מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רישום לגני הילדים

הודעותחשובות תלמידים המיועדים להמשיך ללמוד שיבוץ אוטומטי לגני ילדים: באותו גן ישובצו לגן באופן אוטומטי ואין צורך לבצע רישום אינטרנטי. הודעות על שיבוץ אוטומטי ישלחו להורים במייל ובמסרון. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ באותו גן יוכלו להגיש בקשת העברה בפורטל העברות באתר העירוני. הרישום לצהרונים (צמ"ח) יבוצע על ידי צהרונים בגני ילדים - החברה העירונית למתנ"סים באתר רישום לצהרונים שיפתח .2022 במהלך חודש מאי

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

5

Made with FlippingBook Ebook Creator