חוברת הנחיות מרחביות דפדוף - דצמבר 2019

מהדורה מס ' 11 תאריך 01.12.19

הנחיות מרחביות

11

הנחיות מרחביות – תוכן עניינים

: פרק

: עמודים

הגדרות

08-09

10-36

.1 הנחיות עיצוב לעבודות פטורות מהיתר

: המבנה

.2 הנחיות מרחביות לעיצוב

37-225 38-50 51-63 64-82 83-99 100-118 119-133 134-152 153-178 179-194 195-215 216-228

1 2

מגורים - מגורים - בניה - מגורים - מגורים - בנייני - בניינים - מסחר -

מרקמית

3

4\ בניה גבוהה

מקבצי \ דיור מעונות סטודנטים

\ מוגן דיור -

\ משרדים תעסוקה

מסחרית

למסחר ותעסוקה חזית עם מגורים \

פ" בשצ - מלונאות ונופש

לתעשייה

בניינים -

.3 הנחיות בינוי מחיר למשתכן .4 הנחיות מרחביות למבני ציבור

229-237

238-258

259-277

38

5. הנחיות מרחביות פרטניות א" לתמ

278-285

6. הנחיות מרחביות לתקופת הביצוע 7. הנחיות מרחביות למרחב הציבורי

286-345

346-378

8. הנחיות מרחביות לקרית פארק לכיש 9. הנחיות לתכניות בינוי

379-384

2

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

דבר ראש העיר

, אשדוד של במרכז , החשיבה ובחרנו בחלופה אשר מהווה לדעתנו את השילוב הנכון ביותר האדם את שמנו

בדיונים המעמיקים עתידה על שקיימנו

, אשדוד מאפשר לראשונה

עיריית

קובץ הנחיות המרחביות המוגש ידי על לכם

המדיניות

תכנוניות אשר מביאות לידי את ביטוי

ארגון מתכלל תפיסות של

. מיטבית

בין צמיחה בכמות התושבים לשמירה חיים איכות על

הציבורי והן

במרחב העירוני במרחב הן - בעיר

המתווה והמעצבת החיים את

העיר

תושבי של

משפיעה בהכרח יום היום חיי על

זו מדיניות

. הפרטי

במרחב והבאים

לפני מספר חודשים התחלנו את העבודות על פרויקט התחבורה , הירוקה פרויקט המשפר משמעותית את התשתיות במרחב העירוני ותורם לשיפור איכות החיים והקישור בין הרבעים השונים בדרכי הולכי הרגל ומסלולי האופניים לצד תחבורה ציבורית . מפותחת תושבי אשדוד ייהנו מהשדרוגים בתוך זמן , קצר אולם שיפור התשתיות , משמעותי ככל , שיהיה רק הינו המצע אנו עליו מבקשים לבנות את העירוניות , החדשה את החיבור בין הרובעים ואת חיזוק . לים העיר בין הקשר

, בשעריה ולפיכך מצאנו לנכון להביא אותה לידיעתכם בצורה

. לבוא מאחר ותכנון הינו

והגשת תכניות לעתיד

מאורגנת תכנון על תקל אשר

להוציא עדכונים . לעת מעת

, דינמי נדאג אנו

נושא

ארכיטקטוניים אלא חי אורגן

מתוך מבנים של אוסף רק איננה עיר כי ההבנה

, התושבים אנו מבינים שההנחיות חייבות

ופועם בהתאם לקצב של החיים

הפעילות

נעה סביבו

. במרכז הציר הוא האדם

לבוא מנקודת האדם של המבט

העירונית באשר . האורבני האדם במרכז בהקשרו התכנוני הינו הרחבה והמשך ישיר לחזון העירוני בו הטמענו את המונח ״התושב . במרכז״ כפי שהחזון תורגם לתכניות עבודה פרטניות אשר מקיפות את התושב בכל היבטי ,חייו כך הנחיות התכנון , במרחב מקיפות האדם את בכל היבטי .חייו הנחיות אלה חייבות לתת מענה למכלול צרכי האדם ולהלום מסלול את חייו ועד מינקות , שיבה ולאפשר קיום וחיזוק המבנה הקהילתי המהווה הלב את הפועם . העיר של , היא , בתרבות , בכלכלה , בחינוך בקהילה וגם בתכנון

אלא להפך -

אין בחוברת ההנחיות כדי לייצר שבלונות , תכנון של

, עיצובית לפחות בכל הקשור למבני הציבור

אשדוד שואפת לחדשנות , שלה ואנו מצפים לראות אותה את

. הפרטיים

חדשנות גם בעיצוב המתחמים

והרוח העומדים בבסיס

ההנחיות נועדו לסייע לכם להכיר ולהבין החזון את התפיסה התכנונית העירונית ולאפשר לכם להוציא

תכנון על שיקל

ידיכם תחת

הרשות לאשרו ובכך נצא כולנו נשכרים .

לקידום

, העיר אדריכל העיר וצוותי התכנון פועלם על

תודתי נתונה למהנדס

, מרתקת אנו בה

, בגודלה עומדת בפתחה תקופה של

, אשדוד העיר החמישית

.אלו

הנחיות

-מ 30,000 יחידות דיור במסגרת הסכם הגג

נערכים לתוספת למעלה של

אשר לפני תוספת סך היחידות תאפשר לאשדוד לצמוח -ל 330,000 תושבים במהלך 15 השנים , הבאות זאת לאחר עשורים שני בהם הצמיחה הדמוגרפית אחוזים על עמדה בודדים . בלבד , חתימה ולפרויקטים נרחבים א"תמ של 38 ופינוי . בינוי -

בכבוד רב ד " ראש העיר

ר יחיאל לסרי

3

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

דבר מהנדס העיר

אשר רואים עצמם

חוברת הנחיות מרחביות זו מוגשת לכם קהל המתכננים יזמים /

המחקר ,כך אם המבטאים בין קשר בירוקרטיה עירונית , וארכיטקטורת המרחב , העלה לדיון את המניעים - הקיימים הגלויים והנסתרים סביב סוגיית בין הקשר אדריכלות , , זהות עיצוב , פוליטיקה ( ) מקום ושייכות . דרך ידע סוגי אדריכלי שונים

בשנים מייצר

, אשדוד כחלק בלתי נפרד מהצמיחה חווה העיר אשר

כחלק העיר מבוני האחרונות .

אשר

מבט

, המבט

את

ממקדות

אשר

הנחיות

. אשדוד

המרחב האדריכלי - עיצובי בעיר

/// על /// שייכות

זהות /// מקום

. תכנוני

למעשה מדובר בכלי

יודעים שאנו

סתירות כפי

כיצד המרחב האדריכלי בהיותו אותן את חושף

הזהות

במובנו שאלת על כדיון

ומכירים מאפשר פתיחה , מקום על דיון של

עיצוב ותכנון מעלים הקשרים בירוקרטים חברתיים ופולטים אשר מעצבים את . המרחב במיוחד לאור ההבדלים המהותיים בתפיסות התכנון והעיצוב בכל

? המרחב

דרך

, מרחבית זהות או

, הזהות הגדרה זהות של

והשייכות , הגדרת

, חברתית כלכלית ופוליטית .

נובעים כמובן מכורח מציאות

אשר מקום מכל / מקום

אדריכלות , ועיצוב המרחב מחפשים

בימים אלו תחומים כמו ,עיר תכנון

הוא

באשר - לטקסט

, מחדש ההנחיות המרחביות שואפת לתת

הגדרה

מחקר פנימי אשר

י"ע המרחב

הנדסה בחן עיצוב את מחדש

מנהל - אשדוד

עיריית

, טקסט אוסף או

הגדרה רחבה יותר מאשר התייחסות לטקסט כאל סתם

שאף למצוא ולהצביע על ההקשרים בין הגורמים ( ל"הנ , כלכלה ופוליטיקה ), דן בחיבור ביניהם ובשפה העיצובית תכנונית אשר נובעת מההקשרים הללו ואשר נותנים פרשנות . מקום על חדשה , חברה

. טקסטים ראייה רחבה זו תתבסס שתי על

' דיון על

, טקסטים ' או

של

, עיקריות שהראשונה ביניהן יוצאת מהסתכלות " על " חיצונית

הצדקות

: עליה

" פנימי

" ממבט

היצירה הטקסטואלית והשנייה נבחנו תכניות המתאר הרובעיות

, בעיר נבחנה מדיניות העירייה לתוכניות

קיים האם ? אשדודית

, תשובות בנייה מהי הן

השאלות שעלו ועליהן ניסינו לתת

. שונים גם תכנית המתאר הכוללנית המתגבשת

,אלו ולגבי נושאי תכנון

המקום

המרחב את הופך מה ? האשדודי

את מאפיין

טיפוס בנייה מה ? מקומי

. לפניכם

למבחן ביצירת המסמך הרחב המוצג

בימים עמדה אלו

לאשדודי ?

גאה אני המטרה מבחינת מנהל ההנדסה ועיריית אשדוד הייתה יצירת מסמך הנחיות אשר מצליח לייצר סינרגיה ' בין משולש ' הקסם ושייכות / מקום / זהות , ואשר ייתן לאדריכלים , ליזמים וכל בעלי העניין הרלוונטיים כלים תכנוניים ליצירת פרויקטים בעלי זהות ושייכות – למקום לאשדוד . להציג בפניכם את התוצר הסופי אשר יעודכן . שנה כל

. המקום

, האשדודי את

המרחב

מנהל ההנדסה וצוות מהנדס העיר את חקרו המקום להשקפתנו מקנה זהות נותנת כ"בד אשר

, שייכות למעשה מדובר

במשולש כל אשר . בשני תלוי בו מרכיב ללא מקום אין שייכות

,דיו ללא זהות קשה להרגיש שייך

והזהות לא מוגדרת

רלוונטי וללא מקום חברה מתקשה להתקיים ומעמידה בסכנה

והמקום ללא הופך

. שלה

גדולה הזהות את

הנחיות המתאר

אשר "כ הוגדר

תחום ההנחיות התמקד במרחב האדריכלי - אנושי - עיצובי

דורון חזן מהנדס העיר

העבודה בדקה את השפעת ההנחיות תכנית על הללו

." מרחביות

החדשה לאשדוד העוסקת היתר בין בחיזוק המרחב הקיים ובעיבוי צירים , מרכזיים דרך קריאה מחודשת גם בשאר תכניות המתאר הרובעיות המתרקמות . בעיר

4

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

דבר אדריכל העיר

. בקרקע

ואפקטיבי

יעיל שימוש

תפישת המרחב הציבורי מחייבת

המרחב המשתמש במרחב הוויזואלי הסובב אותו לרבות המרחבים הפרטיים הגובלים בו ומגדירים . אותו הצורך בהעצמת המרחב הציבורי באשדוד הביא לגיבוש מדיניות תכנונית המתמקדת במשתמשי הרחוב וביחוד בהולך , הרגל ובתוך כך יצירת ממשק איכותי בין הרחוב , לבניין העצמת מקומות מפגש , איכותיים השמשת והחייאת מרחבים ציבוריים , קיימים קביעת סטנדרטיזציה בנושא גיאומטריה , , חומר , צבע טקסטורה , תאורה וחזות של כל אלמנט הקיים פיזי במרחב הציבורי והפרטי .בו הגובל זיהוי אופייה הייחודי העיר של על אשדוד טיפולוגית הבניה , שבה משאבי הטבע ואוכלוסייתה הייחודית מהווה אתגר במתן ביטוי ייחודי זה בכל פרויקט אשר מקודם , בעיר בזיקה אם לייחודיות הרובע ואם בזיקה למרחב הפיסי הבנוי את הסובב , הפרויקט המייחד זהות את העיר ותושביה . זה מסמך נכתב לאחר לימוד הנעשה של מעמיק בעיר אשדוד וברשויות אחרות ועם זאת כמסמך , כוללני יכול איננו הוא לבוא במקום שיח מקצועי אנשי בין מפרה מקצוע אשר מבקשים לקדם ולשפר . העיר תכנון את ,כן על היותו אף על יש חיקוק מעין עדיין בו הרבה מקום לחשיבה חדשה וגמישה בכל מקרה בו פרטני נדרשת חשיבה אחרת ויצירתית אשר תאפשר קידום פתרונות תכנוניים התואמים רוח את . המדיניות , הציבורי בשונה מהשטח הציבורי שחווה מה כל הינו

חיים עירוניים נדרש פיתוח איכותי המרחב של

לשם איכות על שמירה

בעיר ובהם תרבות

למגוון צרכים החיים של

, הציבורי כך מענה שייתן

יוצרים את

, בילוי ערכי . ונוף טבע יחד אלה כל

, פנאי

, נופש

ספורט

איכויותיה בה עיר של , לחיות לעבוד ולבלות . אוגדן ההנחיות המרחביות שלפניכם עוסק בעיקר במרחב הציבורי ובהשפעות . עליו גישה זו מבהירה כי העיסוק מהווה בו מרכיב עיקרי ומרכזי בתכנון ובפיתוח . העיר ליבת ההנחיות המרחביות , כפי שמופיע זה באוגדן עוסק בסוגיות מהותיות כגון טיפולוגיות בניה עידוד על בדגש דגמי בינוי המחזקים אופי . אורבני ייעול השימוש , בקרקע הקפדה ערוב על , שימושים קביעת סטנדרט פיתוח אחיד לחזות הרחוב ופרטיו , חיזוק תפישת הרחוב העירוני והחזרת הולך הרגל לרחוב כמקום מפגש והתרחשות , אנושית אלו כל מהווים בסיס להחייאת הפעילות העירונית ותנאי הכרחי לשיפור איכות החיים . בעיר התעצמות העיר אשדוד והפיכתה לאחת הערים המובילות בארץ ולמוקד מטרופוליני הנהנה מפעילות אנושית במרחביה הציבוריים עבור הן תושביה והן קהל עבור המשתמשים הפוקד אותה במהלך היום והלילה . המרחב הציבורי שואף לאפשר לציבור ליהנות משירותים , עירוניים תעסוקתיים , מסחריים ותרבותיים . אנשים אוהבים

רם אהרוני אדריכל העיר

5

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

דברי הסבר

התכנון והעיצוב

מטרת המסמך שלפניכם הינה להגדיר ולייחד אופי את

בתאריך 7 באפריל 2014 פורסם ברשומות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה , –ד" התשע 2014 , ובין : מטרותיו • חיזוק השלטון המקומי תוך הגדלת האחריות והמחויבות נבחרי של . הציבור • הגדלת עצמאות הועדה המקומית . • פיתוח תרבות קבלת החלטות הוגנת ויעילה סופיות על בדגש הדיון • איכות שיפור . הבניה • יצירת שקיפות וודאות תכנונית ויזמית . • קיצור וייעול תהליכי . תכנון

הנחיות תכנוניות פיזיות למרחב

ידי על אשדוד

העירוני המקומי העיר של

המשלים

. העיר ההנחיות נדבך הינן

הפרטי והציבורי בהתאם לחזון ראש

התכנון בעיר אשדוד ופורט באופן פרקטי

הכוללת תפישת של

הראיה את

. הבנוי

את המשמעויות העיצוביות הפיזיות המרחב של

מסמך ההנחיות מספק כלים תכנוניים אחידים ליצירת פרויקטים בעלי זהות ושייכות תוך הקפדה איכות על תכנונית ועיצובית ייחודיים לעיר . אשדוד

התחדשות עירונית

6

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

אופן השימוש בהנחיות המרחביות

: השימוש

אופן

, הבקשה

• הנחיות העיצוביות יוטמעו בתיק המידע להיתר בהתאם למהות

סיווג טיפולוגית הבניה והשימוש . המבוקש • ההנחיות בנויות באופן זהה וחזרתי בכל שימושי להקל מ"ע הקרקע

על

. בהן

ההתמצאות והשימוש

המרחב הציבורי

7

הגדרות

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

. קומות

3

, משפחתי עד טוריים או

, קרקע חד משפחתי דו

בתים פרטיים צמודי

מגורים 1: מגורים 2: בניה

ודירות .גג

גן דירות

,

, קומות רביעיות יותר או

בתים משותפים עד 4

. מהרחוב

. קומות הכניסות למבנים ישירות הן

7

, דומה בגובה עד של אחיד

בניה רצופה לאורך רחובות בעלת נפחיות

: מרקמית

.) הרחוב

'מ ממפלס

0.5 +

עד( הקובעת

מפלס הכניסה

. קומות

בנייני מגורים משותפים עד 9

מגורים 3: מגורים 4: בניינים למסחר :

. קומות

בנייני מגורים משותפים מעל 10

ממבנה

, מרקמי כחלק או

, שכונתי המתאפיין בבינוי

באזור מסחר או מסחרי

, קניון מתחם מסחרי , סגור או פתוח

, מסחרי

בנין

, תעסוקה . פנאי או בילוי

, מסחר

. מגורים הבניין המסחרי יכול לשמש לפעילות

, תעסוקה

, מגורים החזית המסחרית מאפשרת שימושי

השימוש הראשי הינו

, מרקמי

טיפולוגית בניה המתאפיינת בבינוי

מגורים עם חזית מסחרית :

. בלבד

לשימוש הראשי וממוקמת בקומת הקרקע

נלווה שימוש

משרדים וכדומה . החזית המסחרית מהווה

. מסחרי הבניין משמש בעיקר לאכסנה מלונאית או

קומפלקס

ממבנה או /ו מגורים

הבניין מהווה מבנה עצמאי כחלק או

מלונאות ונופש :

, מסחר . פנאי או בילוי

, משרדים

. נופש כפעילות נלווית תיתכן תוספת שימושים , מגורים של

דירות

.' וכד

, מעבדות מרפאות

, ידע מחקר ופיתוח ,

, משרדים תעשיה עתירת

, תעסוקה

: כגון

בנין המשרדים כולל יעודים ושימושים

: תעסוקה

/ משרדים

בנייני

, טיפול אחסנה

, לוגיסטי מתקן

, מלאכה מרכז

, תעשייה תעשיה קלה וזעירה ,

השימוש העיקרי הינו

מבנה תעשיה בו בנין הינו

בניינים לתעשייה :

וכדומה . זה מבנה

, תרבות

, חינוך

המבנה יותאם לשימושים ציבוריים לצורכי

ממתחם ייעודי ויתאפיין בבינוי נמוך . מרקמי או

חלק מהווה

: ציבור מבני

; ציבורית מיתקנים להספקת תחנת מים

, ספורט מקלט ומחסה ציבורי ותחנה לתחבורה

, בריאות

, חברתיים

,דת רווחה ושירותים

, מקומית המשמש כל

רשות מקומית ועדה או

רשות שהוקמה , חוק פי על

;אש , המדינה של אחר מבנה

, משטרה תחנה לכיבוי

. תפקידיה

אחת מאלה לצורכי מילוי

8

הגדרות

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

הדרכים והשטחים

כלל - דהיינו

, העיר של

בשטחים הפרטיים הבנויים או

המרחב הציבורי כלול שאינו מה כל הינו

: הציבורי

המרחב

הציבוריים . הפתוחים גובה קומה נמדד מרצפה

. לתקרה

: קומה

גובה

. בבניין

מירב הפעמים

הקומה עצמה על שחוזרת

: טיפוסית

קומה

בסיס . הבניין השטח הפרטי הפתוח הפונה למרחב בניין קו ( הציבורי

: מסד מרחב החזית

הדרך לחזית הבנויה . הבניין של

) קדמי זכות בין הכלוא

: הפתוח

, רחוב גינות

: כגון

הבניין לבין שטח ציבורי פתוח משמעותי

השטחים הפרטיים דיירי של

בין הכלוא

השטח המשותף לדיירים

: הפיתוח

מרחב

יתוכנן כמערכת מפותחות ומגוננות .

זה שטח

, פארקים שדרות להולכי .' וכד רגל

, שכונתיות

. לפנים חוץ בין ממשק

ומרוצף הבולט לרוב מקירותיו החיצוניים , מייצר שהוא תוך

בנוי שטח

: מרפסת

. עמודים

על

, כזיז נסמך או

, המבנה שתקרתו משמשת כמשטח הצללה התלוי מהקיר

, קירות הצמוד לקיר

ללא

,קל מבנה

:) פרגולה

( מצללה

.) מרקיזה

( מתקפל

או

, קבוע או

יכול , מתוח אריג שיהיה

,קל קירוי

:

וגגון סוכך

יעודית , בבתי עסק . אוכל בית מסוג

שולחנות וכסאות הרשאה פי על

מציבים שבו

מתקן לסגירה וקירוי המקום של

: פרגוד חישוב מניין

טכני

הכוללת שימוש גג , עיקרי

גג קומת

, מפולשת

, במניין לרבות קומה

, קומות קומת הקרקע תיכלל

ככל שיצוינו מספר

: הקומות

. אחת

. לגג קומת כניסה כפולה תחשב כקומה

וחדר יציאה

שטח המעטפת איננו

) היקפית האטומה . המבנה של

( האנכית

מ 70% משטח המעטפת

חומר הגמר יפחת לא הראשי

: ראשי

גמר חומר

. שהוא

כולל שטחים אופקיים ונישות פנימיות גודל מכל

9

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

עבודות פטורות מהיתר

10

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר

1\\\

1.4 העבודות יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע העבודות . בשטחים בבעלות עיריית אשדוד חובה לקבל את הסכמת מח ' נכסים טרם ביצוע העבודה וזאת לאחר תיאום עם הגורמים הרלוונטיים במנהל ההנדסה . 1.5 יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה מתקן / שנבנה בפטור , ואת מי שנמצא בסביבה . ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי . מעשיו ( החופית רצועה ברוחב 300 ' מ מקו חוף הים לכיוון היבשה ) לא ניתן לבצע עבודות או להקים מבנים בפטור . מהיתר 1.6 בתחום ה סביבה

פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל

לא מהיתר

1.1 פטור

ובהוראות

, בתקנות בתכניות החלות , השטח על

, בחוק

ההוראות שנקבעו

מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע

שנקבעו במסמך . זה הפטור רק הוא

העבודות . הללו 1.2 מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לקרוא את ההנחיות המרחביות החלות .זו עבודה על ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של הועדה ובאתר משרד : הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

יש, דיווח

1.3 על העבודות ומבנים הפטורים מהיתר עליהן חובת חלה

. לכך את הטופס ניתן

בטופס המיועד

לדווח לוועדה המקומית , בנייתה על

ומאתר משרד הפנים

למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט הועדה של ( שליחת הטופס דרך אתר מנהל התכנון

, הטופס וישירות

יעביר את

:) לוועדה http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

, אתר מתחם או בנין לשימור – אין פטור מהיתר .

, במגרש

1.7

: מייל ptor@ashdod.muni.il

ולדווח לוועדה המקומית לכתובת

1.8 כל עבודה או מבנה הפטורים מהיתר יתבצעו עפ " י כל תקן שבתוקף .

11

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גדרות ושערים 'א סימן –

2\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונים על הדרישות הבאות : 2.1 גדר וקיר תומך – סעיף 5 בתקנות

6 . אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי הגמר , יש לבנות את הגדר לפי : 7 . מסד בגובה 2/3 : מהגדר יבנה מבלוקים או בטון בחיפוי טיח אקרילי עמיד , או בחיפוי אבן טבעית נסורה או מלאכותית – בהנחה אופקית , בגוון בהיר . בראש הגדר הבנויה יש להניח " " ( קופינג שורה מסיימת של הגדר ) מחומר מסוג הגדר , בעובי שלא יפחת מ 2.5 .מ"ס 8. מעקה בגובה 1/3 : מהגדר - יבנה מחומרים קלים כגון מתכת או אלומיניום ( צבועה בתנור ועמידה בפני חלודה ) בגוון בהיר . - משרבייה בגוונים בהירים . 9. יחס בין מסד למעקה עליון 1:2 ( : מסד - מעקה בהתאמה .)

על 1.5 'מ מפני הקרקע בשני , הגדר צדי

יעלה לא

גובהה גדר של

1.

על 1.0 .'מ

וגובהו יעלה לא תמך קיר של

ציבורי פתוח

, לרחוב לשטח או

בחזית הבניין הפונה

הקמתם תותר לא

2.

, דרך שביל וכדומה ).

, פארק

(

תפגע בתשתיות קיימות או בזרימת

יש לוודא שהקמת לא הגדר

3.

. הניקוז

בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר

הקמת הגדר או הקיר

4.

. לציבור

חופשי

4273 .

'מס

להתאימה לתקן ישראלי

יש- פלדה

גדר לגבי

5.

12

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות מהיתר :

' סימן א בתקנות

גדרות ושערים –

2\\\

.1 היא תוקם ע " י הרשות המקומית בשטח למבנה ציבור או שטח ציבורי , אחר וגובהה לא יעלה על 2.5 ' מ מפני הקרקע בשני צדי הגדר . .2 גם על גדר זאת יחולו ההוראות בדבר הימנעות מפגיעה בתשתיות , הצורך לקבל את אישור הוועדה לשמירה על הסביבה החופית אם הגדר מוקמת במרחק קטן מ - 300 ' מ מקו חוף הים , וחובת הבניה י " י ת"עפ 4273 לגדרות פלדה . התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.2 גדר המוקמת בידי רשות מקומית - סעיף 6 בתקנות

, ברובע , שכונה רחוב או שכנים גובלים שם כבר יש " שפה עיצובית " , לגדרות בכל הקשור לחומרי הגמר גוון ועיצוב הגדר , יש להתאים את הגדר לאותה " שפה העיצובית ."

10 .

. איסכורית

לא תותר בניית גדרות פח , בכל צורת עיבוד , לרבות

11.

גדרות זמניות סביב אתר בניה : גדר הבטיחות תהיה אטומה בגובה 2 ' מ

12.

, לפחות מלוחות פח מכופף

בגוון לבן ע "ש( אסכורית , הצבת הלוחות כשהכיפוף ניצב לקרקע . ) יש לפעול ע " י הנחיות גידור ושילט בפרק 5 הנחיות מרחביות לתקופת הביצוע 13. בין מגרשים יש לבצע חיפוי משני צידי הגדר : טיח כורכרי או אקרילי או כל חומר קשיח אחר בגוון בהיר . 14. היה ובשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה כאמור בפרט 2.1 בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה , יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה : המעקה יבוצע ממתכות למיניהן בגוון בהיר . לא יעלה גובה על 1 ' מ מפני הפיתוח הגובלים . הגדר תהיה קלה . שליש עליון יהיה עד 70% אטום ביחס שווה לכל אורכה וגובהה . עדיפות לגדר . צמחית במקרים בהם מבוקשת גדר שלא בגבול מגרש ,

15.

13

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גדרות ושערים 'א סימן –

2\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר בגן לאומי או שמורת טבע אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.5 גדר בגן לאומי או שמורת טבע – סעיף 9 בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר בשטח חקלאי אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.3 גדר בשטח חקלאי - סעיף 7 בתקנות

, בלבד ובגובה

רשות הטבע והגנים , מחומרים קלים

1. י"ע תוקם היא

; מעובד

בשטח חקלאי

1. רק תוקם היא

על 1.5 ;'מ

יעלה שלא

על 1.5 'מ מפני הקרקע בשני ; הגדר צידי

גובהה יעלה לא

2. 3. 4.

; חיים

, בטיחות איקלום ומרעה בעלי של

, בטחון

היא תשמש לצרכי

2. 3.

; אטומה

תהיה

ולא קלים

מחומרים

תוקם היא

, הגדר יש לדווח למשרד להגנת הסביבה

תוך 45 יום לאחר בניית ולוועדה המקומית , בנייתה על

; עילי

תמנע זרימת נגר

לא הגדר

. לכך את הטופס ניתן

בטופס המיועד

מעמודי מתכת וביניהם תילי

, מרעה תוקם היא

5. גדר היא הגדר אם

למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט הועדה של – הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 4. יש לצרף אישור אקולוג לגדר המשמשת איקלום בעלי . חיים ומאתר משרד

. מתכת

1. גדר היקפית למתקן תשתית תעמוד בדרישות תקן ישראלי 'מס 4273 , וגובהה יעלה לא על 3.0 'מ פני מעל , הקרקע ; הגדר צדי משני גובהה גדר של פנימית במתקן יעלה לא תשתית על 3.0 .'מ 2. הגדר אם נבנית בתחום , דרך ניתן לבנות אותה מחומרים , קלים אבל לא . אטומה 3. תוך 45 יום לאחר בניית גדר במתקן , תשתית יש לדווח לוועדה המקומית , בנייתה על בטופס המיועד . לכך את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט הועדה של ומאתר משרד – הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר במתקן תשתית אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.4 גידור מתקן תשתית – סעיף 8 בתקנות

14

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גדרות ושערים 'א סימן –

2\\\

2.6

, שער או מחסום כניסה לחניה - סעיף 10 בתקנות

; החניה

הם יותקנו לרוחב שביל הכניסה דרך או בסביבה החופית אין להתקין מחסום או שער

3. 4.

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על הדרישות הבאות :

המונעים מעבר חופשי

. לציבור

900

מחסום חשמלי יותקן י"ע חשמלאי מוסמך תקן לפי

1.

, דיור ייבנה רק

1-2 יחידות

בכל מגרש למגורים אשר רקבו מותרת

5.

21.03 .

חלק

. דיור

המשרתת יחידת

1, ושער חניה 1 חצר לכל

כניסה שער

, המגרש ולא יבלטו ממנו

ייבנו בתחום

המחסום השער או

2.

, רוויה אם אלא

שער לכניסה לחניה במגרש למגורים בבניה

לבנות אין

6.

; פתוחים

כאשר הם

גם החוצה

. מגרש

הוא מאפשר כניסה לכל הדיירים באותו

באם

, רגל הולכי

לחנייה כניסת או

כניסה שער

מיקום את

לשנות אין

7.

נקבעו בתכנית . בהיתר או

הולכי רגל יהיו

חומרי הגמר לשער כניסה כניסת או/ו לחניה

8.

, קלים

בנויה מחומרים

לחומרי גמר באם הגדר

זהים קלים

מחומרים

2.1.1 .

או משולבת בניה וחומרים קלים כמפורט בסעיף גובה שער הכניסה לחנייה כניסת או יעלה לא רגל הולכי

1.8 . 'מ

על

9.

גובה על או . הגבלת 10. פתיחת השער תהיה לתוך תחום המגרש ולא ניתן יהיה לבצע פתיחת שער בתחום שטח . ציבורי התקנת מסילות היא אף תהיה בתוך תחומי . המגרש .11 הצבת שער או מחסום תיווצר שלא כך תיעשה חסימה או מלאה חלקית לשטחים בהם קיימת זכות מעבר להולכי או/ו רגל לתנועת . רכב כלי .12 גוון השער והמחסום : יהיו , שחור , אפור . לבן או שמנת הגדר ( הקיימת הנמוך ) מבניהם מפני המדרכה

15

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גגונים וסככות 'ב סימן –

3\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגגונים , וסככות אם הם עונים על הדרישות הבאות : 3.1 גגונים וסוככים – סעיף 11 בתקנות

-מ 2.2 מטר

1. הם מחוברים באחת הפאות לפחות למבנה ובולטים יותר לא

. קלים

צמודים ובנויים מחומרים

מקיר המבנה הם אליו

מהקיר יותר מאשר 50

, המקופל יבלוט לא

,) מרקיזה במצבו

( מתקפל

סוכך

2.

;מ"ס

. אריג

מעמודים וביניהם פרוש

בנויה תהיה

) אריג

קירוי באמצעות

( צל סככת

3.

, מטר ומשקל אריג יעלה לא הקירוי

2 העמודים יהיה עד 5.0

המרחק כל בין

. מטר

על 3.0

גובה יעלה לא הקירוי

על 3.5 . רבוע מטר /ג"ק

. בלבד

בבניה למגורים , תותר סככה בתחום הבניין קווי

4. 5.

. צבעונית

סככה

, כיתוב תותר לא

ללא

גוון הסככה יהיה ) שמנת /'בז גוון ( בהיר

.6 יש לדווח לוועדה המקומית על בנייתה תוך 45 יום מבצוע העבודה בטופס המיועד . לכך את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט הועדה של בכתובת http://www.ashdod.muni.il/Engineering/reforma/Pages/default.aspx ומאתר משרד – הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx במקרה יש זה לצרף להודעה מהנדס של אישור מבנים המעיד , הגגון כי הסוכך או הצל סככת מעוגנים כראוי , למבנה ואין יפלו שהם חשש . 8. יש להתאים צורת את הגגון לצורת המרפסת . אם , הגגון של שטחו סככת הסוכך או הצל על עולה 20 ,ר"מ

סוכך מתקפל

16

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גגונים וסככות 'ב סימן –

3\\\

3.1.1 בתכניות הקיימות במרחב התכנון אשר כוללות הוראות העוסקות בבניית גגונים וסוככים : 'מס תכנית 85/101/02/3 ( לסככת , חניה ולמרקיזות יש) לקרוא את הוראותיה ולפעול . פיה על 3.1 - המשך גגונים וסוככים – סעיף 11 בתקנות : לחניה בכל אזורי מגורים 1( למעט אזורים בהם קימות תכניות עם הוראות מפורטות לענין סככות ,) חניה בניית תותר סככת לרכב חניה פרטי בתחום המגרש י"עפ ההנחיות : שלהלן 1. הסככה תהיה ( פתוחה קירוי ולא ) בלבד תותר סגירת . חזיתות 2. שטח , הסככה שיחשב בזכויות הבניה כשטח , שירות יעלה לא מעל 18 . מטר 3. הגובה , הסככה של המרבי יעלה לא מעל 2.20 . נטו מטר 4. הסככה תמוקם בצמוד לגבול המגרש של הצדדי ויותר להצמיד את רוחבה לגבול הקדמי . המגרש של 5. בבניה יותרו לא רוויה חניה קירוי והקמת סככות מעבר לקיים בקונטור . הקומה 6. גוון המרקיזות יהיה . שמנת או בהיר אפור סככות

: מתקפלות

מרקיזות

.א בבנייני מגורים רווים בהם יתוכננו מרפסות שמש שאינן מקורות יותקנו מרקיזות להצללה . המרקיזה תהיה מתקפלת ומתגלגלת אל . הקיר .ב המרקיזות תהינה עשויות ממתקן מתקפל ידי על זרועות נפתחות והכיסוי יהיה מדוגמת אחיד בד לכל המרפסות . המתקן יאפשר סגירת המרקיזה ידי על גלגול בד הכיסוי לתוך גליל . מזערי

: גגונים .1 רוחבו גגון של

לא יעלה על כפליים

מרוחב הכניסה . הגגון מגן הוא שעליה .2 הגגון יכול שייבנה בתחום

גג מרפסת

. המגורים

השייכת לדירת

רעפים – יתאפשר גגון

.3 במבנה גג בעל

. רעפים

חיפוי עם

גגון

17

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גגונים וסככות 'ב סימן –

3\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות : 3.2 ( מצללה –) פרגולה סעיף 12 בתקנות

. נטוי או משופע

ולא בלבד

תקרת משטח ההצללה יהא מישורי

1.

מקורה ומרפסת גג

לא מרפסת

, מבנה

, הקרקע גג

גובה גבי על מצללה

.2

. המצללה

מבוקשת

בה הקומה

גובה על

יעלה לא

, בלבד ומשטח ההצללה שלה

, קירות נתמכת י"ע עמודים

ללא היא

1.

70 מ"ס

בנסיגה לפחות של

יהיו שמש

מצללות אשר נבנות במרפסות

.3

ההצללה

. אטום המרווחים בין החלקים האטומים משטח של

איננו

. קיים

בצמוד לבינוי

יבנו מקרה

מקונטור הבניין ובכל

או הסמוך

מהמעקה

. משטחו

, שווה ומהווים לפחות 40%

מחולקים באופן

1.5 'מ מהמעקה

בנסיגה לפחות של

מצללות אשר נבנות במרפסות יהיו גג

.4

, בניין עד 40% מרוחב המרווח

לקו מעבר

ניתן לבנות את המצללה

2.

. קיים

בצמוד לבינוי

יבנו מקרה

מקונטור הבניין ובכל

או הסמוך

.) הבניין

המגרש לקווי

– מרווח השטח גבול שבין

( שנקבע

. בלבד

אלומיניום

תקרת משטח ההצללה יהיה או מתכת או עץ

גמר חומרי

.5

( הפנוי שאין

מהשטח

50 ,ר"מ רבע או

שטח המצללה על עולה לא

3.

.6 מצללה במרפסות לא מקורות תהיה צבועה בצבעים בהירים בגוונים התואמים צבעי את המבנה עדיפות לאפור . לבן / שמנת או בהיר

; השניים

הגדול מבין

, הגג של או

, החצר של ) בניה עליו

. עליונה

גג מרפסת

) בחצר במרפסת על או

( הקרקע

4. על תוקם היא

, בתכנית בהיתר או בהנחיות אלה שניתן לבנות

נקבע אם אבל

היתר ובכל מקרה

, אחר ניתן יהיה להקים ללא אותה

מצללה במקום

בהתאם להנחיות המרחביות התואמות . המבנה סוג את

5. תוך 45 יום מביצוע העבודה יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המצללה , בטופס המיועד לכך . את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה ומאתר משרד הפנים – http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx .6 יש לצרף להודעה מהנדס של אישור מבנים המעיד כי המצללה מעוגנת היטב לקרקע , למבנה או ואין חשש . שתתמוטט

פרגולה

18

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גגונים וסככות 'ב סימן –

3\\\

3.2

סעיף 12 בתקנות

–) פרגולה

( מצללה

. האחד

המצללה תהיה מחוברת למבנה לפחות בצדה

.1

מקו המעקה ובשום

למצללה במרפסת יהיה 70 בנסיגה מ"ס

.2 בנין קו

. המגרש

גבול עד תותר לא מקרה

. שיפועים

, ללא

ישר אופקי

מצללה תהווה משטח

.3 .4

על תמיכה

: הבאים

אופן תמיכת המצללה תעשה באחד מהאופנים

. לקיר

קונזולי

מעל המצללה עיגון או

, עמודים תלויה מוטות או בכבל

לבחור פרט

יש, בהיר

אלומיניום בגוון

חומרי המצללה יהיו או ברזל

.5

. מרכיביו

. הבניין הפרט ישמור על אחידות כל של

לכל אחיד

פרגולה בבניה צמודת קרקע

. הקירוי

ניתן לשלב עץ באלמנטי

.6 .7

המהווים מרפסת גג

התקנת מצללה תתאפשר גגות על רק

. מגורים

המוצמדת לדירת

ניקוז כשפיכה

במקרה בו המצללה מקורה בחומר יותר לא שקוף חופשית לעבר הרחוב אלא בתחום המגרש

.8

. בלבד

פרגולה בבניה רוויה

19

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

גגונים וסככות 'ב סימן –

3\\\

3.3 סוכך מתקפל בבתי עסק הפונים לרחוב - בכפוף להנחיות מרחביות פרטניות למסחר

:צל סככת

שטח סככת צל לא יבוא במניין זכויות הבניה .

1.

בלתי ניפרד מחזית המבנה ובאחריות בית העסק

הסוכך חלק הוא

1.

2. הקמת סככת צל תתאפשר רק בדירה צמודת קרקע או בדירת גן בשטח שלא יעלה על 25 -ר"מ במרחק שלא יפחת מ -2 ' מ מגבול מגרש ובכך כלולים כל האלמנטים כגון ; , כבלים עמודים .' וכו 3. ניתן להקים סככת צל בעורף המגרש בלבד . 4. לא ניתן לפרוס סככת צל בשטח המגרש הפונה לרחוב או לשטח ציבורי פתוח . .5 בשטחים פרטיים המיוחדים למגורים צבע סככת הצל יהיה בגווני . קרם / אפור ככל שלא נדרש עיגון קונסטרוקטיבי למבנה , יש להציג פתרון לכל קומה בנפרד . - הרשת תהיה בגוון בהיר לא תבלוט ממישור החזית ולא תמנע גישה למערכות המבנה . רשת הגנה יונים מפני :

. המתקין

בחזות הכללית של

יפגע או מטרד

הסוכך במצבו יהווה לא הסגור

2.

. המבנה

. הסמוכים

הסוככים

יש לדאוג ליצירת ושמירת עם רצף

3.

4. התקנת סוכך בבניינים חדשים המשלבים מסחר תחויב התייחסות לנושא בהגשה להיתר . המלא 5. רוחב הסוכך לא יעלה רוחב על החזית המסחרית הוא אליה . מחובר 6. גובה תחתית יהיה לא הסוכך מ נמוך 2.2 'מ וגובה הווילון התחתון יעלה לא על 30 .מ"ס 7. התקנת הסוכך תתחשב בפרטי הבניה בחזית המבנה ולא תסתיר תפגע או , בפתחים , שילוט , תאורה מספרי .' וכו בתים 8. שילוט וכיתוב הסוכך על יותר גבי על רק וילון / השובל בקצה הסוכך באישור וועדת שילוט 9. לא הסוכך יבלוט יותר -מ 2 'מ שליש או מרוחב - המדרכה הקטן . מבניהם .10 אחריות ההתקנה הסוכך של ותחזוקתו , שלמותו וניקיונו באחריות בעלי העסק

רשת צל

רשת הגנה מפני יונים

20

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

שימושים נלווים 'ג סימן – למבנה

4\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא עונה על הדרישות הבאות : 4.2 – שילוט סעיף 14 . בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר , כגון גופי תאורה , מצלמות אבטחה , צופר אזעקה , מתקן חנייה לאופניים ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות : 4.1 פרטי עזר – סעיף 13 . בתקנות

20 ,ג"ק

ומשקלו על עולה לא

1.2 , רבוע מטר

.1 על עולה לא שטחו

; השטחים

בתקנות חישוב

"כ מוגדרים " בניה שטחי

לא הם

.1

ההנחיות המרחביות . המגרש על החלות

השילוט את תואם

;) נושא

התקנתם עמוד מותר אבל (

לשם מבנה

בבניית

.2 צורך אין

פרסום ושילוט טעון רישיון בהתאם לחוק העזר לעיין בהנחיות המרחביות המגדירות את ההנחיות המפורטות לביצוע בהתאם לשימוש הקרקע . המבוקש יש– העירוני

.2

לא פריט כל של משקלו

.3 הם אם מותקנים , מבנה של קירות או גג על

50 ;ג"ק

על עולה

6.0 נדרש – מטר

גובהו על עולה לא

– תאורה

עמוד הוא

.4 הפריט אם

הדורש חיבור חשמלי

אלקטרוני כזה או

.3 שילוט על חל הפטור אין

. אשדוד

אישור מחלקת מאור ותשתיות עיריית של

לעיין בהנחיות המרחביות המגדירות

הצבת שלטים באתר יש– בניה

.4

, דלעיל יש להיוועץ עם

שאיננו ברשימה

טרם הקמת עזר פרט

.5

. הביצוע

את ההנחיות המפורטות לתקופת

אדריכל העיר

.6 תאורה במגרשי מגורים תותקן בצמוד לקיר - הגדר או/ו המבנה עמודי תאורה הבולטים גובה מעל יעלו לא הגדר גובה על מקו המדרכה הגובלת ובתנאי שהתאורה תופנה לשטח

2.2 מטר

. המגרש

מצלמת אבטחה

21

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

שימושים נלווים 'ג סימן – למבנה

4\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים הבאים : 4.5 – סורגים סעיף 17 . בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת אשפה אם הוא בנפח שאינו עולה על 50 . ליטר 4.3 פח אשפה – סעיף 15 . בתקנות

1635 , ויש לוודא כי לפחות

'מס

הם תואמים את התקן הישראלי

1.

מחלקת ע"שפ

הפחים יוצבו בהתאם לתכנית בתאום או/ו הפיתוח

1.

, מילוט

באחד החלונות בכל דירה יותקנו סורגים המיועדים לפתח

. המגרש

ובכל מקרה בתחום

; בתקן

כמוגדר

. עירוני

פחי אשפה יוצבו בהתאם לחוק עזר

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

, הסורגים

.2 יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות על התקנת . לכך https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx ?formType=exemptionfromthepermit@rishuyzamin.gov.il תוך 45 יום לאחר , התקנתם בטופס המיועד

. בהיר

מחומר עמיד צבוע בגוון

המתקן יוצב בנישה דלת עם

. הגדר

גובה על

המתקן והדלת יעלו לא

. קיימים

גמר חזית הנישה תהיה בהתאמה לחומרי גמר

. המגרש

המתקן יוצב בתחום המתקן והגישה יהיו אליו

. הפרטית

בתחום החלקה

לעיין בהנחיות המרחביות התואמות

הנחיות עיצוב לסורגים יש–

.3

, מתכת כולל

, מקרה נישה לפחי אשפה תהייה סגורה בשער

בכל

. המבוקש

לשימוש הקרקע

. רחיץ

הנישה יחופה בגמר /טיח קרמיקה

ופנים סוגר

הסורגים יהיו מסוג וסגנון התואם הקיים את בבניין ובעדיפות לפרט . אחיד

.4

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין , בחזית הפונה אל מחוץ , לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ -10 .מ"ס 4.4 מכונה לאיסוף מכלי משקה – סעיף 16 . בתקנות

. בלבד

מיועד לאזור מסחרי

זה פטור

1. 2.

. הקדמי

נישות בגדר

, המגרש בתוך או בחצר

המתקנים יוצבו בתוך

סורגים

22

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

שימושים נלווים 'ג סימן – למבנה

4\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים , דודי שמש וקולטי שמש העומדים בתנאים הבאים : 4.6 דוד מים , דוד שמש וקולטים – סעיף 18 בתקנות

, ליטר

220

נפח דוד המים -מ גדול אינו

מותקנים , הגג על

1. הם אם

עליו יוצבו נקבע במפורש שניתן להתקין

ובהיתר הבניין של הבניה

והקולט

יוסתר בתוך , הגג חלל

הדוד – משופע , השיפוע ככל

הגג אם ;הגג על אותם

; שניתן

יותקן בצמוד לפני

'מס 69, חלק 1: מחממים חשמליים בעלי ויסות

ישראלי

2. תקן לפי דוד

, ליטר

220

, תרמי ובלבד על עולה לא הדוד שנפח

תרמוסטטי ובידוד

. מוסתר

והוא מותקן בהתאם להיתר במקום או

, שטוח

בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט גג על

3. נקבע לא אם

, הגג ככל

, לגג או במרכז

יש למקם אותם צמוד לפיר היציאה

יפחת שלא

ובמרחק

הגג מפלס

. האפשר הרכיבים יותקנו צמוד לפני

. הרחוב במידה

מחזית

. הגג ובכל יראו לא מקרה

-מ 1.5 'מ ממעקה

ויידרש יש להתקין מסתור עשוי אלומיניום דקורטיבי . 4. בכל לא – מקרה

יוצבו דודים וקולטים בצורה שניתן לראות אותם

. הרחוב

ממפלס

. בלבד לא

המבנה הראשי

וקולטים גבי על

תותר הצבת שמש דוד

5.

מבנים יבילים וכדומה .

תותר הצבת דוודים וקולטים , עזר מבני על

23

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

שימושים נלווים 'ג סימן – למבנה

4\\\

4.8 החלפת רכיבים בבניין – סעיף 20 בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות מיזוג וטיהור אוויר העומדים בתנאים הבאים : 4.7 מזגן ומערכות מיזוג וטיהור – סעיף 19 בתקנות

היתר להחלפת רכיבים בבניין

יידרש לאכי

, קובעות , היתר בין

התקנות

, תקשורת

, חשמל כבלי

, מים כבלי

, חלונות צנרת

, רעפים

, צבע כגון

, פשוט אם ההחלפה עומדת בתנאים

חיפוי אבן בחזיתות מבנה

התקנת מערכות

– כלומר

BTU (

60,000

תפוקתם אינה על עולה מיזוג תעשייתיות , או

1.

: הבאים

;) היתר

, משרדיות טעונה

, שהוחלף יותקן

וגוון זהות לרכיב

מידות

הרכיב החדש בעל הוא

1.

2. המערכת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים ( ,) רעש מניעת –ג" התשנ 1992 ; 3. אם נקבע בהיתר הבנייה של המבנה יש היכן למקם את / המזגנים יש, מעבים / מערכות למקם .שם רק אותם נקבע לא אם – המערכת תותקן במקום י"ע מוסתר מסתור , הכביסה גג על או ; הבניין זה אם בלתי ניתן – אפשרי להתקין בקיר , החיצוני שאיננו פונה לרחוב . הראשי 4. התקנת תבוצע ד" בממ מזגן תקן לפי ישראלי 'מס 994 חלק 5. 5. את הצנרת המובילה למזגנים ומהם יש להצניע בתוך פרופילים מיוחדים להסתרה , בקווים אופקיים ואנכיים . בלבד 6. מזגנים יותקנו בתוך מסתורים המיועדים . לכך 7. בבתים יש פרטיים להתקין אותם ככל קרוב הניתן לקרקע ולהסתיר י"ע אותם גינון מסתור או המותאם לחומרי , הבניין של הגמר ובכל לא מקרה לחזית . הרחוב 8. לא תותר התקנת ג"ע מזגנים חזיתות ראשיות המבנה של הפונות . לרחוב 9. כאשר תותקן המערכת קיר על חיצוני צינורות הגז הניקוז והחשמל יהיו לא גלויים החזית על אלא יוכנסו קירות אל המבנה ויבוצע תיקון גמר פי על . החזית במידה ומדובר בחזית פסיפס ואבן תאוגד הצנרת ותוסווה במוביל קשיח וצבוע פח עשוי בגוון ( הקיר ההתקנה בקווים אנכיים ואופקיים ) בלבד

, שהוחלף וככל שמדובר בהחלפת של אבן חיפוי

במיקומו הרכיב של

; קומות

4

עד שגובהו

יתאפשר רק במבנה

הדבר – מבנה

בהיתר או

, גודל )' וכו צורה

, חומר

( הרכיב

אם נקבעו הנחיות לגבי

2.

; הללו

לעמוד בהנחיות

בתכנית יש–

, הקודמים כאשר הרכיב המקורי היה

למרות מה שנאמר בסעיפים

3.

, אסבסט

, מאסבסט חובה להחליף אותו ברכיב שאיננו עשוי

עשוי

הוועדה הטכנית לפי תקנה 29( )ה לתקנות

ולקבל אישור את כך לשם

.. מזיק אבק

, לגוון הצורה

- פטור החלפת רכיב תיעשה בהתאם

החלפת רכיב והחומר עשוי היה מהם

4.

. בניה

בהיתר

הרכיב חייב שינוי כל- הקודם

החלפת רכיב תעשה ברכיב חדש הזהה לישן

5.

מחויב בהיתר

, תשתית יציבות המבנה אופיו או

במערכות

6. שינוי כל

. חדש

מזגן במסתור

24

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

שימושים נלווים 'ג סימן – למבנה

4\\\

4.9 החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי – סעיף 21 בתקנות

היתר כאשר מחליפים מיכל

יידרש לאכי

, קובעות , היתר בין

התקנות

אחר

, בהיתר צובר / במיכל

קרקעי שאושר

תת קיים גז צובר /

: הבאים

,) ספק וזאת בתנאים

( לדוגמה – כאשר מחליפים

וגודלו

10 ;טון מיקום מיכל / הצובר

1. עד בגודל הוא מיכל / הצובר

; המקורי

ההיתר

לא י"עפ השתנו

לעבודת התואם מ"גפ סוג את , העבודה בהתאם לתקנות ( הגז בטיחות ורישוי ) ( רישוי העוסקים

העבודה רישיון לו שיש מי י"ע מבוצעת

2.

2006 ;

–ו" התשס

בעבודות ,)מ"גפ

; אישורו

, עבודה ויתקבל

תבוצע בליווי מפקח

החלפת מיכל / הצובר

3.

, הצובר תוך

4. יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות על החלפת

. לכך את הטופס ניתן למצוא

, התקנתם בטופס המיועד

45 יום לאחר

ולהוריד מאתר האינטרנט הועדה של – הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx .5 יש לצרף לטופס את מפקח של אישורו . העבודה ומאתר משרד

שינוי במיקום הצנרת במסגרת החלפת עבודות החלפת

יותר לא

. כאמור

קרקעי

תת גז צובר

מוטמן

גז צובר

25

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

מבנים 'ד סימן – טכניים

5\\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו וולטאי ( מערכת לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ) בתנאים הבאים : 5.2 מתקן פוטו וולטאי – סעיף 24 בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית מבנה טכני ( שאיננו מיועד לשהות של בני אדם ) גמר וחומרי בניה יהיו עמידים , הגוון יהיה בהיר , והם יוצנעו כלפי הרחוב . בתנאים הבאים : 5.1 מבנים טכניים – סעיף 22 -ו 23 בתקנות

62548 ;

'מס

ההתקנה בהתאם לתקן ישראלי

1. 2. 3.

; למבנה

700 ו"ק

הספק המתקן על עולה אינו המתקן יוקם גג על

ממבנה טכני

בשטח המיועד למתקנים הנדסיים חוץ (

נבנה הוא

1.

. כדין אם המבנה גג בעל הוא

מבנה שהוקם

, קטודית שניתן לבנות גם בשטחים

לניטור אויר ומבנה טכני להגנה

– משופע

, הגג ואם גג בעל

המתקן לא יבלוט ממעקה

– שטוח

;) אחרים

. הגג

המתקן ייבנה ככל שניתן בצמוד לשיפוע יש לוודא שנותר גג על מקום לכל מבנה אותו

ממבנה טכני לניטור אויר במקום

על 6.0 חוץ (ר"מ

יעלה לא שטחו

2.

הנדרש על

אחר מתקן

4.

לא ששטחו

2008 ,

-ח" התשס

ניטור , נקי אויר חוק לפי

נדרש שם

: לדוגמה למתקן סולארי לחימום מים לצריכה

והתקנות (

החוק פי

; מטר

על 3.0

וגובהו יעלה לא

יעלה על 7.5 ;)ר"מ

;) ביתית

, המבנה תוך 45 יום לאחר

יש לדווח לוועדה המקומית בניית על

.3

. הרחוב

לדאוג להצבת מסתור כלפי

במידה ולא קיים ישגג מעקה

5.

. לכך את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר

, הבנייה בטופס המיועד

. בהיר

כדוגמת אלומיניום בגוון

קל מחומר

המסתור יהיה

האינטרנט הועדה של – הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 4. ישאם צורך באישור חוק לפי , הקרינה יצורף הוא . להודעה 5. המבנה הטכני יהיה בגוון בגוון או בהיר המשתלב בחומרי של הגמר מתקן , התשתית ובמידת הצורך יחופה בחיפוי פ"ע קשיח המתקן . הראשי 6. המבנה הטכני יהיה בתחום הבניין קווי , בלבד ויוצנע כלפי . הרחוב ומאתר משרד

, המבנה תוך 45 יום לאחר

יש לדווח לוועדה המקומית בניית על

.6

. לכך את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר

הבנייה בטופס המיועד

האינטרנט הועדה של – הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 7. יש לצרף להודעה מהנדס של אישור ומאתר משרד

חשמל מוסמך לתנאים שנקבעו

לשאת במשקלו

מבנים בדבר יכולתו הגג של

, כאן ואישור מהנדס של

וכי המתקן יציב .

, המתקן של

. הכבאות

וולטאי גם לרשות

פוטו מתקן

יש הקמת על לדווח

8.

26

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

מבנים 'ד סימן – טכניים

5\\\

5.2

- המשך מתקן פוטו וולטאי – סעיף 24 בתקנות

. תיקני

מעקה

בגגות שטוחים קיים לא בהם

יחול לא הפטור

.9

: רוויה

מבנה בבניה

מתקן פוטוולטאי גג על

.10 במקרה התקנת של

להקצות שטח לצורך גישה

/ מסחרי תעשייתי יש–

/ ציבורי / משותף

. הבניין

למתקנים משותפים המשרתים דיירי את

. הרחוב

המתקנים יוסתרו מחזית

11. 12.

- פוטו וולטאים מעבר לאמור לעיל מחויבים בהיתר

התקנת תאים

, הרישוי כיבוי

ביצוע העבודה ולאחר אישור מחלקת

ודיווח לפני מלא

. הנדרשים

כל הטפסים

והצגת אש

מסנוורים את

- פוטו וולטאים הם אם

לא תותר התקנת מתקנים

13.

שמתכוון

. סמוכים מי כי מומלץ

השוהים במבנים סמוכים או בשטחים

מקצוע בתחום

- פוטו וולטאים יתייעץ בעלי עם

להתקין מתקנים

עמידה . זה בתנאי

התכנון לוודא כדי

. הגג צידי מכל

40 לפחות מ"ס

יש להשאיר -של מרחק

14 . 15 .

יש להותיר . שירות .16 בדיווח לוועדה המקומית יש לצרף תצהיר שימוש על חברה / המתכנן בפנלים המונעים . סינוור .17 אין להתקין לוחות - פוטו וולטאים גבי על גגות מאסבסט בין מרחק הפנלים למעבר אנשי

. צמנט

) חלופי להפחתת . מגנטי שדה

.18 יש להקים זרם( ממיר עם מערכת .19 מרחק מינימאלי מחדר

– מאוכלס 1 .'מ

27

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

מבנים ועבודות זמניים 'ה סימן –

6\\\

6.1 מבנה זמני - סעיף 25 בתקנות

הצבת . זמני מבנה

באזורי תותר לא מסחר

9.

יידרש היתר למבנה זמני כגון (

לא כי

, קובעות , היתר בין

התקנות

, בלויים גוונם יהיה

, תקינים לא יותרו מבנים

10. גמר חומרי המבנה יהיו

בתנאים

, מכולה משרד , מכירות עומד הוא אם ) סככה או אוהל

. פרסומות

הצמדת

בהיר ואחיד , תותר לא

: הבאים

; ציבור

, הקרקע ואינו משמש למגורים לצורכי או

1. על מוצב הוא

בשטחים ביעוד

11. לא יוצבו מבנים זמניים כגון יביל מבנה או מכולה

ולאחר מכן

120 יום , שנה בכל

לתקופה מצטברת עד של

יוצב הוא

2.

, פתוחים

לא בתחום שטחים פרטיים

( מגורים למעט באתרי וכן ) בניה

יפורק – פירוקו תנאי לטופס 4;

להציב

. חניונים ניתן לא כן כמו

בשטחים ביעוד שטחי או מסחרי

50 ; רבוע מטר

3. על עולה אינו שטחו

. תעסוקה

באזורי תעשיה ומלאכה /

זה מסוג

מבנה

. מטר המפתח בין

וסככות לא יעלה על 3.0

גובהם אוהלים של

4.

, מטר ומשקל לא הקרוי

על 5.0

העמודים באוהלים וסככות יעלה לא

. רבוע

יעלה על 3.5 ג"ק למטר

5. אם המבנה מיועד להיות מוצב לתקופה העולה על 10 ימים , יש לדווח על הצבתו לוועדה המקומית . במקרה יש– כזה לדווח על הצבתו תוך 14 יום לאחר , הבנייה ולציין בדיווח מתי המבנה , הוקם ומתי יפורק הוא . 6. יש הדיווח את לבצע באמצעות הטופס המיועד , לכך שניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט הועדה של ומאתר משרד – הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 7. המבנה יוצב לא הזמני בשטח המיועד בהיתר , לחניה רחבת כיבוי , אש מעברי , חירום מעברים . וכו 8. באזורי מגורים ושטחים ציבוריים תותר לא הצבת גם, מכולות זמניות .

משרד מכירות

28

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מהיתר

הנחיות עיצוב לעבודות פטורות

בתקנות

מבנים ועבודות זמניים 'ה סימן –

6\\\

.1 .2 היא כפופה להנחיות שנקבעו בתכנית הייעודית לסגירה עונתית שאושרה במרחב התכנון הרלבנטי . .3 רוחב המדרכה הגובלת בבית האוכל על עולה 7 . מטר .4 המרווח קצה בין הסגירה העונתית לבין שפת הכביש לא יפחת מ 2.5 מטר למעבר . רגל הולכי של חופשי .5 הסגירה העונתית בית חזית מול תהיה . האוכל .6 הצבת לא פרגוד תמנע גישה לשטחים בשימוש הציבור כגון כניסה גישה או לבניין לבית . עסק .7 בתום עונת החורף ( הקיץ או בהתאם ) לעניין תפורק הסגירה , העונתית לרבות אטימת מקומות החיבור של העמודים אל המדרכה וללא הבלטתם פני מעל . המדרכה .8 לאחר פירוק הסגירה יוותר לא אלמנט שום כלאו בולט . מכשול .9 הסגירה העונתית תבוצע מחומרים עמידים ויציבים כגון אלומיניום / , ברזל זכוכית / פלריג או . פלסטיק גוון הקונסטרוקציה יהיה / שחור . שמנת / אפור גוון האלמנטים האטומים יהיה . בורדו / שמנת / אפור .10 קירוי הסגירה יכלול הובלה מבוקרת גשם מי של תעלת אל איסוף בקצה הגג והורדתם בצינור אל אנכי . הקרקע אסורה גשם מי שפיכת מהגג בצורה חופשית וכן אסורה הובלתם על הקרקע תחום אל המדרכה . הציבורית התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לסגירה עונתית של בתי אוכל ( מפני הקור או החום ) אם היא עומדת בתנאים הבאים : 6.2 סגירה עונתית – סעיף 26 בתקנות עשויה היא חומרים , קלים ומוצבת רק בחלק מחודשי ; השנה

. העונתית

.11 יש לקבל אישור יועץ בטיחות וקונסטרוקטור בגין הסגירה

. בלבד הקמה בשטח

.12 הסגירה תבוצע בתחום החלקה הפרטית

התחום . התקף .13 יש לקבל אישור קונסטרוקטור בגין הסגירה העונתית או לחילופין אישור מהנדס יציבות על מבנים . המבנה ( הציבורי עיריית ) אשדוד כפופה לחוק העזר

סגירה עונתית

29

סגירת חורף

Made with FlippingBook flipbook maker