מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

תהליךהרישום ״רישוםבקליק״

תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית") רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרוש/פרוד) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים אלה יתאפשר רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני אך על מנת להשלים את תהליך השיבוץ, חובה להגיש בתוך או באמצעות המייל 08-8677319 הרישום או באמצעות פקס ימים למחלקת 7 rishum@ashdod.muni.il : המחלקתי אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר את המסמכים הבאים: המופיע באתר העירייה ובצירוף צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה). לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד - יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט. במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח על ידי הרשות מידע לרישום הילד לשתי כתובות מגורי הילד (של האם ושל האב). הרכב גילאי בגן עירוני: בסדר כרונולוגי יורד, 3 שבאותו שנתון וילדי 4 משובצים ילדים בני גן טרום חובה - תוך איזון מרבי ביניהם. , ועל בסיס מקום פנוי משובצים ילדים 5 משובצים ילדים בשנתון גיל גן חובה - .)2018 (ילידי ינואר - אפריל 4 בשנתון גיל מחלקת רישום עירונית עושה מאמץ לשבץ את הילדים , לתשומת לבכם בהתאם לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים. שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים. מכלל הנרשמים לגן. 50% . הגרלה לתושבי הרובע שיהוו 1 . הגרלה לשאר התלמידים שאינם מתגוררים ברובע. 2 בסיום תהליך ההגרלה יקבלו התלמידים שעלו בהגרלה שיבוץ מידי לחטיבות הצעירות. הרינו להביא לידיעתכם כי החל משנת הלימודים תשפ"ג נקיים הגרלה לנרשמים לחטיבות הצעירות בבתי הספר צמח ואמירים. ההגרלה תתקיים בסיום הרישום הפורמלי, על מועדה ומיקומה יקבלו הנרשמים הודעות נפרדות. ההגרלות תחולקנה לשני מחזורים: רישום ושיבוץ לחטיבות צעירות (בבתי הספר צמח ואמירים):

ההגרלה מותנת במספר הנרשמים לגנים.

12

Made with FlippingBook Ebook Creator