חוברת ארנונה 2018

2018 ארנונה שלכם ובשבילכם

מתקדמים לחשבון ארנונה במייל חוסכים נייר, מפחיתים פסולת ונהנים מחשבון נוח, מסודר וידידותי לסביבה! נוח, בטוח וקל יותר לקבל חשבון ארנונה במייל - תמיד זמין לצפייה ולהדפסה.

תוכן העניינים

3 5 9

דבר-ראש-העיר ארנונה-ואגרת-שמירה אפשרויות-תשלום

11 14 15 17 29 33

גבייה ואכיפה

אמנת שירות שירות ללא הגעה לאגף הנחות בארנונה הקשר שלכם איתנו שירות אישי במחלקת עסקים

עיריית אשדוד נערכת למהפכה בשירות מהיום כבר לא מבזבזים ! זמן יקר בתור

את מרבית השירותים ניתן לקבל באמצעים מקוונים: 08-8545445 פקס: מגורים: arnona@ashdod.muni.il מייל: 08-9561397 פקס: עסקים: b.arnona@ashdod.muni.il מייל: אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה myvisit להזמין תור באמצעות אפליקציית (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם).

תושבות ותושבים יקרים,

העיר אשדוד נמצאת בימים אלו בתנופת פיתוח יוצאת דופן. לאחרונה נפתח באופן מלא בית החולים הציבורי החדש "אסותא אשדוד" שמספק לנו את שירותי הרפואה המתקדמים ביותר בישראל. פתיחת ביה"ח הציבורי הופכת את אשדוד למקום בטוח יותר עבור כלל התושבים ומשפרת את הנגישות שלנו לרפואה מודרנית, עם הפנים לקהילה. בנוסף, בחודש אוגוסט האחרון חתמנו על הסכם הגג הגדול

דירות חדשות ברחבי אשדוד, כולן במסגרת "מחיר 30,000 ביותר בישראל שיוסיף 3 מהדירות יהיו בנות 80% , למשתכן" - המסלול המוזל לזוגות הצעירים - כמו כן חדרים מה שיאפשר את רכישתם גם על ידי זוגות בראשית דרכם הכלכלית. 4- ו 30%- ישווקו הפרויקטים הראשונים במסגרת ההסכם, כאשר כ 2018 במהלך מהדירות ישוריינו לבנות ולבני העיר - עוד מהלך חשוב שאנו עושים כדי לאפשר לצעירי אשדוד להמשיך ולגור בעיר בה גדלו. כחלק מהכנותינו להגדלת מספר התושבים בעיר, בהסכם הגג נכללה הוספה של שתי תחנות רכבת חדשות בצפון העיר ושדרוג והרחבת תחנת הרכבת "עד- הלום". כמו כן, לאשדוד יתווספו שתי יציאות וכניסות חדשות לעיר – מכביש (נמצא כבר בשלבי ביצוע) ומשדרות עובד בן עמי 4 הרצל צפונה ישירות לכביש .4 מזרחה לכביש לפתרונות אלו מצטרף פרויקט התחבורה הציבורית הירוקה, אשר יושלם באמצע השנה הקרובה, ויסייע לנוסעים בעיר להגיע במהירות וביעילות למחוז חפצם, באמצעות מסלולים נפרדים לתחבורה ציבורית, רמזורים חכמים ותחנות אוטובוס מתקדמות. גם השנה, בחרנו שלא להעלות את הארנונה מעבר לשיעור המתחייב לפי הנחיות משרד הפנים, ובמקביל לשמור על רמת שירות גבוהה לתושבי העיר. עם זאת, בשנה הקרובה נגדיל את ההשקעות העירוניות בחינוך, בניקיון ותחזוקת העיר, במשיכת מקומות תעסוקה איכותיים, ברווחת תושבינו הוותיקים ובהמשך פיתוח הנושאים המשמעותיים לחיי הצעירים בעיר. אני קורא לכם לקחת חלק בעשייה העירונית ולפעול יחד איתנו לשמירה על נקיון וחזות העיר, לפיתוח חיי הקהילה ולקידום איכות החיים הגבוהה באשדוד.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

על פי החוק, עדכון תעריפי הארנונה 2.18% הינו בשיעור של 2018 לשנת לעומת התעריפים שהיו בתוקף ובכפוף לכל שינוי/עדכון 1/1/2017– ב בכל חוק אשר יחול כדין. הגשת השגה על חיובי ארנונה מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס. השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה יום ממועד קבלת החיוב 90 בעירייה תוך השנתי ממועד קבלת החיוב לנכס חדש. דרכי הגשת השגה בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת: מנהל הארנונה באגף הגבייה 10 של עיריית אשדוד הגדוד העברי אשדוד או באמצעות פקס מספר ולוודא שהפקס הגיע 08-8545844 או באמצעות דוא״ל 08-8545441 בטלפון hasaga@ashdod.muni.il לתשומת לבכם – הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו. יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע על מנת להימנע מתשלום של ריבית פיגורים והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערר שהגיש המחזיק בנכס, יוחזרו לו תשלומי היתר ששילם.

ארנונה ואגרת שמירה

ארנונה מהי? ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על מחזיקי נכסים (דירות מגורים ונכסים לשימושים אחרים). הארנונה מוטלת על כל הנכסים שבתחום שיפוטה של העירייה. היא משמשת למימון כלל פעולותיה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר, לרבות בתחומים הבאים: חינוך, תרבות וספורט, רווחה ושירותי קהילה, תברואה ופינוי אשפה, שיפור פני העיר, כבישים ומדרכות, רמזורים ותאורת רחובות, גינון פארקים וחופי רחצה, תכנון ובניין עיר ועוד.

חיובי הארנונה – כיצד הם נקבעים חיובי הארנונה הם שנתיים ומתייחסים 1/1/2018 – 31/12/2018 לתקופה הארנונה השנתית מחושבת על פי שטחו של הנכס, מיקומו והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו’) בהתאם ללוח התעריפים כמפורט בצו הארנונה .2018 לשנת לצורך קביעת שיעורי הארנונה למגורים, מהווה העיר אשדוד איזור מס אחד. לקביעת שיעורי הארנונה על נכסים ליתר השימושים שאינם מגורים – מסחר, משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו’, חולקה העיר לחמישה אזורי מס.

5

מועדי תשלום הארנונה ואגרת השמירה לשנת 2018 תשלום הארנונה על פי חוק יש לבצע ב- 2018 לשנת .1/1/2018 למרות האמור לעיל, החליטה מועצת העיר כי ניתן לשלם את 6– ב 2018 חיובי הארנונה לשנת תשלומים דו-חודשיים שווים וצמודים למדד בתאריכים: ,1/5/18 ,1/3/18 ,31/1/18 .1/11/18 ,1/9/18 ,1/7/18 תשלומים שיבוצעו לאחר מועדים אלה, יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי .1980 חובה – התש”מ מחזיק שלא יפרע שני תשלומים תקופתיים שוטפים במועדם, יחויב מיידית בתשלום מלוא יתרת הארנונה השנתית על פי כל דין.

השיטור העירוני – יחידה עירונית הפועלת בכל תחום השיפוט העירוני ומהווה מכפלת כח להגברת תחושת הביטחון האישי. היחידה פועלת תחת אגף הביטחון ומשטרת אשדוד ונותנת מענה מיידי בהתאם לקריאת מוקד.

אגרת שמירה – מהי? האגרה מיועדת למימון אבטחה ולהגברת ביטחון התושבים ומוטלת על פי חוק עזר עירוני. על מי חל תשלום אגרת השמירה? כל בתי האב והעסקים באשדוד, חייבים בתשלום האגרה. כמה נשלם עבור אגרת שמירה :)1/11/2017 – (נכון ל • למ”ר, עד ₪171.50 מגורים – מ”ר לשנה (מקסימום 100 לשנה). ₪171.50 : לתשלום • מ”ר - 500 עד עסקים – 500 לשנה. מעל ₪171.46 לשנה ₪514.41 - מ”ר (על פי חוק העזר העירוני לאגרת השמירה התעריפים מתעדכנים בהתאם לעדכון המדד). התשלום ייעשה באמצעות שוברי התשלום שהם חלק מחשבון הארנונה הדו – חודשי.

7

לגני הילדים לכיתות א׳ ולכיתות ז׳ תשע״ט 2018 הרשמה

נרשמים דרך האינטרנט www.ashdod.muni.il

אפשרויות תשלום

• לא תינתן הנחה. ₪250,0001- מ הבהרה חשובה: הסכומים שלעיל מתייחסים לחיובים שנתיים למשלם, בגין כל נכסיו. הוראת קבע מחשבון הבנק תחויב בכל חודש. 10- ב המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם, ימלאו את הטופס המצ"ב ויעבירו לאגף הגבייה את ההרשאה החתומה. 08-8545445 מגורים – באמצעות פקס arnona@ashdod.muni.il או דוא"ל 08-9561397 עסקים – באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il או דוא"ל . תשלום בה"ק בכרטיס אשראי 2 המשלמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יחויבו ע"י חברות האשראי על פי ההסדרים שבתוקף: תשלום על חשבון תשלומים שוטפים לתשלום ₪ 15,000 עד לסכום של 90,000 דו-חודשי, ועד לסכום של לתשלום שנתי. 12 - למשלם יתחלק החיוב ל תשלומים חודשיים ורצופים ותינתן מחיובי הארנונה. 1% הנחה בשיעור של

על מנת לחסוך טרדה, הוצאות מיותרות וחיובי ריבית פיגורים, מומלץ לשלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. החיוב הדו-חודשי ייגבה בשני תשלומים שווים ללא תוספת הצמדה וריבית (למשלמים בהוראת קבע שחיובם השנתי בגין כל נכסיהם אינו לשנה). ₪250,000 עולה על

אפשרויות התשלום הם:

תשלום שנתי מחזיק בנכס ששילם את הארנונה השנתית בתשלום אחד עד ליום להנחה בשיעור יהיה זכאי 31/1/2018 מהחיוב השנתי. 1% של

תשלום תקופתי: . תשלום בה"ק בנקאית 1

מחזיק בנכס ששילם את הארנונה התקופתית בה"ק בנקאית יהיה זכאי להנחה כמפורט להלן: • אם סכום הארנונה הנחה 2% .₪80,000 השנתית הינו עד • אם סכום הארנונה הנחה 1% עד ₪80,0001 - השנתית הינו מ .₪150,000 • הנחה אם סכום הארנונה 0.5% עד ₪150,001 - השנתית הינו מ .₪250,000

. תשלום רגיל בבנק או באמצעות 3 www.paybill.co.il אתר התשלומים אינו מזכה בהנחה.

9

תושבי אשדוד נהנים מהטבות ייחודיות רק להם!

"אשדודית" היא האפליקציה לטלפונים הניידים של תושבי אשדוד באמצעותה ניתן ליהנות מהטבות עירוניות ומהטבות מעסקים מקומיים, מוסדות תרבות וספורט. בעזרת "אשדודית" נהנים גם ממידע עירוני חשוב ושוטף: מוקדי שירות עירוניים, אירועים ברחבי העיר, פרטים על חופי הרחצה ועוד הרבה, הרבה יותר.

אז למה אתם מחכים? הורידו את האפליקציה אליכם לנייד!

