מספרים מספרים לדפדוף

* 2018 אשדוד ים ִ ר ָ פּ ְ ס ִ מ ים ִ ר ְ פּ ַ ס ְ מ

ביטוח לאומי

שירותי רווחה

פעילות תרבות, ספורט ופנאי 173,064 כרטיסים שנמכרו אמפי) + (משכן אומניות הבמה משכן אומנויות הבמה

חינוך

56,607

10,949 מספר קשישים 2,042 משפחות בשיקום

28,931 14,685 מטופלים (עם תיק) יחידות טיפול

30,708

13.9%

אחוז מאוכלוסיה

מקבלי קיצבת זקנה ושארים

מספר תלמידים בחינוך העירוני

אחוז מאוכלוסיה מקבלי קצבה עם השלמת הכנסה 10,814 4.9%

1.3% גני ילדים 12,774

22,848

20,985

פסטיבלים

בתי ספר יסודיים

בתי ספר על יסודיים

103,894 מתוכם:

25

₪ 17,646

317

2,020

389

2,349

6,633 5,923

נשרו ממערכת החינוך

עלות ממוצעת לתלמיד ברשות

ממוצע תלמידים בכיתה

125

122

294 ייעוץ נישואין

414

133

869 נוער בסיכון

מקבלי גמלת סיעוד 3% מהאוכלוסיה

סמים מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (משפחות)

מקבלי קצבת נכות כללית

מקבלי דמי לידה

מקבלי דמי אבטלה

מקבלי דמי מזונות

שיקום אסיר

דרי רחוב

סמים ואלכוהול

אלימות במשפחה

אחוז תלמידים בחינוך רגיל ובחינוך מיוחד

אחוז התלמידים בבתי"ס היסודיים והעל יסודיים, לפי זרם החינוך

20,257 10,114 6,004 5,833 2,399 3,591 1,917 3,573 1,619 27,533 3,583 7,677 2,886 3,657 3,251

2018 , מקור: המוסד לביטוח לאומי

10,000 כ-

כנסים מחול מסיבת סיום 7% פעילות גמלאים

בידור

ילדים

ילדים בסיכון

קולנוע

מוסיקה

מופעים

תיאטרון

מדיטרנה

תור הזהב

אשדושירה אושפיזין דיגיטלי

40% חרדי

(בש״ח) נתונים כספיים

תוצרת הארץ

שירותים קהילתיים לרווחת הזקן :

98.6% חינוך רגיל

התפלגות משתתפים לפי תחום (באחוזים)

קלאסית/אנדלוסית

45% ממלכתי

83%

10%

122 בתים חמים

294

414

133

869

1,573,433,200 728,161,922

חוגי ילדים ונוער

חוגי מבוגרים

1.4%

מועדוני גמלאים

מרכז יום

דיור מוגן ומקבצי דיור

בתי אבות

אמפי

חינוך מיוחד

15% ממלכתי דתי

תקציב פיתוח

תקציב שנתי מאושר

מופעים מוסיקלי 69,170 מתוכם: 2,402 2,000 6,708 46,989 2,508 3,286 5,277

2018 , מקור: המינהל לשירותים חברתיים 106 מוקד שירות 144,774 מספר פניות 68,078

2018 , מקור: המשכן לאומנויות הבמה

32% הכנסות עבור שירותים ממלכתיים

39% אחוז השתתפות העיריה בתחום החינוך 67% הכנסות עצמיות

ספריות עירוניות

אחוז השכר מהתקציב אחוז מהתקציב לפעילות 61% 34%

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

68.2% 92% 60% 85% אחוז הזכאים

מספר קוראים רשומים 31,000 168,849

מספר ספרים (עברית, אנגלית, רוסית, צרפתית)

32% אחוז השתתפות העירייה בתחום הרווחה

עומדים בתנאי סף בקבלה לאוניברסיטה מסך זכאים לבגרות הלומדים בב״ס בפיקוח הרשות בלבד*

עומדים בתנאי סף בקבלה לאוניברסיטה מסך זכאים לבגרות

אחוז הזכאים לבגרות מתלמידי י״ב הלומדים בב״ס בפיקוח הרשות בלבד (תשע״ו)* תלמידים בכיתה

לבגרות מתלמידי י״ב הגרים ביישוב (תשע״ו)

בטחון 6,575

39,606 5,411 14,003

תפו״ח

5%

7,182 השקעה בתושב

חניכים בתנועות נוער, מדצ״ים וארגוני נוער

משתתפים בחוגים במרכזים קהילתיים

מבקרים במוזיאונים המוכרים בעיר

כנסים מסיבות סיום

אחרים 14,096

17,385 מוקד

9,954 13,623

15,063 נטיעות

77100 אשדוד. מיקוד 28 : , ת”ד 10 בית העירייה: הגדוד העברי www . ashdod . muni . il | 8545454-08 : מרכזיית העירייה 2017 *הנתונים מתייחסים לשנת

מוסיקה

אחוז מהתקציב להחזר מלוות

אושפיזין

תור הזהב

מדיטרינה

הנדסה

תחזוקה

2018 , מקור: משרד החינוך: מנהל תקשוב ומערכות מידע 2018 , * מנהל חינוך

2018 , מקור: מוקד עירוני

2018 , מקור: מינהל כספים

2018 , מקור: החברה העירונית לתרבות ופנאי

תשתיות תחבורה 150 מצלמות עירוניות

תעסוקה והכנסה 4.3% ***)5% שיעור האבטלה באשדוד (בישראל ***2018 , שרות התעסוקה הישראלי 64.8% אחוז תושבי אשדוד בכוח העבודה האזרחי )64% (בישראל 68.7% אחוז גברים בכוח העבודה האזרחי

שטח שטח מוניציפאלי 49.1 (קמ"ר)

תברואה 120,543.06 אשפה שנתית (טון)

250,314 מבנה דמוגראפי אוכלוסיה – משרד הפנים*

7.7% אחוז מחזור מתוך פסולת מוצקה ביתית, מסחרית וגזם*

1.5 אשפה לתושב ביום (ק״ג) )1.7 (בישראל

6,477 סה״כ מיכלי אשפה

385.12 כמות פינויי אשפה ממוצעת ליום (טון)

61.2% אחוז נשים בכוח העבודה האזרחי

222,900 2.53% למ"ס אחוז מאוכלוסיית ישראל

22,959 (נפשות לקמ"ר בנוי)

צפיפות מגורים

40 תחנות אוטובוס חכמות

262 אורך רשת הכבישים הכוללת בעיר (ק״מ)

32 שבילי אופניים (ק״מ)

5 נתיבי תחבורה ציבורית (ק״מ)

צפיפות מגורים, כולל שטחים פתוחים

0.6% קצב גידול שנתי

4,784 (נפשות לקמ"ר)

2016 , * מקור: למ"ס, דו"ח רשויות מקומיות 2018 , מקור: מינהל תפעול

34.3%

32%

איכות הסביבה 3,000 2,300 2,700 300 6%

(ק״מ)* אורך קו החוף 12

19.4%

90.4% יהודים

14.1%

42.8% אחוז העובדים מחוץ לעיר*

אחוז השכירים*

₪ 7,997 הכנסת שכירים ממוצעת **)₪ 9,543 (בישראל

מים*

(ק"מ)* אורך חופים המוכרזים לרחצה 2018 , *מנהל תפעול 2018 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי דיור ובנייה 65,946 מספר יחידות למגורים 7.71 שטח (קמ״ר) 9,691 מספר יחידות לא למגורים 6,848 משרדים שירותים מסחר שטח (קמ״ר), 1.6 שטח (קמ״ר)

1.05

אחוז השטח הנטוע משטח העיר

שטחי גינון באזורי תעשייה (דונם)

שטחי גינון באזורי מגורים (דונם)

שטחי גינון מושקים (דונם)

שטחי הגינון בעיר (דונם)

95%

16,509 11,443,607

63%

354,316 342,949 18,578,760 אספקת מים (מ"ק) אורך צינורות מים (ק"מ) אורך צינורות קווי ביוב (ק"מ)

9.4% לא יהודים

צריכת מים (מ"ק)**

כמות הקולחים המטוהרים (מ"ק)

אחוז הביוב הגולמי מסה"כ צריכת המים בעיר

ילדים )19-0(

צעירים )34-20(

מבוגרים )64-35(

אזרחים ותיקים )+65(

77

90

702

124

5,400 254,69 831

ענפי התעסוקה העיקריים (מועסקים באלפים)

תחבורה, אחסנה ודואר

מספר מתקני

מספר מתקנים לאיסוף טקסטיל

מספר מתקנים לאיסוף פלסטיק

מספר מתקנים לאיסוף קרטון

מספר מתקנים לאיסוף נייר

איסוף בקבוקים מפלסטיק למחזור (טונות)

אשפתונים

אשכול סוציו-אקונומי

66%

1,445 תעשיה ומלאכה 1.23 שטח (קמ״ר) 1,398 אחר 0.5 שטח (קמ״ר)

זכוכית

319 33.5 75,521

3.28

67,200 מספר משקי בית

מסחר סיטונאי וקמעונאי

מזה: למגורים

9.2%

תאורת רחוב 23,499 פנסים

2018 , מקור: מינהל תפעול

בינוי

מספר העולים **)+1990(

גיל חציוני )31.0 (בישראל

מספר תושבים *100 מעל גיל

ממוצע נפשות למשק בית )3.31 (בישראל

3.5%

15.3%

השכלה גבוהה

15 מרכזיות תאורה

3,660 פנסים בטכנולוגיות לד

30.2% נולדים במשך שנה נפטרים במשך שנה ריבוי טבעי (ילודה פחות תמותה)* אחוז עולים מאוכלוסיית העיר

51.3% נשים

48.7% גברים

תעשייה, חשמל ומים

שירותים מדעיים וטכניים

בניית דירות חדשות*

23.7 אקדמאיים באשדוד

21.6 שנות 16 בעלי לימוד ומעלה

15 הסטודנטים לתואר ראשון 29-20 מבני

ספורט

14.9%

5%

715 סיום בנייה

609 התחלת בנייה

4,640 1,361 3,279

)27.7% *(בישראל

)26.7% *(בישראל

- =

43

290

4

5

14

מספר גני כושר ברחבי העיר*** 40

4.2%

21.4%

מספר סטודנטים בשנת תשע״ח 5,049 1,576

שירותי ניהול ותמיכה

71.2% אחוז הגרים בדירות בבעלות

0.9 צפיפות דיור (נפשות לחדר)

4 מספר חדרים ממוצע בדירה בבעלות

מספר אתרי מתקני משחק*

בריכות שחייה***

מגרשי כדורגל

אולמות ספורט***

מגרשי טניס***

23.5%

812

510 במכינה

מינהל ציבורי וחינוך

-1.7 מאזן הגירה כולל (נכנסים פחות יוצאים מהעיר באלפים) 2016 , , דוח רשויות מקומיות 2018 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי 2017 , ** משרד הקליטה 2017 , * משרד הפנים

10.5%

אחוז בעלי תואר אקדמי 54-25 מבני

מספר סט׳ באוניברסיטה הפתוחה ***

מספר סטודנטים במכללה להנדסה סמי שמעון**

***

2017 , למ"ס, שנתון סטטיסטי 2018 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי 2016 , ** המוסד לביטוח לאומי שרותי בריאות, רווחה וסעד

2017 , מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי 2018 , ***האוניברסיטה הפתוחה 2018 , **מכללת סמי שמעון 2017 , *למ"ס, עיבוד מיוחד

2016 , **למ״ס, דוח רשויות מקומיות 2018 , *תאגיד יובלים 2018 , מקור: מנהל תפעול 2018 , ***רשות הספורט העירונית

2016 , *למ״ס, דוח רשויות מקומיות 2018 , מקור: מחלקת ארנונה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker