חוברת ארנונה 2019

הכי טוב לצעירים הכי טוב לעיר הכי טוב לוותיקים

עיקרי ההסכם:

http://www.dira.gov.il זכאות על פי הקריטריונים בתוכנית מחיר למשתכן באתר:

Made with FlippingBook flipbook maker