אשדודית

כיצד והיכן ניתן לשלם את החיוב התקופתי או החיוב השנתי? הסדרי התשלום השונים לביצוע תשלומי הארנונה ואגרת השמירה התקופתיים נועדו להקל על התושבים ולמנוע מהם הגעה . לאגף הגבייה והמתנה בתור

זוכרים את מועדי התשלום, ונמנעים מקנסות ומפעולות אכיפה. יש לשלם את החשבונות הדו-חודשיים במועדם. המאחרים בתשלום יחויבו בתוספת הפרשי ריבית, פיגורים והצמדה על פי חוק וייתכן כי יחוייבו בתשלום מיידי בסך מלוא החיוב השנתי. יינקטו אמצעי אכיפה כנגד המחזיק בנכס שלא ישלם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה. לרבות עיקול שכר, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומיטלטלין, הטלת עיקולי צד ג’, כגון עיקולי תקבולים מכרטיסי אשראי, החזרי מע”מ ומס הכנסה, קופות גמל וקופות השתלמות, רישומי הערות אזהרה בטאבו וכן פעולות נוספות בהתאם לפקודת המיסים גבייה. וכן תיתכנה הגשת תביעות בסדר דין מקוצר ופעולות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט. סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות, פעולות אכיפה והוצאות מיותרות. הטיפול בגביית תשלומי חובות הארנונה, אגרות שילוט וחובות אחרים, נמסר לחברת מילגם שזכתה במכרז מטעם העירייה.

את החשבונות ניתן לשלם: • בכל סניפי הבנקים. • בכל סניפי בנק הדואר - במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי. • במוקד התשלומים הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון שמספרו (כוכבית) *37222 *אשדוד או

.)1-222-3722 (לחיוג ממרכזיות באמצעות כל כרטיסי האשראי.

תשלום באמצעות מענה טלפוני אנושי: 08:00–22:00 ימים א’-ה’ בין השעות מענה טלפוני מוקלט: שעות ביממה פרט לשבתות 24 וחגים.

• באמצעות אתר האינטרנט העירוני www.ashdod.muni.il בכתובת:

ניתן לשלם באינטרנט בכתובת: www.paybill.co.il

גבי

11

עדיין לא הורדתם את "אשדודית"?!

אשדודית

אשדודית

עדיין לא הורדתם את "אשדודית"?!

כיצד להיות תושווים? אני לא חונה ולא עוצר בחניית נכים

אם אני רואה שמישהו זקוק לעזרה אפנה אליו באדיבות "האם אפשר לעזור?" בהמתנה למעלית אתן עדיפות לאדם עם מגבלה בתור אכבד את חוק ההמתנה בלי תור לאנשים עם מוגבלות כשאני חונה על מדרכה, אוודא שאני לא חוסמ/ת מעבר על המדרכה עם כסא גלגלים אוציא גזם ואשפה רק בימים שנקבעו ואוודא שאינני חוסמ/ת את הדרך אקפיד לשמור על רמת הרעש בסביבתי, כי זה מקשה על אנשים עם מגבלה תקשורתית אהיה אדיב/ה לדיירים בדיור המוגן שבשכונתי אסייע בסבלנות לכל אדם המבקש ממני עזרה בהתמצאות אפנה תמיד לאדם עם מגבלה ולא למלווה שלו

מוגש כשירות לציבור ע"י קהילה נגישה אשדוד "קהילה נגישה" היא תוכנית רב נכותית, המופעלת באשדוד על ידי מחלקת שיקום מוגבלויות שבמינהל לשירותים חברתיים ומטרתה הסרת מכשולים ומחסומים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים בפני אנשים עם מוגבלויות. מעוניינים לקבל מידע בנושא הזכויות המגיעות לכם? רוצים להצטרך אלינו ולהיות פעילים?

ניתן לפנות אלינו: עמית וולפמן – רכזת קהילה נגישה אשדוד amitwo64@gmail.com ובמייל: 052-3816808 : בטלפון

המינהל לשירותים חברתיים מחלקת שיקום מוגבלויות

של עיריית אשדוד אמנת השירות משדרגים את

אמנת שירות אגף הגבייה אמנת שירות זו מהווה כתב התחייבות בין עיריית אשדוד - אגף הגבייה לתושבי העיר ומקבלי השירות לעמידה בביצוע איכותי, נגיש וזמין של מגוון השירותים המקוונים הניתנים על ידי האגף שירותים מקוונים אלו חוסכים הגעה לאגף הגבייה. כל זאת באמצעות שליחת פקס/מייל. arnona@ashdod.muni.il מייל: 08-8545445 : לקבלת שירותים מקוונים בנושא מגורים – ניתן לפנות באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il מייל: 08-9561397 : לקבלת שירותים מקוונים בנושא עסקים – ניתן לפנות באמצעות פקס

תנאי ביצוע

זמן ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

החלפת מחזיקים בנכס

הגשת חוזה שכירות הכולל צילום ת”ז של המשלם הנכנס ובתנאי שאין צורך בבדיקת מפקח

ביצוע פעולות החלפת המחזיק במערכת, הפקת שוברי תשלום למשלם היוצא ולמשלם הנכנס

החלפת מחזיקים בנכס

ימים 3 עד

עדכון הוראת קבע

הוראת קבע בבנק – בתנאי שהוגשה הרשאה חתומה על ידי הבנק. הוראת קבע באשראי – בתנאי שהלקוח מילא את טופס ה”ק עם פרטי כרטיס האשראי

ימים 3 עד

עדכון פרטי הוראת הקבע במערכת הגבייה

עדכון הוראת קבע

קבלת אישורים (לא כולל אישורים לטאבו)

הפקת האישור המבוקש על ידי הלקוח

ימים 3 עד

הפקת האישור המבוקש ושליחתו ללקוח

קבלת שובר לתשלום

הפקת שובר לתשלום ללקוח

ימים 3 עד

הפקת שובר לתשלום ושליחתו ללקוח

אישור לטאבו

הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה שאינה מצריכה אישור הנדסה

סריקת המסמכים למערכת הגבייה, קבלת אישור ממורשית החתימה, גביית מיסים ואגרה מהלקוח והכנת האישור לטאבו סריקת המסמכים למערכת הגבייה ולפורטל אישורי הטאבו, גביית מיסים ואגרה מהלקוח. אם מדובר בהעברת בעלות אזי רישום הלקוח כמחזיק בנכס, העברת המסמכים לסבב חתימות במחלקת הנדסה עדכון הלקוח טלפונית כאשר התקבל אישור/חיוב ממחלקת הנדסה

מותנה בתשלום הארנונה ואגרת הטאבו

ימים 3 עד

מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים

ימים 45 עד

הנפקת אישור עירייה לטאבו בנכסים אחרים

קבלת האישור מותנה בתשלום המיסים

ימים 3 עד

הנחות

ימים 7 עד ימים 45 עד

הנחות על פי חוק/על פי מבחן הכנסה

מותנה בהגשת המסמכים הרלוונטים העומדים בקריטריונים

טיפול בבקשה להנחה

הנחות הדורשות אישור ועדה

פניות / תלונות הציבור

ימים 2 עד ימים 30 עד

מענה ראשוני

מענה לפניות/תלונות ציבור

מענה סופי

נכס ריק

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים ריקים

ימים 30 עד

בדיקת מפקח

הזנת פטור נכס ריק במערכת הגבייה לאחר תום הבדיקות והאישור הסופי

ימים 7 עד

הזנת פטור נכס ריק

נכס לא ראוי לשימוש

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים לא ראויים לשימוש הזנת פטור ומענה סופי לאחר החלטת ועדה/ מנהלת מח’ שומה מילוי בקשה להחזר כספים, העברה למחלקת בקרה לאישור יתרת הזכות, העברה למורשית חתימה, העברה למבצעת ההחזר בפועל טיפול בהחזרי כספים

ימים 14 עד

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור ומענה סופי

ביצוע החזר כספים ללקוח

ימים 30 עד

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף! שירות מקוון ומהיר arnona@ashdod.muni.il דוא״ל 08-8545445 : מגורים באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il דוא״ל 08-9561397 : עסקים באמצעות פקס myvisit אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה להזמין תור באמצעות אפליקציית (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם).

אגף הגבייה מעמיד לרשות התושבים את האפשרות לבצע באופן מקוון את הפעולות הבאות: • החלפת מחזיק בנכס – שכירות – יש לשלוח חוזה שכירות וצילום ת"ז של השוכר. • פינוי מושכר – יש לשלוח טופס הודעה על פינוי מושכר חתום. ניתן להוריד את הטופס באתר האינטרנט של עיריית אשדוד. • החלפת בעלים בנכס – מכירה – יש לשלוח חוזה מכירה, נסח טאבו וצילום ת"ז של הקונה. • החלפת בעלים בנכס – ירושה – יש לשלוח צו ירושה/צו קיום צוואה, נסח טאבו וצילום ת"ז של היורשים. • החלפת בעלים בנכס – גירושין – יש לשלוח הסכם גירושין, נסח טאבו וצילום ת"ז של מקבל הנכס. • החלפת בעלים בנכס – תצהירים – יש לשלוח תצהיר של מעביר התמורה ותצהיר של המקבל, נסח טאבו וצילום ת"ז של מקבל התמורה. • הצהרה על נכס ריק – יש לשלוח טופס הצהרה על נכס ריק חתום. • עדכון ה"ק בכרטיס אשראי- יש לשלוח טופס ה"ק חתום. • עדכון ה"ק בבנק – יש לשלוח את טופס ה"ק חתום ע"י הבנק. • הודעה על שינוי כתובת למשלוח דואר. • בקשת אישור לרשות אחרת על אי קבלת הנחה. • בקשה להנחה על פי חוק.

לתשומת ליבכם: • על פי הוראות החוק, בעל או מחזיק בנכס, חייב למסור הודעה בכתב לאגף הגבייה מיד עם מועד שינוי המחזיק בנכס בעקבות העברת בעלות בנכס או בעקבות השכרתו. רישום המחזיק בנכס יבוצע מיום ההודעה בלבד! • בעל נכס המבקש אישור על היעדר חובות לצורך רישום בטאבו / אישור למשכנתא יחויב בתשלום מלוא חובותיו לעירייה במזומן וכן חיובים עתידיים שיחולו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש. תושבים יקרים מהפיכת השירות נמשכת. אגף הגבייה מעמיד לרשותכם את האפשרות יתרת לבדוק האם קיימת בחשבונכם בספרי זכות העיריה. לצורך הבדיקה עליכם להזין את פרטיכם באתר העירייה תחת הלשונית "בירור יתרת זכות" ותקבלו ימי עסקים. 3 תשובה תוך

15

בית החולים הציבורי המתקדם בישראל!

התחדשנו!

זכאות להנחות בארנונה למגורים הנחות על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו ונקבעים 1993- בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג 2018 גם מפעם בפעם בתקנות שמפרסם שר הפנים. בחיובי הארנונה לשנת נכללות כבר ההנחות לאותם מחזיקי נכסים במגורים שלגביהם היה מידע בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים. בטבלת “הנחות בארנונה” שלהלן מובאים בקצרה הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות. הנחות בארנונה

בקשת הנחה לשנה שוטפת יש להגיש לא 31.12.18 יאוחר מתאריך הסברים כלליים נוספים לנושא ההנחות בארנונה: לא יינתנו הנחות כפולות. “מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבין ההנחות להן הם זכאים. ועדת הנחות לנזקקים בנכסי מגורים- בנוסף לפטורים ולהנחות המפורטות בטבלת “הנחות בארנונה” פועלת בעירייה ועדה למתן הנחות הדנה בבקשות של תושבים נזקקים שנגרמות להם הוצאות 2018 חריגות, גבוהות במיוחד בשנת המס בשל אחת מאלה: • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של מחזיק הנכס ו/או של בן משפחתו. • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי. בסמכות הוועדה לתת הנחה חד פעמית בגין ארנונה בשנת המס השוטפת, בשיעור של מהארנונה השנתית למגורים. 70% עד

הגשת בקשות להנחה מארנונה במשרדי חברת מילגם במסגרת המאמצים לשיפור השירות לזכאים להנחות בארנונה, מבוצע הטיפול בהם במשרדי מילגם.

כתובת משרדי מילגם קומה ב’ 58 רח’ העצמאות (מול כיכר הסיטי) אשדוד. טלפון לתשלום ובירורי ארנונה: לעסקים ולמגורים: (רב קווי) 08-8622000 08-8622001 : פקס שעות קבלת קהל במשרדי מילגם: ימים א’, ב,’ ג,’ ה’: בין השעות 15:00-18:00 ,8:30-14:00 יום ד’ בין השעות 14:00-18:00

בקשה להנחה בארנונה יש להגיש במשרדי או בדוא״ל 073-3800924 מילגם, בפקס .milgam.as10@gmail.com

17

הנחות בארנונה במגורים

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס • המבקש הינו בגיל המתאים • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

25%

שאינו מקבל אזרח ותיק גימלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה עבודה. אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים) גם אם אינם, מקבלים קצבה מביטוח לאומי.

• המבקש מחזיק בנכס. • הגשת בקשה בכתב חתומה • המבקש הינו בגיל המתאים. • סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, מהשכר 100% אינו עולה על הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד: אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה מכל 150% מקור שהוא אינו עולה על מהשכר הממוצע במשק (השכר הממוצע מפורסם באתר האינטרנט של חברתנו) - יהיה זכאי להנחה. • בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת 12 ילד נכה כהכנסה. (לפי סעיף לחוק ההסדרים). • הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא (רק במקרה של אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה).

100 עד מ”ר

30%

100 עד מ”ר

100%

אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה.

האפליקציה שמחברת את אשדודית – התושב לעיר מכל מקום ובכל זמן, מעניקה לו הטבות, מספקת לו מידע ומנגישה לו את שירותי העירייה ביעילות ובמהירות.

18

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • המבקש הינו בגיל המתאים. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

100%

המקבל גמלת אזרח ותיק השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. • מקבל גמלה נוספת לנכה. חודשית ודרגת נכותו היא ומעלה. 75% • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר ומעלה. 75% צמיתה היא בשיעור של נכות רפואית ומעלה או מי שטרם 90% קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור. נכות אי כושר - • נכה הזכאי לקצבה

• המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר בהוסטל או דיור מוגן. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

80%

• המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

100 עד מ”ר

40%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

100 עד מ”ר

70%

לפי פרק ו’ גמלת סיעוד לחוק הביטוח.

• המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

הנחה לכל שטח הדירה

90%

הנושא תעודת עיוור. עיוור

• המבקש מחזיק בנכס. • הילד מתגורר בבית הוריו. • הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה. • מקבל ישירות את 18 ילד מעל גיל הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר.

100 עד מ”ר

33%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס).

19

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי. • חודשים 6 המציא אישור שקיבל הבטחת הכנסה. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. • הומצא אישור מביטוח לאומי. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

100 עד מ”ר

100%

אסיר ציון

4 עד נפשות - מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד 4 עד נפשות - מ”ר 70 עד

66%

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

66%

• מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, .1957 תשי”ז • מקבלי גמלת ממשלת .) BEG גרמניה ( • מקבלי גמל, ממשלת .) OFG הולנד ( • מקבלי גמלת ממשלת .) WUV אוסטריה ( • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי .1957 משנת ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר

------- 4 מעל נפשות 90 - עד מ”ר

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצגה אסמכתה מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

מ”ר 70 עד

66%

לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.

20

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה .2 בגין קרן

מ”ר 70 עד

66%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם “הסכם

” אשר לא קיבלו 2 קרן הנחה בארנונה עד כה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים בהתאם.

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

66%

נפגעי מלחמה • נכה צה”ל.

• נכה פעולות איבה. • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור. • נכה משטרה. • משפחה שכולה (חייל שנספה). • שארים שכולים (פעולות איבה). פטור חיילים • חייל בשירות סדיר עד חודשים מיום 4 תום שחרורו. • מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת. • משרת בשירות אזרחי מלא (משך השירות שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים). • משרת בשירות אזרחי חלקי (משך השירות שעות שבועיות 20 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים).

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים מתאימים. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

4 עד נפשות – מ”ר 70 עד

100%

100%

4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד

100%

50%

המרכז לשירות מסגרת משמעותי - חדשה המאגדת את סך הפעילות העירונית במטרה להעלות את שיעורי המתגייסים והגדלת היקף

המתנדבים לשירות משמעותי ולמסלולי קצונה בצה”ל

21

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח 4 עד נפשות עד מ”ר 70 4 מעל נפשות עד מ”ר 90

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי. • כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצויין משך השירות.

75%

משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי מלא שעות שבועיות 30 הינו 24 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות חברתי חלקי שעות שבועיות 20 הינו 36 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות הינו בטחוני שעות שבועיות במשך 36 חודשים) - כל עוד הוא 24 משרת. משרת בשירות אזרחי (משך השירות משמר מלא שעות שבועיות 40 הינו 12 בממוצע בתקופה של חודשים) - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי משמר במסלול מפוצל 20 (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע חודשים) - 24 בתקופה של כל עוד הוא משרת.

50%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

50%

22

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק .2005 תשלומים לפדויי שבי, תשס”ה • המבקש מחזיק בנכס. • אישור מרשות הזיכרון “יד ושם”. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • המבקש מחזיק בנכס. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה ( • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות, אישור של משרד לקליטת עלייה. • 24 חודשים מתוך 12 זכאות למשך חודשים שמיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה. • המבקש מחזיק בנכס. * הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. * מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה 1/1/2003 חודשים רצופים 6 הפסקה בת לפחות בזכאותו לגמלה.

100 עד מ”ר

20%

פדוי שבי

מ”ר 70 עד

66%

חסיד אומות עולם

100 עד מ”ר

90%

עולה חדש אזרח עולה

100 עד מ”ר

70%

גמלת הבטחת הכנסה ובתנאי וגמלת דמי מזונות שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל 1/1/2003 לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה חודשים 6 הפסקה בת רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

בית אריה המבנה החדש והמרשים, למרגלות גבעת יונה ואל מול הנוף הימי, מהווה משכן של קבע לאומני אשדוד, בית לחברת חופית לתיירות ולאיגוד ערים לאיכות הסביבה ויהיה למרכז המבקרים של אשדוד.

23

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. * .)1 הוגשה בקשה חתומה (טופס * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום ת”ז שלו ושל ילדיו) ותעודת גרושין/הסכם גירושין/תעודת פטירה. • אם הילד בשירות לאומי/צבאי יש להמציא אישור מהמוסד בו משרת.

100 עד מ”ר

20%

הורה עצמאי • כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה .1992 עצמאי, תשנ”ב • הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או בת מתנדבת בשירות הלאומי - כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי 21 שגילם אינו עולה על שנה. • אישור על פתיחת תיק חודשים. 24 גירושין מעל • אלמנים לילדים המתגוררים עמם עד גיל ובתנאי 21 או עד גיל 18 שמשרתים בשירות סדיר או בשירות לאומי.

* בהתאם לטבלת הכנסה שתהיה .1/1/2017- בתוקף ב * .)2 הוגשה בקשה חתומה (טופס

בהתאם לטבלת הכנסה )3(

הנחה על פי מבחן הכנסה )3(

גן הפיראטים גן השעשועים היפהפה, הממוקם ברצועת החוף מצפון למי-עמי, מציע פעילות כייפית לפעוטות והנאה לאימהות. בפארק מתקני שעשועים ואניית פירטים גדולה, ספסלי ישיבה, עציצי נוי וסככת צל ענקית.

24

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה 100% מכל שטח הבניין (לתקופה של עד חודשים) 12

הזכאים להנחה

סוג ההנחה

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון העובדה שהבניין חדש וריק. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבנין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבנין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • נכס ריק שאינו בשימוש ושאינו נכס מגורים, זכאי להקלה נוספת בארנונה לתקופה של 50% בשיעור של חודשים נוספים. 30 • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

מחזיק בבנין שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ריק. שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך 12 תקופה רצופה של עד חודשים. המחזיק בבנין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, 30 לתקופה של לפחות יום ברציפות.

בנין חדש

100% מכל שטח הבניין (לתקופה של חודשים 6 עד במצטבר, כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין)

בניין ריק

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס

• פטור לכל

המחזיק בבנין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו..

בנין שאינו ראוי לשימוש

שטח הבניין בשלוש השנים הראשונות בהתאם לסעיף לפקודת 330 העיריות. • לאחר תקופה זו תעריף מופחת לפי פקודת העיריות

וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון

העובדה שהבניין נהרס או ניזוק שאי אפשר לשבת בו. • יש לצרף מסמכים המאמתים את סיבת הבקשה • ההנחה תינתן ממועד מסירת

ההודעה בכתב לעירייה. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס.

פארק אשדוד ים מהאתרים היפים והמזוהים ביותר עם דונם ובו 200- אשדוד. משתרע על כ אמפי פארק ענק, אגם מים ומזרקה מזמרת, מגרשי ספורט ומתקני שעשועים, תצפית נוף, גן סלעים ומדשאות רחבות.

25

הנחות בעסקים

מסמכים נדרשים

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה מארנונה

סוג ההנחה

• אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (נוסח 1959 - התשי”ט משולב) • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף לפקודת 181 עד 174 מס הכנסה לשנה הנוכחית. או אם היה חייב במקדמות - אישור כי אינו חייב במס הכנסה לאותה שנת כספים. • טופס “בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק “ • דוח שומה מאושר ממס הכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה הכולל מחזור עסקאות נמוך מ- (נכון לינואר ₪ 291,069 .)2016 • מסמכים על הכנסה מכל מקור שהוא שלו ושל אלה המתגוררים אתו, כולל גמלאות קצבה וכו’ לחודשים אוקטובר -דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה. • למתגורר מחוץ לאשדוד: אישור מהרשות המקומית שהוא מתגורר בה על זכאותו להנחה בגין דירת מגוריו וסוגה.

• מחזיק בעסק שהוא נכה צה”ל, הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט (נוסח משולב) 1959 - • הפטור ממקדמות מס לפי לפקודת 181 עד 174 סעיף מס הכנסה או היה חייב במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד. המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן: • המחזיק הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף. שטח העסק אינו עולה על מ”ר. 75 • המחזיק הוא גבר שמלאו או אישה שמלאו לה 65 לו שנה. 60 • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו כמשמעותם בחוק מס ערך, אינו 1976 – מוסף, התשל”ו ₪291,069 עולה על הסכום .) 2016 (נכון לינואר האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת כל שנת כספים. • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה (הכנסה לפי מספר נפשות)

על כל 2/3 השטח

נכה צה”ל בעסק

שיעור ההנחה עד השיעור לה הוא זכאי מחמת הכנסה חודשית נמוכה באותה שנת כספים בגין דירת מגוריו, ועד מ”ר משטח 40 הנכס. ההנחה מותנית באישור ועדת הנחות.

עוסק

זעיר

27

שירות חדש בעיר!

הלב פתוח לרווחה משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מרכז ’הזדמנות בתעסוקה’ אשדוד רוצים להשתלב ולהתקדם בעבודה? מחפשים כיוון תעסוקתי ואת הדרך להצלחה?

ליווי ואימו אישי - תע וקתי מתמש כתיבת קורות חיי הכנה לראיו עבודה הכשרות מקצועיות ומלגות חיבור למע יקי ומעני משלימי אנחנו כא כדי לעזור ל לממש את הפוטנציאל המקצועי של !

התקשר/י עכשיו 08-9238535 8:00-18:00 :’ ימי א’-ה

קורות חיי

השירות נית ללא עלות, לתושבי אשדוד וה ביבה ומעלה 18 בגילאי

מרכז ’הזדמנות בתעסוקה’ אשדוד , בניין יוניטרייד, קומת גלריה 1 הרצל "מרכז תעסוקה עירוני אשדוד“ | Ashdod.empcenter@gmail.com

הקשר שלכם איתנו מהפיכת השירות באגף הגבייה נמשכת. כבר אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לקבל מהבית, בנוחות ובמהירות. אגף הגבייה מטפל בפניות באמצעות הפקס והדוא”ל תוך מתן קדימות להן. מגורים - 08-8545445 arnona@ashdod.muni.il דוא"ל 08-9561397 באמצעות פקס עסקים - b.arnona@ashdod.muni.il דוא"ל פנייה בכתב: אגף הגבייה, עיריית אשדוד רחוב הגדוד 28 ת.ד 7710001 , מיקוד 10 העברי אשדוד. WEB ה- השתדרג www.ashdod.muni.il www.paybill.co.il פנו אלינו באמצעות פקס

לבירורים לתשלומים ולקבלת שירות

יש לפנות למוקד הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון *אשדוד .)37222( מענה טלפוני ממוחשב לתשלומים שעות ביממה 24 (למעט שבתות וחגים). מענה טלפוני אנושי לתשלומים ובירורים: ימים א’ – ה’ בין השעות: 08:00–22:00 יום ו’ וערבי חג בין השעות: 08:00-13:00

עיריית אשדוד

לתשלומים

שדרגנו את אתר העירייה לנוחיותכם

29

הכי טוב לצעירים הכי טוב לעיר הכי טוב לוותיקים

עיקרי ההסכם:

http://www.dira.gov.il זכאות על פי הקריטריונים בתוכנית מחיר למשתכן באתר:

יחידה לטיפול בפניות הציבור: הגשת תלונה ליחידה לפניות הציבור באגף הגבייה באמצעות rinat@ashdod.muni.com דוא״ל:

נציג קבילות הציבור - עו״ד דוד דבש לשירותכם pniot@ashdod.muni.com ובדוא״ל: 08-8545893 : בפקס

קבלת קהל במשרדי אגף הגבייה בבית העירייה , הקריה אשדוד 10 רחוב הגדוד העברי בימים א’, ג’ בין השעות 16:15-18:15 ,08:15-12:00 בימים ב’, ה’ בין השעות 08:15-13:30 אין קבלת קהל. ביום ד’ 073-3800924 פקס milgam.as10@gmail.com דוא"ל

להתקשרות אל חברת הגבייה מילגם קומה ב’ 58 רחוב העצמאות (ליד כיכר הסיטי). 08-8622000 : טלפון שעות קבלת קהל ימים א’, ב,’ ג,’ ה’: בין השעות 15:00-18:00 ,8:30-14:00 יום ד’ בין השעות 14:00-18:00

תושבים יקרים! עיריית אשדוד נערכת לביצוע אכיפת קנסות בגין עבירות שבוצעו על פי חוקי העזר העירוניים שטרם שולמו. על מנת להימנע מפעולות אכיפה מיותרות ומאי נעימות אבקשכם לדאוג לשלם את חובכם. לנוחיותכם להלן פרטי ההתקשרות: מחלקת חניה 08-9568033 : פקס | 08-9238500 : טלפון | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי מחלקת פיקוח עירוני 08-8634870 : פקס | 08-9238500 : טלפון | אשדוד 88 רחוב ז’בוטינסקי 08-9267119 : פקס | 08-9238500 : טלפון | אשדוד 5 רחוב הראשונים מחלקת שיטור עירוני | 08-9568239 : טלפון | אשדוד 32 רחוב קדושי בלזן היחידה לאכיפה סביבתית (איכות הסביבה) 08-8545242 : פקס

31

החלפת מחזיק בנכס הוראת קבע באשראי שינוי כתובת למשלוח דואר הנחות נכה צה״ל הוראת קבע בבנק בקשה לנכס ריק בקשה להנחה עוסק זעיר קבלת שוברים בדוא״ל

שירות אישי במחלקת עסקים

מחלקת העסקים משמשת כנקודת ריכוז לכל פניות בעלי העסקים בנושא ארנונה, שילוט, שימור רחובות וגבייה. המחלקה מספקת לבעל העסק מידע, טיפול אישי רלוונטי לפנייתו וליווי מול יחידות ארגוניות נוספות הרלוונטיות לפנייתו. במסגרת השירותים הייחודיים הניתנים במחלקת one stop העסקים ניתן למצוא הליך של המביא לקיצור ולייעול הטיפול בעסקים shop העירוניים. לרשות לכל בעל עסק עומדת נציגת שירות אישי המלווה את בעל העסק בכל פנייה או שאלה בנושאי ארנונה וגבייה. השירות האישי כולל טיפול, ליווי ותיאום גם עם גורמי האכיפה, על פי הצורך. למחלקת העסקים ניסיון רב בטיפול בלקוחות העירייה ובמוסדות עסקיים גדולים בעיר. אופי הטיפול מותאם לאופיו של כל עסק. הזמן שלכם יקר לנו! במחלקת עסקים מודעים למגבלת בעלי העסקים לפנות את זמנם ולהגיע למשרדי המחלקה, ולכן את כל שרותי המחלקה נתן לקבל באמצעות שירותים מקוונים מתקדמים, מבלי הצורך בהגעה למשרדי המחלקה.  בנוסף, לרשות בעלי העסקים  עומדת האפשרות לזמן פגישה בבית העסק עם נציג גבייה, ללא עלות ובתאום מראש. ניתן לתאם עם מזכירות המחלקה.  עבורנו, שירות איכותי ומקצועי - הוא ערך עליון זמני קבלת קהל: 16:00-18:00 ,08:15-12:00 יום א' - בין השעות 08:15-12:00 יום ב' - בין השעות 16:00-18:00 ,08:15-12:00 יום ג' - בין השעות 08:15-12:00 יום ה' - בין השעות זמני מענה טלפוני לשירות אישי: 08-9561398 : טלפון 12:15-13:15 ימים א', ב', ג', ה' בין השעות זמני מענה טלפוני מזכירות המחלקה: 08-8545353 : טלפון 08:30-15:00 ימים א'-ה' בין השעות - קומה ג׳ 22 כתובת: חיים משה שפירא חדש במחלקת עסקים לרשותכם, פעולות שאפשר לבצע   או באמצעות 08-9561397 באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il  דוא"ל

מוקד בירורים ותשלומים *37222 : טלפון שעות פעילות: 08:30-22:00 ימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00 ימי ו' וערבי חג בין השעות 12223722 טלפון רב קווי שעות ביממה, 24 מענה טלפוני ממוחשב למעט שבתות וחגים. נציגות מחלקת העסקים לשירותכם: לריסה טרייגר אזורים: א', ב', ג', ז' ועורף הנמל larisatri@ashdod.muni.il מאשה שרגורודסקי אזורים: ה', ו' ואזור התעשייה הקלה mashas@ashdod.muni.il שריתה בר זיו אזור התעשייה הכבדה saritab@ashdod.muni.il סימה לוי אזור תעשייה צפוני ומתחם ז'בוטינסקי simal@ashdod.muni.il רחל לוי אזורים: סיטי, מרינה ומתחם הביג rachell@ashdod.muni.il הלן כהן 'אזורים ד', ח'-י"ז helenco@ashdod.muni.il אורית פרץ קבלנים ומוסדות oritp@ashdod.muni.il

33

קפה בכיף שירותי קייטרינג חלביים

"קפה בכיף" מספק שירותי קייטרינג חלביים למגוון אירועים ובהתאמה אישית ללקוח. אנו שמים דגש על איכות גבוהה, טריות המזון, מחיר הוגן ושילוב מלא של עובדים עם מוגבלויות.

״קפה בכיף״ הינו מיזם קולינרי־חברתי המופעל על ידי מחלקת שיקום מוגבלויות, במינהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד. פרויקט זה הוא חלק מיחידת תעסוקה המשלבת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשוק העבודה וקידומם לחיים עצמאיים ומספקים.

ניתן להזמין אצלנו בקייטרינג: כריכים מסוגים שונים, עוגות ועוגיות, ממרחי גבינות, קישים, פלטות ירקות ופירות ועוד...

050-6652860 להזמנות: שושן סוריה: shoshan@ashdod.muni.il מייל:

08-6523542 :׳ . פקס 08-6523614 :׳ . טל 43 מינהלת רובע א׳: רח׳ הראשונים 08-6485059 :׳ . פקס 08-6485057 :׳ , מרכז תקוותינו. טל 21 מינהלת רובע ב׳: המעפילים 08-6587049 :׳ . פקס 08-6586981 :׳ , מועדון הביצה. טל 10 מינהלת רובע ג׳: חטיבת הנגב 08-6370327 :׳ . פקס 08-6370166 :׳ , מתנ״ס טנ״א. טל 3 מינהלת רבעים ד׳, ה׳: שלום שבזי 08-6488600 :׳ . פקס 08-6488610 :׳ , מתנ״ס חרצית. טל 18 מינהלת רבעים ו׳, ח׳: שד׳ הפרחים 08-6466819 :׳ . פקס 08-6466788 :׳ , מתנ״ס ט׳. טל 4 מינהלת רובע ט׳: ראשון לציון 08-6485176 :׳ . פקס 08-6485181 :׳ , מתנ״ס דיונה. טל 90 מינהלת רבעים י׳, י"ג: קק״ל 08-6485071 :׳ . פקס 08-6485069 ׳ , מתנ״ס עם- שלום. טל 6 מינהלת רבעים י"א, י"ב: הרי גולן 08-6104172 :׳ . פקס 08-6104170 :׳ . טל 3 , חנות 9 מינהלת רבעים ט"ו, ט"ז, י"ז: תל חי .08-6636172 :׳ . פקס 08-6635570 :׳ , בניין פורום, טל 3 מינהלת אזורי התעשייה: הבנאים 08-9568027 :׳ . פקס 08-9568348 :׳ , מרינה. טל 1 מינהלת סיטי מרינה: רח׳ אוניון

אטרקציות וספורט ימי

פסטיבל עמים וטעמים

טיילת החוף והמרינה

בתי מלון ומרכזי קניות

מסעדות וחיי לילה

מוזיאונים ואירועי תרבות

פסטיבל היין

מצודת אשדוד ים

פארקים ונחל לכיש

Ashdod. אשדוד

חופים · קולינריה · תרבות · לינה · טבע · ספורט · חיי לילה · היסטוריה

תיירות אשדוד VISIT ASHDOD- תיירות אשדוד VisitAshdod.co.il VisitAshdod2@ashdod.muni.il 08-8545481

.Unsplash , , מאור בן חמו, אבי רוקח, שבתאי טל, בועז רענן, אתר עיריית אשדוד Funia Social Groove , צילומים: אדי ישראל

Made with FlippingBook flipbook maker