מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

נספח 1 – שלב מיידי באירוע הרס רקטי – השלב המיידי באירוע הרס רקטי 1 נספח

הזירה

חפ"ק משטרתי לניהול

ראשונים בזירה ראשונים בזירה כוחות תגובה

( חי לוץ והצלה )

רווחה/שפ"ח

צוות התערבות

מד"א/כב"א

צוות התערבות תשתיות

קב"ט - גשש על קטנוע

חובר לחפ"ק משטרתי לדיווח תמ"צ ראשוני

עיריית אשדוד

לשכת המנכ"ל

אזעקה

התמגנות

שיטור עירוני

פיקוח עירוני/

איתור נפילה

צוות התערבות

פיקוח עירוני/שיטור עירוני – סגירת צירים

וחבירה לחפ"ק משטרתי לבידוד הזירה

לטובת מפקד זירה

צוות התערבות חח"י/גז

קב"ט - גשש, משטרה, מוקד, מד"א ומוקד כב"א מטה רובעי משימתי להכלת הטיפול באוכלוסייה בשלב המיידי

באחריות מוקד עירוני שוע"ל - אליפסות, מצלמות, דיווחי תושבים,

צוות התערבות פקע"ר

( קשר עם האוכלוסיה )

צוות התערבות מידע לציבור

חפ"ק ראש העיר

27

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

31

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker