חוברת ארנונה 2019

אפשרויות תשלום

• לא תינתן הנחה. ₪250,0001- מ הבהרה חשובה: הסכומים שלעיל מתייחסים לחיובים שנתיים למשלם, בגין כל נכסיו. הוראת קבע מחשבון הבנק תחויב בכל חודש. 10- ב המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם, ימלאו את הטופס המצ"ב ויעבירו לאגף הגבייה את ההרשאה החתומה: 08-8545445 מגורים – באמצעות פקס arnona@ashdod.muni.il או דוא"ל 08-9561397 עסקים – באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il או דוא"ל . תשלום בה"ק בכרטיס אשראי 2 המשלמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יחויבו ע"י חברות האשראי על פי ההסדרים שבתוקף: תשלום על חשבון תשלומים שוטפים לתשלום ₪ 15,000 עד לסכום של 90,000 דו-חודשי, ועד לסכום של לתשלום שנתי. 12 - למשלם יתחלק החיוב ל תשלומים חודשיים ורצופים ותינתן מחיובי הארנונה. 1% הנחה בשיעור של . תשלום רגיל בבנק או באמצעות 3 www.paybill.co.il אתר התשלומים אינו מזכה בהנחה.

על מנת לחסוך טרדה, הוצאות מיותרות וחיובי ריבית פיגורים, מומלץ לשלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. החיוב הדו-חודשי ייגבה בשני תשלומים שווים ללא תוספת הצמדה וריבית (למשלמים בהוראת קבע שחיובם השנתי בגין כל נכסיהם אינו לשנה). ₪250,000 עולה על אפשרויות התשלום הם: תשלום שנתי מחזיק בנכס ששילם את הארנונה השנתית בתשלום אחד עד ליום להנחה בשיעור יהיה זכאי 31/1/2019 מהחיוב השנתי. 1% של תשלום תקופתי: . תשלום בה"ק בנקאית 1 מחזיק בנכס ששילם את הארנונה התקופתית בה"ק בנקאית יהיה זכאי להנחה כמפורט להלן: • אם סכום הארנונה הנחה 2% .₪80,000 השנתית הינו עד • אם סכום הארנונה הנחה 1% עד ₪80,0001 - השנתית הינו מ .₪150,000 • הנחה אם סכום הארנונה 0.5% עד ₪150,001 - השנתית הינו מ .₪250,000

9

Made with FlippingBook flipbook maker