מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ד

. מטה חירום שילדי - זמינות מלאה, עוצר חופשות? 1 ועובדי התאים במכלולים ולהחזיקם בתמונה, לקיום רציף של 3- ו 2 . זמינות של מספרי 2 שיחות ותדריכים של ראשי מכלולים לזיהוי פערים לפי שק"ד זימונם למרכז ההפעלה. . השלמה ורענון רשימות הקשר ונוהל איתור, לוודא תקינות קבוצת מאמ"א. 3 . חימום מרכז ההפעלה ובדיקת מוכנות מבצעית מלאה לרבות העזרים. 4 . חימום המוקד העירוני והפעלתו במתכונת חירום. 5 . השלמה ורענון לנוהל התייצבות בעבודה של עובדי העירייה. 6 .מיקלטיםפרטיים-הסברהותגובהלפניותעםצוותפתיחתמקלטיםפתוח,נקי,מפונהועםחשמל. 7 . מיקלטים ציבוריים – פתיחה ואיבטוח, (יתרון לפתיחה מיידית), מיגוניות ופעמוניות: (פתוח, 8 נקי, מפונה ועם חשמל). . שמרטפיות- מוכנות מלאה פתיחה והפעלה (יתרון לפתיחה מיידית) של השלב הבא של 9 הביקושים. . מכלול כ"א: השמה – הפעלה – שליטה – בקרה ופיקוח ורענון לנוהל התייצבות. היערכות 10 לביצוע ריתוק מישקי לפי ההכרזה. . מיפוי – פערי כ"א. 11 . הערכות יחידת מתנדבים: הכנת תוכנית משימות ושיבוצים. 12 . תגבור כוחות ע"י פקע"ר, (קבוצת עבודה לאירוח כוחות אלה). 13 . מוכנות פתיחת מיקלטים פרטיים – לפי דרישה! ולפי הנוהל! 14 דים פרטיים - מוכנות צוות תחזוקת חלונות ודלתות. ״ . ממ 15 . בדיקת עדכניות של "תכניות מגירה" למצבי החירום השונים לרבות תכניות של "קבוצות 16 .28 ׳ העבודה", לפי פירוט ראה: עמ . שימור כשירות: "אמצעים עצמאיים": רכבי סיור אמצעי קשר. 17 . שימור כשירות" "אמצעים קבלניים". 18 דגשים לרמ״ט להשלמת שלב המוכנות בשעת חירום - "זמן יקר":

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

26

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker