מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

תהליך הגשתהערר

ערר ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ, יש להגיש ובו לציין עד שני גנים מבוקשים. אחד בלבד

ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים בהודעת השיבוץ לא יתקבל ולא יידון.

יש לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב. ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. שינוי זרם חינוכי. גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע). הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. תשובת הוועדה הינה סופית, באפשרותכם לפנות למשרד החינוך להגשת ערר על החלטת הוועדה. לידיעתכם: תשובות הוועדה הינן סופיות באפשרותכם לפנות למשרד החינוך ולהגיש ערר על החלטת הוועדה. לסיוע בהגשת הערר ניתן לפנות למחלקת רישום. לתשומת לבכם, חוות דעת של גננות לא תתקבלנה.

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

15

Made with FlippingBook Ebook Creator