הצעת תקציב ופיתוח 2021

מינהל כספים | עיריית אשדוד

הצעת תקציב רגיל ופיתוח

2021 לשנת הכספים

כ בוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי אדון נכבד ,

הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2021

מונחת לפני ך הצעת תכנ ית הפיתוח כפי שאושרה בוועדת הכספים מתאריך ה – 7/12/20 תוכנית הפיתוח ממפה את צרכי הפיתוח השונים של העיר בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו.

תוכנית הפיתוח נערכה על בסיס תחזית מקורות המימון הצפויים. היקף תכנית הפיתוח מסתכם ל – 1,056,290,403 . ₪ בהמשך להכנסות של היטלי הפיתוח ב 2020- אנו חוזים כי הכנסות היטלי הפיתוח יה יו גבוהות גם ב .2021- במידה ויהיו שיווקים של מתחמי הסכם הגג אזי גם חלף ההשבחה יגדל . מאחר ועיתוי קבלת הכספים, הן מהרשאות של גורמי מימון חיצוניים והן מהכנסות לקרן הרשות - קשה לחיזוי מדויק, ביצוע הפרויקטים תלוי במימוש מקורות המימון. כידוע תוכנית הפיתוח הי א תוכנית מותנית במימוש ההכנסות. כל פרויקט יאושר להפעלה אך ורק עם קבלת מסמכי ההרשאה למקור המימון ו/או קיומם של המקורות העצמיים בפועל. כמובן ששחרור הכספים בפועל יתממש לאחר ש י תברר כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים כגון היתרי בניה ואישורים סטטוטוריים אחרים הנדרשים קודם התחלת עבודה, ולאחר שנבחן כי הפרויקט ה רלוונטי נמצא בסדרי העדיפויות של הנהלת העיר (ככל שמדובר ב "תחרות" על מקורות המימון העצמ י אך לא רק). ניסיון השנים הקודמות מלמד , כי מימוש הפרויקטים, נפרס בדרך כלל על מספר שנים. לכן מסגרת התקציב המוצגת לשנה זו גבוהה מתחזית ההכנסות הצפויות, שכ ן קצב התקדמות הפרויקטים תלוי לא פעם בהסרת חסמים כגון בעיות קרקע, היתרים, קבלת הרשאות, להשתתפויות וכדו' . אישור מסגרת רחבה יותר ותחת ההבנה כי מדובר ב תכנית רב שנתית מאפשר קידום הפרויקטים במקביל בהתאם לכל פרויקט עם המגבלות והחסמים שלו. להלן סקירה על הפרויקטים המרכזיים המופיעים בתוכנית זו: מדובר בתקציב פיתוח גדול מהמקובל בשנים האחרונות שחלק גדול ממנו יגיע מהשתתפויות (משרד השיכון ומשרד החינוך בעיקר) . הסכם גג ( 112 מלש"ח) קידום התכנון המפורט של שכונת מגרשי האימונים , מתחם רובע ט"ו רובעים י"ד – ט"ז והתחלת פיתוח של קריית פארק לכיש. חינוך ( 348 מלש"ח) קידום בניית 18 בתי ספר ( 258 כיתות) ו- 77 כיתות גני ילדים, 5 אולמות ספורט, שיפוצים והנגשות של מוסדות חינוך. תשתיות – כבישים ( 188 מלש"ח) פיתוח אזור התעשיה הצפוני ואזור התעשיה הכבדה, תשתיות לרובע המיוחד , חניון תת קרקעי ראשון לאזור שיש בו תמ"א 38 ושבילי אופנים .

ספורט ( 89 מלש"ח) קידום הפיתוח של קריית הספורט ובתוכה הקמת בריכת שחיה , מגרשי אימונים ואצטדיון

רווחה ( 24 משל"ח) סיום בנייתו של מרכז יום לקשיש

תיירות ( 74 מלש"ח) הקמת מרכז מבקרים , המשך טיילת החוף , פרויקט התאורה.

תרבות ( 45 מלש"ח) המשך בינוי לתנועות נוער , תכנון מפורט לפרויקטים משמעותיים בתחום הרבות וביניה ם מבנה האנדלוסית , מתנ"ס ט"ו , מתנ"ס מעלה וספריה עי רונית.

בהתאם להנחייתך, השימוש במקור המימון מלוות ייעשה באופן זהיר ומצומצם ככל האפשר. נשתדל לקחת מילות בעיקר לפרויקטים אשר החלו או פרויקטים אשר יש להם כדאיות כלכלית. אני מקווה כי הכנסות קרנות הפיתוח יתממשו לצד האופטימי, מה שיאפשר התקדמות ברוב הפרויקטים.

בכבוד רב ,

עודד לוי גזבר העירייה

דברי הסבר להצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

תוכן עניינים:

-1 הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2021

ריכוזים בחתכים שונים: .1 גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2021 .2 תקציב 2021 מרוכז לפי מחלקות

-2 הצעת תקציב לשנת – 2021 פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

-3 פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2020 שלבים א-ט

1.1 רקע :

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר ) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים כגון: השתתפות ממשלה ומוסדות, הכנסות מקרן הרשות ו/או הלוואות שאושרו ע"י משרד הפנים. על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה/ עלות הפרויקט ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט. התקציב מוגש על פי הנחיות משרד הפנים. שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו/או בקיום הכנסות בקופת קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים. שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד, מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב, מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

1.3 תקציב 2021

התקציב לשנת 2021 עומד על סך של 1,056,290 באלפי ש"ח

מקורות המימון לפרויקטים בשנת 12 20 : - מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון . מקורות פנימיים של הרשות 517,983 באלפי שקלים

לקיחת הלוואות במסגרת של 120 מיליון ₪ המהווה 11% מהתקציב קרן הרשות - 505,983 אלפי ₪ מהווה כ- 38% מהתקציב . השתתפויות בסך 538,307 באלפי ש"ח המשרדים העיקריים :

- מ שרד השיכון - ,13% משרד החינוך 20% - ו משרד התחבורה 10% –

ניתוח תקציב 2021

בשנת 2021 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 112 מיליון . ₪

הועברו פעולות שיקום תחזוקתיים באופן שוטף מפיתוח לרגיל במנהל התפעול בעיקר בנטיעות. שימושים עיקריים - מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים. חינוך ,33% הסכמי גג + תכנון עיר 13%

תחבורה ,18% ספורט ,9% תיירות 7%

עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תברים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת 2021 ואילך. כמו כן עודכנו על ויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט.

ניתוח תקציב 2020

- התקציב בשנת 2020 המקורי ע"ס 1,014,264 באלפי ש"ח - התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,034,280 באלפי שקלים (מעודכן מס )5 - תכנית מעודכנת 5 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מיום 14/10/2020 - שחרורי התקציב בשנת 2020 – (שחרורים א -ט) כדלקמן: - במהלך 2020 שוחרר: תקציב בסך 285,029 באלפי : ₪ הכולל

- השתתפויות - 125,270 באלפי ש"ח - קרן הרשות - 99,759 באלפי ש"ח - מלוות- 60,000 באלפי ש"ח

- -

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב

ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2020 ושנים קודמות

מרוכז לפי מחלקות

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מחלקה

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים ) 14,595,000 1,320,200 2,759,000 127,949,000 11,950,000 83,735,454 15,760,000 7,350,000 64,133,000 11,971,312 48,611,600 48,320,000 17,010,000 27,864,432 34,654,060 517,983,058

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

40,754,442

0

4,000,000

4,000,000

108,000

14,703,000 111,820,200

22,051,442 67,358,201 5,741,695 333,637,632 23,993,330

אחזקה סה "כ הסכם גג סה "כ חופים סה "כ חינוך סה "כ חשמל סה "כ

1,989,205,425 2,168,383,826

-

1,989,205,425

110,500,000

10,821,140 837,097,632 60,443,330 669,414,633 42,690,413 442,403,420 64,838,063 172,807,924 362,645,000 45,539,458 53,508,592 248,284,720 8,550,000

0

1,700,000

1,700,000

620,445

3,379,445

33,550,000

122,120,000 22,500,000 167,320,000 10,880,000 127,500,000 5,455,000 32,912,500 64,850,000 1,550,000 3,600,000 190,403,660 1,200,000

155,670,000 22,500,000 167,320,000 10,880,000 312,500,000 8,405,000 33,852,000 252,501,000 1,200,000

219,841,000

347,790,000 13,950,000 187,822,266 18,060,000 7,350,000 89,233,000 24,286,900 61,445,100 73,620,000 22,160,000 35,596,432 45,074,060 1,056,290,403

0 0 0 0

2,000,000

104,086,812

כבישים ותחבורה סה "כ 314,272,367

2,300,000

13,750,413

נטיעות סה "כ

0

-

ניקוז ותיעול סה "כ

185,000,000

25,100,000 12,315,588 12,833,500 25,300,000 5,150,000 7,732,000 10,420,000 538,307,345

40,670,420 32,146,163 77,510,824 36,524,000 21,829,458 14,312,160 8,607,000

ספורט סה "כ רווחה סה "כ שונות סה "כ תיירות סה "כ תיכנון סה "כ תפעול סה "כ תרבות סה "כ

2,950,000

939,500

187,651,000

0 0

1,550,000 3,600,000

4,200,000

194,603,660 3,159,487,085

755,991,160 2,403,495,925 5,228,182,593

1,012,405,105

סכום כולל

תקציב פיתוח -2021 מקורות מימון באלש "ח

סך הכל השתתפות בעלים/ בר רשות 28,722 3%

משרד הרווחה / ביטוח לאומי /קרן שלם 12,316 1%

משרד החינוך 210,841 20%

קרנות לעבודות פיתוח + מלוות 517,983 49%

משרד הבינוי והשיכון 132,700 13%

משרד התחבורה 104,195 10%

פיס 10,420 1% רשות הספורט / מועצת ההימורים 11,600 1%

משרד התיירות 7,500 1%

משרדים אחרים 13,805 1%

תקציב פיתוח - 2021 התפלגות שימושים באלש "ח

תחבורה 187,822 18%

תכנון ובנין עיר 133,980 13%

איכות הסביבה / תפעול 35,596 3%

נכסים ציבוריים 57,443 5%

קליטת עלייה 3,700 0%

דת 7,100 1%

שירותים עירוניים שונים 50,645 5%

רווחה 24,287 2%

ספורט 89,233 9%

תיירות 73,620 7%

תרבות 45,074 4%

חינוך 347,790 33%

13/12/2020

מרוכז

תקבולים ותשלומים מותנים ( באלפי ש "ח)

סה"כ

תשלומים מינהל כללי

סעיף

סה"כ

תקבולים

סעיף

61

הקצבה מתקציב רגיל סך הכל השתתפות בעלים/ בר רשות

510

מינהל כספי

62 73

28,722

521

133,980

תכנון ובנין עיר

521.99 היטלים אחרים

משרד הרווחה / ביטוח לאומי/ קרן שלם משרד הפנים / משרד ראש הממשלה

57,443

נכסים ציבוריים

74

12,316

522

חגיגות ומבצעים

75 76 77 78 79 81 82 84 85 86 87 94 95 96 83

620

522.06

50,645 73,620

שירותים עירוניים שונים

210,841 132,700

משרד החינוך

522.2

תיירות

522.29 משרד הבינוי והשיכון 522.37 רשות מקרקעי ישראל

פיקוח עירוני

שירותים חקלאיים

104,195

משרד התחבורה

522.4

347,790 45,074 89,233

חינוך

7,500 2,588

522.99 משרד התיירות 523.53 משרד האנרגיה

תרבות ספורט בריאות

829

10,420

523.05 פיס

523.07 משרד הבטחון

רשות הספורט / מועצת ההימורים

24,287

רווחה

11,600

523.1

7,100 3,700

דת

1,000

523.25 דתות

קליטת עלייה

13,805

523.98 משרדים אחרים 523.99 משרד הקליטה

35,596

איכות הסביבה / תפעול

2,000

קרנות לעבודות פיתוח + מלוות

187,822

תחבורה

540.02

מפעלי תעסוקה

397,983

540.99 קרנות אחרים

חשמל

מלוות מהאוצר שאושרו

550

מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו

מפעל הביוב / ניקוז

97

120,000

560

1,056,290

סך הכל תשלומים

1,056,290

סך הכל תקבולים

הערות נספחים מצורפים

* תוכנית עבודה שנתית - רשימת פרויקטים תוכנית עבודה רב שנתית הערות

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 5-2021 מיום 7/12/2020

ניתוח תקציב פיתוח שנת הכספים 2020

ערכה: סגנית הגזבר וממונה על התקציב ציפורה מימון,רו"ח

1

דברי הסבר - ניהול תקציב פיתוח

רקע: ניהול תקציב הפיתוח  תקציב הפיתוח מתאפיין בשיטת הצבירה .  כל הפרויקטים פעילים במערכת סגורה .  צד ההכנסות מנוהל באמצעות מקורות פנים – קרן הרשות / הלוואות או מקורות חוץ - גורמי מימון ממשלתיים .  כל פרויקט פעיל עד לסיום הפרויקט , ומתבצעת העברת יתרת משנה לשנה עד לסיומו .  סגירת פרויקטים נעשית במסלול אישור מועצת העירייה .  יתרות מפרויקטים סגורים מועבר לקרן הרשות .  קרן הרשות מופעלת ע " י מקורות פנים היטלים : כגון אגרת כבישים , היטל השבחה .  שחרורי תקציב הפיתוח נעשית עפ " י הכנסות בפועל הנצברות בקרן הרשות .  לא ניתן להתקדם בביצוע ואישור תקציב הפיתוח ללא הכנסות בפועל הקיימות בקרן הרשות .  במקרים בהם נדרשים להתקדם בביצוע ללא מקורות מקרן הרשות , אנו נאלצים לפעול לאישור - לקיחת הלוואות .  " ההחלטה לצורך לקיחת הלוואה בפועל מתבצעת בהתאם לצורך ולתנאי השוק - גובה הריבית במשק ותזרים המזומנים של הרשות ." כל רשות מקומית חייבת בהכנת תקציב שנתי . התקציב מחויב באישור מועצת הרשות המקומית ואישור שר הפנים .

2

מעקב התפתחות שינויי תקציב

מקורות מימון 5 מעודכן תאריך מועצה 08/01/2020 03/06/2020 01/07/2020 02/09/2020 02/09/2020 14/10/2020 מקורי 1 מעודכן 2 מעודכן 3 מעודכן 4 מעודכן

426,088

425,597

431,597

428,397

425,712

415,962

פנים

608,192

607,298

600,298

599,098

593,645

598,303

חוץ

1,034,280

1,032,895

1,031,895

1,027,495

1,019,357

1,014,265

סה''כ

 במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי

תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים .

 במהלך שנת הכספים 2020 בוצעו חמישה )5( עדכוני תקציב המפורטים לעי "ל.

 הגדלות מקורות המימון הסתכמו בהגדלה של תוכנית הפיתוח ב 20- מלש"ח

הגדלת התקציב במהלך השנה עודכן מ - 1,014 ל- 1,034 מלש"ח

תקציב מעודכן מול שחרור – לפי מחלקות השוואה בין השנים 2015-2020

שיחרורים

תוכנית פיתוח מאושרת

שנה

השתתפויות

קרן

מלוות

סה"כ

השתתפויות

קרן

מילוות

סה"כ

שנה

87,037

15,094

72,500

174,631

300,718

2015 479,880 106,797 72,365

53,364

7,297

110,972

171,634

418,924

2016 669,786 100,000 150,862

86,038

9,472

100,000

195,510

426,181

2017 798,134 100,000 271,953

152,889

27,183

100,000

279,846

625,198

2018 978,813 100,000 253,615

173,000 125,270

66,788 100,089

95,000 60,000

334,574 285,359

782,526 608,192

280,555 306,087

154,121 120,000

1,217,203 1,034,280

2019 2020

בשנת 2020 עודכנה תוכנית תקציב מ - 1,014 ל- 1,034 באלפי - ₪ ₪ גידול של 20 מלש" ח בלבד

ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 608 מלש"ח, המהוות 59 אחוז מתוכנית התקציב

קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2020 הסתכמו ב 125 - מלש" ח לעומת 173 מלש" ח בשנת 2019

מקורות הפנים בשנת –2020 קיימת מגמת עליה מקרן הרשות מ 67- ל- 100 מלש"ח

4

השנה נלקחו הלוואות בסך 60 מלש"ח.

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2020

סה"כ שחרורים

2020 הצעת תקציב

תקציב מצטבר מעודכן

קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

מקורות חוץ- השתתפויות

מחלקה

קרן

מלוות

סה"כ

סה"כ

107,046

4,789,000

2,000,000 2,500,000

6,896,046

108,000

12,240,000 2,900,000 3,895,000 89,287,000 13,880,000 74,013,000 17,030,000 32,792,000 11,921,312 47,143,800 47,317,000 17,770,000 28,566,432 27,332,000

12,348,000 118,164,327

20,779,721 88,207,778 4,137,963 352,254,487 18,473,330 21,807,229 54,571,119 19,249,451 83,718,324 22,614,000 22,674,313 19,852,160 12,748,163

אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ נטיעות סה"כ ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

5,870,604

-

115,264,327 8,370,604

170,000

1,670,000

600,000

2,440,000

1,440,298

5,335,298

61,156,134

22,985,000

255,669,640 89,851,134 5,710,000

344,956,640 16,247,200 170,308,000 17,224,403 74,871,100 36,656,900 59,294,000 65,467,000 30,920,000 35,763,423 46,723,749

1,067,200

3,040,000

2,160,000

6,267,200

2,367,200

18,706,220

26,492,000 4,209,000

49,407,220 10,810,968

96,295,000

כבישים ותחבורה סה"כ 414,543,106

-358,032

11,169,000 6,150,000 5,800,000

-

194,403

20,329,420

30,602,420 4,123,000 14,426,072 1,500,000 21,394,646 4,450,000 17,730,000 4,950,000

42,079,100 24,735,588 12,150,200 18,150,000

7,126,072

14,431,529 2,513,117 11,580,000 1,200,000

1,570,145

6,550,000 4,080,000 3,636,000

1,235,000 1,650,000

13,150,000 9,355,145

800,000

6,530,000

7,196,991

5,011,749

11,277,749 2,630,000

19,391,749

100,089,529 125,269,675

608,192,496 285,359,204 60,000,000

1,155,631,144 1,034,280,040 426,087,544

סכום כולל

5

תקציב מעודכן השוואה בין השנים 2015-2021

השתתפויות

מקורות פנים

סה"כ תקציב

שנה

300,718 418,924 426,181 625,198 782,526

179,162 250,862 371,953 353,615 434,676

479,880 669,786 798,134 978,813

2015 2016 2017 2018 2019

1,217,202

598,303

415,962

1,014,265

2020

538,307

517,983

1,056,290

2021

השוואה בין השנים 2015-2021 קציב הפיתוח

1,500,000

1,000,000

2 15

2 16

2 1

500,000

2 1

2 1

0

2 2

3

2

1

2 21

6

תקציב פיתוח לשנת 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

הנגשת מבני ציבור שיקום מדרכות וכבישים

20,116,128

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,116,128

4284

1

עבודות הנגשה ל 70 מבנים כולל מעליות

אחזקה

11,000,000

-

6,000,000

6,000,000

5,000,000

4285

2

על פי תוכנית עב ' כולל פיקוח

אחזקה

הסדרת נגישות ברובעים

6,135,314

-

1,200,000

1,200,000

4,935,314

5352

3

על פי תוכנית עבודה

אחזקה

ביצוע שכבה נוספת רובע ז'

1,350,000

-

1,350,000

1,350,000

חדש 2021

4

אחזקה

סימון כבישים

על פי תוכנית עבודה כולל השתתפות מ. התחבורה ופיקוח

2,153,000

-

108,000

2,045,000

2,153,000

חדש -2021 ר

5

אחזקה

40,754,442

-

4,000,000

4,000,000

108,000

14,595,000

14,703,000

אחזקה סה "כ 22,051,442

עמוד 1 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

שכונת ויצמן רובע ב ' ( מגרשי אימונים )

קידום זמינות והכנות - עדכון עלות פרויק לפי נתוני עלויות פיתוח קידום זמינות והכנות - עדכון תוכנית בהתאם לעדכון יחידות דיור

34,977,473

27,462,792

27,462,792

3,000,000

3,000,000

4,514,681

5101

6

הסכם גג

מתחם לב רובע ט "ו

17,500,000

13,495,933

13,495,933

2,000,000

2,000,000

2,004,067

5102

7

הסכם גג

מתחם התנעה רובע ו '

32,200,000

29,648,852

29,648,852

1,500,000

1,500,000

1,051,148

5103

8

ק. מימון לתכנון

הסכם גג

קרית פארק לכיש

266,525,896

205,198,877

205,198,877

50,000,000

50,000,000

11,327,019

5105

9

צפי לקבלת הרשאה לשלב א - ממשרד השיכון

הסכם גג

בית המשפט

70,000,000 570,920,098

65,443,875 544,352,427

65,443,875 544,352,427

3,000,000 15,000,000

3,000,000 15,000,000

1,556,125 11,567,671

5110 5117

10 11

קידום זמינות והכנות עדכון עלויות פיתוח

הסכם גג הסכם גג

אזור תעשיה צפוני מתחם אזור התעשיה הקלה- חלוצים

490,000,000

465,253,761

465,253,761

10,000,000

10,000,000

14,746,239

5121

12

השלמות תכנון

הסכם גג

מע"ר דרום רצועת החוף רובע יד ' -טז'

76,860,000 29,260,000 525,000,000

71,326,836 25,748,915 493,557,437

71,326,836 25,748,915 493,557,437

2,000,000 1,000,000 20,000,000

2,000,000 1,000,000 20,000,000

3,533,164 2,511,085 11,442,563

5122 5123 5124

13 14 15

קידום זמינות והכנות ק. מימון לתכנון מפורט

הסכם גג הסכם גג הסכם גג

ק. מימון לתכנון מפורט )50%(

איזה" ת צפוני תב "ע - " הרחבה" רובע סיטי - צעירים רובע יג' - צעירים

הרשאת רמ "י 50% מימון עירייה - עדכון פרויט לפי אישור סופי מרמ "י

2,640,359

-

1,320,200

1,320,200

1,320,159

5130

16

הסכם גג

21,000,000 31,500,000

18,791,170 28,924,550

18,791,170 28,924,550

1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000

708,830

5136 5138

17 18

קידום זמינות והכנות קידום זמינות והכנות

הסכם גג הסכם גג הסכם גג סה"כ

1,075,450

2,168,383,826

1,989,205,425

-

1,989,205,425

110,500,000

1,320,200

111,820,200

67,358,201

עמוד 2 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

שילוט בחופי הרחצה

969,798

- -

55,149 55,149

80,000 80,000

135,149 135,149

834,649 948,040

6507 6509

19 20

חופים חופים

ציוד והצלה הנגשת חופים

1,083,189

המשך פרוייקט בהתאם לצו הנגשה , סקר נגישות

1,687,000

-

474,000

474,000

1,213,000

6513

21

חופים

התאמות בחוף הנפרד רכישת טרקטורון רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים מענק לציוד הצלה ובטיחות 8102

1,721,000

- -

600,000

600,000 85,000

1,121,000

6519 6520

22 23

פרוייקט הרחבת החוף הנפרד

חופים חופים

330,000

85,000

245,000

הרשאת מ . הפנים

471,274

-

80,000

80,000

391,274

6521

24

הרשאת מ . הפנים

חופים

523,879

-

55,147

55,147

468,732

6522

25

הרשאת מ . הפנים

חופים

סוכות הצלה הסדר בטיחות בתחנות הצלה

1,140,000

-

170,000

450,000

620,000

520,000

6524

26

הרשאת מ . הפנים לחוף ב "ש - חוף טו'

חופים

145,000

-

120,000

25,000

145,000

חדש 2021

27

הרשאת מ . הפנים

חופים

מבנה שטח אחסנה ותפעול

הקמת מבנה חלופה לאוניה , בדיקת התכנות ותכנון ראשוני לקבלת אומדן סופי

1,950,000

1,700,000

1,700,000

250,000

250,000

חדש 2021

28

חופים

שיפור תשתיות בחופים

800,000

-

800,000

800,000

חדש -2021 ר

29

חופים

10,821,140

-

1,700,000

1,700,000

620,445

2,759,000

3,379,445

חופים סה "כ 5,741,695

עמוד 3 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

בי" ס חורב 1632386 הנגשות חרדי - פרטני

13,041,692

-

0

400,000

400,000

12,641,692

2217

30

שיפוץ בית ספר בגודל של כ 1000 מ"ר השתתפות בהרשאות ישנות ( החל מ 2010 ועד )2018

חינוך

3,705,472

-

700,000

700,000

3,005,472

5698

31

חינוך

בית מרדכי הנגשות כללי

850,000

-

0

300,000

300,000

550,000

6001

32

חינוך

לאור חוו " ד משפטית ובתאום עם משרד החינוך מוחזרות ההרשאות של המוסדות שאינם בבעלות העירייה בשנת 2021 הקמת חדר טרפו ותשתיות למבנים קיימים לשנים הבאות תקצוב להסדרת פיתוח ותשתיות משותפות

21,173,548

5,000,000

5,000,000

-3,000,000

4,000,000

1,000,000

15,173,548

6214

33

חינוך

מתחם חרגול - רובע ז' עבודות תשתיות

4,750,000

2,100,000

2,100,000

1,000,000

1,000,000

1,650,000

6222

34

חינוך

מקיף י" א ברובע י"ז 1640444

סיום שלב ה + ו של הפרויקט , הכולל מבני כיתות יא ויב , ספריה וקפיטריה כ 2700 מ"ר

77,658,019

-

2,500,000

11,000,000

13,500,000

64,158,019

6225

35

חינוך

ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס. מוסד 613539 מוסד חינוכי לבנות נווה חנה - סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073 אולם ספורט בי "ס אורות רובע י "ב מוסד חינוכי ת ''ת האיחוד החסידי ס .מ 612838 - סמל אתר 5010181 בית ספר פיטסבורג - צדקת יוסף גני ילדים רובע ח - ' רחוב הפרחים 5021451 הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת'' ת רשת כלל חסידי

23,288,043

1,500,000

1,500,000

21,788,043

חינוך

6228

36

עבור אולם כינוסים

בית ספר 16 כיתות 2 + כיתות גן ברחוב רבי טרפון כ 1800 מ"ר

24,561,334

2,500,000

7,300,000

9,800,000

11,500,000

950,000

12,450,000

2,311,334

6232

37

חינוך

12,794,240

-

2,500,000

4,800,000

7,300,000

5,494,240

6256

38

אולם ספורט כ 1400 מ" ר המכיל 245 מושבים

חינוך

שלב א 8 ' כיתות ביה "ס 4+ גנ"י + שלב ב' 8 כיתות ביה "ס

25,058,238

6,700,000

9,000,000

15,700,000

1,450,000

1,450,000

7,908,238

6258

39

חינוך

4,090,000

-

0

500,000

500,000

3,590,000

6259

40

חינוך

פרויקט 6 כיתו גן ברובע ח , כ 1000 מ"ר ב 2 קומות

10,257,012

-

550,000

3,550,000

4,100,000

6,157,012

6260

41

חינוך

מבנה ברבע ז בית ספר 24 כיתות ב 2 שלבי ביצוע 12+12 , נמצא בשלבי תכנון אל מול משרד החינוך . פרויקט עם מימון קבלנים חיצוניים - התחייבות יזמים ( 10.125 מש "ח)- מרכז העשרה למחוננים בגודל של כ 1300 מ"ר

30,221,260

6,400,000

14,300,000

20,700,000

1,400,000

1,400,000

8,121,260

6261

42

חינוך

בית ספר למצויינות

15,281,000

5,000,000

5,000,000

9,000,000

9,000,000

1,281,000

6264

43

חינוך

מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510

22,182,135

-

600,000

0

600,000

21,582,135

6265

44

חינוך

בי" ס עמוד החסד

1,250,000

-

0

125,000

125,000

1,125,000

6266

45

חינוך

בית יעקוב חדש סמל מוסד -640987 רובע ט'

20,690,572

-

500,000

0

500,000

20,190,572

6273

46

חינוך

אור מאיר

9,744,899

-

4,400,000

2,450,000

6,850,000

2,894,899

6275

47

חינוך

עמוד 4 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230

פרויקט בביצוע , כרגע קיימות הרשאות לשלב א בלבד ( גנים + ביה"ס)

31,260,985

-

11,700,000

4,900,000

16,600,000

14,660,985

6277

48

חינוך

מוסדות במעבר

3,812,000 1,700,000 1,500,000

- - - -

0 0 0 0

2,000,000

2,000,000

1,812,000 1,500,000 1,066,000

6290 6291 6292 6299

49 50 51 52

חינוך חינוך חינוך חינוך

אוהל דב

200,000 434,000 350,000

200,000 434,000 350,000

בי" ס בית יוסף בית יעקב אבות נאות אסתר - אולם ספורט 613604

950,000

600,000

5,470,720

-

1,600,000

1,600,000

3,870,720

8008

53

אולם ספורט קטן 560 מ" ר בביצוע

חינוך

בית ספרלחינוך מיוחד עלומים אורות התורה ( קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536 , 5010231

10,950,000

3,100,000

3,100,000

7,700,000

7,700,000

150,000

8010

54

הוגש בשנית ע " י החינוך

חינוך

פרויקט בביצוע , בית ספר 16 כיתות 6 + כיתות גן כ 3100 מ"ר

27,127,150

-

2,300,000

7,400,000

9,700,000

17,427,150

8011

55

חינוך

חוה חקלאית

מבנה העשרה לחווה החקלאית הכולל 4 כיתות + מרפסת לימוד וגידול צמחיה ביתית כ 800 מ"ר

6,740,000

1,800,000

1,800,000

4,300,000

4,300,000

640,000

8012

56

חינוך

תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729 גנ" י מאורות המעיין ברובע י" ב סמל אתר 5011124 דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו 3- כיתות גן סמל אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665 רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207 בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 גני ילדים רובע ג - ' תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381 בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ

תיכון ממ"ד 24 כיתות הכולל בתחומו חניה לבית הספר התיכון והיסודי כ 8000 מ"ר

58,232,913

18,800,000

18,800,000

14,200,000

2,500,000

16,700,000

22,732,913

8015

57

חינוך

5,450,000

650,000

1,700,000

2,350,000

3,000,000

3,000,000

100,000

8030

58

בניית 4 כיתות גן כ 512 מ"ר

חינוך

מבנה בית ספר בעל 8 כיתות 3 + כיתות גן בגודל של 1240 מ"ר

12,230,192

3,000,000

3,000,000

1,000,000

2,500,000

3,500,000

5,730,192

8034

59

חינוך

7,351,422

1,120,000

1,120,000

3,890,000

710,000

4,600,000

1,631,422

8036

60

אשכול 4 כיתות גן כ 780 מ"ר

חינוך

3,640,000

800,000

800,000

2,700,000

2,700,000

140,000

8037

61

בניית 3 כיתות גן

חינוך

בית ספר 12 כיתות בצמוד העתיד להיבנות על מוסד קיים , בשני שלבים כ 2300 מ"ר.

21,300,000

8,000,000

8,000,000

13,000,000

200,000

13,200,000

100,000

8038

62

חינוך

פרויקט 2 כיתות גן מל מעון ילדים קיים , כ 256 מ"ר , הסדרי בטיחות והקמת ממדים ל 2 המוסדות

3,631,422

850,000

850,000

350,000

600,000

950,000

1,831,422

8040

63

חינוך

470,000

-

0

300,000

300,000

170,000

8044

64

חינוך

עמוד 5 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע" ר דרום 5020293 4 + כיתות גן

מבנה בית ספר יסודי ברובעה המע "ר 18 כיתות בית ספר 4 + כיתות גן בשני שלבים

30,027,997

8,200,000

8,200,000

20,500,000

200,000

20,700,000

1,127,997

8045

65

חינוך

אבן ישראל

1,000,000

- - -

0 0 0

400,000 375,000 100,000

400,000 375,000 100,000

600,000 375,000 545,444 102,000

8048 8050 8056 8060

66 67 68 69

חינוך חינוך חינוך חינוך

אחים חנצ ' ינסקי בי" ס שובו פיתוח

750,000 645,444

גנ" י רובע א ' 5023859 מבנה מג"ר 4 + גני ילדים

2,752,000

650,000

650,000

2,000,000

2,000,000

פרוגרמה - מחכה לאישור משרד החינוך

מבני מרכז לגיל הרך 4 + כיתות גן , העתיד לשמש כקומפלקס אחד וכלול שירותים מלאים מגיל 0-6 כ 1000 מ"ר

9,100,000

2,850,000

2,850,000

6,100,000

6,100,000

150,000

8061

70

חינוך

גנ" י בני אברהם 5020244 פיטסבורג גנ" י נחל ליטאני סמל אתר 5001122

3,750,000

2,700,000

900,000

3,600,000

150,000

8062

71

גרירת תקציב 2020

חינוך

שטח המיועד ל 2 כיתות גן מחכה לאישור משרד החינוך .

2,450,000

400,000

400,000

1,900,000

1,900,000

150,000

8063

72

חינוך

גני שמע קולינו 5002629 רובע ט

2,396,599

500,000

500,000

300,000

300,000

1,596,599

8064

73

פרויקט משולב ברובע ט

חינוך

רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655 חנמ

כיתות גן חנ "מ כ 900 מ" ר ברובע י "ג . פרויקט שקיבל אישור משרד החינוך , מחכה להרשאה תקציבית

6,350,000

700,000

700,000

4,800,000

700,000

5,500,000

150,000

8070

74

חינוך

נגישות פרטנית חרדי גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206 הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706

581,903

-

100,000

100,000

481,903

8071

75

לסגירה

חינוך

פרויקט 6 כיתות גן במע " ר צד מזרח כ 900 מ"ר

8,633,000

-

1,400,000

2,400,000

3,800,000

4,833,000

8075

76

חינוך

מרכז טכנולוגי המוקם על מבנה מקיף ב הישן , כ 2800 מ"ר

21,050,000

-

6,050,000

6,050,000

15,000,000

8076

77

חינוך

תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885

670,000

-

0

250,000

250,000

420,000

8080

78

חינוך

אולם ספורט קשת

אולם ספורט בינוני כ 1400 מ" ר הכולל 240 מושבים

11,930,230

-

1,711,000

3,700,000

5,411,000

6,519,230

8082

79

חינוך

בי" ס רובע ט"ז 5023888 + גני ילדים 5023870

32,534,768

5,000,000

3,000,000

8,000,000

2,250,000

9,300,000

11,550,000

12,984,768

8088

80

חינוך

בי" ס שקמים

750,000

-

250,000

250,000

500,000

8089

81

גרירה

חינוך

חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים 3 + כיתות מעונות יום

10,050,000

2,700,000

2,700,000

7,000,000

7,000,000

350,000

8092

82

חינוך

מבנה הכולל 3 כיתות מעון יום 3 + כיתות גן ברובע ה כ 800 מ" ר בקומות

7,700,000

1,700,000

1,700,000

5,400,000

250,000

5,650,000

350,000

8093

83

חינוך

עמוד 6 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

מבנים יבילים

4,070,000

-

140,000

1,800,000

1,940,000

2,130,000

8094

84

עלומים : שני קרוונים ושני מרחבים מוגנים –

חינוך

4 כיתות גן המלך עומרי 5023897

5,150,000

1,150,000

1,150,000

3,600,000

250,000

3,850,000

150,000

8095

85

מבנה 4 כיתות גן ,כ 600 מ"ר בניה.

חינוך

הגן העתידי

600,000

- - -

400,000

400,000

200,000

8096 8097 8100

86 87 88

חינוך חינוך חינוך

m21- פינות מדעיות

3,120,000 1,334,381

600,000 150,000

1,000,000

1,600,000

1,520,000 1,034,381

הנגשה חרדי

150,000

300,000

השתתפות בהרשאות קיימות

אולם ספורט בי "ס חורב

אולם ספורט קטן 560 מ" ר כולל עבודות פיתוח ביית הספר .

5,171,385

-

2,100,000

2,100,000

3,071,385

8104

89

חינוך

חידוש מבנים הנגשה פרטנית

7,475,736 1,544,921

- - - - -

3,200,000

1,000,000

4,200,000

3,275,736 1,134,921

8105 8107 8109 8110

90 91 92 93

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

210,000

200,000

410,000

מורשה - בינוי עצמי מוסדות שער התורה

400,000 700,000 450,000

0 0 0

0

0

400,000 100,000

600,000 450,000

600,000 450,000

אוהל אסתר

94 ולא נפתח 2020-

אוהל רבקה שע "י בית יוסף

500,000

-

0

500,000

500,000

95 ולא נפתח 2020-

חינוך

אור יהל

250,000 350,000 700,000

- - -

0 0 0

250,000 350,000 700,000

250,000 350,000 700,000

96 ולא נפתח 2020-

חינוך חינוך חינוך

97 ולא נפתח 2020- בי" ס על יסודי ויז 'ניץ 98 ולא נפתח 2020- בי" ס שיבת ישראל

בי" סצמח צדיק ס "מ 614776 בי" סצמח צדיק ס "מ 640722

850,000

-

0

850,000

850,000

99 ולא נפתח 2020-

חינוך

500,000

-

0

500,000

500,000

100 ולא נפתח 2020-

חינוך

101 ולא נפתח 2020- בית מלכה רובע ז '

300,000 500,000 200,000

- - -

0 0 0

300,000 500,000 200,000

300,000 500,000 200,000

חינוך חינוך חינוך

דובר שלום

102 ולא נפתח 2020-

103 ולא נפתח 2020- מוסד זוהר השלום

מוסד חינוכי וילקומיר - רובע ג' מחזיקי הדת רובע ג ' סמל מוסד 613539 שיפוץ מוסד חינוכי מסילות

400,000

-

0

400,000

400,000

104 ולא נפתח 2020-

חינוך

300,000

-

0

300,000

300,000

105 ולא נפתח 2020-

חינוך

150,000

-

0

150,000

150,000

106 ולא נפתח 2020-

חינוך

משיבי חיים - 1690762

מבנה בית ספר 12 כיתות גן ברובע ב כ 1600 מ"ר.

14,500,000

4,800,000

4,800,000

9,300,000

400,000

9,700,000

107 ולא נפתח 2020-

חינוך

נחלת מאיר - אולם ספורט

8,000,000

-

8,000,000

8,000,000

108 ולא נפתח 2020-

גרירה

חינוך

איחוד חסידי פאר אהרון

450,000 400,000 700,000

- - -

0 0 0

450,000 400,000 700,000

450,000 400,000 700,000

109 ולא נפתח 2020- 110 ולא נפתח 2020-

חינוך חינוך חינוך

111 ולא נפתח 2020- תפארת נחמיה

בית ספר בית יעקב גור רובע ח ' משיבי חיים סמל מוסד 670323

700,000

-

0

700,000

700,000

112 ולא נפתח 2020-

חינוך

250,000

-

0

250,000

250,000

113 ולא נפתח 2020-

חינוך

שערי ציון

300,000

-

0

300,000

300,000

114 ולא נפתח 2020-

חינוך

עמוד 7 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

דרכי משה

375,000

-

0

375,000

375,000

115 ולא נפתח 2020-

חינוך

קדם מפעליו - בינוי עצמי ת" ת לב שמחה סניפים אחרים

950,000

-

0

500,000

500,000

450,000

8111

116

חינוך

250,000

-

0

250,000

250,000

117 ולא נפתח 2020-

חינוך

קפיטריות במקיפים

עבור שיפוץ קפיטריות השתתפות הרשות ע "פ מכרז מפעיל

600,000

-

600,000

600,000

חדש 2021

118

חינוך

ביה" ס לאוטיסטים , רובע יב 16 כיתות ביה" ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2021

27,800,000

3,650,000

9,300,000

12,950,000

14,250,000

600,000

14,850,000

חדש 2021

119

חינוך

בית ספר 16 כיתות בשני שלבים 6 + 10 ברובע הסיטי כ 2500 מ"ר

27,800,000

3,650,000

9,300,000

12,950,000

14,250,000

600,000

14,850,000

חדש 2021

120

חינוך

900,000

-

900,000

900,000

חדש 2021

121

ע" פ חוק בהתאם לקולות

חינוך

הנגשות פרטני 2021

כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות ממלכתי וממ "ד אחדות וגלים : הוספת שתי כיתות ומרחבים יבילים טיפול ממבנים מסוכנים בהתאם לדוחות שמתקבלים כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות החרדיים והתורני הצללות ומתקני חצר

1,200,000

-

900,000

300,000

1,200,000

חדש 2021

122

חינוך

הרחבת מוסדות חינוך אחדות וגלים

1,490,000

-

140,000

1,350,000

1,490,000

חדש 2021

123

חינוך

חצרות והצללות

4,000,000

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

חדש 2021

124

חינוך

דוחות מבנים מסוכנים

2,300,000

-

2,300,000

2,300,000

חדש 2021

125

חינוך

הנגשות חרדי

1,200,000

-

900,000

300,000

1,200,000

חדש 2021

126

חינוך

פיסגה

1,200,000

-

1,200,000

1,200,000

חדש 2021

127

ביצוע עבודות בטיחות - פיגומים מכל החזיתות

חינוך

מקיף ג -

700,000

-

700,000

700,000

חדש 2021

128

ביצוע עבודות בטיחות

חינוך

גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)

480,000

480,000

480,000

חדש 2021

129

חינוך

חדש 2021 גני ילדים הרב שאולי

300,000

300,000

300,000

130

עבודות פיתוח

חינוך חינוך חינוך

שיפוצי קיץ

11,200,000 5,000,000

- -

1,200,000 1,000,000

10,000,000 4,000,000

11,200,000 5,000,000

131 חדש -2021 ר 132 חדש -2021 ר

שיפוצי קיץ חרדי פרוייקטים מתוקשבים 2021

7,500,000

-

4,500,000

3,000,000

7,500,000

133 חדש -2021 ר

חינוך

פרוייקטים משותפים 2021

6,000,000

-

3,000,000

3,000,000

6,000,000

134 חדש -2021 ר

חינוך

837,097,632

33,550,000

122,120,000

155,670,000

219,841,000

127,949,000

347,790,000

333,637,632

חינוך סה "כ

עמוד 8 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

חיסכון באנרגיה ושיקום מערכות חשמל במוסדות ציבור

7,778,810

-

1,000,000

4,000,000

5,000,000

2,778,810

4214

135

חשמל

שיקום מערכות תאורה - קול קורא שיקום מערכות תאורה עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל החלפת גופי לדים בכל העיר

8,394,520

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

5,394,520

4319

136

חשמל

6,570,000

-

2,000,000

2,000,000

4,570,000

4320

137

חשמל

2,000,000

-

750,000

750,000

1,250,000

4321

138

חשמל

10,700,000

-

700,000

700,000

10,000,000

4322

139

גרירת חלק הרשות כולל היוון תחזוקה ובקרה

חשמל

25,000,000

22,500,000

22,500,000

2,500,000

2,500,000

140 ולא נפתח 2020-

חשמל

60,443,330

-

22,500,000

22,500,000

2,000,000

11,950,000

13,950,000

חשמל סה "כ 23,993,330

עמוד 9 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

עורף המרינה

שדרוג עבודות תשתית שהעריה מבקשת לבצע מעבר להסכם פיתוח מול היזם

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

7,500,000

-

6,000,000

6,000,000

1,500,000

4229

141

פיתוח כבישים רובע יז' תשתיות איזור תעשיה צפוני *

18,278,000

-

400,000

400,000

17,878,000

4254

142

בהתאם לתשלומי האגרות ששולמו

פיתוח רח ' הקיטור והיציקה , והשלמות פיתוח באזור התעשיה אומדן יתעדכן בהתאם לתוצאות מכרז וסיום תכנון מעגלי תנועה הבושם/ היהלומים , הבנאים/ התעסוקה והשלמת חנייה

23,650,000

-

10,000,000

10,000,000

13,650,000

6305

143

תשתיות רובע מיוחד

203,650,000

160,000,000

160,000,000

25,000,000

25,000,000

18,650,000

6307

144

תשתיות איזור תעשיה כבדה *

כבישים ותחבורה

8,900,000

-

3,000,000

3,000,000

5,900,000

6365

145

תכנון וביצוע גל ירוק*

כבישים ותחבורה

325,377,000

-

71,000,000

9,600,000

80,600,000

244,777,000

6375

146

כולל אחוד תברים 4275 עיר בר קיימא קמפיין

תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן אלישבע וכביש חיבור לרח ' הטיילת הקמת מסוף קצה - ריביירה דרומית

כבישים ותחבורה

11,226,100

-

10,500,000

200,000

10,700,000

526,100

6395

147

כבישים ותחבורה

2,430,000

-

600,000

600,000

1,830,000

6426

148

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

3,031,267

-

1,800,000

1,800,000

1,231,267

6435

149

עיצוב כיכרות

6,350,000

500,000

500,000

2,100,000

2,100,000

3,750,000

6438

150

תכנון וביצוע כביש מחבר בין א . תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון

כבישים ותחבורה

15,000,000

3,900,000

3,900,000

9,100,000

9,100,000

2,000,000

6442

151

פתרונות חניה בעיר

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

2,300,000

-

1,400,000

1,400,000

900,000

6446

152

מסופים לתחבורה ציבורית

ביצוע תשתיות בתחנות קצה ברחוב הרפואה( יצחק שמיר ) וברחוב האומן

1,300,000

500,000

500,000

500,000

500,000

300,000

6454

153

חניון תת קרקעי ברחוב הלפרין ברובע ו ' ל- 95 מקומות חניה - החניון כולל 55 חניות עיליות , 40 חניות תת קרקעיות , פיתוח שצ " פ ברמה של ₪ 400 למ" ר שטח של 2,000 מ"ר, חיבורי תשתיות ותכנון

כבישים ותחבורה

11,050,000

-

10,400,000

10,400,000

650,000

6457

154

חניון תת קרקעי

מעגל תנועה דוד המלך/ שלמה המלך מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

1,260,000

-

880,000

220,000

1,100,000

160,000

6461

155

1,000,000

-

500,000

500,000

500,000

6464

156

1,570,000

-

1,500,000

1,500,000

70,000

6465

157

עמוד 10 מתוך 25

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק כביש גישה לגני ילדים רובע י" ג מול ביה "ס חב"ד

כבישים ותחבורה

1,200,000

1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

158 ולא נפתח 2020-

כבישים ותחבורה

720,000

420,000

420,000

300,000

300,000

159 ולא נפתח 2020-

מעגל תנועה משה דיין/ מוטה גור

כבישים ותחבורה

1,000,000

-

700,000

300,000

1,000,000

160 ולא נפתח 2020-

תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים

כבישים ותחבורה

500,000

-

350,000

150,000

500,000

161 ולא נפתח 2020-

תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/ הדולפין מעגל תנועה יפה נוף/ הרב הגר

כבישים ותחבורה

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

162 ולא נפתח 2020-

כבישים ותחבורה

980,000

-

680,000

300,000

980,000

163 ולא נפתח 2020-

תכנון מערכת כבישים - כניסה צפונית לבית העלמין

תכנון מפורט למערכת כבישים אזור מתחם מגן הלב צמוד לכניסה צפונית מבית העלמין

כבישים ותחבורה

1,800,000

-

1,800,000

1,800,000

חדש 2021

164

הסדרים כלליים

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

2,500,000

-

2,500,000

2,500,000

חדש 2021

165

מעגל תנועה כנרת /נחל קדרון מעגל תנועה רשב "י/בן זכאי

950,000

-

665,000

285,000

950,000

חדש 2021

166

950,000

-

665,000

285,000

950,000

חדש 2021

167

הסדר צמתים גיא אוני רובע ט ' פסי האטה ברחבי העיר

300,000

-

210,000

90,000

300,000

חדש 2021

168

450,000

-

315,000

135,000

450,000

חדש 2021

169

תכנון שבילי אופניים

915,000

915,000

915,000

חדש 2021

170

שביל אופניים מרוטשילד עד שד ' בני ברית שביל אופניים הנביאים/ המייסדים עד רח' אלטלנה שביל אופניים יפה נוף/ הרב הגר עד רח ' אורט שביל אופניים חיים משה שפירא / רוגוזין עד רח' הרצל

כבישים ותחבורה

1,167,246

-

933,797

233,449

1,167,246

חדש 2021

171

כבישים ותחבורה

1,401,291

-

1,121,033

280,258

1,401,291

חדש 2021

172

כבישים ותחבורה

1,443,128

-

1,154,502

288,626

1,443,128

חדש 2021

173

כבישים ותחבורה

984,137

-

787,309

196,828

984,137

חדש 2021

174

עמוד 11 מתוך 25

Made with FlippingBook Ebook Creator