מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

* כללי: מוקד/רווחה/שפ”ח – דו”ח קריאות פתוחות מדי בוקר עד במייל. 12:00 השעה

1 . : זיהוי פערים כללי ומשאבים נדרשים: פערי מיגון פערי אזעקה, . G.I.S פערי קליטה, פערי כ”א, פערי רענון שכבות המידע כולל ב- 2 . החזרת אמצעים לכשירות. 3 . .)28 ’ סטטוס תכניות – קבוצות תכנון, (ראה פרק ה’ עמ 4 . סיכום פעילות, ריכוז המלצות והפקת לקחים. 5 . מעקב אחר ביצוע החלטות/משימות.

מנכ”ל העירייה (רמ”ט)

18

התייחסות משתתפים, סיכום והנחיות/משימות לביצוע.

ראש העיר

19

הערכת מצב מכלולי מול תאי המכלול - כל המכלולים.

ראשי מכלולים

20

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

19

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker