מחלקת רישוי בניה-דפדוף

1

תוכנית עבודה - עמידה חלקית בתכנית העבודה והאבנים הגדולות מדדי מנכ ל " : ניהול ומנהיגות :  שימוש מועט במערכת ה QM7 מדדי ליבה :

 עלייה באחוזי הבקשות שעמדו בתנאי הסף והגיעו לדיון תוך 45

יום

 עלייה באחוז הבקשות שעמדו בתנאי הסף שירות ותוצאות לתושב :  ירידה בלקוח סמוי

2

3

מחצית א 2019

מחצית ב 2018

מחצית א 2018

2018

2017

2016

2015

2014

יעד

תחום מדד

80.5

79.3 100

71.4 100

86 99

70 60

50

100 100

אחוז המשימות שהופצו ונסגרו במועד אחוז המשימות שהתקבלו ונסגרו במועד

77

89

50 4

5.8

5.2

6.3

3.5

אחוז משרות אבודות

ניהול ומנהיגות

8

14 58

8

6

54 77

15 78 0

24 72 24

הפצת החלטות - מנהל מחלקה הפצת משימות - מנהל מחלקה הפצת פרוטוקולים - מנהל מחלקה

41

28

30

0

0

0

0

אחוז בקשות העירייה שעמדו בתנאי סף והגיעו לדיון תוך 90 ( יום מסלול עם הקלות ושימושים ) חורגים 100 אחוז בקשות עירייה שעמדו בתנאי סף והגיעו לדיון תוך 45 ( יום מסלול מלא ) 100 אחוז הבקשות שעמדו בתנאי סף והגיעו לדיון תוך 45 ( יום מסלול מלא ) אחוז הבקשות שעמדו בתנאי סף והגיעו לדיון תוך 90 ( יום מסלול עם הקלות ושימושים ) חורגים 100 100 אחוז הבקשות שעמדו בתנאי סף 100

100

100

100

100

100 80.5

91

100

82 60

100 58.8

100

82

79

93

95

94

96

99.9

100

מדדי ליבה

90

95.5

96

95

99.9

100

אחוז הבקשות שקבלו היתר תוך 14 יום מהשלמת גיליון הדרישות

100

100

100

100

100

100

95

100 100 800 500

16

37

25

12

24

27

"סה כ בקשות עירייה שהוגשו

328 125

712 310

415 185

297 125

487 325

402 385

587 428

1

סהכ בקשות שהוגשו סהכ היתרים שהונפקו

20

שרות ותוצאות

לתושב

7.7

9

7.6

9.2

10

ציון לקוח סמוי

4

2 רבעון מחצית א'

יעדים

משאבים

הערות

הדגשי מדיניות

חזון ראש העיר

נושאים

תקציב 2019

שם החשבון

הערות

ערך

ערך

מדד

מטרה

תב"ר

שולחן עגול עם עובדים של מחלקה בהשתתפות אסף נאמן ממנהל התכנון

1.01.19

שהוגשה על ידו.באמצעים דיגיטליים מדד התארגנות מדד תפוקה/ ביצוע מדד תוצאה מדד התארגנות מדד תפוקה/ ביצוע מדד תוצאה

1.01.19

קביעת אופן ביצוע הדרכות.

תאום עם מנהל התכנון

העברת הדרכות וסדנאות למתכננים על חידושים ועדכונים בנושא של רפורמה וחישוב רובוטי

קיצור זמנים של בדיקת תכניות להיתר, חיסחון זמן של בודקת ושל מתכנן.

התאם לעדכונים במנהל התכנון

הדרכה פרונטאלית לצוות עובדים על חידושים ברכית חישוב רובוטי

חוסן קהילתי- בניית יחסי אמון בין קהלים ואוכלוסיות בעיר

2

עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים

1

2

הדרכה פרונטלית למתכננים

1

1

הדרכה אינטרנטית ובינר למתכננים

20%

קיצור זמנים של בקרה מרחבית

20%

אחוז המתכננים שיעברו הדרכות מקצועיות לאורך השנה

100%

100%

1.01.19

שולחן עגול עם עובדים של מחלקה.

