‏הכחול‏הוא‏תו‏איכות‏בינלאומי‏הניתן‏לחופים‏ומרינות‏ העומדים ‏ בקריטריונים ‏בינלאומיים ‏בנושאי ‏חינוך ‏ומידע,‏ איכות ‏מים, ‏בטיחות ‏ושירותים ‏בחוף ‏וניהול ‏סביבתי. ‏העיר‏ אשדוד‏קיבלה‏כבר‏שנה‏שלישית‏ברציפות‏את‏תו‏התקן‏״דגל‏ כחול״‏בכל‏שבעת‏החופים‏המוכרזים. ת‏ כנית‏"הדגל‏הכחול"‏ בישראל‏מנוהלת‏על‏ידי‏ארגון‏ Ecoocean ‏. ‏  טיפים ירוקים לקיץ - ‏ תפיסת‏ההסברה ‏ של ‏מח לקת‏איכות‏הסביבה‏ בעיריית ‏אשדוד ‏הינה ‏עידוד ‏ שינויים ‏קטנים ‏שיובילו ‏לשינויים‏ גדולים ‏ יותר . ‏הדגש ‏ ניתן ‏ ש הוא ‏ על ‏שינוי ‏אורח ‏חיים ‏ל אורח ‏חיים‏ מקיים. ‏ל אורך ‏השנה ‏משולבים ‏טיפים ‏ירוקים ‏אשר ‏ מפורסמים‏ במקומות ‏שונים ‏ ומעודדים ‏ חסכון ‏במשאבים ‏כגון ‏מים ‏וחשמל,‏ עידוד‏צרכנות‏נבונה‏ובילוי‏בטבע.‏

 ועדת איכות סביבה עירונית ‏ הכוללת ‏חברי ‏מועצה ‏ונציגי ‏ציבור ‏מתכנסים ‏אחת ‏לרבעון ‏לדון‏ במפגעים‏סביבתיים‏ולקדם‏יוזמות‏סביבתיות.‏ ‏

10

מרכזי הדרכה סביבתית:

1.3

 " הצוללת הירוקה "- ‏ אגף ‏קיימות ‏ייחודי ‏הכולל ‏פעילות ‏חווייתית ‏העוסקת ‏בנושא ‏איכות ‏הסביבה‏ ובאמנות‏וממוקם‏במוזיאון ‏אשדוד‏לאמנות.‏בגרסתה‏המחודשת‏עוסקת‏"הצוללת‏הירוקה"‏בתרבות‏ הצריכה,‏באתגרים‏עמו‏מתמודד‏העולם‏בעקבות‏הצריכה‏המרובה‏ובאופנים‏בהם‏אנו‏יכולים‏להתגבר‏ על ‏אתגרים ‏אלה. ‏ החלל ‏מחו לק ‏לחמש ‏תחנות ‏ובכל ‏תחנה ‏ניתן ‏לבחון ‏את ‏האתגר ‏דרך ‏חמשת‏ האלמנטים‏הלקוחים‏מעולם‏התוכן‏האקולוגי:‏הפחתה,‏ שימוש‏חוזר,‏הטמנה,‏המרה‏לאנרגיה‏ומ חזור.‏ המבקרים‏שיכנסו‏לצוללת‏הירוקה‏יחוו‏חוויה‏של‏משחק‏והנאה‏וגם‏ירכשו‏ידע‏על‏עולם‏זה.‏

 כתיבת ספר ההרפתקאות בהפקה של מוזיאון מונארט - ‏ הספר ‏הינו ‏סיפורה ‏של ‏"הצוללת‏ הירוקה" ‏וקצינת‏המבצעים‏שלה‏"צולי"‏שיוצאים‏למשימת‏חקר ‏על ‏מנת‏לגלות‏מה‏עלה‏בגורלם‏ של‏החולות‏האבודים. ‏החבורה‏כוללת‏את‏צולי,‏שנורקל‏השובב,‏רואי‏העיתונאי‏וסיסיאם‏שהוא‏ סוסון ‏ים ‏נדיר. ‏גם ‏אגרתא ‏שאוהבת ‏לקנות ‏ולאגור ‏והשופי נגים ‏שלה ‏הם ‏חלק ‏מהסיפור. ‏הספר‏ כתוב‏כקומיקס .

‏ ‏

 מרכז מבקרים " הדולפין והים "- ‏ עמותת ‏מחמל"י ‏(מרכז ‏חקר, ‏מידע ‏וסיוע ‏ליונקים ‏ימיים‏ בישראל)‏בשיתוף‏ עם‏עיריית‏אשדוד ‏, בית‏ספר‏קציני‏ים‏אורט‏אשדוד,‏ואיגוד‏ערים‏לאיכות‏סביבה‏ ‏– אשדוד ‏ חבל ‏יבנה.‏מקימה‏ בימים‏אלה‏ את‏מרכז‏ " הדולפין‏והים " , ‏תחילה‏המקום‏יפעל‏כמרכז‏ חינוכי‏שיעביר‏הדרכות‏וסיורים‏לילדי‏גנים‏ובתי‏ספר ו‏ בהמשך‏יפעל‏כמרכז‏מבקרים‏לקהל‏הרחב.‏ מטרת ‏המרכז ‏לקדם ‏שימור ‏אוכלוסיות ‏היונקים ‏הימיים ‏והסביבה ‏הימית ‏לחופי ‏ישראל. ‏המרכז‏ יפתח‏צוהר‏למתרחש‏במימי‏הים‏התיכון‏מנקודת‏מבטם‏של‏היונ קים‏הימיים‏(דולפינים,‏לווייתנים‏ וכלבי‏הים).‏ ‏

11

קורסים , ימי עיון וסדנאות:

1.4

370 ‏

‏-כ‏ הוסמכו

 נאמני ניקיון - אשדוד‏הגיעה‏למקום‏הראשון‏בהכשרת‏נאמני‏ניקיון‏בשנת ‏ 2015 ‏,‏

‏ הוכשרו

ירוקה ‏ ומקיימת ‏ ובמהלכה ‏

‏. עירייה היוזמה‏התקיימה‏במסגרת ‏ עיר ‏

‏ עובדי

150 ‏

‏ וכ‏ תושבים

, ‏ לעיר לרשות ‏ ולתושבים .‏

העובדים ‏

‏ כנאמני ‏ ניקיון ‏ מהמחויבות ‏ העמוקה ‏של‏

עירייה ה‏ עובדי

‏ הדרכת

התושב.‏בתום ‏

‏ ללכלך ומניעת ‏‏ ‏של‏ הלכלוך

ההכשרות‏הדגישו‏את‏האחריות ‏ ‏ שלא ‏– האישית

‏ להגנת הסביבה ‏ .‏‏

‏ השר

‏ נאמן ניקיון ‏ ‏ ידי ‏על‏ חתומה

‏ תעודת

‏ מקבלים המשתתפים ‏

‏ ההסמכה

‏‏‏‏

כנס הוקרה נאמני ל ניקיון מצטיינים במחוז דרום - ‏ כיוון ‏שעיריית ‏אשדוד ‏הגיעה ‏למקום‏ הראשון ‏בהכשרות ‏נאמני ‏ניקיון, ‏המשרד ‏להגנת ‏הסביבה ‏בחר ‏בעיר ‏אשדוד ‏לקיים ‏כנס ‏להענקת‏ תעודת‏נאמנים‏מצטיינים‏של‏מחוז‏דרום.‏

‏‏‏‏‏‏‏

 אירוע תוצרת אשדוד - אירוע ‏ייחודי ‏לקהל ‏הרחב ‏בו ‏התקיים ‏ מפגש ‏קהילתי ‏בדגש ‏צמצום ‏פסולת‏ והעלאת ‏המודעות ‏לחשיבות ‏תהליכי ‏שימוש ‏חוזר ‏ומחזור. ‏המסרים ‏ באירוע‏ הועברו ‏באמצעות ‏סדנאות ‏חווייתיות ‏ואטרקציות ‏מושכ ‏ ות ‏, קהל מופעים‏ לילדים, ‏ אומנות ‏אקולוגית ‏מקומית , ‏ דוכני ‏יצירה , ‏ שוק ‏קח ‏תן ‏וגראז' ‏סייל .‏ השתתפו ‏באירוע ‏ ‏-כ 2,000 ‏ ‏ איש. ‏ האירוע ‏התקיים ‏בחסות ‏המשרד ‏להגנת‏ הסביבה‏ובהשתתפות‏איגוד‏ערים.‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏

12

 יום עיון " עיר חכמה בריאה ומקיימת "- ‏ יום ‏העיון ‏ ה תקיים ‏בזכות ‏זכייה ‏בקול ‏קורא ‏ " כנסים‏ ואירועים ‏" של‏המשרד‏להגנת‏הסביבה. ‏ הוחלט‏ להקדיש‏את‏ התקציב‏לטובת‏ יום‏עיון‏לעובדים ‏ מתוך‏ המחשבה ‏כי ‏הם ‏ מובילי ‏דעת ‏ ה קהל ‏וסוכני ‏ ה שינוי ‏בעיר ‏. ביום ‏העיון ‏ השתתפו ‏ 250 ‏ איש ‏כולל: ‏חברי‏ מועצה,‏מנכ"ל‏העירייה,‏ראשי‏ ה מנהלים,‏מנהלי‏אגפים,‏מנהלי‏מחלקות‏ועובדים.‏ שישה‏דוברים‏הציגו‏ את‏עולם‏המחר ‏ בהיבטים‏מקומיים‏ובהיבטים‏גלובליים ‏, תוך‏התמקדות‏במה‏אנו ‏יכולים‏לעשות‏על‏ מנת‏ליצור‏ סביבה‏טובה‏יותר,‏בריאה‏ובטוחה,‏עבורנו‏ועבור‏הדורות‏הבאים. ‏

‏‏

 מפגשי סטיילינג ירוק לתושבים - ‏ סדנא ‏המשלבת ‏שוק ‏קח - תן ‏לעידוד ‏שימוש‏חוזר ‏של ‏בגדים‏ומתן ‏סדנת ‏ ‏איך"‏- סטיילינג נולד ‏ ירוק ‏ שיק "? , ‏כיצד ‏ניתן ‏ ‏ לצאת לשופינג ‏ ‏ בתוך ‏ הארון ‏ שלנו וכיצד ‏ נוכל ‏ ‏ כסף ‏ לחסוך ‏ מבלי להתפשר ‏על‏ הסטייל? ‏מתן ‏כלים ‏ פרקטיים ‏לשיפור ‏מיומנויות ‏רכישת ‏הבגדים, ‏לצרכנות ‏נבונה‏ ושיפור ‏הרושם ‏ הראשוני. ‏ ‏ המשתתפות ‏הביאו ‏ ‏ חפצים ובגדים ‏ ‏ תרומה כ לביגודית ‏ ולהחלפה‏בין‏המשתתפות ‏‏.‏ ‏  קורס פעילי סביבה ‏–‏ מזה‏מס'‏שנים‏שהעירייה‏מקיימת‏קורסי‏ מנהיגות‏סביבתית‏לפעילי‏הרובע‏‏בשיתוף‏איגוד‏ערים‏ובאמצעות‏ מנהלות ‏הרובע ‏והרכזים ‏הקהילתיים. ‏במסגרת ‏הקורס ‏על‏ המשתתפים ‏להוציא ‏לפועל ‏ ‏ מיזמים לטובת ‏הקהילה ‏ ובאמצעות‏ הקהילה‏ברוח‏"לוקחים‏אחריות‏על‏הסביבה"‏ .‏ בין‏המיזמים:‏שוק‏ בשקל, ‏מס יבת ‏החלפת ‏צעצועים ‏לילדי ‏כיתה ‏א', ‏הפנינג ‏ציורי ‏גר‏ בפארק ‏השכונתי, ‏קבלת ‏שבת ‏לדיירי ‏הבניין ‏לעידוד ‏שכנות ‏טובה‏ ועוד‏ועוד..‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏ ‏ ‏ ‏

13

‏  קורס יזמות עסקית חברתית סביבתית לנשים וצעירים – ‏ תוכנית ייחודית ‏ ‏ לגיבוש ‏של‏ רעיונות יזמיות ‏ ובמטרה ‏ ‏ לעודד ‏ כלכלה

‏ עסקים

‏ אשדוד ולחזק ‏

‏ בעיר

‏ מקומית

ידידותי ‏

‏ רעיון ‏ עסק ‏עם‏ וצאו

‏-" למעשה ‏עם‏ בואו

‏ קטנים ובינוניים .‏יצאה‏קריאה‏לנשים‏וצעירים:‏ ‏ מחלום "‏

‏ הנשים והיחידה ‏

‏ מועצת

,‏ הסביבה

‏ איכות

‏ מחלקת

‏של‏ משותפת

‏ ביוזמה

לסביבה ‏ ולחברה ייחודי ה‏ קורס ה.‏

‏ קיימים

‏ מיזמים

‏ חממה ליזמיות ‏,

‏ בסגנון

‏ כלים וליווי ‏

‏ ניתנו

להתנדבות ,‏מכרז‏כיוונים‏לצעירים‏ואיגוד‏ערים .‏

‏. העסקי

‏ המודל

‏ לשיפור

‏ סיוע

‏ קיבלו

,‏ תעסוקה מינוף‏

‏ קטנים ובינוניים ,‏ יצירת ‏

‏ עסקים

‏ בעיר ולחזק ‏

‏ מקומית

‏ כלכלה

‏ מטרות ‏ עידוד :‏ היו ‏ הקורס

‏בין

‏ לשילוב

‏ המודעות

והעלאת ‏

וכדומה ,‏ יצירת ‏ באז ‏

‏ רווחה / תעסוקה

/ תיירות / דיור / תרבות

‏ בתחום

‏ מקומי

‏ אתגר

‏ מודלים ודוגמאות ‏של‏

‏ הובאו

‏ בקורס ניתונו‏הרצאות‏על‏קיימות,‏

‏ היבטים סביבתיים ‏ וחברתיים ‏ בעסקים ‏.

‏ תוכנית

‏ אופן גיבוש ‏

,‏ סביבתי

‏ חברתי

‏ מיזם

‏ להקים

‏ בארץ ובעולם ,‏ ‏איך ‏ נלמד

‏ הקיימים

חברתיים "‏

‏ עסקים "

‏ חברתיים וסביבתיים ‏

‏ מיזמים

‏ בעלי

‏של‏ הרצאות

,‏ העסק

‏ כלים עסקיים ‏ ותקשורתיים ‏ לפרסום ‏

‏ קבלת

עסקית ,‏

‏. הנחה

‏ו סובסד ונתנה‏ 50% ‏

,‏ הסביבה הקורסים ‏

‏ מושגים בקיימות ‏ ואיכות ‏

,‏ בשוק

‏ שקיימים

‏ ‏ ‏

" פסוקים - ‏ ס דרת ‏מפגשים ‏ חווייתיים ‏ המשלבים ‏

‏ הכנת

 טועמים "

ולימוד ‏ פרשיות ‏ בדגש ‏סביבתי ‏. הסדנאות‏

‏ סעודה בהשראת ‏ ‏ך"התנ

‏ העברת מסרים‏

יתקיימו ‏במוזיאון ‏לתרבות ‏פלישתים ‏ו ‏-ן מטרת

סביבתיים‏ומקיימים‏באמצעות‏המקרא ,‏לקהל‏הרחב ‏.‏

14

: בעיר

יוזמות ייחודיות

1.5

 קואליציית הניקיון - הוקמה ‏ קואליציה ‏רחבת ‏היקף ‏ המורכבת ‏מ גורמים ‏פנים ‏ארגוניים , ‏ג ורמים‏ חוץ ‏ארגוניים ‏ונציגי ‏ציבור ‏התושבים. ‏ מטרתה ‏גיבוש ‏תכנית ‏פעולה ‏רב ‏תחומית ‏לשיפור ‏רמת‏ הניקיון ‏במרחב ‏ הציבורי , ‏בשילוב ‏שינוי ‏ דפוסי ‏התנהגות ‏ התושבים ‏ בתחום ‏הניקיון ‏במרחב‏ ,‏ הציבורי רתימתם‏לפעולה ו‏ הרחבת‏מעגלי‏השיתוף‏והשותפות‏עם‏הקהילה ‏. מדובר‏על‏ דפוס‏ייחודי‏ ומחולל ‏- מלבד שותפות ‏ולקיחת ‏אחריות ‏של ‏הקהילה ‏על ‏מרחב ‏החיים ‏שלה, מדובר ‏על ‏מהלך‏ לש ינוי‏יחסי‏הגומלין‏בין‏התושבים ‏ לבין‏העירייה .‏דרך‏הפעולה:‏ ‏ • גיבוש‏תכנית‏אסטרטגית ‏לפעולה, ‏מבוססת‏מחקר ‏איכותי ‏(התנהגות ‏ועמדות) ‏ומחקר ‏כמותי‏ שמזהה‏מפגעים‏עיקריים. ‏‏ • גיבוש‏תכנית‏עבודה‏כוללת‏ורב‏תחומית ‏ • הגדרת‏יעדים‏כמותיים‏ומדדי‏תוצאה ‏ • שיתוף‏תושבים,‏נוער‏וילדים‏ללקיחת‏אחריות ‏ • לווי‏התכנית‏ע"י‏מערך‏ מדידה‏ובקרה‏מובנה‏ויצירת‏בסיס‏נתונים‏עדכני‏וזמין‏ תוצאות‏מצופות: ‏ עיר‏נקייה,‏קהילה‏לוקחת‏אחריות,‏שביעות‏רצון‏מהניקיון,‏גאווה‏עירונית‏ותחושת‏ שייכות,‏חיזוק‏הקשר‏בין‏העירייה‏והתושבים,‏דפוסי‏ניהול‏שיתופיים ‏. הקואליציה‏החלה‏לפעול‏מהלך‏ שנת‏ 2016 ,‏גובשו‏פרוייקטים‏ יחודיים‏ע"י‏השותפים‏השונים‏והם‏יצאו‏לפועל‏בשנת‏ 2017 ‏.‏

‏‏‏‏‏

סיירת ירוקה - ‏‏

40 ‏ מתנדבים, ‏פעילי ‏

‏ אחת ‏ל‏ מעל ‏ ים סייר מ‏ לשבוע,

‏ מיזם ייחודי ‏בו ‏

‏. רובע ולוקחים‏חלק‏אף‏במהלך‏אירועים‏

‏, הרבעים בפארקים ‏ המרכזיים ‏ בכל ‏

‏ מנהלות

‏ הסדר והניקיון ‏ בפארקים ‏ תחת‏

עירוניים. ‏ מטרת ‏הסיירת ‏לחנך ‏ולסייע ‏באכיפה ‏של ‏

‏ בשטח

ובשבילך".‏ תפקיד‏המתנדבים:‏נוכחות ‏

הסיסמא:‏‏"המרחב ‏ ‏ שלך ‏ הוא ‏ הציבורי

‏ חינוך והסברה ‏. המיזם ‏עובד ‏בצמוד ‏למוקד ‏ 106 ‏ והשיטור ‏

‏ חשוב

‏, הרתעה והכי ‏

,

‏. המשולב רוב ‏המתנדבים ‏ ‏ הכשרת נאמני ‏ ניקיון ‏ המאפשר ‏להם ‏לאכוף ‏ עבירת‏ השלכת ‏פסולת. ‏המתנדבים ‏מחלקים: ‏ פליירים ‏לעידוד ‏דיווח ‏על ‏מפגעים, ‏שקיות ‏ ‏ לצואת כלבים ‏ומדבקות ‏לילדים ‏. המתנדבים ‏הינם ‏תושבים ‏ ‏ להם ‏ שאכפת מהסביבה ‏ שלהם‏ומעוניינים‏להיות‏שותפים ‏ לעשייה ‏ ולהשפיע ‏על‏ ‏ סביבת ‏ החיים ‏ שלהם.‏ ‏ עברו

15

‏‏‏

מועדון " בגד "לזו - ‏ הוקם‏ ברובע ‏ ב' ‏מועדון ‏"בגד ‏זול" , ‏לעידוד ‏שימוש ‏חוזר ‏ושינוי ‏ תרבות ‏הצריכה .‏ במקום‏ מתקיים‏מערך‏של‏מתנדבות‏אשר‏ממיינות‏ומוכרות‏את‏הבגדים‏בעלות‏סמלית‏לכל‏תושב .

 הקמת חנות יד שניה ‏ ‏– נמצא‏בתכנון‏של‏היחידה‏להתנדבות‏בשיתוף‏מח'‏איכות‏הסביבה

טיפוח שפפ"ים ברובעים הותקים עיריית ‏אשדוד ‏מפתחת ‏ מודל ‏כניסה ‏לחצרנות ‏וגינון ‏בשטח ‏ .‏ הפרטי לפני ‏כחודש, ‏החלה ‏ העירייה ‏ ביוזמה ‏חדשנית ‏של ‏טיפוח ‏שטחים‏ פרטיים‏בשכונות‏הוותיקות. ‏ בשל‏הזנחה‏מתמשכת‏מסביב‏לבניינים,‏ קושי‏בהתארגנות‏תושבים‏לכדי‏וועדי‏בית,‏ועוד,‏ולאחר‏שיחות‏רבות‏ מצד‏מינהלת‏הרובע‏עם‏תושבי‏המקום,‏הוסכם‏והוחלט‏לצאת‏לדרך‏ עם‏היוזמה. ‏ בשלב‏ראש ון,‏נבחרה‏שכונת‏אברמסקי‏ברובע‏ג'‏לביצוע‏ פיילוט. ‏ בשכונה‏זו‏ 20 ‏ בניינים‏שהם‏בפועל‏ 50 ‏ ‏\ כניסות‏ בניינים‏שונים‏וסה"כ‏ 352 ‏ יחידות‏דיור.‏מדובר‏בבניינים‏ברחוב‏הפלמ"ח‏ 2 ,‏עוזיהו‏ 2 עד‏ ‏

18 ‏

22 ‏ (זוגי),‏אברמסקי‏ 1 ,‏ורוזובסקי‏ 2 עד‏ ‏

(זוגי). ‏ העלות‏סימלית ‏ ובסבסוד‏הרשות‏כאשר‏התשלום‏בפועל‏נעשה‏דרך‏חשבון‏הארנונה‏באופן‏אוטומטי. ‏ הטיפוח‏כולל‏פעילות‏שוטפת‏של‏טיפול‏בסיסי‏פעמיים‏בשבוע‏ופעם‏בשבועיים‏יסודי‏יותר‏ ‏– ניקיון,‏גינון,‏ גיזום, ‏כיסוח. ‏ קיימת ‏שביעות ‏רצון ‏גבוהה ‏מאוד ‏מצד ‏תושבי ‏המקום ‏כבר ‏בשלב ‏זה. ‏ עיריית ‏אשדוד ‏כבר‏ נ ערכת‏להיכנס‏לשכונות‏נוספות. ‏

16

צמצום והפרדת פסולת :

1.6

נתונים על ניהול פסולת -

o בעיר ‏אשדוד ‏קיימת ‏תחנת ‏מעבר , ‏אשר ‏נמצאת ‏בשלב ‏שדרוג ‏והפיכה ‏לתחנת ‏מעבר ‏ממיינת‏ בטכנולגיה ‏חכמה. ‏פרוייקט ‏שישנה ‏משמעותית ‏את ‏הרכב ‏וכמות ‏הפסולת ‏שתועבר ‏להטמנה.‏ בשלב‏ביניים‏עד‏לשדרוג‏התחנה‏מבוצע‏ חילוץ‏אריזות‏לפני‏ההטמנה‏בדודאים.‏

o גזם‏נאסף‏בנפרד‏מהפסולת‏הגושית‏ועובר‏תהליכי‏קיצוץ‏ומחזור.

o בעיר‏קיימים‏ 702 ‏ מתקני‏איסוף‏בקבוקים ,‏ 120 ‏ מתקני‏איסוף‏קרטון,‏ 864 ‏ מתקני‏איסוף‏נייר,‏ 68 ‏ מתקני ‏איסוף ‏בקבוקי ‏זכוכית, ‏ 90 ‏ מתקני ‏איסוף ‏טקסטיל ‏ו -25 ‏ מתקני ‏איסוף ‏לפסולת‏ אלקטרונית.‏ ‏ o הרשות ‏מחייבת ‏קבלנים ‏(לבנייני ‏מגורים/עסקי/תעשייה) ‏ לרכוש ‏ולהציב, ‏ עוד ‏בשלב ‏ההיתר ‏‏, מתקני‏איסוף‏נייר‏וקרטון‏ו מתקן‏לאיסוף‏בקבוקים ‏ מתאגיד‏אלה .

‏- אצירה בעיר‏ הוחלפו‏מכולות‏לטמונים.

שדרוג‏מכלי‏

o

‏‏

ת הפרד פסולת רטוב יבש - ‏ העיר ‏אשדוד ‏לקחה ‏חלק ‏בפיילוט ‏של ‏המשרד ‏להגנת ‏הסביבה‏ להפרדת‏פסולת‏בבית‏התושב.‏הפרוייקט‏שילב‏היערכות‏חדשה‏מבחינה‏תפעולית‏כולל‏שדרוג‏כל‏ מערך ‏מתקני ‏האצירה ‏ובמקביל ‏ הוכנה ‏תכנית ‏הסברה ‏לקהילה ‏לעידוד ‏ שינוי ‏בדפוסי ‏ההתנהגות‏ ואימוץ ‏ הרגלים‏חדשים ‏. במסגרת‏הקמפיין ‏ביקרו ‏מדריכים‏ב ‏ 55,195 ‏ בתי ‏ אב. ‏בנוסף ‏לקחו ‏חלק‏ בקמפיין‏עובדי ‏ הרשות,‏בעלים / ‏ מנהלים ועובדים ‏ באולמות ‏ ‏ אירועים ומקומות ‏ בילוי,‏מוסדות ‏ ‏ ציבור עירוניים ‏ו במרכזים ‏ מסחריים ‏ ומרכזי ‏ ‏ תעשייה ‏. בעיר נעשתה ‏הסברה ‏באמצעות ‏מערכת ‏החינוך,‏ D 2 D ‏, אירועים‏קהילתיים,‏שולחן ‏עגול ‏ואירועי‏שיא.‏נבנה‏סל ‏ ‏ תמריצים ‏ חיוביים ‏ כגון: ‏‏-‏ משובים ‏ מכתבים מעודדים , ‏ ‏ מפרידה ה‏ משפחה ה‏ תחרות במסגרתה ‏חולקו ‏ 200 ‏ ‏ זוגות ‏ אופניים ‏. לזוכים הפרוייקט‏הופסק‏בעקבות‏החלטת‏המשרד‏לסגור‏את‏ הפרוייקט.‏‏ ‏ ‏

17

 מבצע ניקוי שטחים פתוחים מ פסולת בניין - ‏ התקיים‏מבצע‏ניקיון‏עירוני‏לפינוי‏ערמות‏פסולת‏ בניין ‏שהושלכו ‏בצורה ‏פירטית ‏בשטחים ‏הפתוחים. ‏הפסולת ‏ ‏ רוכזה באזור ‏התעשייה ‏הצפוני ‏(ליד‏ תחנת ‏המעבר) ‏ועברה ‏ניפוי ‏והפרדה. ‏הפסולת ‏נגרסה ‏והחומר ‏הגרוס ‏הופרד ‏לפסולת ‏תעשייתית‏ אשר‏פונתה‏להטמנה‏וחומר‏ממוחזר‏אשר‏נותב‏לפרויקטים‏עירוניים‏של‏מחלקת‏תשתיות‏ולמבנים‏ ציבוריים.

אתר‏הכלבי י ה‏העירונית‏לפני‏מבצע‏פינוי‏ פסולת‏הבניין ‏

ניפוי‏וגריסת‏הפסולת‏אפשרה‏שימוש‏חוזר ‏

האתר‏לאחר‏ מבצע‏פינוי‏פסולת‏בניין ‏

 מיזם המלאכים - ממחזרים ותורמים ‏- המיזם ‏הופעל ‏ע"י ‏ עיריית ‏אשדוד ‏ ועמותת ‏ מרכז -י"מל‏

לאזרחים ‏ יוזמים. ‏במסגרות ‏ תרמה ‏ העירייה ‏ כ ‏ 2,000 ‏ מכשירי ‏טלפון ‏ניידים ‏למחזור , ‏ו בתמורה‏ ניתנה ‏ מלגה ‏ להפעלת ‏המיזם, ‏ בכל ‏יום ‏שישי ‏האחרון ‏של ‏כל ‏חודש ‏, סטודנטית ‏אספה ‏פסולת‏ אלקטרונית‏ובקבוקי‏פיקדון ‏ מהקהילה,‏בתמורה‏התושבים‏יכלו‏לבחור‏לטובת‏איזו‏עמותה‏תועבר‏ התרומה.‏האיסוף‏נעשה‏במקביל‏גם‏מעובדי‏העירייה.‏

18

2 . התנהלות עירונית מקיימת

 תכנית לתחבורה ציבורית בת קיימא באשדוד - במסגרת ‏תכנית ‏האב ‏העירונית ‏לקיימות‏ ובמסגרת‏זכיה‏ב" קול‏ הקורא"‏של ‏משרד‏התחבורה,‏הוכנה ת‏ כנית‏לקידום‏תחבורה‏ציבורית‏בת‏ קיימא ‏באשדוד. ‏ ‏ התוכנית יצירת ‏שינויי ‏משמעותי ‏בהרגלי ‏הנסיעה ‏של ‏התושבים ‏ועידוד ‏מעבר‏ מרכב‏פרטי‏לתחבורה‏ציבורית‏ולתחבורה‏"לא‏מוטורית" ‏ (אופניים‏או‏הליכה‏רגלית)‏באופן‏שיביא‏ לצמצום‏זיהום‏האוויר .‏התכנית‏אשר‏גובשה‏באשדוד‏הדגישה,‏בנוסף‏לקידום‏התחבורה‏הציבורית‏ המקיימת, ‏גם ‏את ‏הצורך ‏בפיתוח ‏המרחב ‏הציבורי ‏(כיכרות, ‏רחבות, ‏מדרכות, ‏ושטחים ‏סביב‏ תחנות ‏אוטובוס) ‏בהנחה ‏שפיתוח ‏נכון ‏של ‏המרחב ‏הציבורי ‏יביא ‏לה גברת ‏השימוש ‏באמצעי‏ התחבורה ‏הציבורית ‏המקיימת. ‏ ‏ במהלך הפרויקט ‏ יוקמו ‏ יותר -מ‏ 100 ‏ ‏ תחנות ‏ אוטובוס ‏ חדשות ‏ לאורך ‏ צירי -ה‏ קווי BRT ‏ וישודרגו ‏ -מ‏ יותר 200 ‏ ‏ בכל ‏ תחנות ‏ רחבי .‏ העיר ‏ התחנה המרכזית ‏ ‏ תשודרג ותכלול ‏ ‏ הקמת ‏ סככות ‏ חדשות ‏ לקווי האוטובוסים .‏ ‏כן‏ כמו יוקם ‏ ‏ מסוף אוטובוסים ‏ חדש ‏ ירוק ‏ ‏ בעיר והכל‏בשילוב‏עקרונות‏של‏עיר‏חכמה‏ושדרוג‏תשתיות‏עירוניות ‏ יעד ‏ קבע נ.‏ להעלאת ‏ ‏ מספר ‏ הנוסעים -מ 20% -ל‏ 30%. ‏

23 ‏ קילומטרים ,‏

אופניים , ‏ בתוספת -כ‏ עוד ‏של‏

‏ תוקם של רשת

‏כן‏ כמו

שבילים מיוחדים לרוכבי

התחבורה ‏ הציבורית .‏ 13 ‏

‏ העיר למרכזים ‏ העירוניים ‏ ויצירת ‏ אינטגרציה ‏ ‏עם‏ מלאה

‏ רובעי

‏בין ‏ שתחבר

‏ מדרחוב

‏ הקמת

‏ השאר

‏בין ‏ הכוללים

,‏ העיר

‏ ברחבי

יוקמו ‏

‏ צירים ‏ רגל ‏ להולכי

קילומטרים ‏ נוספים ‏של‏

כקילומטר ‏ ‏. אחד

‏של‏ באורך

,‏ העיר

‏ במרכז

‏ חדש

כחלק‏מהמדיניות‏המקיימת‏הנהוגה‏בעיריית‏אשדוד,‏הוחלט‏להקים‏במקביל‏לצוות‏ההנדסי,‏גם‏ צוות חברתי . ‏ מטרת ‏הצוות ‏החברתי ‏ הייתה ‏ לשמוע ‏ את ‏ "קולו של הציבור" בנושא ‏התחבורה‏ באשדוד, ‏תוך ‏כבוד ‏רב ‏לידע ‏המצוי ‏בידי ‏התושבים, ‏הנטוע ‏במאפיינים‏שלהם‏ובאורחות‏חייהם. שני‏הצוותים‏פעלו‏במקביל‏והפרו‏אחד‏את‏השני‏בתובנות‏ובדרכים‏לקידום‏הנושא.‏ איסוף‏המידע‏ מהתושבים‏נעשה‏בשלב‏מוקדם‏‏של‏בניית‏התוכנית:‏ ‏ )א נערך ‏סקר ‏שימושים ‏וצרכים ‏מאמצעי ‏התחבורה ‏בעיר ‏ומהמרחב ‏הציבורי ‏- באמצעות ‏ראיונות ‏ אישיים‏בטלפון‏של‏כ ‏- 850 ‏ תושבים. )ב נערכה ‏סדרת ‏מפגשי ‏דיון ‏של ‏קבוצות ‏תושבים ‏בעלי ‏מאפיינים ‏מוגדרים ‏ורלבנטיים ‏לשימוש‏ בתחבורה‏הציבורית‏ ‏‏- סטודנטים,‏בני‏נוער,‏קשישים,‏עולים,‏בעלי‏מוגבלויו ת,‏נשים,‏נהגי‏מוניות‏ בעיר,‏חרדים,‏ועובדים‏באזורי‏התעסוקה.‏ ‏ ‏

