חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – שימור רחובות

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות)תיקון תשנו 1995 חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות)תיקון תשנו 1995

אסור הצבה ואו העמדה ברחוב של מיתקן, חפץ, מכשיר או מכונה ללא היתר או שלא לפי תנאי ההיתר

3 ( א )

730

9

שימור רחובות לעסקים

אסור הנחתו או הבלטתו ברחוב או מעל לרחוב, כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת בו, לזמן ממושך יותר מהדרוש לטעינה או לפריקה

חסימת מעבר בתים פרטיים ומבנים

730

10

2 ( א )

13

Made with FlippingBook - Share PDF online