מידעון רישום לגני הילדים העירוניים תשפד 2023

מידעון רישום לגני הי לדים העירוניים 2023 × שנת הלימודים - תשפ"ד

1

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

ט' טבת תשפ"ג 2023 ינואר 02 ‏

דבר ראש העיר

הורים יקרים,

העיר אשדוד משקיעה משאבים ותקציבים רבים בפיתוח וטיפוח מערכת מיליון שקלים, 736 , מהתקציב העירוני של אשדוד 36%- החינוך העירונית. כ מושקעים במערכת החינוך. לחינוך דור העתיד חשיבות רבה, ואנו פועלים כל העת לקידום המערכת החינוכית והחברתית, לטובת כלל תלמידי העיר, בכל מוסדות החינוך. צוותי החינוך העירוניים מעניקים יחס חם ואוהב לילדיכם, ומקנים להם כישורים ותכניות לימודיות מעניינות, סביבת לימודים חדשנית, מטופחת ובטוחה, המאפשרות להם לממש את כישוריהם ויכולותיהם באופן מיטבי. כל אלו, ממצבים את מערכת החינוך באשדוד כמובילה במדינת ישראל. הצטרפותכם למשפחת גני הילדים וכיתות א' מהווה צעד ראשון וחשוב בשביל החינוכי, הערכי והחברתי של ילדיכם היקרים, ואנו נמשיך ונלווה אותם ואתכם לאורך כל הדרך - מן הגן אל האוניברסיטה.

שלכם,

ד"ר יחיאל לסרי ראש העיר

2

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

תוכן הענינים

4 5 7

מידע כללי

הודעות חשובות

נהלי רישום

13 16

שיבוץ לגן עירוני

רשימות גנים

3

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

מידע כללי

מועדי רישום: 23.01.2023 החל מיום שני, א' בשבט 12.02.2023 ועד ליום ראשון, כ"א בשבט זכאי הרישום בהתאם לחוק חינוך חובה: :)5 גן חובה (גיל )1/1/2018( ילדים שנולדו בין י"ד בטבת תשע"ח )31/12/2018( ועד לתאריך כ"ג בטבת תשע"ט :)4 גן טרום חובה (גיל )1/1/2019( ילדים שנולדו בין כ"ד בטבת תשע"ט )31/12/2019( ועד לתאריך ג' בטבת תש"פ :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )1/1/2020( ילדים שנולדו בין ד' בטבת תש"פ )31/12/2020( ועד לתאריך ט"ז בטבת תשפ"א

*** חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ד הם כל גילאי (ועדת טרכטנברג). לידיעתכם, רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. 5 עד 3 אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד יביא לביטול רישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

כולנו נרשמים היום! www.ashdod.muni.il

4

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

הודעות חשובות

"דיגיטל אשדוד " – חווית רישום במקום אחד! באשדוד דיגיטל תמצאו את כלל השירותים והפעולות המוצעות לכם ברישום ילדכם כך תוכלו לחסוך בזמן ולבצע פעולות מכל מקום ובכל זמן. למוסדות החינוך, שירותים דיגיטליים במערך הרישום לחינוך:

רישום למוסדות חינוך ( בגני ילדים ובכיתות א׳) • מידע על אזורי הרישום במפת מידע גיאוגרפית • בקשת העברה בין מוסדות החינוך •

מידעון רישום גני ילדים • מידעון רישום כיתות א' •

בקשה לביטול רישום ממוסדות החינוך באשדוד • בקשה לרישום תושב חדש העתיד לעבור לאשדוד • הצהרת הורים פרודים • טופס הוראת קבע בגני ילדים •

rishum@ashdod.muni.il : פנייה למחלקת רישום באמצעות המייל • זימון תור לשיחה טלפונית או שיחת וידאו עם נציגת מחלקת רישום – • תוכלו לזמן תור לשיחה טלפונית או שיחת וידאו ונציגות המחלקה תחזורנה אליכם בשעה ובערוץ שבחרתם.

8:30-13:00 מענה טלפוני: משעה | 08-9568282 : טלפון מחלקת רישום

כתובת מרכז הרישום: ( מעל אגף הגבייה). 2 , סיטי, קומה 4 רחוב הקליטה

(יום ד' אין קבלת קהל.) 8:30-13:00 קבלת קהל: ימים א', ב', ג', ה' בין השעות הרישום לגני ילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת - רישום לחינוך ובאפליקציית אשדודית. www.ashdod.muni.il במהלך הרישום יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות ואגרת ביטוח) גובה סל תרבות וביטוח יפורסמו בתחילת שנת הלימודים ובהתאם להנחיית ועדת חינוך של כנסת ישראל.

5

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

מידע כללי . מטרת 6 עד 3 גן הילדים העירוני מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בני המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות החברתיות והמוטוריות וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. יום הלימודים בגני חובה בפתיחת שנת הלימודים: 14:00 החל מהיום הראשון ילמדו התלמידים בהיקף מלא עד השעה יום הלימודים בגני טרום חובה בפתיחת שנת לימודים:

07:35-10:00 ביום הראשון ללימודים ילמדו התלמידים בין השעות 07:35-11:00 ביום השני ללימודים ילמדו התלמידים בין השעות 14:00 החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף מלא עד השעה הרכב גילאי בגן ילדים: תלמידים בלבד. 35 בגן עירוני ישובצו עד

לא ישובצו יותר משתי קבוצות גיל בכיתת גן. ההרכב הגילאי בכל כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי שיקולים פדגוגיים, מערכתיים ומקצועיים ולעיתים גם לפי נתוני הרישום לאותה שנה. • גן טרום חובה: בסדר כרונולוגי יורד תוך איזון מרבי ביניהם 3 וילדי 4 ישובצו בגן ילדים בשנתון גיל בהתאם לנתוני הרישום. • גן חובה: 4 ועל בסיס מקום פנוי ישובצו ילדים משנתון 5 ישובצו בגן ילדים בשנתון בני .)2019 (ילידי ינואר-אפריל סייעת נוספת בגני טרום חובה: תלמידים ואילך. 30 תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן משובצים שעות הפעילות בגן: 07:35-14:00 בימים א'-ה' בין השעות 07:35-12:45 ביום ו' בין השעות במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים עירוניים, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן.

6

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

נהלי הרישום הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד ובאפליקציית "אשדודית" • (רישום במרכז הרישום מחייב תעודת זהות של שני ההורים כולל ספח שמות הילדים). רישום ילדים להורים עצמאים מחייב אישור של ההורה האחר. • בנוסף, אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

חוזה שכירות תקף חתום על ידי עורך דין וחשבון ארנונה על שם המשכיר. החוזה יתקבל רק אם לא מופיעה במערכת כתובת ארנונה אחרת. חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר ). בהיעדר כתובת או תאריך כניסה יש להביא 12.2023- מ תצהיר חתום על ידי בית משפט. חובה להגיש תצהיר חתום על ידי בית משפט המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהו על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). התצהיר יתקבל רק אם לא מופיעה במערכת כתובת ארנונה אחרת. יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים.

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בנייה/קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

יש לצרף טופס ביטול מהרשות/מועצה הקודמת בה התגורר ותעודת זהות עדכנית על מגורים באשדוד.

תושבים חדשים

וחוזה יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים פרטי הילדים דירה חתום על ידי עורך דין על מגורים באשדוד.

עולים חדשים

7

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

הורים עצמאים (כמוגדר בחוק סי וע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ״ב, , רווק, אלמן/ה, 1992 פרוד/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות).

על ההורה הרושם לחתום על כתב הצהרה והתחייבות. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף חייב לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאים): יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו לביטול הרישום בצירוף תעודת הזהות וספח הילדים. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו מוסד המאשר כי ילדיכם התקבלו אליו (נספח ד'). הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.

ביטול רישום

רישום לגן מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי)

תושבים חסרי ארנונה: • יש להגיש תצהיר חתום על ידי בית משפט או עורך דין או דיין. התצהיר יתקבל רק אם אין במערכת כתובת ארנונה נוספת. יש לצרף לתצהיר חשבון כלשהו המגיע על שמכם ובו מצוינת הכתובת המוצהרת. בעלי חוזה שכירות: • החוזה יתקבל רק אם אין במערכת כתובת ארנונה נוספת. תושבים בעלי ארנונה: • לא יוכלו להגיש תצהיר על מגורים או חוזה שכירות בכתובת שונה מרשומות הארנונה. בקשה לביטול רישום: • ניתן להגיש בקשה לביטול רישום באמצעות הטפסים המקוונים המופיעים באשדוד rishum@ashdod.muni.il דיגיטל או באמצעות מייל למחלקת רישום:

8

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

www.ashdod.muni.il |

תהליך הרישום "רישום בקליק" הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני: ובאפליקציית "אשדודית". www.ashdod.muni.il בעת הרישום יש לציין מהו הזרם החינוכי שבו אתם מעוניינים לרשום את ילדכם: • זרם ממלכתי • זרם ממלכתי דתי • במוכר שאינו רשמי (חרדי/גנים פרטיים) גנים מבוקשים 2 • יש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור במהלך הרישום, למעט רישום במוכר שאינו רשמי). • יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור על כל מסכי הרישום. • יש לוודא כי בסיום התהליך מופיעה הכתובית "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום. לידיעתכם: ← שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת הרישום בלבד במערכת העירונית, תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ בגן המבוקש. אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבות מיוחדות יש לצרף מסמכים התומכים בבקשה. הגשת בקשה להקצאת סייעת רפואית: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית יוכלו להגיש בקשה להקצאת סייעת רפואית בצירוף מסמכים המעידים על הבעיה. shiranbd@ashdod.muni.il את הבקשה יש לשלוח למחלקת גני ילדים במייל:

9

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית") רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרוש/פרוד) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים דנן, יתאפשר הרישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני, אך כדי להשלים את התהליך יש חובה לשלוח את האישורים הנדרשים 8677319 : ימים מיום הרישום באמצעות הפקס 7 תוך rishum@ashdod.muni.il או המייל: המסמכים הנדרשים: . צילום תעודת זהות אב וספח הילדים 1 . צילום תעודת זהות אם וספח הילדים 2 . אישור רישום/ביטול רישום חתום על ידי ההורה האחר 3 לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד, יבוטל הרישום שבוצע • באמצעות האינטרנט. במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח מידע על תהליך הרישום לשתי כתובות מגורי הילד (של האם ושל האב כפי שמופיעות במערכת).

10

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

(גנים תורניים) רישום לגני יש"י

הרישום לגנים תורניים יש"י יבוצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני: שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת הרישום בלבד. www.ashdod.muni.il תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ בגן המתבקש. לא ישובצו תלמידים לגני השיבוץ לגני יש״י מותנה בחתימת הורים על תקנון הגן, יש״י ללא חתימה על תקנון והם ישובצו בגנים באזור מגוריהם. כיתות גן המועדפות עליהם מתוך רשימת הגנים המוצעת. 2 בעת הרישום יציינו ההורים לפחות הורים המעוניינים בגני יש"י יוכלו לבצע רישום תלמידים חדשים הנרשמים לגני יש"י: באמצעות האינטרנט, אך שיבוצם הסופי בגן מותנה בחתימה על שאלון התאמה שיישלח אליהם בתום תקופת הרישום באמצעות המייל שרשמו במערכת. שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת הרישום בלבד במערכת העירונית, תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ בגן המבוקש. אינם נדרשים לבצע רישום אינטרנטי, והם תלמידים הממשיכים ללמוד בגני יש"י: ישובצו אוטומטית בגן בו לומדים. הודעתשיבוץ אוטומטי תשלח להורים לפני מועד הרישום. הוריםשאינם מעוניינים בשיבוץ אוטומטי יוכלו לבקש בקשת העברה באמצעות המייל רק לאחר קבלת הודעת השיבוץ. להלן הקריטריונים לשיבוץ בגני יש"י • שיבוץ אוטומטי לילדים ממשיכים בגן. תלמידים שלהם אחים שלמדו בשנה"ל תשפ"ג בגני יש"י • שיבוץ איחודי אחים - יקבלו עדיפות בשיבוץ לגנים. לאחר קבלת תקנון חתום על ידי ההורים, • שיבוץ תלמידים חדשים במערכת - תשבץ מחלקת רישום את התלמידים בגני יש"י על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. ישובצו בגנים ממלכתי דתי שברובע מגוריהם. • תלמידים שלא ישובצו בגני יש"י, לידיעתכם: ← • סל תרבות בגנים תורניים מותאם לרוח החינוכית של אוכלוסיית הגן לרבות הוספת שיעור מלמד. שיבוציים סופיים יישלחו במהלך חודש יוני.

11

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

רישום ושיבוץ לחטיבות צעירות (בבתי הספר "אמירים" ו"צמח")

)2 ' , צמח א 1 ' וצמח א 2 ,1 הרינו להביא לידיעתכם כי בחטיבות הצעירות (אמירים תיערך הגרלה בין הנרשמים בתום תקופת הרישום. על מועד ההגרלה ומיקומה תישלח הודעה נפרדת. ההגרלות תחולקנה לשני מחזורים: מכלל הנרשמים בגן 50% . הגרלה לתושבי הרובע שיהוו 1 . הגרלה לשאר התלמידים שאינם מתגוררים ברובע 2 בסיום התהליך יקבלו התלמידים שעלו בהגרלה שיבוץ מידי לחטיבות הצעירות. • ההגרלות מותנות במספר הנרשמים לגנים.

12

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

תהליך השיבוץ

.2023 הודעות השיבוץ לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ד יישלחו במהלך יוני להלן הקריטריונים המהווים מתווה לשיבוץ בגני הילדים. (השיבוץ הסופי ייקבע על פי שיקולים פדגוגיים, מערכתיים ומקצועיים). שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי). • זרם חינוכי – תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן וצריך להמשיך ללמוד באותו גן • רצף חינוכי – ישובץ באופן אוטומטי לגן. מותנה באישור של השירות הפסיכולוגי ובהתאם • הישארות שנה נוספת בגן חובה – להמלצותיו. בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים. • גיל הילדים – בהתאם לשכונת מגורי הילדים (עדיפות לשיבוץ ילדים • קירבת מגורים לגן – המתגוררים בסמוך לגן, רק על בסיס מקום פנוי יהיה שיבוץ ילדים מרבעים אחרים). לידיעתכם: ← • ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן שבו נותרו מקומות פנויים. • משיקולים פדגוגיים לא ישובצו אחים שאינם תאומים באותו גן, השיבוץ יהיה בגנים סמוכים ככל אשר ניתן.

13

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

תהליך בקשת העברה לגן אחר

בקשת העברה לגן אחר תוגש רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ. ניתן להגיש בקשה אחת בלבד ובאפשרותכם לציין בבקשה עד שני גנים מבוקשים. ערר שיתקבל לאחר המועד הנקוב בהודעת השיבוץ – לא יידון. אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבות מיוחדות יש לצרף מסמכים התומכים בבקשה (חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב). ועדת ערר תידון בבקשות בהתאם לקריטריונים הבאים: • סיבות אישיות/משפחתיות או רפואיות חריגות. • שינוי זרם חינוכי. • גיל הילדים בגן (בהתאם לתאריך הלידה ששובץ ובסדר יורד מהבוגרים לצעירים). • קרבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לתושבי הרובע). לתשומת ליבכם, ← • חוות דעת של גננות לא תתקבלנה. • הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. • תשובת הוועדה הינה סופית, לא ניתן יהיה להגיש בקשה נוספת.

14

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

צהרונים (צמ"ח – צהרוני משרד החינוך)

הרישום לצהרונים הינו באחריות החברה העירונית למתנ"סים ויתבצע באמצעות : אתר האינטרנט www.ironit.org.il פתיחת האתר לרישום לצהרונים – במהלך חודש יוני (בדרך כלל לאחר קבלת השיבוצים בגני הילדים) הודעות יישלחו להורים בהתאם. לתשומת ליבכם, השיבוץ בגני הילדים אינו תלוי רישום לצהרון. הורים שילדם שובץ בגן שבו לא מופעל צהרון מוזמנים להגיש בקשת העברה.

15

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

רשימת גני ילדים:

8565597 6 כוכב ים חובה מ״מ האצ"ל

א׳

8565550 15 חובה ממ״ד הזית

אור ים

א׳

8565550 15 טרום מ״מ הזית

גלים

א׳

8565525 17 מפרש א' טרום מ״מ הראשונים

א׳

8565525 17 מפרש ב' חובה מ״מ הראשונים

א׳

6647059 12 חובה ממ״ד דוד ילין

ימית

ב׳

6647059 12 טרום ממ״ד דוד ילין

מנוף

ב׳

8565567 1 אקליפטוס טרום מ״מ המעפילים

ב׳

8565569 37 חובה מ״מ הרב קוק

קונכיה

ב׳

8565573 5 משחתת חובה ממ״ד ש. עוזיהו

ג'

8565573 5 טרום ממ״ד ש. עוזיהו

סהרון

ג'

שועלי שמשון 8 שועלי שמשון 8 אברהם עופר 12

8565572

טרום ממ״ד

משוט

ג'

8565572

חלמיש חובה מ״מ

ג'

8553621

חובה ממ״ד

שנהב

ד׳

8553534 20 גלים

חובה ממ״ד

נעמית

ד׳

8553534 20 גלים

טרום מ״מ

שונית

ד׳

16

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8553592 12 טרום תורני הגולשים

10 ישי

ד׳

8553592 12 טרום מ״מ הגולשים

1 גולשים

ד׳

6112489 13 טרום ממ״ד הדולפין

כנרת

ד׳

6112489 13 חובה ממ״ד הדולפין

נוף ים

ד׳

9758712 13 טרום מ״מ הדולפין

ריף

ד׳

8553514 7 משקפת חובה מ״מ החובלים

ד׳

8553514 7 טרום ממ״ד החובלים

שביט

ד׳

8554079 13 טרום ממ״ד המפרש

2 מפרשית

ד׳

8554079 13 חובה מ״מ המפרש

1 מפרשית

ד׳

6826733 2 חובה ממ״ד הרב שאולי

ארזים

ד׳

8553515 31 טרום ממ״ד הרב שאולי

ברק

ד׳

8553515 31 חובה מ״מ הרב שאולי

רחפת

ד׳

8554104 8 טרום ממ״ד הרב שאולי

נווה ים

ד׳

8554104 8 חובה מ״מ הרב שאולי

חופית

ד׳

8553617 10 טרום ממ״ד זלמן ארן

גומא

ד׳

8553617 10 טרום ממ״ד זלמן ארן

חוף

ד׳

8551747 13 חובה ממ״ד זלמן ארן

דייגים

ד׳

8551747 13 מכמורת חובה מ״מ זלמן ארן

ד׳

17

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8553508 17 טרום מ״מ זלמן ארן

1 כסיף

ד׳

8553508 17 טרום מ״מ זלמן ארן

2 כסיף

ד׳

6320147 14 דוכיפת חובה מ״מ אבן עזרא

ה'

8553616 16 טרום ממ״ד אבן עזרא

מלחים

ה'

8553616 16 טרום ממ״ד אבן עזרא

סירונית

ה'

8553616 16 חובה ממ״ד אבן עזרא

רננים

ה'

8565525 14 טרום ממ״ד אלאשווילי

אפיק

ה'

8646889 14 חובה מ״מ אלאשווילי

נווטים

ה'

8587928 34 טרום ממ״ד ביאליק

זמיר

ה'

8587928 34 טרום מ״מ ביאליק

חמניות

ה'

8553646 20 חובה ממ״ד בלפור

פשוש

ה'

8553646 20 טרום מ״מ בלפור

חצב

ה'

6437806 14 טרום מ״מ המתמיד

עירית

ה'

6437806 14 חובה מ״מ המתמיד

עפרוני

ה'

8553625 14 טרום מ״מ שי עגנון

דוברת

ה'

8553625 14 חובה מ״מ שי עגנון

חן

ה'

שמואל 11 הנגיד

8553672

חובה מ״מ

נוגה

ה'

אברהםשפירא ב 4

9919863

טרום מ״מ

אלמוג

ו'

18

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

אברהםשפירא ב 4

9919863

חובה מ״מ

נמל

ו'

8553752 21 חובה תורני מיכשוולי

1 שילה

ו'

8553752 21 טרום מ״מ מיכשוולי

מזח

ו'

8553776 22 טרום תורני מילמן

2 שילה

ו'

8553776 22 חובה תורני מילמן

3 שילה

ו'

35 הרותם בי"ס צמח א' 35 הרותם בי"ס צמח א'

8553514

חובה מ״מ

1 ' צמח א

ח'

8556333

חובה מ״מ

2 ' צמח א

ח'

8555928 3 חובה תורני מ.הדגנית

3 ישי

ח'

8555928 3 טרום תורני מ.הדגנית

7 ישי

ח'

מ.הדמומית 10 מ.הדמומית 10 מבואהשרביטן 8

8540921

חובה מ״מ

1 מ.הדמומית

ח'

8540921

טרום מ״מ

2 מ.הדמומית

ח'

8555869

חובה תורני

5 ישי

ח'

8666175 19 טרום תורני צבעוני

1 ישי

ח'

8666175 19 חובה תורני צבעוני

2 ישי

ח'

6379430 4 יבניאל

ערמונים טרום מ״מ

ט׳

8663464 13 טרום מ״מ פתחתקווה

אשחר

ט׳

8663464 13 טרום מ״מ פתחתקווה

דולב

ט׳

8646283 8 פתח תקווה

אשל

ט׳

טרום מ״מ בי"ס אשכול

19

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8646283 8 פתח תקווה

שיטה

ט׳

חובה מ״מ בי"ס אשכול

8660932 11 ראש פינה

אלה

ט׳

חובה ממ״ד בי"ס דביר

8650934 6 חובה מ״מ ראש פינה

לבונה

ט׳

8641986 9 חובה מ״מ אוסישקין

אגוז

ט״ו

8641986 9 טרום ממ״ד אוסישקין

צבר

ט״ו

חסידי אומות

8660310

אנפה

ט״ו

טרום ממ״ד העולם

8527411 10 טרום מ״מ מונטיפיורי

ברקת

ט״ו

8527411 10 חובה מ״מ מונטיפיורי

פנינה

ט״ו

משה יואל 5 טרום ממ״ד סלומון משה יואל 5 חובה ממ״ד סלומון

8669703

טללים

ט״ו

8669703

פלג

ט״ו

9562029 4 חובה מ״מ נחמן סירקין

טופז

ט״ו

שד' רטשילד 11 שד' רטשילד 11

9562029

חובה מ״מ

יהלום

ט״ו

6437806

טרום ממ״ד

לשם

ט״ו

6437806 1 חובה מ״מ אפרסמון

תפוח

ט״ז

9213352 3 טרום ממ״ד אפרסמון

מנגו

ט״ז

9213352 3 פסיפלורה טרום מ״מ אפרסמון

ט״ז

8532562 10 אפרסמון חובה מ״מ האפרסק

ט״ז

8532562 10 אשכולית טרום ממ״ד האפרסק

ט״ז

20

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

6344395 12 חובה מ״מ האפרסק

פקאן

ט״ז

6414853 12 לימונית חובה ממ״ד האפרסק

ט״ז

6173644 7 טרום ממ״ד האפרסק

מלון

ט״ז

6372739 9 טרום מ"מ האפרסק

שזיף

ט״ז

6372739 9 חובה מ"מ האפרסק

שסק

ט״ז

6582922 8 אפרסק חובה מ"מ הענבים

ט״ז

6582922 8 טרום מ"מ הענבים

ענבים

ט״ז

6345136 2 טרום מ"מ תפוח

תות

ט״ז

אברהם סופר 2

8657521

חובה מ"מ

סביון

י׳

9340627 2 טרום תורני הנביא עמוס

4 ישי

י׳

9340627 2 חובה תורני הנביא עמוס

6 ישי

י׳

3 עליה ב"יס אמירים 3 עליה ב"יס אמירים

8642917

חובה מ"מ

1 אמירים

י׳

8642917

חובה מ"מ

2 אמירים

י׳

8655671

60 טרום מ"מ קק"ל

כלנית

י׳

8655671

60 חובה מ"מ קק"ל

רעים

י׳

8642918 7 טרום מ"מ קק"ל

ירדן

י׳

8642918 7 טרום מ"מ קק"ל

תילתן

י׳

8544470 14 חובה מ"מ הקישון

אופק

י"א

21

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8544470 14 אלומות חובה מ"מ הקישון

י"א

6493864

א 1 טרום מ"מ הר כנען

חורש

י"א

6493864

א 1 טרום ממ״ד הר כנען

אורנית

י"א

9148578 12 טרום ממ״ד הר נבו

סוף

י"א

8551118 10 חובה מ״מ הרי גולן

הטל

י"א

8551118 10 חובה ממ״ד הרי גולן

לגונה

י"א

8543667

69 חובה מ״מ כנרת

דיונה

י"א

8543667

69 טרום ממ״ד כנרת

צופית

י"א

8550328 90 חובה מ״מ מצדה

נופר

י"א

8550328 90 טרום מ״מ מצדה

סנפיר

י"א

8544368 8 נחל דן

חובה מ״מ

צאלים

י"א

8644439 1 חובה ממ״ד נחל קדרון

אדווה

י"א

8550454 1 טרום ממ״ד נחל קדרון

סלעית

י"א

8550454 13 גלי ציון חובה מ״מ נחל קדרון

י"א

8656829 3 נחל שניר

טרום מ״מ

איילות

י"א

8656829 3 נחל שניר

טרום מ״מ

סיגלית

י"א

8544368 11 י"א חבצלת החוף טרום מ״מ צאלים

8677686

3 ניסן

טרום מ״מ

קשת

י״ב

22

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8553639

7 ניסן

טרום מ״מ

תמר

י״ב

8670803 5 חובה מ״מ רח' תשרי

אתרוג

י״ב

8670803 5 חובה ממ״ד רח' תשרי

תאנה

י״ב

שבט בנימין 36 שבט בנימין 38 שבט בנימין 38 שבט בנימין 40 שבט בנימין 40

8670512

טרום ממ"ד

9 ישי

י״ב

8679303

חובה ממ"ד

גפן

י״ב

8679303

טרום ממ"ד

יוגב

י״ב

9562031

טרום ממ"ד

8 ישי

י״ב

9562031

חובה מ"מ

שני

י״ב

8551054 17 אירוסים חובה ממ"ד שבט בנימין

י״ב

8551054 17 טרום ממ"ד שבט בנימין

דגן

י״ב

8558293 17 חובה ממ"ד שבט בנימין

11 ישי

י״ב

8558293 17 טרום ממ"ד שבט בנימין

סחלב

י״ב

8679281 6 חובה מ"מ שבט ראובן

בוסתן

י״ב

8679281 6 שיבולת טרום מ"מ שבט ראובן

י״ב

8675223 11 חובה מ"מ תשרי

ארז

י״ב

6467813 ' ב 11 טרום ממ"ד תשרי

אסיף

י״ב

6467813 ' ב 11 טרום מ"מ תשרי

תלמים

י״ב

המלך אמציה 7

6414853

טרום מ"מ

שקדיה

י"ג

23

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8656473 12 טרום מ"מ המלך דוד

זית

י"ג

8656473 12 טרום מ"מ המלך דוד

פז

י"ג

8656477 12 טרום ממ״ד המלך דוד

ברוש

י"ג

8644430 23 חובה מ״מ המלך דוד

שקד

י"ג

8652677 10 חובה מ״מ המלך יהוא

עינב

י"ג

8652677 10 חובה ממ״ד המלך יהוא

כרכום

י"ג

המלך יהושפט 8 המלך יהושפט 8

8647170

חובה מ״מ

אחווה

י"ג

8647170

טרום מ״מ

רעות

י"ג

8646541 7 חובה מ״מ המלך שאול

הדס

י"ג

8646541 7 טרום מ״מ המלך שאול

יסמין

י"ג

המלך שלמה 46

6334100

טרום מ״מ

חרוב

י"ג

8532559 10 טרום ממ״ד ברקת

קורל

י"ז

8532559 10 תרשיש חובה ממ״ד ברקת

י"ז

8536244 6 טרום מ״מ ברקת

בדולח

י"ז

8536244 6 טרום מ״מ ברקת

טורקיז

י"ז

6105551

23 טרום ממ״ד ספיר

זוהר

י"ז

6105551

23 חובה ממ״ד ספיר

שחם

י"ז

8640154

6 חובה ממ״ד ספיר

אודם

י"ז

24

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8640154

6 טרום ממ״ד ספיר

גביש

י"ז

6171572 / 10 כינור ג'ו עמר 6171572 / 10 כינור ג'ו עמר 6171572 / 10 כינור ג'ו עמר 6171572 / 10 כינור ג'ו עמר 6171572 / 10 כינור ג'ו עמר

טרום מ״מ

מנגינה

מע"ר

טרום ממ״ד

כינור

מע"ר

חובה מ"מ

מזמור

מע"ר

טרום ממ"ד

גיטרה

מע"ר

מנדולינה חובה ממ"ד

מע"ר

-

1 חובה תורני דוד אלקיים

12 ישי

מע"ר

-

1 טרום תורני דוד אלקיים

13 ישי

מע"ר

6467457

11 אלמוגים טרום מ"מ אגוז

מרינה

6467457

11 חובה מ"מ אגוז

דוגית

מרינה

6467457

11 הצוללים חובה ממ"ד אגוז

מרינה

6467457

11 מרינה שירת הים טרום ממ"ד אגוז

8602551

2 טרום ממ"ד המרי

צליל

סיטי

8602541

2 חובה ממ"ד המרי

שירה

סיטי

8602547

2 פעמונים טרום מ"מ המרי

סיטי

8679271

3 טרום מ"מ המרי

שחף

סיטי

8679271

4 טרום ממ"ד המרי

לילך

סיטי

המלך אמציה 7

8670524

יובל (גן מכיל) חובה מ"מ

סיטי

25

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

8677927 4 חובה מ"מ המתנדבים

דרור

סיטי

8677927 4 טרום מ"מ המתנדבים

מיתר

סיטי

8678934 1 חובה מ״מ העצמאות

נורית

סיטי

8678934 1 חובה מ״מ העצמאות

רקפת

סיטי

8646806 39 חובה מ״מ העצמאות

ניצנים

סיטי

8663471 39 חובה ממ״ד העצמאות

דקל

סיטי

8663471 41 טרום מ״מ העצמאות

ענבל

סיטי

8647170 41 טרום ממ״ד העצמאות

מורן

סיטי

8661760 5 עצמאות חובה מ״מ העצמאות

סיטי

8661760 5 טרום מ״מ העצמאות

ערבה

סיטי

העצמאות 63

8648390

חובה ממ״ד

יעלים

סיטי

8675122 115 דובדבן חובה ממ״ד הציונות

סיטי

8679716 115 טרום מ״מ הציונות

דפנה

סיטי

8679716 115 חובה מ״מ הציונות

סמדר

סיטי

מחכים לכם!

26

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

אזורי רישום תשפ״ד - ממלכתי

27

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

אזורי רישום תשפ״ד - ממ״ד

28

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

מנהל החינוך מחלקת רישום

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

08-9568282 פרטי התקשרות - טלפון : ← rishum@ashdod.muni.il מייל: | 08:30-13:00 בין השעות:

29

רישום לגני הילדים · תשפ״ד

Made with FlippingBook Learn more on our blog