‏‏

19

‏ הפרטי

‏ ברכב

‏ השימוש

‏ מיזם להפחתת ‏

‏ לביצוע

‏ חלוצה

 פרויקט " רוכבים לעבודה "- ‏ אשדוד‏הינה‏רשות ‏

‏ הושאלו 30 ‏ זוגות‏

. ‏ בריא במסגרת ‏הפרויקט ‏

‏ חיים

‏ אורח

‏ לעידוד

‏ העירוני

‏ המיזם

אשר ‏ ‏ עם‏ משתלב

‏ העירייה .‏ יומי - יום‏ באופן

‏ לבניין

‏ להגיע באמצעותם‏

‏ התחייבו

‏ אופניים לעובדים ‏ אשר‏

‏‏‏‏‏

 עידוד השימוש באנרגיות מתחדשות - ‏ פרויקט‏ התקנת‏פאנלים‏סולאריים ‏ על ‏גגות‏של ‏ 13 ‏ בתי‏ ‏ ספר ברחבי‏העיר.‏ ‏ בכל‏שנה‏מ יוצר -כ‏ ים 1.3 ‏ ,‏ש"קוט ‏ מיליון ‏ שהם ‏כ‏של‏ חיסכון 940 ‏ גזי ‏טון ‏ ,‏ חממה ‏ שלא נפלטו ‏ לאוויר .‏ לשנת‏ 2017 ‏ מתוכנן‏פרוייקט‏נוסף‏להתקנת‏פנלים‏סולאריים‏על‏מבני‏ציבור.‏ ‏  התייעלות אנרגטית ברחבי העיר החלפת עמודי פנסים: ב‏ רחובות ‏העיר ‏בוצעו ‏החלפת ‏עמודים ‏ופנסים ‏ לעמודים ‏ ‏ חדשים ‏ בעלי טכנולוגיה‏לד‏. ‏ פעולה‏זו‏מביאה‏לעיר‏אשדוד‏חסכון‏באנרגיה‏ ו הקטנת‏פליטת‏גזי‏חממה‏( CO2 ‏ )‏. עד ‏כה ‏עיריית ‏אשדוד ‏החליפה ‏כ - 2000 ‏ פנסים ‏גדולים ‏וקטנים ‏כאחד . ‏ כמות ‏זו ‏יחד ‏עם ‏מערכת‏ פיקוד‏ובקרה‏אלחוטית‏לתאורת‏ ה רחובות‏בלבד‏מביא ‏ה לחיסכון‏באנרגיה‏של‏כ ‏- 500 ‏ אלף‏קוט"ש‏ בכול‏שנה‏ובנוסף‏מביא ‏ה לצמצום‏בפליטת‏גזי‏חממה‏בכ ‏- 400 ‏.‏ טון ‏

‏‏

‏‏

‏ החלפת גופי תאורה ב בתי ספר: ‏ רק‏השנה‏הוחלפו ‏גופי ‏תאורה ‏ב -2 ‏ בתי ‏ספר ‏יסודיים‏(בית‏ספר‏ ‏' צמח ‏א ובית ‏ספר ‏המגנים) ‏בג ו פי ‏תאורה ‏חסכוניים , ‏במימון ‏משרד ‏האנרגיה ‏. בשנים ‏הקודמות‏ הוחלפו‏גם‏בבית‏הספר‏עלומים, ‏ ניר,‏אופק,‏רבין,‏מקיף‏א‏ומקיף‏ב'‏ ‏ ומעלות .‏ בזכות‏התייעלות‏זו‏ נחסכים‏ בכל ‏שנה ‏כ ‏ 140 ‏ אלף ‏קוט"ש‏ הוו המ ים‏הפחתה ‏של ‏כ - 109 ‏ טון ‏ בפליטת‏גזי ‏החממה כל‏ ב‏, ‏ שנה. ‏

‏ המזגנים באמצעות ‏ 2,115 ‏

‏ מערכת לחיסכון ‏ ‏של‏ תפעולי

‏ קיימת

‏ העירייה

‏ בבניין

ירוק בניין העירייה -

‏ כללי

‏ אוויר

‏ מיזוג

‏ התאורה הציבורית ,‏

‏ מבנה אשר‏ ‏על‏ שולטת

‏ בקרת

‏ מערכת

מזגניות .‏כמו‏כן‏קיימת‏

‏ פעילות

‏ בוצעה

. ‏ החשמל ‏כן‏ כמו

10% ‏ בצריכת ‏

. ‏ החדר כתוצאה ‏מכך ‏ נרשמה ‏ ירידה ‏כ‏של‏

וברמת ‏

20

‏ אורות

‏ כיבוי

. ‏ היום נעשה ‏

‏ בסוף

‏ מזגנים ומחשבים ‏

, ‏ אורות

‏ לכיבוי

‏ העירייה

‏ עובדי

‏ בקרב

הסברתית ‏

‏ כרטיס יציאה .‏

‏ החתמת

‏ עם‏ מחשבים

‏ לכיבוי

‏ מערכת

‏ הוכנסה

המשרדים ‏ ובמקביל ‏

‏ בסוף ‏ בכל ‏ היום

‏ שהביאה לחסכון ‏ בחשמל ‏של‏

‏ פעולה

‏ מעבר לתחום ‏ הווירטואליזצי , ‏ חשוב במ‏ה

בנוסף, ‏ נעשה ‏

‏. שרתים ה ‏

 איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה ‏ ‏ שבע ‏ עם‏ יחד ‏ אשדוד

‏ חברה

‏ רשויות נוספות ‏

,‏ מרחבית

‏ ראיה

‏ מתוך

‏ במטרה , ‏ יחד ‏ לפעול

‏ שנים

‏ לפני 31 ‏

‏ שהוקם

‏ הסביבה

‏ ערים לאיכות ‏

‏ באיגוד

‏ מפעלי

‏ מתבצע ‏על‏ פיקוח

תעשייתית ‏ ומשכך ‏

.‏ באזור ‏ נמל ‏ עיר ‏ היא ‏ אשדוד

‏ הסביבה

‏ איכות

ולשמור ‏על‏

‏ קיים

‏ למען התושבים ‏ והסביבה .‏

המפגעים ‏

לצמצם ‏את‏

‏ הפועלים ‏ מנת ‏על‏ בעיר

התעשייה ‏ והעסקים ‏

‏ עירוני וממנו ‏ להשקיה ‏

‏ טיהור

‏ למכון

‏ שכולם מטופלים ,‏ עוברים ‏

‏ איכות השפכים ,‏

‏על‏ מתמיד

‏ פיקוח

‏ תעמודנה בתקנים ‏ המחמירים ‏

‏ האוויר ודאגה ‏ שהפליטות ‏ מהמפעלים ‏

‏ איכות

חקלאית , ‏ ‏על‏ פיקוח

‏ האיגוד

‏ למען בטיחות ‏ התושבים ‏ והאזור . ‏

‏ מסוכנים

‏ חומרים

‏ הפליטה ופיקוח ‏על‏

‏ היתרי

‏של‏ ביותר

‏ חינוך לקיימות ‏ ‏ למין ‏ ועד ‏ הרך ‏ הגיל

התעשייה , ‏

‏ הנוגע לפיקוח ‏ על‏

‏ פעיל ומקצועי ‏ בכל ‏

‏ שותף

‏ התנאים הסביבתיים ‏

לאוניברסיטה ‏ במערכות ‏ הפורמליות ‏ והבלתי ‏ פורמליות ‏ ‏ ודאגה ‏ לשילוב ‏

ולרישיון ‏ . ועוד ‏ העסק

‏ תנאים ‏ בניה ‏ להיתר

במסגרת ‏

 אכיפה סביבתית - ‏ מפקחי ‏היחידה‏עורכים‏סיורים‏שגרתיים‏ברחבי‏העיר‏לצורך‏תפיסת‏עברייני ‏ סביבה.‏בנוסף‏לסיורים‏מוזעקים‏המפקחים‏לשטח‏העבירה‏ע"י‏המוקד‏העירוני‏במידה‏ומתקבלת‏ קריאה ‏מתושב ‏או ‏כאשר ‏"מוקד ‏רואה" ‏מאתר ‏משאיות ‏ששופכות ‏בטון ‏ברשות ‏הרבים. ‏עיקרי‏ הפעילות: ‏ ‏- הכשרות מפקחי ‏היחידה‏הוכשרו‏לאכיפת‏חוקי‏המדינה,‏ביצוע‏דיגומים,‏קורס‏נאמני‏ ניקיון, ‏צוות ‏מריחים, ‏עיסוק ‏בקרינה ‏בלתי ‏מייננת. ‏ סיורים ‏לאורך ‏נחל ‏לכיש - מפקחי ‏היחידה‏ מבצעים ‏סיורים ‏שוטפים ‏לאורך ‏הנחל ‏לאיתור ‏עבירות ‏הזרמת ‏שפכים ‏או ‏תשטיפים. ‏ ‏ ביקורות‏ בעסקים ‏- מבוצעות ‏מעל ‏ל ‏ 200 ‏ ביקורות ‏פתע ‏בשנה ‏בעסקים/מפעלים ‏באזורי ‏התעשייה ‏השונים,‏ תוך ‏מתן ‏דגש ‏על ‏תנאי ‏איכות ‏הסביבה ‏ברישיון ‏העסק. שינויים ‏מבניים ‏בעסקים ‏- עקב ‏פעילות‏ היחידה, ‏עשרות ‏עסקים ‏ביצעו ‏שינויים ‏הנדסיים ‏ומבניים ‏כגון: ‏הקמת ‏מאצרות/בורות ‏שאיבה,‏ ניתוק‏חיבורים‏תת‏קרקעיים‏למערכת‏הניקוז, ‏ התקנת‏משאבות‏טבולות‏וכו',זאת‏על ‏מנת‏למנוע‏ הזרמות‏תשטיפים‏משטח‏המפעל‏אל‏מערכת‏הניקוז‏ ולנחל‏לכיש .‏

 איכות אויר בעיר ‏ לכל ‏המפעלים‏הגדולים‏באשדוד ‏יש‏היתר ‏פליטה‏בתוקף. ‏בהתאם‏להיתר ‏נדרשים‏ המפעלים‏להפחתה‏בכמויות‏המזהמים‏הנפלטים‏עד‏לרמות‏המקובלות‏במדינות‏המפותחות‏באירופה.‏

21

ההפחתה‏נעשית‏לכול‏אורך‏תקופת‏ההיתר‏(‏ 7 ‏ שנים‏)‏כאשר‏הדגש‏על‏מירב‏ההפחתה‏בתחילת‏התקופה‏ והשלמת‏פערים,‏אם‏נשאר ו,‏בהמשך‏תקופת‏ההיתר.‏ הפחתת‏המזהמים‏הכללית‏ניכרת‏גם‏בדיווחי‏המפעלים‏למרשם‏הפליטות‏הארצי‏כפי‏שמובא‏בתרשים‏ ‏ להלן: בתרשים ‏נראית‏ההפחתה ‏המתמדת‏בכמויות ‏החומרים ‏הסווגו ‏על ‏ידי ‏המשרד ‏להגנת‏הסביבה‏ כמסרטנים‏ברמות‏שונות. ‏

 תחנות ניטור באשדוד‏ 4 ‏ תחנות‏לניטור‏זיהום‏אוויר‏של‏מזהמי‏הבסיס‏שמקורם‏בתעשייה‏ובתחבורה. ‏ תחנה ‏נוספת‏תקום‏בחודשים‏הקרובים. ‏בעיר ‏גם‏תחנה‏למדידת‏מזהמים‏אורגניים‏נדיפים‏ ‏שמקורם‏ בתעשייה‏ובתחבורה. ‏ בכל ‏התחנות‏ובכל‏הפרמטרים‏נמדדים‏ריכוזים‏שרחוקים‏מהתקנים‏ומהערכים‏ לאיכות‏אוויר‏שק בע‏המשרד‏להגנת‏הסביבה.‏את‏נתוני‏תחנות‏הניטור‏ניתן‏לראות‏באופן‏רציף‏‏באתר‏ האינטרנט ‏של ‏האיגוד ‏שכתובתו ‏ http://www.env.org.il ‏ ‏ . ‏את ‏ ‏נתוני ‏הדיגום ‏למזהמים ‏האורגניים‏ הנדיפים‏ניתן‏לראות‏בדוחות‏השנתיים‏שהאיגוד‏מפרסם‏מידי‏שנה. ‏

התמונות מתוך אתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס

 התחדשות עירונית באשדוד – אורבניזם סביבתי מקיים דאש וד ‏היא ‏בין ‏הערים ‏הפעילות ‏ביותר ‏בתחום ‏תוכניות ‏תמ"א ‏ 38 , ‏ובעיקר ‏תוכניות ‏מסוג ‏חיזוק‏ ותוספת , ‏עם ‏כ - 200 ‏ פרויקטים ‏בשלבים ‏שונים, ‏שהם ‏כ -8% ‏ מכלל ‏הבקשות ‏מסוג ‏זה ‏ברחבי ‏ הארץ.‏ לעומת ‏זאת, ‏מסלול ‏תמ"א ‏ 38 ‏ להריסה ‏ובנייה ‏אינו ‏נפוץ ‏בעיר ‏ועד ‏היום ‏הוגשו ‏רק ‏בקשות ‏ספורות‏ במסלול‏זה .‏ מינהל ההנדסה בעיר אשדוד מגדיר את פעולות ההתחדשות בעיר כ' פעולות אקולוגיות , ועירוניות ש ' חיוניות בתהליכי התחדשות עירונית , התחדשות עירונית היא סל של כלים ובר מד ,

22

ב מתודה רוחבית ואחידה ‏, שכמעט ‏לא ‏מותאמת ‏או ‏מתייחסת ‏לשכונות ‏ספציפיות, ‏ובטח ‏שלא ‏לתתי - אזורים‏בתוך‏שכונות ‏ אלא‏למרחב‏עירוני‏שלם‏ואינטגרטיבי.‏ כיום‏רוב‏השכונות‏החדשות‏בערים‏נבנות‏ על‏שטחים‏פתוחים‏ ‏- אפילו‏אם‏מדובר‏בשטחים‏פתוחים‏שצמודים‏לערים‏קיימות.‏הרי‏יותר‏קל‏ל תכנן‏ על‏דף ‏נקי ‏מלהתמודד‏עם‏הבעיות‏של‏שכונה‏קיימת.‏ העיר אשדוד היום מובילה בתחום ההתחדשות ה בזכות הבנה שקיימות הינה לא רק שמירה על הסביבה אלא ובעיקר שמירה על הקיים, חידוש ושדרוג התשתיות הקיימות. ‏‏ לכן ‏ ‏ העיר אשדוד ‏הינה ‏ ‏ גם ‏כר ‏פורה ‏לפרויקטים ‏של ‏פינוי - בינוי ‏שרובם ‏ עדיין ‏מצויים ‏בשלבי ‏תכנון‏ מוקדמים. ‏ 3 ‏ פרויקטים ‏זכו ‏לתוקף, ‏כאשר ‏פרויקט ‏אחד, ‏ברחוב ‏הדקל, ‏מצוי ‏כבר ‏בשלבי ‏ביצוע‏ ובמסגרתו‏מתוכננת‏הריסה‏של‏ 150 ‏ דירות‏ישנות‏ובניית‏ 675 ‏ דירות‏חדשות‏במקומן . ‏ עד‏היום‏אוכלסו‏ באשדוד ‏כ - 15 ‏ פרויקטים ‏של ‏תמ"א ‏ 38 ‏ וישנם ‏עוד ‏כ - 69 ‏ פרויקטים ‏עם ‏הית ר ‏ולפני ‏אכלוס -כ‏. 50 ‏ פרויקטים ‏נוספים ‏הגישו ‏בקשה ‏להיתר. ‏בנוסף, ‏בשנה ‏האחרונה ‏מדיניות ‏העירייה ‏מעודדת ‏תוספת‏ משמעותית ‏של ‏דירות ‏קטנות ‏של ‏עד ‏כ -60 ‏ מ"ר, ‏במטרה ‏ליצור ‏מלאי ‏דירות ‏מגוון ‏יותר ‏ומענה‏ לאוכלוסייה ‏צעירה. ‏מדיניות ‏זו ‏צפויה ‏להגדיל ‏עוד ‏יותר ‏את ‏תוספת ‏הדירות ‏הממוצע ת ‏לפרויקט.‏ פקטור ‏נוסף ‏הוא‏הקרבה ‏לים‏שתורמת ‏לביקושים‏מצד ‏אוכלוסייה ‏זרה, ‏שיכולה ‏לקנות‏דירה ‏בבניין‏ שעבר‏התחדשות‏תמורת‏סכום‏נמוך‏יחסית‏לדירה‏במגדלים . דומה שהתחדשות עירונית, כחלק מאותה עירוניות חדשה, היא המנגנון הנכון ביותר למתן פתרונות ריאליים למציאות המורכבת, תוך הגשמת החזון העירוני והשמירה על ערכי סביבה ואיכות החיים. ‏‏ ‏ באשדוד‏בחרנו‏לפעול‏בו‏זמנית‏בכל‏השכונות‏הוותיקות‏ובהליך‏שיתוף‏ציבור‏רחב‏היקף‏,‏אנו‏עמלים‏ על ‏תכניות ‏אב ‏חדשות ‏לכל ‏רובע, ‏כשהתחדשות ‏עירונית ‏היא ‏מרכיב ‏מרכזי ‏בהשגת ‏המטרות ‏שלנו.‏ יתרונותיה‏המוחלטים‏מאפ שרים‏לנו ‏התמודדות‏מושכלת‏עם‏המחסור‏בשטחים,‏יוקר‏המחיה‏ומחיר‏ הדיור, ‏שמירה ‏על ‏החיים ‏הקהילתיים ‏תוך ‏שילוב ‏אוכלוסיות ‏צעירות ‏בשכונות ‏ותיקות, ‏בניה ‏לגובה‏ ובניה‏צפופה‏המייצרת‏תמהיל‏דירות‏לצעירים‏ולוותיקים,‏שיפור‏דיור‏והגדלת‏מצאי‏הדירות,‏"מתיחת‏ פנים" ‏לשכונות ‏ותיקות ‏ באמצעות ‏החלפת ‏תשתיות ‏ושדרוג ‏מרחב ‏החיים, ‏ריבוי ‏שימושים ‏ושילוב‏ מגורים,‏מסחר‏ושירותים‏מוניציפליים,‏התאמת‏מוסדות‏ציבור‏ותשתיות‏פיזיות,‏פתרונות‏תחבורתיים‏ המקרבים ‏את ‏הרבעים ‏למרכז ‏העירוני ‏(ל"סיטי"), ‏חיזוק ‏מבנים ‏ומענה ‏לבעיות ‏המיגון, ‏שמירה ‏על‏ בסיס ‏המרקם ‏החברתי ‏ו"רע נון ‏השורות" ‏בכוח ‏צעיר, ‏שילוב ‏מוקדי ‏בילוי ‏ופנאי ‏והגדלת ‏מעגלי‏ תעסוקה . בהתאם ‏לחזון ‏ראש ‏העיר ‏אנו ‏במינהל ‏ההנדסה ‏רואים ‏כערך ‏עליון ‏את ‏משמעות ‏קריה ‏יפה ‏ומקיימת‏ בישראל ‏יפה ‏את ‏שדרוג ‏המשאב ‏הדומיננטי ‏ביותר ‏בעיר ‏והוא ‏חזות ‏העיר ‏/הבינוי ‏הקיים. המרחב - הישובי ‏ פרוייקטים ‏ של ‏תמ"א ‏ 38 ‏ בעיר ‏מחוייבים ‏להתייחסות ‏וטיפול ‏ב"חצר ‏האח ור ית" ‏של ‏אזורי‏ המגורים. ‏‏

23

בניה ירוקה - ‏ אשדוד‏מחויבת‏לבנייה‏ירוקה‏ע"פ‏תקן‏לכל‏מבנה‏ציבור‏וכחלק‏מהדרישות‏הבסיסיות‏ לקבלת‏היתר‏בנייה ‏

‏ ‏

 סקר טבע עירוני - ‏ סקר‏הטבע‏העירוני‏בוצע‏בין‏קיץ‏ 2015 ‏ לקיץ‏ 2016 .‏הסקר‏כולל‏סקירה‏בוטאנית‏ וזואולוגית ‏בכל ‏תחום ‏השיפוט ‏העירוני ‏ ‏– שטחים ‏טבעיים, ‏חקלאיים ‏ופארקים ‏עירוניים ‏גדולים.‏ הסקר ‏בוצע ‏בעקבות ‏"קול ‏קורא" ‏שיזם ‏המשרד ‏להגנת ‏הסביבה, ‏ובהשתתפות ‏מלאה ‏של ‏עיריית‏ אשדוד. ‏ מטרת ‏הסקר ‏לתת ‏מי ד ע ‏למתכננים ‏על ‏ערכי ‏הטבע ‏השונים , ‏מחד ‏ומידע ‏לקהילה ‏מאידך.‏ במהלך ‏הסקר ‏התקיימו ‏שני ‏אירועים ‏לקהל ‏הרחב ‏לחשיפת ‏הטבע ‏בעיר: ‏בחנוכה ‏ 2015 ‏ התקיימו‏ סיורים‏בדיונה‏ובסוכות‏ 2016 ‏ התקיימו‏סיורים‏לגילוי‏אוצרות‏הנחל ‏.‏

‏ ‏

וחופי הים

אסטרטגית למניעת לכיש נחל זיהום

תוכנית

בשיקום ‏

‏ משאבים ‏הן ‏ רבים

‏ משקיעה

‏ העירייה

. ‏ עירוני

ומשאב ‏ טבע ‏

‏ בנחל ‏ נכס‏ לכיש

‏ רואה

‏ אשדוד

‏ עיריית

‏ לשפך ).‏ לים‏ הנחל

‏ ועד ‏ הלום

‏עד‏ מצומת

(‏ אשדוד

‏ העיר

‏ שיפוט

‏ בתחום

‏ שנמצא

‏ בחלק

בשמירה ‏ ,‏ עליו

‏ והן ‏ הנחל

‏ הוקמה ‏ עבודה

. ‏ בנושא

‏ לאות

‏ העיר ופועלת ‏ ללא ‏

‏ בתחום

‏ הנחל

‏ תוכנית אסטרטגית ‏ למניעת ‏ זיהום ‏

‏ הכינה

‏ העירייה

‏ צוותי

‏ מידי חודשיים , ‏ והוקמו ‏

‏ לקבלת דיווחים ‏

‏ העיר והנפגשת ‏

ייעודית ‏ בראשות ‏ ראש ‏

‏ נחל ‏ מנהלת

‏. השונים

‏ מומחים בתחומים ‏

‏ הכוללים

מקצועיים ‏

24

Made with FlippingBook Annual report