משיב הרוח אירועי תרבות באשדוד ללא עלות פברואר 2024

ה 7 הכני ! חופשית

שגב 2 יוה : צילו!

4-9 גילי! במחלקה הרפתקה דבורי אביטל מאת ילדי! הצגת 17:00 | 2 ראשו | 4.2.24 (' ט רובע ) מלכה 2 ק קהילתי מרכז www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות פר 7 מ . באתר מראש ברישו! מותנית ה 7 הכני

בשור איל% : צילו)

ה 5 הכני ! חופשית

פיוטי! במופע נהדר מורי- 15:00 | שני יו! | 5.2.24 (‘ ט רובע ) מלכה ק- קהילתי מרכז

www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות פר 5 מ . באתר מראש ברישו! מותנית ה 5 הכני

הכני*ה ! חופשית

פרטי : צילו-

פנטומימה *דנת עבוד חיי- ע- 17:30 | רביעי | 7.02.24 עוזיאל קהילתי מרכז www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות מ*פר . באתר מראש ברישו- מותנית הכני*ה

ה 3 הכני ! חופשית

כלה בואי , שבת בואי זילברברג . ש מגישה 16:00 | חמישי | 8.2.24 מעלה קהילתי מרכז

אשדוד ,9 זכאי ב( יוחנ( ' ר | 08-8666180 | הקהילתי במרכז מראש 2 ברישו מותנה

הכני(ה ! חופשית

טויטו ני(י. : צילו.

ליצנות (דנת רובינשטיי) נע. בהנחיית 17:00 | ראשו) |11.02.24 טנה קהילתי מרכז www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות מ(פר . באתר מראש ברישו. מותנית הכני(ה

ה + הכני ! חופשית

3 רובינשטיי רדי : צילו.

ירוק 7 תיפו קצב דנת + טוטאל בורדל - 8 מורדובי נועה ע. 17:00 | 3 ראשו | 18.2.24 3 לברו בית קהילתי מרכז

www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות פר + מ . באתר מראש ברישו. מותנית ה + הכני

הכני#ה ! חופשית

שקדי הד# 5 צילו

פי#ול #דנת שקדי הד# האמנית מנחה

11:15 | שני | 26.2.24 חרצית קהילתי מרכז www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות מ#פר . באתר מראש 5 ברישו מותנית הכני#ה

ה 8 הכני ! חופשית

רוז& מרקובה וחנה צמיר עמית 0 צילו

שיר $ אר קפל& ואיה טולדנו עיד& 0 ע 11:00 | חמישי | 29.2.24 תרבות מרכז מונארט www.ironit.org.il | *6452 | מוגבל המקומות פר 8 מ . באתר מראש 0 ברישו מותנית ה 8 הכני

Made with FlippingBook flipbook maker