מספרים מספרים 2018 חוברת דפדוף

* 2018 אשדוד ים ִ ר ָ פּ ְ ס ִ מ ים ִ ר ְ פּ ַ ס ְ מ

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

77100 אשדוד. מיקוד 28 : , ת”ד 10 בית העירייה: הגדוד העברי www . ashdod . muni . il | 8545454-08 : מרכזיית העירייה 2017 *הנתונים מתייחסים לשנת

Made with FlippingBook flipbook maker