חוברת ארנונה 2024

זכאות להנחות בארנונה למגורים הנחות על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) ונקבעים גם מפעם בפעם בתקנות 1993- התשנ”ג שמפרסם שר הפנים. בחיובי הארנונה לשנת נכללות כבר ההנחות לאותם מחזיקי נכסים 2024 במגורים שלגביהם היה מידע בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים. בטבלת “הנחות בארנונה” שלהלן מובאים בקצרה הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות.

הנחות בארנונה

בקשת הנחה לשנה שוטפת יש להגיש לא 31.12.24 יאוחר מתאריך הסברים כלליים נוספים לנושא ההנחות בארנונה: לא יינתנו הנחות כפולות. “מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבין ההנחות להן הם זכאים.״ ועדת הנחות לנזקקים בנכסי מגורים- בנוסף לפטורים ולהנחות המפורטות בטבלת “הנחות בארנונה” פועלת בעירייה ועדה למתן הנחות הדנה בבקשות של תושבים נזקקים שנגרמות להם הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשנת בשל אחת מאלה: 2024 המס • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של מחזיק הנכס ו/או של בן משפחתו. • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי. בסמכות הוועדה לתת הנחה חד פעמית בגין ארנונה בשנת המס השוטפת, בשיעור של עד מהארנונה השנתית למגורים. 70%

בקשה להנחה יש להגיש באמצעות טופס פנייה דיגיטלי.

רשימת הטפסים נמצאת >> באתר עיריית אשדוד

>> לחץ | הנחה על פי חוק >> לחץ | הנחה לפי מבחן הכנסה

>> לחץ | בקשה להנחה בעקבות החמרת מצב

#קרדיט_צילום תומר טרבלסי

12

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker