מצגת של PowerPoint

250,000,000

237,321,994

236,482,922

234,208,394

224,067,931

210,329,614

199,498,469

194,740,831

192,509,594

200,000,000

179,421,016

174,251,926

163,298,713

37,823,525

143,681,613

150,000,000

100,000,000

50,000,000

-

2021

2020

2019

2018

2017

2016

השוואת תקציבית מרץ מול דצמבר לשנים 2016-2021

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker