מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

מידע כללי

.6 עד 3 גן הילדים העירוני מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בני מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. פתיחת גני טרום חובה בימים הראשוניים: 10:00-07:35 ביום הראשון ללימודים 11:00-07:35 : ביום השני ללימודים החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף מלא. (ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך) הרכב גילאי: לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת גן. ההרכב הגילאי בכל כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי שיקולים פדגוגים, מערכתיים ומקצועיים. ילדים בלבד. 35 בגן עירוני ישובצו עד סייעת נוספת: תלמידים. 30- מ תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה שעות הפעילות בגן: .12:45-07:35 , יום ו' בין השעות 14:00-07:35 ימים א'-ה' בין השעות במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים העירוניים, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני העומד לשירותכם שעות ביממה. 24

מידע נוסף על גני הילדים ותהליך הרישום נמצא בהרחבה www.ashdod.muni.il באתר האינטרנט העירוני

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

7

Made with FlippingBook Ebook Creator