חוברת ארנונה 2024

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה

הזכאים להנחה

סוג ההנחה

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון העובדה שהבניין חדש וריק. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.

מחזיק בבניין שהוא הבעל

100% מכל שטח הבניין (לתקופה חודשים) 12 של עד

בניין > חדש

הראשון של בניין חדש ריק. שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה 12 רצופה של עד חודשים. המחזיק בבניין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה יום 30 של לפחות ברציפות.

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • נכס ריק שאינו בשימוש ושאינו נכס מגורים, זכאי להקלה נוספת בארנונה בשיעור של חודשים נוספים. 30 לתקופה של 50% בתקופת ההנחה, הנכס יסווג לפי השימוש המותר בהיתר. לצורך כך, על המחזיק להגיש היתר בתוקף. • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה שהבניין נהרס או ניזוק שאי אפשר לשבת בו. • יש לצרף מסמכים המאמתים את סיבת הבקשה • ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס.

100% מכל שטח הבניין (לתקופה חודשים במצטבר, 6 של עד כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין)

בניין > ריק

• פטור לכל שטח הבניין בשלוש השנים הראשונות 330 בהתאם לסעיף לפקודת העיריות. • לאחר תקופה זו תעריף מופחת לפי פקודת העיריות

המחזיק בבניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו..

בניין שאינו ראוי לשימוש >

#קרדיט_צילום שי אביטל

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker