מצגת פתיחה

מפגש חשיפה ושיח רבעים דרומיים חדשים

נובמבר 2020

מינהל הנדסה

כיוון ודרך ד "

ר דפנה בן ברוך

צוות התכנית

הקדמה

צוות מקצועי

עיריית אשדוד

מינהל הנדסה •

גוטמן אסיף אדריכלים בע , מ" עורכי התוכנית

' אדר דורון חזן - מהנדס העיר ' אדר נריה דולב , מנהל אגף תכנון

, אפשטיין מנהלי הפרויקט

. א

, מנעד אדריכלי נוף PGL , יועצי תנועה

' אדר לדה קורסונסקי , מנהלת מח ' תכנון

• , פרטוש מנהלת תכנון ארוך טווח • "עו ד אלינה לובנצוב , יחידה למדיניות תכנון ואסטרטגיה ' אדר שלומית דנינו -

מודד

• , מדידה קו

, אתוס יועצי סביבה

, חשמל יועצי חשמל

• .י אהרוני הנדסת

מנהלת הסכם הגג

• איחוד מהנדסים , יועצי מים וביוב DHVMED , יועצי הידרולוגיה • ר "ד דפנה בן , ברוך שיתוף ציבור •

אייל דוידוביץ ,' ראש מינהלת הסכם הגג

יחידה לתכנון אסטרטגי • אסתי פילוס , מנהלת היחידה • אור ללוש , רפרנטית לשיתוף ציבור וחדשנות

2

01

03

02

תוכן עניינים

תכנית רבעים דרומיים חדשים

הקדמה דברי פתיחה והסבר

מדיניות עירונית

' גב אסתי פילוס ' אדר דורון חזן

"ד ר דפנה בן ברוך

' אדר עדי אסיף

3

הקדמה

דברי הסבר

"ד ר דפנה בן ברוך

4

איך יתנהל המפגש ?

הקדמה

, לדובר כדי

המפגש פרט

 כל המשתתפים יהיו לאורך " שקט " במצב

. הנאמר

שכולם יוכלו לשמוע את

, לשאול

יהיה

נתחלק לקבוצות אפשר שם .

 בחלק המפגש של השני

/ להעיר להאיר ולהגיב .ט'בצ  אורך המפגש כשעתיים ( 18:00-20:00 )

מפגש מהנה ומועיללכולם !

5

תכנית המפגש

הקדמה

20:00 18:55

18:35

18:10

18:00

סיום

מדיניות עירונית אשדוד

פתיחה

דיון זום בחדרי

תכנית רבעיםדרומיים חדשים

6

באיזה סוג תכנית מדובר ?

הקדמה

תכנית הרובעים הדרומיים הינה " תכנית מפורטת "- מהי תכנית מפורטת ?

תכנית מתאר מקומית כוללנית

תכנית אב ( לא חובה )

היתר בנייה

תכנית מפורטת

תכנון ארצי ומחוזי

7

מטרת המפגש

הקדמה

חשיפת התוכנית

.1

, לשאול להשפיע

, ללמוד

להקשיב ,

.2

המפגש הינו חלק מסדרה של מפגשים שיתקיימו בנושא

.3

התכנית נמצאת לפני דיון בוועדה המקומית , ונשמח בשלב זה לשמוע את התייחסותכם לתכנית

.4

8

מדיניות

מדיניות עירונית אשדוד

9

צורך מדיניות

הבנת צרכי התושבים שיתוף ציבור ' גב אסתי פילוס מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

10

מדיניות שיתוף הציבור בעיר שלנו

צורך מדיניות

.1 שיתוף ציבור כציר מרכזי במדיניות ראש העיר .2 הרחבת הדיאלוג עם התושב והפיכתו לשיח מתמשך בכל תחומי העשייה .3 בניית חזון העיר בשיתוף הציבור

11

למידת צרכי התושבים

מדיניות

צורך

שיתוף ציבור בהכנת תכנית המתאר הכוללנית לאשדוד ( 2014 )

קיום שני סבבים של מפגשים ברובעים ( שמונה מפגשים ) ביניהם מפגש לקהילה החרדית ולקהילת העולים

הקמת פורום מנהיגות מקומית המונה 240 חברים 4 מפגשים במהלך התכנון

פרסום נרחב בדבר הכנת התכנית ודרכים להשתתפות בהכנתה

פרסומים בפייסבוק העירוני

העלאת דף אינטרנט ייעודי לתכנית

12

חזון תכנית המתאר – התגבש יחד עם התושבים

מדיניות

צורך

, מתוכננת מגוונת ומאוזנת ממנפת את הפוטנציאל של עיר מתוכננת . מוצאת איזונים בין האוכלוסיות השונות . מחוברת נגישה , לים לנחל ולרצועה הירוקה . שסובבת רובעית שומרת על זהות רובעית יחד עם חיבורים חדשים בין הרובעים , היוצרים יחד מרקם עירוני אחד . מציעה מרחב ציבורי איכותי , מרכז עיר חדש יחד עם מרכזים שכונתיים . מתחדשת מובילה תהליכי התחדשות עירונית מגוונים ברבעים וותיקים ומוצאת פתרונות . השגה ברי דיור עצמאית מספקת אפשרויות , תעסוקה , חינוך , בילוי ספורט ' וכו פנאי לתושביה . נגישה כלפי פנים וכלפי חוץ ומאפשרת רב תחבורה אמצעית ומחברת .

13

זיהוי אתגרים עירוניים | תחום הדיור

מדיניות צורך

מחסור בפתרונות דיור

הגירה של צעירים

חתימה על הסכם גג - תוספת של 30,000 יחידות דיור

100% מהדירות בפרויקט מחיר למשתכן

14

צורך מדיניות

מענה לאתגרי הדיור באשדוד ' אדר דורון חזן - מהנדס העיר ראש מינהל הנדסה

15

הסכם הגג | מענה לצורך לאומי ועירוני

מדיניות צורך

תאריך חתימה 9/8/2017

16

הסכם הגג | פריסת המתחמים

מדיניות צורך

17

הסכם הגג | תועלות עיקריות

מדיניות צורך

18

הסכם הגג | מנגנון מחיר למשתכן

מדיניות צורך

19

מדיניות

תכנון

תכנון עירוני

20

חזון תכנית המתאר

מדיניות

המחזקת את

לצרכים ושאיפות מגוון של חיבורים של עיר . אנשיה

עונה פנים

נפתחת למרחב רבת עיר . החופי

ים עיר“

". עירוניים

יתרונותיה התפקודיים , מחדשת ומשכללת את המרקם הבנוי והמרחב הציבורי לקידום חיים איכות

תכנון

חלק שהיא

נחל לכיש והדיונה ים עיר . החופית

ונפתחת אל המרחב , הים חופי של

–ים עיר הים אל פונה משרשרת הנמל ערי

. התיכון

והחוף הים סביב

קבוצות האוכלוסייה ומהווה מסגרת לחיים

– פנים עונה לצרכים ושאיפות ומשקפת טעמים מגוון של

רבת עיר

. משותפים

, מקומי אזורי ולאומי . יוצרת הזדמנויות מתוך

יתרונותיה התפקודיים בהקשר

את מחזקת

– חיבורים של עיר

, הדרום

, מרחבית מתוך השתייכות למטרופולין המרכז ולמרחב

, גודל פריסה קומפקטית וקישוריות

יתרונות

. העירוני

הנמל והתשתיות הלאומיות לבין הפיתוח

ומתוך סינרגיה צמיחת בין

עיר מתחדשת – מקדמת התפתחות והתחדשות איכותית בכל חלקיה על בסיס הזהות והמורשת המקומית בתפיסת פיתוח בר קיימא .

. תודעות מציעה מגוון ומבחר אפשרויות בזמינות

עירוניים של הצטברות וריבוי

– עירוניות מבוססת ערכים על

, לפרט לקהילה ולציבור . מקיימת מרחב ציבורי מעודד פעילות

ונגישות גבוהה כבסיס לאיכות חיים עירוניים

. אזרחית

, אנושית מעורבות ואינטראקציה

21

בחירתה של חלופת פיתוח מאוזנת

מדיניות

תכנון

: תרשים מגמות צמיחת אוכלוסייה על פי שנים

חלופות ליעדי הפיתוח של תכנית המתאר : חלופה מוטת צמיחה :

אשדוד הגדולה חלופה מאוזנת : עיר לכולם חלופה מתונה : חיים של איכות

חלופה מועדפת

22

עקרונות תכנית המתאר לעיר אשדוד

מדיניות

תכנון

38

התחדשות עירונית א "תמ,

רובע מרכז

" הטבעת הירוקה "

הגדלת מספר הכניסות

44,000 )

54,000 נפש (

כמרחב ציבורי פעיל

הים חוף

תפקוד טוב של מערך התחבורה

מרכז צפוני

עתודות במרקם הבנוי 56,000 נפש ( 52,000 )

מערך מקושר של צירים ואזורים ירוקים .

עידוד תחבורה ציבורית

מרכז מזרחי

עתודות חדשות 22,000 נפש (

36,000 )

23

עקרונות תכנית מתאר אשדוד לרבעים הדרומיים

מדיניות

מתחם 7- רבעים דרום מזרחיים • היקף והשתרעות הבינוי באזורים אלו ייקבעו בדרך שתיצור איזון בין פיתוח הרבעים הדרומיים ובין שמירת מרחב החולות . • מרבית שטח מרחב החולות מוגדר כשמורת טבע והבינוי נמצא רק בשוליים . • גבולות הבינוי באזור זה ייקבעו בתכנית מפורטת שתערך על פי ממצאי בחינה . סביבתית • שטחי הדיונה הפתוחים יישמרו כשטח רצוף בהמשך למערך חולות ניצנים - . אשדוד

תשריט מצב מוצע עדכון מאי 2019

תכנון

רובעים דרומיים

24

תכנית מתאר כוללנית | מפת גבהים

מדיניות

תשריט תבנית ( עירונית גבהים ) מחייב

מספר קומות : מוגדל לאורך צירים ראשיים , מרכזים רובעיים

מספר קומות בסיסי

תכנון

עד 9 קומות

עד 4 קומות

עד 16 קומות

עד 9 קומות

עד 25 קומות

עד 16 קומות

עד 40 קומות ( שיקול מיוחד )

עד 30 קומות

, קומות אזורים מיוחדים

עורף החוף עד 4

"ע פ הנחיות ספציפיות לכל אזור .

רובעים דרומיים

25

תכנית אב לרבעים הדרומיים | עקרונות תכנון

מדיניות

• יצירת רובע מגורים חדש לאשדוד כמרקם משלים לרובעי

תכנון

המגורים הסמוכים

• חיבור הרובע לצירים העירוניים והנופיים הקיימים בעיר

המשלב שירותים

- עירוני י נופ- מסחרי

• בלב הרובע מוקד

עירוניים ופנאי

• בינוי מגוון

מרחבי הדיונה וחיזוק

• הגדרת עם העיר של המגע קו

הקשר אליה

• הגדרת מרחבי הדיונה הגדולה כשמורת טבע

26

מדיניות

איזון

איזונים

27

תכנית המתאר התקפה משנת 1960

מדיניות

איזון

, כיום תכנית המתאר התקפה

בפועל

משנת 1960 מסמנת שטח רוב את הדיונה למגורים : רובעים 14 -ו 16. מזרח השטח מיועד לתעסוקה .

28

תכנית מתאר | סקר טבע עירוני

מדיניות

הממצאים המרכזיים סקר של הטבע העירוני שולבו במסמכי תכנית המתאר החדשה

איזון

29

תכנית אב לרבעים הדרומיים | תפיסה נופית

מדיניות

איזון

שמירה על רצף הטבעה הירוקה

חיבור בין העיר לשטחי הטבע הרגישים שלה

הגדרת קו בינוי / פיתוח תוך שמירה על ערכים נופיים ואקולוגיים לאורך הדיונה .

מגוון שטחים פתוחים

מעבר הדרגתי בין קני מידה - תוך שימור המעבר האקולוגי + הגדרת מרבית מרחב החולות כשמורת טבע

30

שיח עם גופי טבע ותכנון

מדיניות

איזון

31

קיימות כמדיניות עירונית

מדיניות

איזון

32

התכנית

תכנית הרבעים הדרומיים החדשים

' אדר עדי אסיף – עורכת התכנית

33

חלוקה לחדרי זום החלוקה אקראית ותעשה באופן אוטומטי תוך מספר שניות

34

מפגש חשיפה ושיח רבעים דרומיים חדשים

נובמבר 2020

מינהל הנדסה

כיוון ודרך

ד " ר דפנה בן ברוך

איך יתנהל המפגש בחדרים ?

המפגש פרט כדי , לדובר

 כל המשתתפים יהיו לאורך "שקט " במצב

. לשמוע

שכולם יוכלו

. בהמשך

תשובות יינתנו י"ע הצוות

המפגש ,ט'בצ

 ניתן להגיב כדי תוך

הדיבור

לקבל רשות את

 ניתן להרים ( יד וירטואלית כדי ) אמיתית או

. מהמנחה

 ! בנימוס  המפגש יסתיים אחרי 45 ',דק המשתתפים יועברו אוטומטית למליאה . דברו אנא

נושאים לדיון והתייחסות שלכם בנוגע לתוכנית : שהוצגה

תנועה ותחבורה

מגורים

תעסוקה ומסחר

הקשר עם השכונות הגובלות

קו המגע עם הדיונה

ציבור מבני

מרחב ציבורי

תודה על השתתפותכם !

מינהל הנדסה

כיוון ודרך ד "

ר דפנה בן ברוך

Made with FlippingBook - Online catalogs