1.01.19

בחירת אחראי

כתיבת תוכן מקצועי להעלאה לאתר ההנדסה 01.04.19

חיבור בין תחום העיסוק לתושב.לידע את התושב על כל פעולה מתבצעת בבקשה להיתר

חוסן קהילתי- בניית יחסי אמון בין קהלים ואוכלוסיות בעיר

אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה

יצירת קהילה מקצועית לתחום העיסוק

הכנת סירטונים למתכננים ולתושבים והכנסתם לאתר של עיריית אשדוד, מנהל הנדסה, מח' רישוי בניה.

6

2

יידוע קהילה מקצועים הודות פרסומים רלוונטיים.

6

2

קיים קושי באיסוף הנתונים.המתכנ נים באים אלינו

70%

העברת סקר סביעות רצון

100%

אחוז המתכננים שנכספו למידע באתר.

5

יכולת איתור בקשות תיקי בנייו ותיקי פיקוח לפי כתובת עדכנית, הצגתנתוני תיקי רישוי, מידע ופיקוח כשכבות ע"פ G.I.S במערכת כתובת עדכנית.יישום ממשקים בין מערכות תיפעוליות על בסיס כתובת עדכנים, לדוגמא בין

מערכת הוועדה לגבייה ולמערכת וההפך. G.I.S מדד התארגנות מדד תפוקה/ ביצוע

101.19

בחירת אחראי ביצוע

1.01.19

קביעת סדר י עבודה.

קידום חדשנות ודיגיטציה- חווית לקוח

עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים

עדכון וטיוב כתובות בתיקי בניין.

650 תיקי בניין

הפקת דו"ח מערכת של תיקי בניין ללא כתובות

וקומפלוט ,או הזמנת GIS איתור כתובות לפי תיק מארכיב

15%

9%

עודכנה 60 בכתובת ב תיקים

מדד תוצאה

15%

עדכון כתובות בתיקי בניין

9%

מדד התארגנות

קיום ישיבה עם ארז וקביעת מטלות ביצוע הסינכרון

01.01.19

1.08.19

התאמת תאריכים בשתי מערכות

פיתוח מתמיד ליצירת סינכרון בין מערכות מדד תפוקה/ ביצוע מדד תוצאה

בוצע

המשך יצירת 2 סינכרון בין מערכות רישוי זמין וקומפלוט

איפוס סרגל התקדמות בהתאמה למערכת רישוי זמין

קידום חדשנות ודיגיטציה- מיקוד בחשו"ב לתושב

עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים

1.12.19

בפיתוח

צירת יכולת העתקת תנאים לתחילת העבודות ולתעודת גמר לטופס ההיתר

1.11.19

טרם בוצע

דורש השלמת פיתוח

100%

יכולת לכמת עמידה בלוחות זמנים

90%

קיטון באחוז קליטת הבקשות מחדש שנסגרו במערכת רישוי זמין עקב אי קיום וועדה ועקב אי תגובת עורך הבקשה.

לא רלוונטי בשלב זה.

15%

מדד התארגנ

2.01.19

שולחן עגול עם עובדים לעניין נוהל עבודה.

יצירת מערך מוכנות לקליטה וקידום בקשות להיתר עפ"י תכניות מפורטות מאושרות במסגרת הסכם גג. מדד תפוקה/

תינתן עדיפות בקליטת הבקשות להיתר מכח הסכם גג במידה ומבוקשת הקלה , נוסח פרסום תנתן ימים מהזנת הבקשה 4- לא יאוחר מ במערכת .

איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - עירוניות מקיימת

פיתוח עירוני - הערכות מערכתית ליישום הסכם הגג

בכל הבקשות שיוגשו

100%

ביצוע

הסכם גג

בכל הבקשות שיוגשו

100%

6

טרם הוגשו בקשות

תוצא

מדד

20%

קיצור בקרה מרחבית

Made with FlippingBook HTML5