מספרים מספרים 2018 חוברת דפדוף

* 2018 אשדוד ים ִ ר ָ פּ ְ ס ִ מ ים ִ ר ְ פּ ַ ס ְ מ

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

77100 אשדוד. מיקוד 28 : , ת”ד 10 בית העירייה: הגדוד העברי www . ashdod . muni . il | 8545454-08 : מרכזיית העירייה 2017 *הנתונים מתייחסים לשנת

שטח שטח מוניציפאלי 49.1 (קמ"ר)

22,959 (נפשות לקמ"ר בנוי)

צפיפות מגורים

צפיפות מגורים, כולל שטחים פתוחים

4,784 (נפשות לקמ"ר)

(ק״מ)* אורך קו החוף 12

(ק"מ)* אורך חופים המוכרזים לרחצה 2018 , *מנהל תפעול 2018 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי דיור ובנייה 65,946 מספר יחידות למגורים 7.71 שטח (קמ״ר) 9,691 מספר יחידות לא למגורים 6,848 משרדים שירותים מסחר שטח (קמ״ר), 1.6 שטח (קמ״ר)

1.05

1,445 תעשיה ומלאכה 1.23 שטח (קמ״ר) 1,398 אחר 0.5 שטח (קמ״ר)

בניית דירות חדשות*

715 סיום בנייה

609 התחלת בנייה

71.2% אחוז הגרים בדירות בבעלות

0.9 צפיפות דיור (נפשות לחדר)

4 מספר חדרים ממוצע בדירה בבעלות

2016 , *למ״ס, דוח רשויות מקומיות 2018 , מקור: מחלקת ארנונה

250,314 מבנה דמוגראפי אוכלוסיה – משרד הפנים*

222,900 2.53% למ"ס אחוז מאוכלוסיית ישראל

0.6% קצב גידול שנתי

34.3%

32%

19.4%

90.4% יהודים

14.1%

9.4% לא יהודים

ילדים )19-0(

צעירים )34-20(

מבוגרים )64-35(

אזרחים ותיקים )+65(

אשכול סוציו-אקונומי

319 33.5 75,521

3.28

67,200 מספר משקי בית

מספר העולים **)+1990(

גיל חציוני )31.0 (בישראל

מספר תושבים *100 מעל גיל

ממוצע נפשות למשק בית )3.31 (בישראל

30.2% נולדים במשך שנה נפטרים במשך שנה ריבוי טבעי (ילודה פחות תמותה)* אחוז עולים מאוכלוסיית העיר

51.3% נשים

48.7% גברים

4,640 1,361 3,279

- =

-1.7 מאזן הגירה כולל (נכנסים פחות יוצאים מהעיר באלפים) 2016 , , דוח רשויות מקומיות 2018 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי 2017 , ** משרד הקליטה 2017 , * משרד הפנים

תעסוקה והכנסה 4.3% ***)5% שיעור האבטלה באשדוד (בישראל ***2018 , שרות התעסוקה הישראלי 64.8% אחוז תושבי אשדוד בכוח העבודה האזרחי )64% (בישראל 68.7% אחוז גברים בכוח העבודה האזרחי

61.2% אחוז נשים בכוח העבודה האזרחי

42.8% אחוז העובדים מחוץ לעיר*

אחוז השכירים*

₪ 7,997 הכנסת שכירים ממוצעת **)₪ 9,543 (בישראל

95%

ענפי התעסוקה העיקריים (מועסקים באלפים)

תחבורה, אחסנה ודואר

מסחר סיטונאי וקמעונאי

9.2%

בינוי

3.5%

15.3%

תעשייה, חשמל ומים

שירותים מדעיים וטכניים

14.9%

5%

4.2%

21.4%

שירותי ניהול ותמיכה

מינהל ציבורי וחינוך

10.5%

2017 , למ"ס, שנתון סטטיסטי 2018 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי 2016 , ** המוסד לביטוח לאומי שרותי בריאות, רווחה וסעד

תשתיות תחבורה 150 מצלמות עירוניות

40 תחנות אוטובוס חכמות

262 אורך רשת הכבישים הכוללת בעיר (ק״מ)

32 שבילי אופניים (ק״מ)

5 נתיבי תחבורה ציבורית (ק״מ)

מים*

16,509 11,443,607

63%

354,316 342,949 18,578,760 אספקת מים (מ"ק) אורך צינורות מים (ק"מ) אורך צינורות קווי ביוב (ק"מ)

צריכת מים (מ"ק)**

כמות הקולחים המטוהרים (מ"ק)

אחוז הביוב הגולמי מסה"כ צריכת המים בעיר

66%

מזה: למגורים

תאורת רחוב 23,499 פנסים

15 מרכזיות תאורה

3,660 פנסים בטכנולוגיות לד

ספורט

43

290

4

5

14

מספר גני כושר ברחבי העיר*** 40

מספר אתרי מתקני משחק*

בריכות שחייה***

מגרשי כדורגל

אולמות ספורט***

מגרשי טניס***

***

2016 , **למ״ס, דוח רשויות מקומיות 2018 , *תאגיד יובלים 2018 , מקור: מנהל תפעול 2018 , ***רשות הספורט העירונית

תברואה 120,543.06 אשפה שנתית (טון)

7.7% אחוז מחזור מתוך פסולת מוצקה ביתית, מסחרית וגזם*

1.5 אשפה לתושב ביום (ק״ג) )1.7 (בישראל

6,477 סה״כ מיכלי אשפה

385.12 כמות פינויי אשפה ממוצעת ליום (טון)

2016 , * מקור: למ"ס, דו"ח רשויות מקומיות 2018 , מקור: מינהל תפעול

איכות הסביבה 3,000 2,300 2,700 300 6%

אחוז השטח הנטוע משטח העיר

שטחי גינון באזורי תעשייה (דונם)

שטחי גינון באזורי מגורים (דונם)

שטחי גינון מושקים (דונם)

שטחי הגינון בעיר (דונם)

77

90

702

124

5,400 254,69 831

מספר מתקני

מספר מתקנים לאיסוף טקסטיל

מספר מתקנים לאיסוף פלסטיק

מספר מתקנים לאיסוף קרטון

מספר מתקנים לאיסוף נייר

איסוף בקבוקים מפלסטיק למחזור (טונות)

אשפתונים

זכוכית

2018 , מקור: מינהל תפעול

השכלה גבוהה

23.7 אקדמאיים באשדוד

21.6 שנות 16 בעלי לימוד ומעלה

15 הסטודנטים לתואר ראשון 29-20 מבני

)27.7% *(בישראל

)26.7% *(בישראל

מספר סטודנטים בשנת תשע״ח 5,049 1,576

23.5%

812

510 במכינה

אחוז בעלי תואר אקדמי 54-25 מבני

מספר סט׳ באוניברסיטה הפתוחה ***

מספר סטודנטים במכללה להנדסה סמי שמעון**

2017 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי 2018 , ***האוניברסיטה הפתוחה 2018 , **מכללת סמי שמעון 2017 , *למ"ס, עיבוד מיוחד

חינוך

56,607

מספר תלמידים בחינוך העירוני

1.3% גני ילדים 12,774

22,848

20,985

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

25

₪ 17,646

נשרו ממערכת החינוך

עלות ממוצעת לתלמיד ברשות

ממוצע תלמידים בכיתה

אחוז תלמידים בחינוך רגיל ובחינוך מיוחד

אחוז התלמידים בבתי"ס היסודיים והעל יסודיים, לפי זרם החינוך

40% חרדי

98.6% חינוך רגיל

45% ממלכתי

1.4%

חינוך מיוחד

15% ממלכתי דתי

68.2% 92% 60% 85% אחוז הזכאים

עומדים בתנאי סף בקבלה לאוניברסיטה מסך זכאים לבגרות הלומדים בב״ס בפיקוח הרשות בלבד*

עומדים בתנאי סף בקבלה לאוניברסיטה מסך זכאים לבגרות

אחוז הזכאים לבגרות מתלמידי י״ב הלומדים בב״ס בפיקוח הרשות בלבד (תשע״ו)* תלמידים בכיתה

לבגרות מתלמידי י״ב הגרים ביישוב (תשע״ו)

2018 , מקור: משרד החינוך: מנהל תקשוב ומערכות מידע 2018 , * מנהל חינוך

פעילות תרבות, ספורט ופנאי 173,064 כרטיסים שנמכרו אמפי) + (משכן אומניות הבמה משכן אומנויות הבמה

פסטיבלים

103,894 מתוכם:

20,257 10,114 6,004 5,833 2,399 3,591 1,917 3,573 1,619 27,533 3,583 7,677 2,886 3,657 3,251

כנסים מחול מסיבת סיום 7% פעילות גמלאים

בידור

ילדים

קולנוע

מוסיקה

מופעים

תיאטרון

מדיטרנה

תור הזהב

אשדושירה אושפיזין דיגיטלי

תוצרת הארץ

התפלגות משתתפים לפי תחום (באחוזים)

קלאסית/אנדלוסית

83%

10%

חוגי ילדים ונוער

חוגי מבוגרים

אמפי

מופעים מוסיקלי 69,170 מתוכם: 2,402 2,000 6,708 46,989 2,508 3,286 5,277

2018 , מקור: המשכן לאומנויות הבמה

ספריות עירוניות

מספר קוראים רשומים 31,000 168,849

מספר ספרים (עברית, אנגלית, רוסית, צרפתית)

39,606 5,411 14,003

חניכים בתנועות נוער, מדצ״ים וארגוני נוער

משתתפים בחוגים במרכזים קהילתיים

מבקרים במוזיאונים המוכרים בעיר

כנסים מסיבות סיום

מוסיקה

אושפיזין

תור הזהב

מדיטרינה

2018 , מקור: החברה העירונית לתרבות ופנאי

שירותי רווחה

10,949 מספר קשישים 2,042 משפחות בשיקום

28,931 14,685 מטופלים (עם תיק) יחידות טיפול

125

122

294 ייעוץ נישואין

414

133

869 נוער בסיכון

שיקום אסיר

דרי רחוב

סמים ואלכוהול

אלימות במשפחה

10,000 כ-

ילדים בסיכון

שירותים קהילתיים לרווחת הזקן :

122 בתים חמים

294

414

133

869

מועדוני גמלאים

מרכז יום

דיור מוגן ומקבצי דיור

בתי אבות

2018 , מקור: המינהל לשירותים חברתיים 106 מוקד שירות 144,774 מספר פניות 68,078

בטחון 6,575

תפו״ח

אחרים 14,096

17,385 מוקד

9,954 13,623

15,063 נטיעות

הנדסה

תחזוקה

2018 , מקור: מוקד עירוני

ביטוח לאומי

30,708

13.9%

אחוז מאוכלוסיה

מקבלי קיצבת זקנה ושארים

אחוז מאוכלוסיה מקבלי קצבה עם השלמת הכנסה 10,814 4.9%

317

2,020

389

2,349

6,633 5,923

מקבלי גמלת סיעוד 3% מהאוכלוסיה

סמים מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (משפחות)

מקבלי קצבת נכות כללית

מקבלי דמי לידה

מקבלי דמי אבטלה

מקבלי דמי מזונות

2018 , מקור: המוסד לביטוח לאומי

(בש״ח) נתונים כספיים

1,573,433,200 728,161,922

תקציב פיתוח

תקציב שנתי מאושר

32% הכנסות עבור שירותים ממלכתיים

39% אחוז השתתפות העיריה בתחום החינוך 67% הכנסות עצמיות

אחוז השכר מהתקציב אחוז מהתקציב לפעילות 61% 34%

32% אחוז השתתפות העירייה בתחום הרווחה

5%

7,182 השקעה בתושב

אחוז מהתקציב להחזר מלוות

2018 , מקור: מינהל כספים

Made with FlippingBook flipbook maker