חוברת ארנונה 2019

זכאות להנחות בארנונה למגורים הנחות על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו ונקבעים 1993- בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג 2019 גם מפעם בפעם בתקנות שמפרסם שר הפנים. בחיובי הארנונה לשנת נכללות כבר ההנחות לאותם מחזיקי נכסים במגורים שלגביהם היה מידע בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים. בטבלת “הנחות בארנונה” שלהלן מובאים בקצרה הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות. הנחות בארנונה

בקשת הנחה לשנה שוטפת יש להגיש לא 31.12.19 יאוחר מתאריך הסברים כלליים נוספים לנושא ההנחות בארנונה: לא יינתנו הנחות כפולות. “מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבין ההנחות להן הם זכאים. ועדת הנחות לנזקקים בנכסי מגורים- בנוסף לפטורים ולהנחות המפורטות בטבלת “הנחות בארנונה” פועלת בעירייה ועדה למתן הנחות הדנה בבקשות של תושבים נזקקים שנגרמות להם הוצאות 2019 חריגות, גבוהות במיוחד בשנת המס בשל אחת מאלה: • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של מחזיק הנכס ו/או של בן משפחתו. • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי. בסמכות הוועדה לתת הנחה חד פעמית בגין ארנונה בשנת המס השוטפת, בשיעור של מהארנונה השנתית למגורים. 70% עד

הגשת בקשות להנחה מארנונה במשרדי חברת מילגם במסגרת המאמצים לשיפור השירות לזכאים להנחות בארנונה, מבוצע הטיפול בהם במשרדי מילגם.

כתובת משרדי מילגם קומה ב’ 58 רח’ העצמאות (מול כיכר הסיטי) אשדוד. טלפון לתשלום ובירורי ארנונה: לעסקים ולמגורים: (רב קווי) 08-8622000 08-8622001 : פקס שעות קבלת קהל במשרדי מילגם: ימים א’, ב,’ ג,’ ה’: בין השעות 15:00-18:00 ,8:30-14:00 יום ד’ בין השעות 14:00-18:00

בקשה להנחה בארנונה יש להגיש במשרדי או בדוא״ל 073-3800924 מילגם, בפקס milgam.as10@gmail.com

19

Made with FlippingBook flipbook maker