מצגת שיתוף ציבור בתחבורה

תוכנית תחבורה עירונית מקיימת באשדוד : בנייה תוך הקשבה לתושבים

היחידה לתכנון אסטרטגי , עיריית אשדוד

1

א ש ד ו ד

) תושבים

240,000

נוסדה ב 1956 והיא העיר החמישית בגודלה בישראל -כ(

50% )פים"שצ

שטח השיפוט המוניציפאלי : 49,195 -כ( דונם

העיר בנויה מרבעים :

• יחידות יסוד עירוניות הנבדלות באפיוניהן ומזוהות סוציו - דמוגרפית

• כבישים ראשיים סביבן , נתיבי תנועה והליכה בתוכם

רובע

• אינטימיות ולכידות / הסתגרות והפרדה

רובע

רובע י

התחבורה הציבורית באשדוד : מערך שנבנה והתפתח במקביל

להתפתחות העיר –" טלאי על טלאי "

רובע

ג"י

2

: רקע קול קורא של מש ' התחבורה לתוכניות תחבורה מקיימת ברשויות מקומיות ( 1/2012 )

מטרת על :

 הגברת השימוש באמצעים חליפיים לרכב הפרטי : אוטובוסים ,

, מוניות

אופניים והליכה ברגל .

מטרת משנה :

ב הנחת יסוד : הצלחת המרחב הציבורי חיונית

שיפור המרחב הציבורי "ע –

להגברת השימוש בתחבורה מקיימת .

השלכות שזוהו והפכו למטרות משנה :

.1 שיפור איכות החיים של התושבים ו בריאותם .

.2 העצמת הקהילתיות - חיזוק הממשקים והחיבורים בין הקהילות והרבעים . 3

צוותי העבודה

תחבורה ציבורית

מרחב ציבורי

אופניים

הצוות החברתי - הוקם כחלק מהמדיניות המקיימת של עיריית אשדוד

4

הצוות החברתי וההנדסי פעלו במקביל תוך הפרייה הדדית

הצוות החברתי

מטרות

, הקשבה בדיקת צרכים

, למידה

פנייה לתושבים :

חרדים

 חיזוק יחסי הגומלין וקשר תושבים -

עירייה

תושבי ' רובע ב

סים" מתנ

 העצמת הקהילה ועידוד המעורבות

צוות

נשים

היחידה לתכנון אסטרטגי

מקצועי

: תכנים

 צרכים ממערכת התחבורה העירונית ומהמרחב הציבורי

איכות

סטודנטים

הסביבה

מחסומים לשימוש

צרכים

נהגי

פתרונות אפשריים 5

בעלי

מיוחדים עסקים

מוניות

מקורות המידע בצוות החברתי

o סקר שימושים וצרכים : ראיונות טלפוניים ( 860

משקי בית ) –

• שאלות רבות ברירה ( אמריקאיות ) ושאלות פתוחות .

• בחינת דפוסי שימוש , זיהוי צרכים וקבלת הצעות לתוכנית התחבורה ולהנעת

השינוי ההתנהגותי .

o קבוצות מיקוד (8

-) תושבים

120

-כ, קבוצות

, נשים תושבים ופעילים מרובע ב ,' מגזר חרדי ,

, צעירים סטודנטים ,

• הורים לתלמידים ,

אנשים עם צרכים מיוחדים , נהגי מוניות , בעלי עסקים ומסחר .

• באמצעות מייצגי הקבוצות בצוות החברתי

o ניתוח מקרים מהעולם - תוכניות תחבורה עירוניות שנבנו תוך מעורבות תושבים .

6

. מהסקר

o המידע האיכותני ( מכל המקורות ) העשיר והסביר את הממצאים הכמותניים

, צרכים תובנות והצעות מעניינות

מהציבור

7

נתונים מרכזיים מהסקר הטלפוני

• -כ 26% מתושבי העיר מגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית , בעיקר נשים .

גם כשמוסדות החינוך בתוך הרובע .

22% : הילדים מוסעים לבתיה , ס"

• 72% מהתושבים לא נוסעים לקניות בתחבורה הציבורית

• רק כ 16% דווחו כי הם רוכבים על אופניים בתדירות כלשהי

15% : אינם הולכים ברגל כלל . מבין ההולכים ברגל - בעיקר לקניות וסידורים קרובים או פנאי ( , ספורט בית כנסת , ) טיולים

8

: ממצאים חסמים וקשיים בשימוש

1 . קוים ומסלולי נסיעה  מחסור בקווים לשוק לים ,

 צורך בתגבור מאזור מגורי חרדים ) 'ז(

למרכז העיר ולאולמות השמחות

 שיפור התחבורה הציבורית לאזור המכללות ( סטודנטים )

תשתיות

.

3

תחנות חשופות לשמש ולקור

תחנות לא מוארות ולא מתוחזקות

2 . איכות השירות  מסלולים ארוכים ומייגעים ( לעתים שעה )

4 . מרחב ציבורי

 חוסר במידע זמין

 חוסר ביטחון אישי בפארקים ( אין תאורה ואכיפה )

אי אמון בעמידה בזמנים

תחנות לא מוארות ולא מתוחזקות

אופניים

.

5

אין הפרדה בשבילים

נגישות

.

6

ובכבישים

 חנית מכוניות / מיקום עמודים באזור הנמכת מדרכות

מסלולים לא בטוחים

מחסור במדרכות מונמכות לעגלות ונכים

מסלולים קטועים

9

 תחנות אוטובוס באמצע המדרכה חוסמות מעבר עגלות ונכים

אין מתקני קשירה

עלויות גבוהות : תשלום לעגלות

: תובנות מה הרווחנו מהשיתוף ?

תוכן

רעיונות חדשים ורלוונטיים

" תובנות

–" מהשטח

• תמונה רב תחומית ורב מיגזרית

העירייה

הציבור

• " התושב במרכז "

• הזדמנות להישמע ולהשפיע

, העירייה

• שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין

• העצמת קהילה - מעורבות ואקטיביזם .

. עמותות

, ממשלה

תעשייה ועסקים ,

רשתות וקשרים

אישיים

- חדשנות דפוסי ניהול משתפים

• פתיחות דמוקרטית של הנהלת העיר

ת/ התושב

10

• תהליך מעשיר ומעצים

• קשרים בקהילה

תמצית התכנית לתחבורה ציבורית מקיימת שהוגשה על ידי עיריית אשדוד

צירים

מסלולים מהירים – BRT :

מרשתים וצירים משלימים

הנגשת מידע : סנכרון ודיגיטציה

שיפור נגישות ותשתיות פיזיות : שיפור

תחנות האוטובוס וסביבתן .

שיפור המרחב הציבורי : שבילים להולכי

, רגל שבילים לאופניים , מדרחוב רוגוזין ..

מדיניות חניה

" מדיניות דוגמא אישית "

, מפעלים מערכת החינוך

שיתופי פעולה :

11

התוכנית זכתה בתחרות משרד התחבורה : " עיר מודל לתחבורה מקיימת , 2012 "

12

תודה על ההקשבה !

Made with FlippingBook HTML5