מהדורה 6

18.12.17

תאריך

6

'מס מהדורה

הנחיות מרחביות

6

תוכן עניינים

הנחיות – מרחביות

פרק :

: עמודים

הגדרות

08-09

לעבודות

.1

פטורות מהיתר

הנחיות עיצוב

10-36

: המבנה

מרחביות

.2

לעיצוב

הנחיות

37-160 39-48 49-58 59-73 74-84 85-97 98-107 108-119 120-142 143-156 157-163

1 2

- - - - - - - -

מגורים מגורים מגורים מגורים

בניה -

מרקמית

3

4 \\\

בניה גבוהה

דיור מקבצי

\\\ מוגן

דיור -

\\\ משרדים

תעסוקה

בנייני

למסחר ותעסוקה \\\

מגורים

בניינים

מסחרית

עם חזית

ונופש

מלונאות

לתעשייה

בניינים

למשתכן

.3

הנחיות בינוי מחיר

164-172

.4

הנחיות מרחביות למבני ציבור

173-187

38

.5

הנחיות מרחביות פרטניות א" לתמ

188-203

לתקופת

.6

הביצוע

הנחיות מרחביות

204-211

.7

הנחיות מרחביות למרחב הציבורי

212-257

.8

עדכונים

רשימת

258-260

2

דבר ראש העיר

, אשדוד את שמנו

של עתידה

על שקיימנו

המעמיקים

האדם במרכז

בדיונים

, אשדוד

המרחביות ידי על לכם המוגש

מאפשר

עיריית

הנחיות

קובץ

לדעתנו את

ובחרנו אשר בחלופה

, החשיבה

השילוב הנכון ביותר

מהווה

את ביטוי

לידי מביאות

אשר תכנוניות

של מתכלל

לראשונה המדיניות

תפיסות

ארגון

. מיטבית

חיים איכות

לשמירה על

התושבים

צמיחה בכמות

בין

במרחב - בעיר העירוני

והמעצבת את

החיים

המתווה

זו מדיניות

. הפרטי

הן והן ציבורי ה במרחב

משפיעה בהכרח

במרחב

, הירוקה

התחבורה

על העבודות

את התחלנו

פרויקט

חודשים

מספר

לפני

ולפיכך

, בשעריה

והבאים

של יום היום חיי על

מצאנו לנכון

תושבי העיר

ותורם

התשתיות

משמעותית את

לשיפור

במרחב העירוני

פרויקט המשפר

והגשת

על תקל אשר מאורגנת

לידיעתכם

תכנון נדאג

בצורה

להביא אותה

ומסלולי

והקישור בין

הרבעים השונים בדרכי הולכי הרגל

איכות החיים

אנו , דינמי

ותכנון נושא הינו

. לבוא לעתיד

להוציא

מאחר

תכניות

. מפותחת

ציבורית

לצד האופניים

תחבורה

. לעת מעת עדכונים

מהשדרוגים אולם , קצר זמן בתוך

ייהנו

שיפור

אשדוד

תושבי

אנו עליו המצע

התשתיות , משמעותי ככל רק הינו , שיהיה

מבקשים לבנות

ארכיטקטוניים אלא

עיר כי ההבנה של אוסף רק איננה

אורגן

מבנים

מתוך

בין הקשר

ואת הרובעים

בין החיבור

העירוניות את , החדשה

חיזוק

את

אנו , התושבים

של החיים

ופועם

שההנחיות

מבינים

בהתאם לקצב

חי

. לים העיר

במרכז . הציר הוא האדם

של המבט

לבוא חייבות

סביבו

האדם

מנקודת

, בחינוך

, בכלכלה

, בתרבות

, היא באשר

בקהילה

הפעילות העירונית

נעה

- להפך

אלא , תכנון

של שבלונות

בחוברת ההנחיות כדי

לייצר

אין

והמשך

הינו התכנוני

. האורבני

הרחבה

בהקשרו

האדם במרכז

בתכנון

וגם

בכל לפחות

, עיצובית

לחדשנות

הציבור

הקשור למבני

אשדוד שואפת

״התושב כפי . במרכז״

את הטמענו

בו העירוני

ישיר

שהחזון

המונח

לחזון

המתחמים

גם חדשנות

לראות את

ואנו , שלה

בעיצוב

אותה

מצפים

בכל התושב

את מקיפות

פרטניות אשר

לתכניות

היבטי

עבודה

תורגם

. הפרטיים

.חייו היבטי

בכל האדם

את מקיפות

, במרחב

כך ,חייו

הנחיות התכנון

והרוח

ולהבין את

לכם לסייע

העומדים בבסיס

החזון

להכיר

ההנחיות נועדו

ולהלום את

למכלול

לתת חייבות

אלה הנחיות

מסלול

האדם

צרכי

מענה

ידיכם

תחת להוציא

ולאפשר לכם

תכנון שיקל

התפיסה התכנונית העירונית

וחיזוק

ולאפשר קיום

, שיבה

ועד מינקות

הקהילתי המהווה

המבנה

חייו

נשכרים .

ובכך לאשרו נצא

כולנו

הרשות

על

. העיר של הפועם

הלב את

על התכנון

וצוותי

, העיר

נתונה למהנדס

פועלם לקידום

אדריכל העיר

תודתי

בה , מרתקת

של בפתחה

, בגודלה

החמישית

העיר , אשדוד

תקופה

עומדת

.אלו הנחיות

במסגרת

30,000 יחידות דיור

-מ למעלה

נערכים לתוספת של

הסכם

אנו

38 ופינוי סך . בינוי -

, חתימה ולפרויקטים נרחבים א"תמ של

לפני אשר הגג

15

330,000

-ל לצמוח

לאשדוד

תושבים במהלך

תוספת היחידות תאפשר

ב כבוד ר ב "ד ר יחיאל לסרי ראש העיר

הדמוגרפית

בהם עשורים

שני לאחר

זאת , הבאות

עמדה

הצמיחה

השנים

. בלבד

אחוזים בודדים

על

3

: העיר

מהנדס

דבר

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

המתכננים יזמים /

לכם מוגשת

זו מרחביות

אשר רואים

קהל

חוברת הנחיות

, אשדוד

מהצמיחה אשר העיר חווה

כחלק בלתי נפרד

עצמם כחלק מבוני העיר

בירוקרטיה

המבטאים בין קשר

ידע סוגי

,כך אם המחקר

אדריכלי שונים

דרך

, המבט

את ממקדות

האחרונות .

מייצר

מבט אשר

הנחיות אשר

בשנים

- הקיימים

את לדיון

, המרחב

, עירונית וארכיטקטורת

הגלויים

המניעים

העלה

. אשדוד

האדריכלי -

/// מקום זהות /// על /// שייכות

עיצובי בעיר

המרחב

, עיצוב פוליטיקה ) מקום (

אדריכלות , , זהות

בין הקשר

והנסתרים

סביב סוגיית

. תכנוני

למעשה מדובר בכלי

ושייכות .

את מעצבים

בירוקרטים חברתיים ופולטים

ותכנון

אשר

מעלים הקשרים

עיצוב

יודעים

את חושף

האדריכלי

סתירות כפי שאנו

אותן

בהיותו

המרחב

כיצד

והעיצוב

ההבדלים המהותיים בתפיסות

. המרחב

בכל

התכנון

במיוחד לאור מקום אשר

על כדיון

, מקום

על דיון של פתיחה

ומכירים והשייכות ,

שאלת הזהות

במובנו

מאפשר הגדרת

ופוליטית .

, חברתית

נובעים

מכל / מקום

כלכלית

כמובן מכורח מציאות

או , מרחבית

של הגדרה

, הזהות

זהות דרך ? המרחב

זהות

י"ע המרחב

את מחדש

מנהל - אשדוד

מחקר פנימי אשר

עיצוב

הנדסה בחן

עיריית

אדריכלות , ועיצוב

,עיר תכנון

המרחב מחפשים

תחומים כמו

בימים אלו הגדרה

, כלכלה ופוליטיקה )

, חברה

( ל"הנ הגורמים

ההקשרים בין

ולהצביע על

שאף למצוא

- לטקסט הוא באשר

המרחביות

, מחדש

הגדרה

שואפת לתת

ההנחיות

ואשר

נובעת מההקשרים

ובשפה העיצובית

דן ,

הללו

תכנונית אשר

בחיבור ביניהם

, טקסטים , עיקריות

של אוסף

או , טקסט

התייחסות

יותר

לטקסט כאל סתם

מאשר

רחבה

. מקום

על חדשה

נותנים

פרשנות

על תתבסס

זו רחבה

. טקסטים

על 'דיון ' או

הצדקות

שתי

ראייה

הן , תשובות

ועליהן

האם קיים

מהי בנייה ? אשדודית

ניסינו לתת

השאלות שעלו

הטקסטואלית

יוצאת מהסתכלות " על " חיצונית

שהראשונה

היצירה

ביניהן

את הופך

מה ? האשדודי

את מאפיין

מה ? מקומי

המקום

המרחב

טיפוס בנייה

: עליה

והנייה נבחנו

" פנימי " ממבט

לאשדודי ?

לתוכניות

, בעיר נבחנה

הרובעיות

מדיניות העירייה

תכניות המתאר

. המקום

את , האשדודי

את חקרו

ולשכת

המרחב

מהנדס העיר

מנהל ההנדסה

הכוללנית המתגבשת

גם . שונים

,אלו ולגבי

בימים

תכנית המתאר

נושאי תכנון

, שייכות

להשקפתנו

למעשה מדובר במשולש

נותנת

מקנה זהות כ"בד אשר

המקום

. לפניכם

אלו עמדה למבחן ביצירת המסמך הרחב המוצג

. בשני

בו מרכיב

כל אשר

תלוי

להרגיש

והזהות לא ללא ,דיו מוגדרת

אין שייכות

ללא

שייך

זהות קשה

מקום

יעודכן . שנה כל

את בפניכם

גאה אני

המטרה

התוצר הסופי אשר

להציג

להתקיים ומעמידה

וללא

והמקום ללא הופך

בסכנה

מקום חברה מתקשה

רלוונטי

יצירת

ועיריית

מסמך הנחיות אשר

אשדוד הייתה

מבחינת מינהל ההנדסה

. שלה

את גדולה

הזהות

ושייכות , ואשר

' הקסם / מקום / זהות הרלוונטיים

' בין סינרגיה

ייתן

משולש

מצליח לייצר

וכל ליזמים

לאדריכלים פרויקטים

תכנוניים ליצירת

כלים

בעלי העניין

- עיצובי

האדריכלי -

להתייחסות

את צמצם

למרחב

מרחב פעילותו

המחקר

נושא

- למקום לאשדוד

ושייכות

בעלי זהות

את בדק

." מרחביות

כ הוגדר הנחיות "

השפעת ההנחיות הללו

המחקר

אנושי אשר

לאשדוד העוסקת

בין היתר בחיזוק המרחב הקיים

תכנית המתאר החדשה

על

הרובעיות

גם מחודשת

, מרכזיים

ובעיבוי

בשאר תכניות המתאר

דרך קריאה

צירים

. בעיר

המתרקמות

דורון חזן מהנדס העיר

4

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: העיר

אדריכל

דבר

המשתמש

מה כל הינו

, הציבורי

שחווה

בשונה מהשטח הציבורי

המרחב במרחב

. בקרקע

ואפקטיבי

יעיל שימוש

לשם

תפישת המרחב הציבורי מחייבת

, הציבורי , נופש

של איכותי

על שמירה

המרחב

עירוניים נדרש פיתוח

איכות חיים

בו הגובלים

המרחבים הפרטיים

הוויזואלי

הסובב אותו לרבות

ובהם

של צרכים

תרבות ספורט

החיים בעיר

כך שייתן מענה למגוון

בהעצמת

ומגדירים . אותו

המרחב הציבורי באשדוד הביא לגיבוש

הצורך

יוצרים את בה עיר של איכויותיה

יחד אלה

ונוף טבע כל .

, בילוי

, פנאי

ערכי

, הרגל ובתוך

וביחוד

המתמקדת במשתמשי

בהולך

הרחוב

מדיניות תכנונית

ולבלות .

, לחיות

לעבוד

אנשים אוהבים

, לבניין

בין איכותי

יצירת

העצמת מקומות מפגש

הרחוב

ממשק

כך

ההנחיות המרחביות

שלפניכם עוסק בעיקר במרחב הציבורי

אוגדן

, קיימים

השמשת והחייאת מרחבים ציבוריים

, איכותיים

קביעת

בו העיסוק

כי מבהירה

ובהשפעות . עליו זו גישה

מהווה מרכיב עיקרי

וחזות של

, צבע טקסטורה ,

, חומר

גיאומטריה ,

סטנדרטיזציה

תאורה

בנושא

. העיר

ובפיתוח

ומרכזי

בתכנון

והפרטי .בו הגובל

אלמנט פיזי הקיים במרחב הציבורי

כל

זה באוגדן

ההנחיות המרחביות ,

בסוגיות

עוסק

שמופיע

כפי

ליבת

, שבה

טיפולוגית

על אשדוד

של הייחודי

משאבי

הבניה

העיר

זיהוי אופייה

המחזקים

על בדגש

טיפולוגיות

אופי

עידוד דגמי בינוי

בניה

מהותיות כגון

ייחודי בכל זה

ואוכלוסייתה הייחודית

מהווה אתגר במתן ביטוי

הטבע

. אורבני

ואם הרובע

לייחודיות

אם , בעיר

בזיקה למרחב

בזיקה

פרויקט אשר מקודם

, שימושים

על הקפדה

, בקרקע

ייעול

קביעת סטנדרט

ערוב

השימוש

ותושביה .

את המייחד

, הפרויקט

את הסובב

זהות העיר

הפיסי הבנוי

והחזרת

ופרטיו ,

חיזוק תפישת הרחוב העירוני

פיתוח אחיד לחזות הרחוב

וברשויות

של מעמיק

זה מסמך

הנעשה בעיר אשדוד

נכתב לאחר לימוד

והתרחשות כל , אנושית

מהווים בסיס

אלו

הולך הרגל לרחוב כמקום מפגש

שיח במקום

יכול איננו

הוא , כוללני

ועם אחרות זאת

מקצועי

לבוא

כמסמך

. בעיר

ותנאי

להחייאת התעצמות מטרופוליני

הכרחי לשיפור איכות החיים

הפעילות העירונית

ולמוקד

המובילות

והפיכתה

בארץ

לאחת הערים

העיר אשדוד

. העיר

ולשפר את

בין מפרה

תכנון

מבקשים לקדם

אנשי מקצוע אשר

במרחביה הציבוריים הן

עבור

מפעילות אנושית

הנהנה

לחשיבה

בו יש חיקוק

אף על ,כן על

חדשה

עדיין הרבה מקום

היותו מעין

והלילה .

היום במהלך

המשתמשים

והן תושביה

הפוקד אותה

עבור קהל

ויצירתית

נדרשת

בו פרטני

וגמישה בכל

תאפשר

אשר

חשיבה אחרת

מקרה

, עירוניים

משירותים

לאפשר

לציבור ליהנות

המרחב הציבורי שואף

המדיניות .

התואמים רוח את

קידום פתרונות תכנוניים

ותרבותיים .

תעסוקתיים ,

מסחריים

רם אהרוני אדריכל העיר

5

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: הסבר

דברי

והעיצוב

ולייחד את

והבניה ,

101

ברשומות

2014

7

אופי התכנון

להגדיר

מטרת המסמך שלפניכם הינה

לחוק התכנון

תיקון

פורסם

באפריל

בתאריך

ידי על אשדוד

של המקומי

: מטרותיו

2014 ,

הנחיות תכנוניות פיזיות למרחב

העיר

העירוני

ובין

– ד" התשע

את המשלים

. העיר

והציבורי

האחריות והמחויבות של

תוך המקומי

ההנחיות הינן נדבך

בהתאם לחזון ראש

הפרטי הראיה

נבחרי

הגדלת

חיזוק השלטון

את פרקטי

ופורט

של הכוללת

. הציבור

באופן

תפישת התכנון בעיר אשדוד

. הבנוי

המשמעויות העיצוביות של הפיזיות

המקומית .

• • • • •

המרחב

הגדלת עצמאות הועדה

ויעילה על בדגש

סופיות הדיון

פיתוח תרבות קבלת החלטות הוגנת

פרויקטים

. הבניה

בעלי זהות

תכנוניים אחידים ליצירת

מסמך ההנחיות מספק כלים

שיפור איכות

. אשדוד

ועיצובית ייחודיים

על הקפדה

ושייכות תוך

ויזמית .

וודאות

יצירת

לעיר

איכות תכנונית

תכנונית

שקיפות

. תכנון

וייעול

תהליכי

קיצור

התחדשות עירונית

6

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

המרחביות :

השימוש בהנחיות

אופן

: השימוש

אופן

, הבקשה

העיצוביות יוטמעו

בתיק המידע להיתר בהתאם למהות

הנחיות

. המבוקש

והשימוש

טיפולוגית

הבניה

סיווג

על להקל

וחזרתי

זהה באופן

שימושי מ"ע הקרקע

בכל

ההנחיות בנויות

ההתמצאות והשימוש .בהן

המרחב הציבורי

7

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: הגדרות

. קומות

3

עד טוריים

או , משפחתי

דו משפחתי

חד , קרקע

בתים פרטיים צמודי

1:

מגורים מגורים

או רביעיות יותר , גן דירות ודירות .גג

, קומות

4

עד משותפים

בתים

2 :

. מהרחוב

הן למבנים ישירות

. קומות

7

עד של אחיד

, דומה

נפחיות

הכניסות

בגובה

בניה רצופה לאורך רחובות בעלת

: מרקמית

בניה

.) הרחוב

0.5 + 'מ

עד( הקובעת

ממפלס

מפלס הכניסה

. קומות

9

עד משותפים

בנייני מגורים

3 :

מגורים מגורים

. קומות

10

בנייני מגורים משותפים מעל

4 : בניינים למסחר :

או , מרקמי

, שכונתי המתאפיין

או מסחרי

, סגור

או פתוח

, קניון

, מסחרי

כחלק ממבנה

בבינוי

מסחר

באזור

מתחם מסחרי

בנין

. פנאי

, תעסוקה או בילוי

, מסחר

לפעילות

יכול המסחרי

. מגורים

לשמש בבינוי

הבניין

, תעסוקה

המסחרית

, מגורים

, מרקמי

המתאפיינת

טיפולוגית

מאפשרת שימושי

החזית

השימוש הראשי הינו

בניה

מגורים עם חזית מסחרית :

. בלבד

וממוקמת

המסחרית

וכדומה .

בקומת הקרקע

מהווה שימוש נלווה לשימוש הראשי

החזית

משרדים

או מלונאית

לאכסנה

. מסחרי

קומפלקס

או / ו מגורים

או עצמאי

דירות

הבניין משמש בעיקר

כחלק ממבנה

הבניין מהווה מבנה

מלונאות ונופש :

. פנאי

, מסחר או בילוי

, משרדים

, מגורים

של שימושים

. נופש כפעילות המשרדים

נלווית תיתכן תוספת

, מעבדות .' וכד מרפאות

ופיתוח ,

, ידע עתירת

, משרדים

, תעסוקה

יעודים ושימושים : כגון

מחקר מרכז

תעשיה

כולל

בנין

: תעסוקה

/ משרדים

בנייני

, טיפול

, לוגיסטי

, מלאכה

וזעירה ,

, תעשייה

בו בנין

אחסנה

מתקן

תעשיה קלה

השימוש העיקרי הינו

מבנה תעשיה הינו

לתעשייה :

בניינים

וכדומה . זה מבנה

, תרבות

, חינוך

יותאם לשימושים

. מרקמי

או נמוך

ייעודי ויתאפיין

ציבוריים לצורכי

המבנה

בבינוי

ממתחם

מהווה חלק

: ציבור

מבני

להספקת מים

; ציבורית

ותחנה לתחבורה

ומחסה

, ספורט

, בריאות

, חברתיים

ושירותים

,דת

תחנת

מיתקנים

ציבורי

מקלט

רווחה

כל המשמש

, מקומית

או מקומית ועדה

,חוק פי על שהוקמה

, המדינה

של אחר

;אש לכיבוי

, משטרה

רשות

רשות

מבנה

תחנה

. תפקידיה

אחת מאלה לצורכי מילוי

8

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: הגדרות

והשטחים הציבוריים

, העיר כלל - דהיינו

של הבנויים

או הפרטיים

מה כל הינו

: הציבורי

הדרכים

בשטחים

שאינו כלול

המרחב הציבורי

המרחב

. הפתוחים

. לתקרה

: קומה

גובה קומה נמדד מרצפה

גובה

בבניין .

על שחוזרת

טיפוסית :

הפעמים

עצמה מירב

הקומה

קומה

הבניין .

מסד :

בסיס

הבניין .

של הבנויה

) קדמי בין הכלוא

קו ( הציבורי

הפתוח :

זכות הדרך לחזית

בניין

השטח הפרטי הפתוח הפונה למרחב

מרחב החזית

, רחוב

: כגון

של הפרטיים

בין הכלוא

הפיתוח :

גינות

משמעותי

דיירי הבניין לבין שטח ציבורי פתוח

השטחים

השטח המשותף לדיירים

מרחב

ומגוננות .

יתוכנן כמערכת

זה שטח

.' וכד רגל להולכי

, פארקים

, שכונתיות

מפותחות

שדרות

. לפנים

חוץ בין ממשק

החיצוניים תוך ,

ומרוצף

מרפסת : ( מצללה

שהוא מייצר

מקירותיו

הבולט לרוב

שטח בנוי

. עמודים

על נסמך

או , כזיז

, המבנה

, קירות

ללא ,קל מבנה

:) פרגולה

שתקרתו משמשת כמשטח הצללה התלוי מהקיר

הצמוד לקיר

.) מרקיזה

( מתקפל

או , קבוע

או , מתוח

יכול ,קל קירוי

וגגון :

שיהיה אריג

סוכך

. אוכל

בית מסוג

יעודית ,

וכסאות פי על

וקירוי של

: פרגוד

בבתי עסק

הרשאה

מציבים שולחנות

המקום שבו

מתקן לסגירה

וחדר

גג , עיקרי

, מפולשת גג קומת

, במניין

, קומות

הקומות :

טכני

הכוללת שימוש

לרבות קומה

קומת הקרקע תיכלל

ככל שיצוינו מספר

חישוב מניין

. אחת

יציאה . לגג

קומת כניסה כפולה תחשב כקומה

המעטפת

. המבנה

של האטומה

) היקפית

( האנכית

המעטפת

70%

יפחת

לא הראשי

: ראשי

איננו כולל

שטח

משטח

מ

חומר הגמר

חומר גמר

. שהוא

ונישות

פנימיות מכל גודל

שטחים אופקיים

9

10

ההנדסה

|

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

1 \\\

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר

במקרקעין או

1.4 העבודות יבוצעו

העבודות לכל בהתאם

את לבצע

לא מהיתר

1..1

לגביהם

בעל זכות

בידי בעל זכות

מהחובה

פוטר

פטור

. העבודות

המאפשרת

, השטח ובהוראות

, בתקנות בתכניות על החלות

, בחוק

ההוראות

ביצוע

שנקבעו

'מח הסכמת

את לקבל

.זה במסמך רק הוא הפטור

נכסים

בשטחים בבעלות עיריית אשדוד חובה

מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע

שנקבעו

הגורמים הרלוונטיים

עם תיאום

וזאת

. הללו

לאחר

העבודה

טרם ביצוע

העבודות

. ההנדסה

1.2

במנהל

שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש

מי

את לקרוא

ההנחיות

האינטרנט של

גם להיעזר

.זו עבודה

המרחביות על החלות

באתר

ניתן

/ במבנה

שמשתמש

שהעבודות לא מי את מסכנות

1.5

ובאתר

מתקן

לוודא

יש

משרד – הפנים

הועדה

. בסביבה

ואת , בפטור מי

ביצוע עבודה פטורה מהיתר

שנמצא

שנבנה

. מעשיו

את פוטר

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 1.3 ומבנים יש , דיווח

מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי

אינו

לדווח למצוא

הפטורים מהיתר עליהן חלה חובת

העבודות

על

( החופית רצועה ברוחב 300 ' מ מקו חוף הים לכיוון

1.6 בתחום ה

את . לכך המיועד

, בנייתה

המקומית על

סביבה

הטופס ניתן

בטופס

לוועדה

. מהיתר

) היבשה לא ניתן לבצע עבודות או להקים מבנים בפטור

האינטרנט של

ולהוריד

הועדה

מאתר

. מהיתר

אין – לשימור

או מתחם

, אתר

, במגרש

1.7

יעביר את

התכנון

מנהל

דרך הטופס

( הפנים

ומאתר

פטור

בנין

אתר

שליחת

משרד

–) לוועדה

, הטופס וישירות

. שבתוקף

יתבצעו כל י"עפ

או עבודה

1.8

תקן

מבנה הפטורים מהיתר

כל

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx ולדווח המקומית לכתובת ptor@ashdod.muni.il

מייל

לוועדה

11

ההנדסה

|

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

גדרות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונים על הדרישות הבאות : 2.1 גדר וקיר תומך – סעיף 5 . בתקנות

, הגמר

על החלה

6. אין אם

השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי

בתכנית

: לפי

את לבנות

הגדר

יש

: מהגדר

2/3

7.

מסד בגובה

, הגדר וגובהו

1.5 'מ

יעלה על

1. לא גדר של גובהה

מפני הקרקע בשני צדי

או , עמיד

טיח בחיפוי

או מבלוקים

יבנה

טבעית

בחיפוי אבן

אקרילי

בטון

1.0 .'מ

יעלה על

לא תמך

קיר של

. בהיר

, אופקית

או נסורה מלאכותית –

בראש הגדר הבנויה

בגוון

בהנחה

או , לרחוב

לא הקמתם

2.

לשטח ציבורי פתוח

תותר בחזית הבניין הפונה

, הגדר

) הגדר

של מסיימת

שורה ( " קופינג " להניח

בעובי

מחומר מסוג

יש

וכדומה ).

, דרך

, פארק

(

שביל

יפחת מ 2.5 .מ"ס

שלא

. הניקוז

בתשתיות או קיימות

לא הגדר

3. 4.

בזרימת

תפגע

לוודא שהקמת

יש

: מהגדר

1/3

8.

מעקה בגובה

לא החופית

או הקיר

תמנע מעבר חופשי

הגדר בתחום הסביבה

הקמת

אלומיניום (

או מתכת

יבנה

-

צבועה בתנור

מחומרים קלים כגון

. לציבור

. בהיר

) חלודה

ועמידה

בגוון

בפני

4273 .

ישראלי 'מס

להתאימה

יש - פלדה

5. גדר לגבי

לתקן

. בהירים

-

משרבייה בגוונים

- מעקה בהתאמה ).

: מסד

1:2 (

יחס בין

9.

מסד למעקה עליון

12

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

גדרות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.2 גדר המוקמת בידי רשות מקומית - סעיף 6 בתקנות

גובלים שפה " יש כבר שם

, שכונה או רחוב

, ברובע

10.

" עיצובית

שכנים

להתאים את

ועיצוב יש , הגדר

גוון הגמר

בכל , לגדרות

הקשור לחומרי

העיצובית ".

שפה " לאותה

הגדר

או ציבור

המקומית

י"ע תוקם

.1

שטח ציבורי

בשטח למבנה

הרשות

היא

. איסכורית

, עיבוד

,פח גדרות

11. לא

לרבות

בכל צורת

תותר בניית

. הגדר

2.5 'מ

יעלה על

, אחר וגובהה לא

מפני הקרקע בשני צדי

בתשתיות ,

יחולו ההוראות

.2 זאת גדר על גם

הימנעות מפגיעה

בדבר

: בניה

זמניות

12.

סביב אתר

גדרות

אם החופית

לשמירה על

את לקבל

הסביבה

אישור הוועדה

הצורך

פח מלוחות

, לפחות

2 'מ

הבטיחות

גדר

מכופף

תהיה אטומה בגובה

וחובת י"עפ הבניה

-מ קטן 300 'מ , הים חוף מקו

הגדר מוקמת במרחק

. ) לקרקע

כשהכיפוף

, אסכורית

ניצב

הצבת הלוחות

בגוון ע"ש( לבן

. פלדה

י"ת 4273

לגדרות

5

ושילט

י"ע לפעול

מרחביות

הנחיות

בפרק

הנחיות גידור

יש

לתקופת

הביצוע

13.

או כורכרי

טיח : הגדר

יש מגרשים

בין

אקרילי

לבצע חיפוי משני צידי

. בהיר

כל או

חומר קשיח אחר בגוון

גבהים המחייבים

או הגדר

ובשל

14. היה

מעקה

הקיר נוצרו הפרשי

הקמת

והבניה , יותקן

2.1

מעל

בתוספת השניה לתקנות התכנון

כאמור בפרט

יבוצע

: אלה

או הגדר

ממתכות

המעקה

הקיר מעקה כאמור בתקנות

. בהיר

למיניהן בגוון

13

ההנדסה

|

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

גדרות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר בגן לאומי או שמורת טבע אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.5 גדר בגן לאומי או שמורת טבע – סעיף 9 . בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר בשטח חקלאי אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.3 גדר בשטח חקלאי - סעיף 7 . בתקנות

, בלבד ובגובה

והגנים ,

י"ע תוקם

1.

; מעובד

רק תוקם

1. 2. 3. 4. 5.

שלא

מחומרים קלים

רשות הטבע

היא

בשטח חקלאי

היא

1.5 ;'מ

יעלה על

; הגדר

1.5 'מ

יעלה על

לא גובהה

מפני הקרקע בשני צידי

ומרעה של ; חיים בעלי

, בטיחות

, בטחון

2. 3.

; אטומה

ולא קלים

איקלום לדווח

תשמש לצרכי

היא

תהיה

מחומרים

היא תוקם

למשרד

יש , הגדר

45

; עילי

זרימת נגר

לא הגדר

להגנת הסביבה

לאחר בניית

יום

תוך

תמנע

את . לכך המיועד

, בנייתה

ולוועדה המקומית על

וביניהם

היא , מרעה

גדר היא הגדר

הטופס ניתן

בטופס

תילי

תוקם מעמודי מתכת

אם

ומאתר

האינטרנט של

ולהוריד

. מתכת

משרד – הפנים

הועדה

מאתר

למצוא

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 4. המשמשת . חיים

איקלום בעלי

לצרף אישור אקולוג לגדר

יש

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר במתקן תשתית אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.4 גידור מתקן תשתית – סעיף 8 . בתקנות

4273 ,

ישראלי 'מס

בדרישות

1.

תקן

היקפית למתקן תשתית תעמוד

גדר

; הגדר

, הקרקע

3.0 'מ פני מעל

יעלה על

וגובהה לא

גובהה

משני צדי

3.0 .'מ

יעלה על

לא תשתית

גדר של

פנימית במתקן

, קלים

, דרך בתחום

2.

אבל

מחומרים

ניתן לבנות אותה

אם הגדר נבנית

. אטומה

לא תוך

יש , תשתית

גדר בניית

45

3.

לוועדה למצוא

לדווח

במתקן

לאחר

יום

את . לכך המיועד

, בנייתה

המקומית על ולהוריד

הטופס ניתן

בטופס

ומאתר

האינטרנט של

משרד – הפנים

הועדה

מאתר

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

14

ההנדסה

|

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

גדרות

2.6

, שער או מחסום כניסה לחניה - סעיף 10

בתקנות

; החניה

או הכניסה

יותקנו

3. 4.

דרך

לרוחב שביל

הם

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על הדרישות הבאות :

או שער

אין החופית

מחסום המונעים מעבר חופשי

להתקין

בסביבה

. לציבור

21.03 .

900

יותקן י"ע

1. 2.

חלק

חשמלאי מוסמך לפי תקן

מחסום חשמלי

ייבנה רק

1-2 יחידות , דיור

רק בו מותרת

למגורים 1, ושער

5.

אשר חניה

בכל מגרש שער כניסה

גם החוצה

יבלטו

ולא , המגרש

ייבנו

או המחסום

ממנו

בתחום

השער

המשרתת יחידת . דיור

1

לכל חצר

; פתוחים

הם כאשר

, רוויה אם אלא

למגורים

6.

בבניה

לבנות שער לכניסה לחניה במגרש

אין

. מגרש

לכל כניסה

הדיירים באותו

מאפשר

הוא

, רגל הולכי

או לחנייה

את לשנות

7.

באם

כניסת

מיקום שער כניסה

אין

. בהיתר

או בתכנית

נקבעו

יהיו רגל הולכי

או/ו לחניה

8.

מחומרים משולבת

כניסת

חומרי הגמר לשער כניסה

או , קלים

גמר לחומרי

מחומרים

הגדר באם בנויה

קלים זהים

2.1.1 .

כמפורט

וחומרים

בסעיף כניסת

קלים

בניה

1.8. או 'מ

יעלה על

לא רגל הולכי

או לחנייה

9.

הכניסה

גובה שער

. הגבלת

) מבניהם

( הקיימת

המדרכה

מפני

הנמוך

על גובה הגדר

יהיה

ולא המגרש

10.

לבצע פתיחת בתוך תחומי

ניתן

פתיחת השער תהיה לתוך תחום

היא אף תהיה

. ציבורי

התקנת מסילות

שער בתחום שטח

. המגרש

או מלאה

כך תיעשה

או מחסום

.11

שלא תיווצר חסימה

שער

הצבת

כלי לתנועת

או /ו רגל להולכי

לשטחים

בהם קיימת זכות מעבר

חלקית

. רכב

. לבן

או שמנת

, אפור

, שחור

והמחסום : יהיו

.12

השער

גוון

15

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

גגונים

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגגונים , וסככות אם הם עונים על הדרישות הבאות : 3.1 גגונים וסוככים – סעיף 11 . בתקנות

יותר -מ 2.0

ובולטים לא

1.

מטר

מחוברים באחת הפאות לפחות למבנה

הם

. קלים

ובנויים

הם אליו

מחומרים

צמודים

מקיר המבנה

50

יותר

יבלוט

לא , המקופל

,) מרקיזה

( מתקפל

2.

מאשר

מהקיר

במצבו

סוכך

;מ"ס 3. קירוי ( צל סככת

. אריג

וביניהם

באמצעות ) אריג

פרוש

מעמודים

תהיה בנויה

יעלה על

לא הקירוי

5.0 , מטר ומשקל

יהיה העמודים עד

2

כל בין המרחק

אריג

3.0 . מטר

יעלה על

לא הקירוי

. רבוע

3.5 מטר /ג"ק

גובה

. בלבד

קווי בתחום

למגורים ,

4. 5.

הבניין

תותר סככה

בבניה

. צבעונית

לא , כיתוב

יהיה הסככה ללא ) שמנת /'בז גוון ( בהיר

תותר סככה

גוון

20 יש ,ר"מ

על עולה

או הצל

, הגגון

של שטחו

.6

לדווח לוועדה

הסוכך

סככת

אם

את . לכך המיועד

45

תוך בנייתה

המקומית על

מבצוע העבודה בטופס

יום

ולהוריד - בכתובת .7 http://www.ashdod.muni.il/Engineering/reforma/Pages/default. aspx ו ומאתר – הפנים האינטרנט של

הועדה

מאתר

הטופס ניתן למצוא

משרד

//bonim : http

pnim .

aspx . il/Pages/interactivehouse . gov .

.

, הגגון

כי המעיד

של אישור

יש זה במקרה

סככת

מהנדס מבנים חשש שהם

לצרף להודעה

יפלו .

ואין , למבנה

או הצל

הסוכך מעוגנים כראוי

מתקפל

סוכך

16

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

גגונים

3.1

. בתקנות

- המשך גגונים וסוככים – סעיף 11

: מתקפלות

מרקיזות

יותקנו

יתוכננו

מרפסות שמש שאינן מקורות

בבנייני מגורים רווים בהם

3.1.1 בתכניות

הקיימות במרחב התכנון אשר כוללות הוראות העוסקות

. הקיר

ומתגלגלת אל

להצללה . המרקיזה

מתקפלת

תהיה

מרקיזות

, חניה

85/101/02/3 (

גגונים וסוככים : 'מס תכנית

לסככת

בבניית

זרועות נפתחות

ידי על מתקפל

המרקיזות והכיסוי יהיה המרקיזה ידי על

תהינה עשויות ממתקן

הוראותיה ולפעול .פיה על

את לקרוא

ולמרקיזות יש )

יאפשר

המרפסות .

לכל אחיד

בד מדוגמת

סגירת

המתקן

: לחניה

סככות

. מזערי

בד גלגול

הכיסוי לתוך גליל

עם תכניות

1 (

הוראות

למעט אזורים בהם קימות

בכל אזורי מגורים

, ) חניה

תותר בניית סככת חניה לרכב פרטי

מפורטות לענין סככות

: שלהלן

י"עפ המגרש

ההנחיות

בתחום

. חזיתות

ולא ) בלבד

קירוי ( פתוחה

1. 2. 3. 4.

תותר סגירת

הסככה תהיה

18

יעלה

לא , שירות

, הסככה

מעל

שיחשב בזכויות הבניה כשטח

שטח

: גגונים .1 לא גגון של רוחבו

. מטר

יעלה על

כפליים

2.20 . נטו מטר

יעלה

לא , הסככה

של המרבי

מעל

הגובה

. הגגון

מגן הוא שעליה

מרוחב הכניסה

ויותר להצמיד את

של הצדדי

המגרש

הסככה תמוקם בצמוד לגבול

גג מרפסת

יכול

.2

שייבנה בתחום

הגגון

. המגרש

של הקדמי

רוחבה לגבול

. המגורים

השייכת לדירת

והקמת

יותרו

לא רוויה

5.

סככות מעבר לקיים בקונטור

קירוי חניה

בבניה

יתאפשר גגון

– רעפים

גג בעל

.3

במבנה

. הקומה

. רעפים

עם חיפוי

. שמנת

או בהיר

המרקיזות יהיה

6.

אפור

גוון

גגון

17

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

גגונים

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות : 3.2 ( מצללה סעיף 12 . בתקנות

–) פרגולה

. נטוי

או משופע

ולא בלבד

יהא ההצללה

1. 2. 3. 4.

מישורי

תקרת משטח

ומרפסת

לא מרפסת

, מבנה

גג , הקרקע

גבי על מצללה

מקורה

גובה

. המצללה

בה הקומה

יעלה על

לא גג

מבוקשת

גובה

, בלבד ומשטח ההצללה

, קירות נתמכת י"ע

1. ללא היא

שלה

עמודים

. בלבד

יהיה ההצללה או עץ

גמר חומרי

מתכת

תקרת משטח

האטומים של

. אטום המרווחים בין

ההצללה

משטח

החלקים לפחות

איננו

במרפסות לא

מקורות תהיה צבועה צבעים בהירים בגוונים

מצללה

. משטחו

40%

, שווה ומהווים

מחולקים באופן

. המבנה

התואמים את

צבעי

40%

עד , בניין

המצללה

את לבנות

2.

מרוחב המרווח

מעבר לקו

ניתן

.) הבניין

( שנקבע

השטח שבין גבול המגרש לקווי

– מרווח

שאין ( הפנוי

50 רבע או ,ר"מ

על עולה

לא המצללה

3.

עליו

מהשטח

שטח

; השניים

של ) בניה ,הגג של או , החצר

הגדול מבין

, בתכנית

אם אבל

( הקרקע .הגג על או ) בחצר

על תוקם

4.

נקבע

היא

יהיה

, אחר

או בהיתר

ניתן

בהנחיות אלה שניתן לבנות מצללה במקום

. היתר

ללא אותה

להקים

המקומית על

יש העבודה

45

5.

בניית מאתר

לדווח לוועדה

מביצוע

יום

תוך

ולהוריד

את . לכך המיועד

, המצללה

הטופס ניתן למצוא

בטופס

האינטרנט של הפנים – http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx הועדה ומאתר

משרד

כי המעיד

להודעה של אישור

.6

המצללה

מהנדס מבנים

לצרף

יש

. שתתמוטט

ואין , למבנה

או לקרקע

חשש

מעוגנת היטב

פרגולה

18

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

גגונים

3.2

. בתקנות

סעיף 12

( מצללה

–) פרגולה

: קרקע

בבניה צמודת

, לבן

ומתכת / אלומיניום

לפרגולות יהיו עץ

גמר חומרי

בלבד בגוון

. טבעי

או בהיר

, שמנת

אפור

: רוויה

מצללה בבניה

. האחד

.1 .2 .3 .4

המצללה תהיה מחוברת למבנה לפחות בצדה

. המעקה

למצללה יהיה 1

מטר בנסיגה מקו

קו בנין

. שיפועים

ללא , ישר אופקי

מצללה תהווה משטח

פרגולה בבניה צמודת קרקע

על תמיכה

: הבאים

מהאופנים

המצללה

תעשה באחד

תמיכת

אופן

. לקיר

או המצללה

או בכבל

, עמודים

עיגון קונזולי

מוטות מעל

תלויה

יש , בהיר

אלומיניום

או ברזל

המצללה יהיו

.5

לבחור פרט

בגוון

חומרי

. מרכיביו

ישמור על כל של אחידות

. הבניין

לכל אחיד

הפרט

. הקירוי

באלמנטי

עץ לשלב

.6 .7

ניתן

המוצמדת

גג מרפסת

גגות על רק תתאפשר

המהווים

התקנת מצללה

. מגורים

לדירת

רוויה

פרגולה בבניה

19

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

גגונים

3.3 סוכך מתקפל בבתי עסק הפונים לרחוב - בכפוף להנחיות מרחביות פרטניות למסחר

:צל סככת

. הבניה

יבוא לא צל סככת

1. 2.

במניין זכויות

שטח

ובאחריות בית

ניפרד

הוא הסוכך

1.

העסק

מחזית המבנה

חלק בלתי

גן בדירת

או קרקע

רק תתאפשר

צל סככת

בדירה צמודת

הקמת

. המתקין

2 'מ

יפחת -מ

25 -ר"מ

יעלה על

מגבול

במרחק שלא

בשטח שלא

של הכללית

יפגע

יהווה או מטרד

לא הסגור

2.

בחזות

הסוכך במצבו

, כבלים .' וכו עמודים

האלמנטים ; כגון

ובכך כל כלולים

מגרש

. המבנה

. בלבד

צל סככת

3. 4.

בעורף המגרש

ניתן להקים לא ניתן לפרוס

. הסמוכים

ושמירת עם רצף

3. 4. 5. 6.

הסוככים

לדאוג ליצירת

יש

או לרחוב

צל סככת

לשטח ציבורי

בשטח המגרש הפונה

התייחסות

המשלבים

בבניינים

מסחר תחויב

חדשים

התקנת סוכך

. פתוח .5 בשטחים

. המלא

לנושא בהגשה להיתר

יהיה הצל

המיוחדים למגורים

בגווני

צבע סככת

פרטיים

. מחובר

המסחרית הוא אליה

יעלה על

לא הסוכך

רוחב החזית

רוחב

. קרם

/ אפור

לא התחתון

2.2 'מ וגובה

יהיה לא הסוכך

הווילון

מ נמוך

גובה תחתית

יונים :

ככל שלא נדרש עיגון רשת הגנה מפני

30 .מ"ס

יעלה על

לכל פתרון

קונסטרוקטיבי יש , למבנה

להציג

או תסתיר

ולא המבנה

7.

התקנת הסוכך תתחשב בפרטי הבניה בחזית

לא בהיר

- . בנפרד

תבלוט ממישור החזית

הרשת תהיה בגוון

קומה

.' וכו בתים

, תאורה

, שילוט

, בפתחים

מספרי

תפגע שילוט

. המבנה

למערכות

ולא תמנע גישה

וילון / השובל

יותר גבי על רק

וכיתוב על

8.

בקצה הסוכך

הסוכך

וועדת

שילוט

באישור

- המדרכה

יבלוט יותר - מ 2 או 'מ

לא הסוכך

9.

הקטן

שליש מרוחב

. מבינהם

וניקיונו באחריות

ותחזוקתו ,

ההתקנה של

10.

שלמותו

הסוכך

אחריות

בעלי העסק

רשת צל

רשת הגנה מפני יונים

20

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

'ג סימן

4 \\\

שימושים נלווים – למבנה

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא עונה על הדרישות הבאות : 4.2 סעיף 14 . בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר , כגון גופי תאורה , מצלמות אבטחה , צופר אזעקה , מתקן חנייה לאופניים ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות : 4.1 פרטי עזר – סעיף 13 . בתקנות

– שילוט

20 ,ג"ק

על עולה

, רבוע ומשקלו לא

1.2

על עולה

.1 לא שטחו

מטר

; השטחים

שטחי "כ מוגדרים

.1 לא הם

בתקנות חישוב

" בניה

. המגרש

המרחביות על החלות

את תואם

ההנחיות

השילוט

;) נושא

אבל ( התקנתם

.2

מותר עמוד

אין צורך בבניית מבנה לשם

יש – העירוני

ושילוט

.2

לעיין

טעון רישיון בהתאם לחוק העזר

פרסום

לא פריט

, מבנה כל של משקלו

של קירות

או גג על מותקנים

.3 הם אם

ההנחיות המפורטות

בהנחיות המרחביות המגדירות את

לביצוע

50 ;ג"ק

על עולה

. המבוקש

בהתאם לשימוש הקרקע

6.0 – מטר

על עולה

– תאורה לא גובהו

הוא הפריט

.4

נדרש

עמוד

אם

אלקטרוני כזה או

על חל הפטור

.3 .4

הדורש חיבור חשמלי

שילוט

אין

. אשדוד

ותשתיות של

עיריית

אישור מחלקת מאור

בהנחיות המרחביות המגדירות

יש – בניה

לעיין

הצבת שלטים באתר

עם להיוועץ

יש , דלעיל

עזר פרט

.5

אדריכל

שאיננו ברשימה

טרם הקמת

. הביצוע

המפורטות לתקופת

ההנחיות

את

העיר

- הגדר

או/ו המבנה

.6

עמודי

תאורה במגרשי מגורים תותקן בצמוד לקיר

2.2

יעלו על

לא הגדר

הבולטים

מטר מקו

גובה

מעל גובה

תאורה

. המגרש

ובתנאי

שהתאורה תופנה לשטח

המדרכה הגובלת

אבטחה

מצלמת

21

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

'ג סימן

4 \\\

שימושים נלווים – למבנה

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים הבאים : 4.5 סעיף 17 בתקנות .

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת אשפה אם הוא בנפח שאינו עולה על 50 . ליטר 4.3 פח אשפה – סעיף 15 . בתקנות

– סורגים

כי לוודא

1635 ,

'מס הישראלי

את תואמים

1.

לתכנית או/ו הפיתוח

יוצבו

1.

לפחות באחד

ויש

התקן

הם

בתאום ע"שפ מחלקת

בהתאם

הפחים

, מילוט

המיועדים

יותקנו

. המגרש

ובכל

כמוגדר

לפתח

סורגים

החלונות בכל דירה

מקרה בתחום

; בתקן

. עירוני

עזר לחוק

יוצבו

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

בהתאם

פחי אשפה

תוך , הסורגים

על הכבאות

המקומית ולרשות

.2

. בהיר

עם בנישה

יוצב המתקן

התקנת

לדווח לוועדה

יש

דלת מחומר עמיד צבוע בגוון

45 . לכך המיועד asp . il/globaldata/getsequence/getHtmlForm . gov . , התקנתם

. הגדר

יעלו על

והדלת לא

בטופס

יום לאחר

גובה

המתקן

forms //: https

. קיימים

בהתאמה גמר לחומרי

גמר חזית הנישה תהיה

x?formType=exemptionfromthepermit@rishuyzamin

il. gov .

. המגרש

יוצב המתקן

בתחום

. הפרטית

והגישה יהיו אליו

בתחום החלקה

המתקן

בהנחיות המרחביות התואמות

לסורגים יש –

3.

, מתכת

, מקרה

לעיין

הנחיות עיצוב

כולל סוגר

נישה לפחי אשפה תהייה סגורה בשער

בכל

. המבוקש

. רחיץ

יחופה /טיח בגמר

ופנים

לשימוש הקרקע

קרמיקה

הנישה

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין , בחזית הפונה אל מחוץ לבניין , ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ -10 .מ"ס 4.4 מכונה לאיסוף מכלי משקה – סעיף 16 . בתקנות

. בלבד

זה פטור

1. 2.

מיועד לאזור מסחרי

. הקדמי

, המגרש או בחצר

המתקנים יוצבו

בתוך נישות בגדר

בתוך

סורגים

22

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב

. בתקנות

'ג סימן

4 \\\

שימושים נלווים – למבנה

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים , דודי שמש וקולטי שמש העומדים בתנאים הבאים : 4.6 דוד מים , דוד שמש וקולטים – סעיף 18 . בתקנות

, ליטר

220

-מ גדול

1. הם אם דוד נפח ,הגג על מותקנים

המים אינו

במפורש

יוצבו

ובהיתר של הבניה

שניתן להתקין

נקבע

הבניין עליו

והקולט

,הגג חלל

יוסתר

הגג אם ;הגג על אותם

בתוך

הדוד

– משופע

; שניתן

ככל , השיפוע

יותקן

בצמוד לפני

ויסות

חשמליים

1:

69,

ישראלי 'מס

2.

בעלי

מחממים

חלק

דוד לפי תקן

, ליטר

220

על עולה

לא הדוד

, תרמי ובלבד

תרמוסטטי ובידוד

שנפח במקום

. מוסתר

או להיתר

והוא

מותקן בהתאם

יש , שטוח

וקולט גג על

דוד להצבת

3. לא אם

נקבע בהיתר מיקום ספציפי

. האפשר

ככל ,הגג במרכז

או , לגג היציאה

למקם אותם צמוד לפיר

יפחת -מ 1.5 'מ

ובמרחק

הגג מפלס

יותקנו

שלא

צמוד לפני

הרכיבים

ויידרש יש

. הרחוב

יראו

ובכל לא מקרה

.הגג ממעקה

במידה

מחזית

אלומיניום דקורטיבי .

להתקין מסתור עשוי

וקולטים

יוצבו

לא – מקרה

4.

בצורה שניתן לראות אותם

דודים

בכל

. הרחוב

ממפלס

לא . בלבד

וקולטים גבי על

דוד הצבת

5.

תותר

המבנה הראשי

שמש

תותר

יבילים וכדומה .

וקולטים על , עזר מבני

מבנים

הצבת דוודים

23

Made with FlippingBook HTML5