מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רישום לגני הילדים

נהלי רישום

. ״ אשדודית ״ הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובאפליקציית (רישום במרכז הרישום מחייב תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח שמות הילדים) רישום ילדים להורים עצמאיים מחייב אישור של ההורה האחר (ראה פירוט בטבלה) בנוסף, אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

חוזה שכירות תקף חתום על ידי עורך דין החוזה וחשבון ארנונה על שם המשכיר. יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת אחרת. יש לצרף חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה ), בהיעדר כתובת או 12.2022- (ולא יאוחר מ תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. להגיש תצהיר חתום על ידי בית משפט חובה המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על התצהיר שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת אחרת. יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. יש לצרף טופס ביטול מהרשות/מועצה ותעודת זהות עדכנית הקודמת בה התגורר על מגורים באשדוד. יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים פרטי המציין הילדים וחוזה דירה חתום ע"י עורך דין מגורים באשדוד.

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה / קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

עולים חדשים

8

Made with FlippingBook Ebook Creator