חוברת ארנונה 2024

הנחות בארנונה במגורים

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס • המבקש הינו בגיל המתאים • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מ”ר 100 עד

25%

שאינו מקבל אזרח ותיק גימלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה עבודה. אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים) גם אם אינם, מקבלים קצבה מביטוח לאומי. אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הגשת בקשה בכתב חתומה • המבקש הינו בגיל המתאים.

מ”ר 100 עד

30%

• סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, מהשכר הממוצע 100% אינו עולה על במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד: אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה מכל מקור מהשכר 150% שהוא אינו עולה על הממוצע במשק. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש הינו בגיל המתאים. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מ”ר 100 עד

100%

מ”ר 100 עד

100%

אזרח ותיק המקבל גמלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. • מקבל גמלה נוספת לנכה.

13

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker