מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

ולא פורמלי שפ " ח / מתקני

2022 - - מבנה מרכז הפעלה בחירום 7 נספח

תא מכלול 5486

קליטה

ספורט

שולחן מרכזי 17361

להעביר את הקשר לערוץ - מקלט ביטחון

מכלול חינוך

חינוך פורמלי

053-4867644

מר אריה מימון

במרכז ההפעלה

8249 / 8|8251| 8412

מים וביוב בינוי

הנדסה

תשתיות

כוח חשמל

מכלול הנדסה ותשתיות

תא מכלול

08-9568723

שולחן מרכזי

רולנדו רייטר

054-6565389

דרכים ומעברים

מכלול טיפול ב אוכלוסייה ותפעול

מנהלות רובע מטה משימתי תא – חרדי פס " ח | מתקני

איכות הסביבה תפו " ח

קליטה שירותי דת מוקד עירוני - תפעול תפעול

אחזקה

רוטנברג

מר שלמה

08-9568720 תא מכלול

8191|8195

שולחן מרכזי

053-4867226

גב ' מירב שרת

תא מכלול 5261

מכלול כ " א

מתנדבים

כוח אדם

ומתנדבים

08-9568722

שולחן מרכזי

052-9463492

רמ " ט הועדה – מנכ " ל העירייה

יו " ר ועדת מל " ח

הסיעים - תובלה

דלק - גז

ד " ר יחיאל לסרי

מזון

משק כללי רכש

תא מכלול 5163

מכלול

(17101 משרד אריה )

לוגיסטיקה

08-9568194

שולחן מרכזי

053-4867268

מר אופיר היימן

ראש העיר

שפ " ח / מרכזי דחק

מר אילן בן עדי

גב ' רונית צור

מכלול שירותים

קליטה / עולים

תא מכלול 5316

רווחה

בריאות

ובריאות

חברתיים

08-9568721

שולחן מרכזי

053-4867330

מכלול מידע לציבור - מוקד עירוני גב ' דינה בר אולפן

דוברות והסברה שירותים דיגיטליים - מחשוב

08-9568847 תא מכלול 5485

מוקד עירוני - מידע

שפות זרות תיירות

לשכת מידע

053-7506555 מר דוד דבש

שולחן מרכזי

08-9568725

053-7506559

מ . אגף ביטחון

שיטור עירוני קב " טי זירה

ביטחון - חירום

חמ " ל

8257/9/8

ניידות סיור

תא ביטחון

מקלטים ציבוריים מחסני חירום

08-9568724

שולחן מרכזי

054-4867296

מר אריה איטח

חפ " ק אחוד חמ " ל

ועדת ארגון והתנדבות מפקד יקל " ר אל " מ אבי אזולאי

050-6810606 יקל " ר

ועדת משנה לפס " ח – קליטת

תא יקל " ר

08-9568278 17305

לציבור

ביטחון

8189/8192

08-9568247

08-9568252

מפונים וטיפול בחללים

ועדת הסברה ומידע

חמ " ל

רפרנט שוע " ל

במאי

מנהל

מרכזי

שולחן

הפעלה -

אקווריום

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

43

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker