מידעון רישום לכיתות א תשפד 2023

מידעון רישום לכיתות א' 2023 × שנת הלימודים - תשפ"ד

1

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

ט' טבת תשפ"ג 2023 ינואר 02 ‏

דבר ראש העיר

הורים יקרים,

העיר אשדוד משקיעה משאבים ותקציבים רבים בפיתוח וטיפוח מערכת מיליון שקלים, 736 , מהתקציב העירוני של אשדוד 36%- החינוך העירונית. כ מושקעים במערכת החינוך. לחינוך דור העתיד חשיבות רבה, ואנו פועלים כל העת לקידום המערכת החינוכית והחברתית, לטובת כלל תלמידי העיר, בכל מוסדות החינוך. צוותי החינוך העירוניים מעניקים יחס חם ואוהב לילדיכם, ומקנים להם כישורים ותכניות לימודיות מעניינות, סביבת לימודים חדשנית, מטופחת ובטוחה, המאפשרות להם לממש את כישוריהם ויכולותיהם באופן מיטבי. כל אלו, ממצבים את מערכת החינוך באשדוד כמובילה במדינת ישראל. הצטרפותכם למשפחת גני הילדים וכיתות א' מהווה צעד ראשון וחשוב בשביל החינוכי, הערכי והחברתי של ילדיכם היקרים, ואנו נמשיך ונלווה אותם ואתכם לאורך כל הדרך - מן הגן אל האוניברסיטה.

שלכם,

ד"ר יחיאל לסרי ראש העיר

2

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

תוכן הענינים

4 5 6 7

הודעות חשובות תהליך רישום נוהל רישום נוהל העברות בתי ספר ייחודיים

10

3

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

הודעות חשובות

מידע חדש, חשוב וחיוני הורים יקרים, במידעון מפורטים תהליכי רישום הכוללים להשלמת תהליך הרישום, אנא קראו את הנהלים בעיון. פתיחת בית ספר יסודי ממלכתי ברובע המע"ר. בשעה טובה אנו מכריזים על בית הספר הינו צומח ויפתח לרישום עבור תושבי רובע המע"ר והמרינה. פתיחת ביה״ס מותנית במספר הנרשמים מועדי הרישום: 23.01.2023 החל מיום שני, א' בשבט 12.02.2023 , ועד ליום ראשון, כ"א בשבט מועמדי רישום לכיתות א':

)01.01.2017( ילדים שנולדו בין ג' בטבת תשע"ז )31.12.2017( ועד לתאריך י"ג בטבת תשע"ח שיבוץ אוטומטי בגין איחוד אחים:

גם השנה שובצו אוטומטית לכיתה א' תלמידים שלהם אחים הלומדים בבית הספר שבאזור מגוריהם. הודעה בדבר השיבוץ נשלחה לכלל ההורים באמצעות מסרונים. הורה שאינו מעוניין בשיבוץ האוטומטי ומבקש להעביר את ילדו למוסד חינוכי אחר יוכל להגיש בקשת העברה בפורטל העברות שבאתר הרישום.

שירותים דיגיטליים במערך הרישום לחינוך: רישום למוסדות חינוך ( בגני ילדים ובכיתות א׳) • מידע על אזורי הרישום במפת מידע גיאוגרפית • בקשת העברה בין מוסדות החינוך • מידעון רישום כיתות א' •

בקשה לביטול רישום ממוסדות החינוך באשדוד • בקשה לרישום תושב חדש העתיד לעבור לאשדוד • הצהרת הורים פרודים • rishum@ashdod.muni.il פנייה למחלקת רישום באמצעות המייל: • זימון תור לשיחה טלפונית או שיחת וידאו עם נציגת מחלקת רישום – תוכלו לזמן • תור לשיחה טלפונית או שיחת וידאו ונציגות המחלקה תחזורנה אליכם בשעה ובערוץ שבחרתם.

4

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

תהליך הרישום

"רישום בקליק" הרישום לכיתות א' יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני - או באפליקציית אשדודית. www.ashdod.muni.il

אותו בחרתם (למעט שיבוץ סופי לבית הספר הרישום מהווה לתשומת ליבכם, • רישום ילדים שהוריהם גרושים/פרודים וזאת עד לקבלת מסמכים המפורטים מטה). תהליך הרישום באינטרנט: • יש להצטייד בתעודת הזהות וספח הילדים בכדי להזין את פרטי התלמיד. • לאחר אימות נתונים במערכת, יוצגו נתוניו של המועמד כולל בתי הספר באזור הרישום שנקבע על פי כתובתו. • יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור על כל מסכי הרישום • באפשרותכם לבחור בתי ספר שבאזור הרישום שלכם ( ממלכתי/ ממלכתי דתי) ("משפחה עצמאית") : יש למלא את רישום תלמידים שהוריהם מתגוררים בנפרד • שתי הכתובות של ההורים ולציין את מצבם המשפחתי במקום הרלוונטי . יש לוודא כי בסיום התהליך מופיעה הכתובית " בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" • ומספר אסמכתת רישום – מסמך זה מהווה אסמכתת שיבוץ בבית הספר. הורה המעוניין בהעברה כאמור, שלב הרישום מהווה שיבוץ סופי לבית הספר, למוסד חינוכי אחר יוכל לעשות זאת לאחר רישום התלמיד . רישום תלמידים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית"): רישום ו/או בקשת העברה למוסד אחר עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. (גרושים/פרודים) תלוי במקרים אלו יתאפשר רישום באמצעות האינטרנט אך על מנת להשלים את תהליך ימים למחלקת הרישום החינוך (באמצעות הגעה למרכז 7 השיבוץ חובה להגיש בתוך , מרכז שירות לתושב, אשדוד או באמצעות 4 הרישום או בדואר לכתובת הקליטה את המסמכים הבאים: rishum@ashdod.muni.il או במייל 08-8677319 פקס • אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר המופיע באתר העירייה • צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה). יבוטל הרישום ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד

5

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

נוהל רישום תלמידים

. בלבד • הרישום למוסדות החינוך בעיר יתקיים באמצעות אתר האינטרנט הינו לתושבי העיר בלבד. • הרישום באינטרנט • תושב חדש בעיר – לא יוכל לבצע רישום באמצעות האינטרנט ויהיה עליו להגיש בקשת רישום באמצעות טופס דיגיטלי או לחלופין להגיע למרכז הרישום. • לא יתבצע רישום למי שאינו תושב העיר. • הורים יכולים לרשום את ילדיהם לפי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית (ראה מפה מצורפת במידעון הרישום). • לכל איזור הוקצו בתי הספר הממלכתיים או ממלכתיים דתיים לבחירה חופשית של ההורים. שיבוץ סופי לבית הספר הנבחר. • הרישום באמצעות האינטרנט מהווה • את אישור הרישום (אסמכתא) יש למסור בבית הספר אליו נרשמתם. רישום לבתי ספר ממ"ד תורניים: ← לקבלת אישור לרישום במוסד, המעוניינים ברישום בבתי הספר ייגשו למנהל המוסד ואנו נבצע עבורכם rishum@ashdod.muni.il בהינתן האישור ניתן לשלוח למייל את הרישום (אין רישום בבתי הספר). רישום לבתי ספר ממלכתיים ייחודיים על איזוריים: תחילה יש לרשום למוסד חינוכי באזור מגוריכם באמצעות אתר האינטרנט. בנוסף לרישום יש להגיש בקשת העברה לביה"ס הייחודי באמצעות אתר האינטרנט בציון סיבת הבקשה, וזאת בכדי להיכלל ברשימת ההגרלה המיועדת לבית הספר. עדיפות לשיבוץ אוטומטי בגין איחוד אחים בבתי הספר ניתנה לתלמידים להם יש אחים בכיתות ב-ד בלבד. בקשות העברה בגין איחוד אחים הלומדים בכיתות ה-ו, יכללו בהגרלה שתפורסם בתום תקופת הרישום. השיבוץ לבתי הספר נקבע על פי קריטריונים מנחים ועל פי הוראות משרד החינוך מכלל הנרשמים) על יתרת המקומות 50% הנותנים עדיפות לילדי הרובע ( עד הנותרים תתקיים הגרלה בהשתתפות ההורים. מועדה ומיקומה יפורסמו בתום תקופת הרישום. • יש לקחת בחשבון כי בבתי ספר ייחודיים על אזוריים נדרש תשלום תוספתי על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. (פרטים במידעון הרישום) שימו לב, כיתות בהם מספר הנרשמים נמוך מהתקן, פתיחתן תובא לדיון ← מחודש והנרשמים יופנו לבתי ספר הסמוכים לאזור מגוריהם.

6

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בקשת העברה

מועד הגשת הבקשה: ← 23.1.2023 ניתן להגיש בקשת העברה למוסד חינוכי אחר החל מיום שני, א' בשבט 30.03.2023 , ועד ליום חמישי, ח׳ בניסן בקשות שיוגשו בתום מועד זה, יאושרו על בסיס מקום פנוי. תהליך הגשת בקשת העברה: ← ורק לאחר בלבד בקשת העברה למוסד חינוכי אחר, תוגש באמצעות אתר האינטרנט רישום ילדכם בבית הספר המיועד באזור מגוריכם. יש להקליק "בקשת העברה" ולבחור את בית הספר בו אתם מעוניינים שילדכם ילמד. יש לציין את סיבת הבקשה (ניתן לכתוב הערות נוספות במקום המיועד להערות) ולהשלמת התהליך יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים התומכים בבקשתכם. לדוגמא: במקרה של מעבר דירה לרובע אחר - ישלח חוזה מגורים חתום על ידי • עורך דין. במקרה והורים פרודים /גרושים מגישים בקשת העברה יש לצרף אישור חתום של ההורה האחר, בצירוף צילום תעודת זהות שלו וספח הילדים. אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, לתשומת ליבכם, ← יהיה עליכם לצרף לבקשת העברה את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה. מסמכים רלוונטיים ברישום: לתשומת ליבכם, אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לצרף לבקשת העברה את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

תושבים הגרים בשכירות

וחשבון ארנונה חתום ע"י עורך דין חוזה שכירות תקף על שם המשכיר.

חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר ), בהעדר כתובת או תאריך כניסה יש להביא 12/2023- מ תצהיר חתום על ידי בית משפט.

בית בבנייה

7

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט המציין את חובה כתובת המגורים וכולל את פרטי ההורים, הילדים ובעל הארנונה.יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו')

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים.

מיופה כוח

תושבים חדשים

טופס ביטול רישום מהרשות/מועצה הקודמת בה התגורר.

תעודת עולה בה מצוינים פרטי הילדים.

עולים חדשים

הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, ,1992 , התשנ״ב רווק, אלמן/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות)

על ההורה הרושם לחתום על כתב הצהרה והתחייבות. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה חייב לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם נוסף על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים . יש להגיש מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים): יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו לביטול הרישום. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו הרישום מוסד המאשר כי ילדיכם התקבלו אליו (נספח ד') יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.

ביטול רישום

רישום לגן מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי)

8

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

יש להחתים במזכירות בית המשפט או אצל תצהיר חתום ע"י ההורה הרושם - • עורך דין או דיין. שיבוצם בבית הספר המבוקש יהיה על בסיס בקשת העברה בגין מקום מגורים - • מקום פנוי, במידה ומכסת הכתה המבוקשת מלאה ישובץ ילדכם במוסד חינוכי הקרוב ככל שניתן לכתובתכם החדשה. יסתיים הטיפול בהעברות תלמידים בין בתי הספר למעט 12.2.2023- לאחר ה תלמידים שיעתיקו את מקום מגוריהם או תלמידים חדשים בעיר. רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים מדויקים על מקום לידיעתכם, ← המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול האישור ולמיצוי ההליכים החוקיים בידי הרשות נגד ההורים.

9

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית הספר לאמנויות "צמח" - ייחודי על אזורי

בית הספר משלב בין מקצועות היסוד ללימודי אמנות על פי מודל חינוכי חדשני בית ספר לאמנויות משלב בין האמנויות לבין מקצועות הליבה ומפתח חשיבה • יצירתית הנחוצה בעידן העכשווי. • בית הספר מתמקד בלימודי אמנות בתחומי: מחול, תאטרון, אמנות פלסטית, מוסיקה ואמנות חזותית (וידאוארט). • בבית הספר ישנו צוות מורים מומחים ללימוד מקצועות האמנות ומקצועות היסוד. • לימודי האמנויות מתקיימים בחדרי סטודיו בסטנדרטים גבוהים ומקצועיים. • בבית הספר פועלות מסגרות המקדמות ילדים מצטיינים ומאתגרים במקצועות מתמטיקה, עברית, אנגלית, מדעים וכיתות אמן. • בכיתות ה'-ו' ישנה חלוקה למגמות האמנות הנעשית על פי בחירת התלמיד ועל פי כישורים. • בבית הספר מתקיים יום לימודים ארוך. • מתנ"ס "חרצית" הסמוך לבית ספרנו מקיים מסגרת של צהרון בהמשך יום הלימודים למעוניינים בכך. שימו לב, הגשת מועמדות מתבצעת באמצעות בקשת העברה באינטרנט בנוסף ← השיבוץ לבית הספר ייקבע על פי קריטריונים לרישום לבית הספר באזור מגוריכם. מנחים: תחילה ישובצו ילדי החטיבה הצעירה שבבית הספר ועל יתרת המקומות תתקיים הגרלה. הלמידה בבית הספר כרוכה בתשלום נוסף של ההורים בהתאם להנחיות משרד החינוך.

רוצים להתרשם ולהתעניין? 08-8556333 : ניתן לתאם ביקור בבית הספר בטלפון

וכן להיכנס לאתר בית הספר באינטרנט: ? יום פתוח יתקיים בבית הספר בתאריך 08:00-11:00 : בין השעות 13.1.23 - ה

10

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר "שז"ר"- ייחודי על אזורי למדעים בשילוב אמנויות

בית הספר למדעים נותן שואפים למצוינות והצטיינות בתחומי המדע והאמנות מענה לקידום הנטיות והיכולת של התלמידים, למצוינות ולהצטיינות. בית הספר מפתח אוריינות מדעית , חושף את התלמידים למושגים ותופעות מדעיות באופן חוויתי. התלמידים לומדים בציר מרכזי בתחומי המדעים והמתמטיקה. לציר המרכזי מתווספים קורסים יישומיים בכל תחום, המיועדים להעצמת חוויות הלמידה, להתנסות ולהעמקה בתחומים מגוונים. בין הקורסים הנלמדים: חשיבה מתמטית, לוגיקה מתמטית, פיסיקה, כימיה, ביוטכנולוגיה, שחמט ורובוטיקה. לתחום המדעים חובר התחום האמנותי מתוך רציונל של פיתוח אינטליגנציות נוספות וחשיבה יצירתית, כמנוף לפיתוח מצוינות. בין הקורסים הנלמדים בתחום האומנותי נלמדים: באלט, מחול, אומנות פלסטית ותאטרון. הייחודיות הבית ספרית מתורגמת ל: שעות נוספות מעבר לשעות התקן של משרד החינוך, אשר נלמדות בקבוצות קטנות, מרחבי למידה באוריינטציה לתחום המדעי, המתמטי והאמנותי. התלמידים נחשפים לימי שיא מגוונים בתחום המדעים והאומנויות ולסיורים לימודיים בתחום המדע. שכר לימוד: שכר לימוד מורכב משעות תל"ן (תכנית לימודים נוספת), עבור השעות התוספתיות, יום לימודים ארוך ותשלום עבור סיורים מדעיים וסדנאות. הגשת מועמדות בבית ספר שז"ר מתבצעת באמצעות בקשת העברה באינטרנט ולאחר הרישום בבית הספר אליו התלמיד מופנה באזור מגוריו. השיבוץ לבית הספר יקבע על פי קריטריונים מנחים הנותנים עדיפות לילדי הרובע, לאחר מכן השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי או במידת הצורך הגרלה שתתקיים במנהל החינוך.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-8552325 : בטלפון גב' מיטל אביכזר ושיחה עם המנהלת וכן להיכנס לאתר בית הספר באינטרנט https://sites.google.com/a/shz1.tzafonet.org.il/hom

יום פתוח יתקיים בבית הספר בתאריך 08:00-10:00 : בין השעות 13.1.23 - ה

11

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר ממלכתי דתי תורני "שילה"

החזון: תתמ"ד שילה הינו בית ספר על אזורי לתלמידים ממשפחות תורניות ציוניות. צוות ביה"ס בונה תלמידים בעלי זהות אישית חברתית ציונית דתית. אנו פועלים לקרב את תלמידינו לאבינו שבשמיים מתוך אמונה עמוקה והשקפת עולם מגובשת ושקולה. תוך שאיפה לשותפות ביצירת חברה למופת ומתוך מחויבות מוחלטת לתורה והלכה .צוות ביה"ס הוא כמשפחה עבור כל הבאים בשעריה: תלמידים, הורים, מורים ומדריכים. בבית ספרינו מחזקים למידה משמעותית חדוות הדעת ומצויינות. תוכניות יחודיות בבית ספרנו: בית ספרנו היחיד מבין בתי הספר באשדוד אשר קיבל הכרה של תתמ"ד ואישור משעות הלימוד ללא פגיעה בלימודי חול. 50%- לימודי קודש של יותר מ 16:30 • יום לימודים ארוך עד השעה • תלמוד תורה לבנים, בסיום יום הלימודים • צהרון בסיום יום הלימודים • מיל"ת – תגבור לימודי – לכתות ג', ד' , בסיום יום הלימודים • חוגי העשרה והפגה בסיום יום הלימודים • חדר שלוה – טיפול רגשי – באומנות בפסיכודרמה ובתנועה. • לימוד חברותות עם תלמידי ישיבות ההסדר. • לימוד נגינה ופיוט לבנים. • עגלת מחשבים ניידת – מחשב לכל תלמיד. • במ"ה – בית מדרש להורים , ערבי הורים. • פעילות חברתית קהילתית ענפה. הרישום לביה"ס מותנה באישור מנהל ביה"ס. ← rishum@ashdod.muni.il - את האישור יש לשלוח במייל למחלקת רישום • לימוד נגינה , מחול ומקהלה לבנות. • תוכנית מעברים תגבור לכתות א'-ב'.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-855507: בטלפון מר מאיר עמר ושיחה עם המנהל

12

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר ממלכתי דתי תורני "נועם"

חזון בית הספר וייחודו: "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת,שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר" ר � בית ספרנו הינו בית-ספר יסודי תורני,בראש ובראשונה שואף בית-ספרנו לחנך לע כים יהודיים-לאומיים ולראות את בוגריו כאות ומופת ערכי וחברתי. האיכות החינוכית היא היעד הראשון אותו מציב בית -ספרנו. השגת האיכות הלימודית היא, כמובן, חלק מן האיכות החינוכית. התלמידים עוסקים בפעילות חסד והכרת הטוב כחלק מהותי מסדר היום. בית הספר רואה את התלמיד כעומד במרכז העשייה החינוכית הבית ספרית. כל פעולותיו מכוונות במטרה לפתח בו סקרנות ולטפחו כלומד עצמאי וכבוגר בעל ערכים דתיים, חברתיים ולאומיים, מתוך אהבה ואמונה ביכולת ובכישורים הטמונים בו. דגשים מיוחדים: בכתות הבנים פועלת מסגרת תלמוד תורה המשלבת שינון עם תלמוד תורה: למידת ערכים הנלמדים בפסוקים. עם מלמדים שמקבלים הכשרה משמעותית ומלמדים בהיקף שעות גדול בכל כיתה. לימוד שבועי של תלמידים בוגרים ותלמידים צעירים סביב פרשת לימוד חברותות: השבוע ונושאים ערכיים אחרים שמובילה להשפעה בכל תחומי החיים. העשרה חינוכית חברתית ענפה שפועלת במעגלים שונים. בית חינוך כמשפחה: תלמידים, אמהות ואבות. לימוד משותף וכן סיורים וטיולים רבים במהלך השנה תוך שילוב ערכים וחסד ונתינה לסביבה הקרובה והרחוקה. ביה"ס מאפשר לתלמידים כישרוניים לבוא לידי ביטוי חינוך מוסיקלי וחבורת זמר: באופן משמעותי. בלימוד נגינה בכינור וקלרינט. כמו כן להקה בית ספרית המופיעה באירועים שונים ועורכת הקלטות באולפן. הרישום לביה"ס מותנה באישור מנהל ביה"ס. ← rishum@ashdod.muni.il - את האישור יש לשלוח במייל למחלקת רישום

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-8551890 : בטלפון אמנון בריח ושיחה עם המנהל

13

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר יהל"ם ״מחנכים להגשים חלום״

הורים יקרים, הזכות שלכם לבחור, החובה שלנו לתת מענה מקצועי ואיכותי. מערכת חינוך החפצה להיות גורם מוביל בחברה, חייבת להיות רלוונטית, בלתי מנותקת מן המציאות שהיא פועלת בה ובעלת משמעות לקהל היעד שלה. עליה .)2008 , לצעוד קדימה עם הקדמה, ובתחומים מסוימים להובילה..." ( דר' עוזי מלמד בית הספר הינו תורני מדעי, הלמידה בכיתות נפרשות היא בהפרדה מגדרית כאשר ישנו דגש על למידה משמעותית ורלוונטית. בבית הספר קיימת תרבות בית ספרית סדורה ושפה משותפת בין כל באי בית הספר שהיא הבסיס להצלחת הילדים. אנו מצפים מכלל העובדים, ההורים והתלמידים בקהילת ביה"ס לשאוף להיות אזרחים נותני כבוד לכל אדם באשר הוא, בעל אישיות דתית המקיים את המצוות מתוך הזדהות, הבנה ואהבה. האקלים החינוכי יעודד מוטיבציה לימודית, סקרנות, מיצוי יכולות וכישורים אינדיבידואליים, פיתוח מצוינות וחשיבה ביקורתית. תהליכי הלמידה יקנו כלים ואסטרטגיות יחד עם עולם ידע רחב. תפוקות הלמידה תהיינה מכוונות סטנדרטים ולכל שדרת התהליך תתלווה האמונה ביכולתו של התלמיד תוך מתן בחירה ונטילת אחריות אישית של הלומד. בבית הספר פועלות תכניות מגוונות הנתונות מענה לכל אחד ואחת מתלמידי בית הספר בהם: • תכניות רגשיות הנותנות מענה רגשי באמצעות תרפיה באומנות, תנועה וטיפול בבעלי חיים, מעגלי שיח ודימוי עצמי. • תכניות מצוינות כגון: תכנית אמירים, שירים, אנגלית, רובוטיקה ועוד. אנו שוקדים על התפתחות מקצועית מתמדת של צוות המורים והעובדים ומתוך שליחות להגיע לכל אחד ואחת מהילדים. בבית הספר קיימת מערכת היסעים המופעלת על ידי חברת אפיקים בהם נוסעים תלמידי בית הספר ומנוהלים על ידי החברה עצמה. הבחירה בידיים שלכם, תבדקו, תשאלו, תחקרו ותבחרו עבור ילדכם את הטוב עבורו. הרישום לביה"ס מותנה באישור מנהל ביה"ס. ← rishum@ashdod.muni.il - את האישור יש לשלוח במייל למחלקת רישום

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-8525405 : בטלפון גב' רויטל חדוק ושיחה עם המנהלת

14

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר "דביר"- על אזורי ממלכתי דתי

תורה ודרך ארץ ← • בית הספר מחנך לערכים: דרך ארץ, כבוד לזולת, ענווה, יראת שמיים ואהבת התורה והארץ. • העשייה החינוכית בבית הספר מושתתת על ערכי התורה בבחינת אבן דרך לכל פעולה. חינוך ללמידה ומצוינות ← • בית הספר מאמין בכל שבכל תלמיד מצוי פוטנציאל להצלחה ומגוון כישורים. • בית הספר מאפשר לתלמידיו להשתלב בעידן הטכנולוגי בעזרת הקניית כלים .21- ומיומנויות למידה המאפיינות את המאה ה • בית הספר מאמין בהעצמת שילוב המדע והטכנולוגיה בתכנית הלימודים. • לבית הספר פורטל לימודי ערכי המהווה מקור תקשורתי לשיתוף פעולה ועשייה בין בית הספר להורים, תלמידים וקהילה בכלל. דמות הבוגר ← • בית הספר מכשיר את תלמידיו להיות מודל לבוגר בעל ערכים, מידות, אהבת ארץ ישראל והתורה. • אזרחים גאים התורמים לעמם ומולדתם, המשתלבים בחברה ערכית מושתתת בחינוך ליראת ה'. בבית ספרינו תמצא: • חוגי העשרה ייחודיים • צהרון לימודי, וארוחת צהריים • שעות מצוינות באנגלית • מעבדת מחשבים משוכללת • לימוד בחברותות הורים וילדים • קיוסק המצוות- לעידוד עשייה חיובית בפרמטרים השונים. • חוג מוכנות לעולים לכיתה א'.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-8656001 : בטלפון אוסנת דביר ושיחה עם המנהלת

15

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר ממלכתי דתי חב"ד

החזון בית ספר חב"ד מעניק לתלמידיו חינוך יהודי חסידי ומחנך לערכים חברתיים. בית הספר מחנך את התלמידים למצוינות לימודית ומיצוי היכולת של כל תלמיד. מאפייני בית הספר ביה"ס הינו על-אזורי ומחנך ע"פ רוח חסידות חב"ד ובדרכו של הרבי מליובאוויטש. קולט ילדי משפחות מסורתיות לצד משפחות חרדיות חסידיות, ומעניק לכולם חינוך יהודי חסידי. בבית הספר מתקיימת הפרדה מלאה בין כתות הבנים לכתות הבנות, הן בהפסקות והן בכל הפעולות החברתיות. רמה לימודית רמה לימודית גבוהה ביותר מאפיינת את לימודי בית הספר, הן במקצועות קודש והן במקצועות החול – בהלימה לסטנדרטים של משרד החינוך. פעילות חברתית ביה"ס רואה בפעילות החברתית חלק עיקרי וחשוב מהווי ביה"ס ולכן משקיע בפעילות רבה ומגוונת במטרה ליצור אוירה חברתית וחסידית. פעילויות ייחודיות:

• פעילות צבאות ה' להחדרת ערכים חברתיים,יהודיים וחסידים. • מסיבות והתוועדויות סביב מעגל השנה היהודי והחסידי. • לימוד בחברותות הורים וילדים. • פעילות תנועת נוער- " בת מלך" לבנות. • חוגי העשרה ייחודיים ועוד... שיבוץ לביה"ס תלוי באישור מנהל ביה"ס. ←

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-8649504 : בטלפון פנחס מנדלזון ושיחה עם המנהל

16

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר ממלכתי דתי "יד שבתי"

ייחודיות ביד שבתי בשיתוף פעולה של אגף מו"פ (מחקר ופיתוח) ניסויים ויזמות במשרד החינוך מציע ביה"ס הממ"ד "יד – שבתי" מתכונת לימודים ייחודית! התוכנית "לחשוב כמו מנהל" מציעה דרך לימוד שונה, מגוונת ויעילה יותר. התלמידים לומדים ומפתחים תפקודיים ניהוליים וע"י כך מצליחים לשפר את הישגם האישי! כל תלמיד מהמקום בו הוא נמצא. תפקודים ניהוליים הם תהליכי השליטה הקוגניטיביים הגבוהים של האדם. המושג תפקודים ניהוליים משמש לתיאור הדרך הדינמית שבה התפקודים הקוגניטיביים השונים של המוח מנוהלים באופן מתמיד, כך שיאפשרו להתמודד באופן יעיל עם אתגרי החיים המשתנים מרגע אחד למשנהו. מה אנחנו מציעים לכם? למידה אחרת ומגוונת, פיתוח חשיבה ומודעות אישית, למידה בשילוב משחקים, מצוינות, יחס אישי, מענה לימודי עם יום לימודים ארוך וארוחת צהריים. עזרה בשיעורי בית, חוגים והעשרה...

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-8555020 : בטלפון גילה עזרא ושיחה עם המנהלת

17

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

בית ספר "עלית שובו" ייחודי על איזורי למדעים מסורת וערכים

ביה"ס "עלית שובו" באשדוד העומד בכל הקריטריונים של משרד החינוך, ומעניק לתלמידיו אף הרבה מעבר לתוכנית הרגילה. נותן מענה לקידום היכולת של כל תלמיד ולמימוש הפוטנציאל בהתאם לרמתו. התיחסות מיוחדת ניתנת לתלמידים השואפים למצוינות. ,שע"י משרד החינוך - זכה ביה"ס במקום 2017 בתחרות הסייבר הישראלי בדצמבר ראשון בין בתי הספר באשדוד ובמקום שני מכלל בתיה"ס בארץ. בביה"ס נלמדים תחומים נוספים וקורסים ייחודיים בתחומים הבאים: STEAM"24" - לוגיקה מתמטית, פיזיקה, שחמט, סייבר, חינוך פיננסי, תוכנית חקר ."2000 של "מצויינות ביה"ס, מעבר להיותו מקום לימודים, הוא בית המחנך לערכים ולמוסר - שמירה על כבוד הזולת, הקפדה על התנהגות הולמת ומכבדת. בביה"ס יום לימודים ארוך. הסעות מכל אזורי העיר.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור או פגישה 08-8527812 : בטלפון הגב' מלכי שיינין עם מנהלת ביה"ס SHUVUASHDOD.NET או באתר ביה"ס באינטרנט

18

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

רשימת בתי הספר היסודיים בעיר

טלפון

מגמה

כתובת

שם ביה״ס

8525403

ממלכתי

24 הרב קוק

אחדות

8552443

ממלכתי

2 הרב שאולי

ארזים

8531975

ממלכתי

6 הארז

גאולים

8524878

ממלכתי

45 חטיבת הנגב

המגינים

8554505

ממלכתי

10 אברהם שפירא

הראל

8556333

ממלכתי

6 שד' הפרחים

צמח

8551355

ממלכתי

1 חרמון

צפרירים

8552499

ממלכתי

אבן עזרא

רננים

8552042

ממלכתי

זלמן ארן

רעים

8552325

ממלכתי

שמואל הנגיד

שז"ר

8540245

ממלכתי

12 הר תבור

נוף ים

8640650

ממלכתי

4 הרי גולן

חופית

8646138

ממלכתי

15 הרב רחבעם

שקד

8646501

ממלכתי

22 המלך חזקיה

רתמים

8642917

ממלכתי

3 העליה

אמירים

19

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

טלפון

מגמה

כתובת

שם ביה״ס

8651025

ממלכתי

12 פתח תקווה

אשכול

8654540

ממלכתי

שד' רוטשילד

אופק

8663303

ממלכתי

7 העצמאות

היובל

8552996

ממלכתי

2 נחמן סירקין

יצחק רבין

8649618

ממלכתי

11 תשרי

קשת

6374897

ממלכתי

107 הציונות

יח"ד

6349392

ממלכתי

4 ברקת

שירת הים

9170784

ממלכתי

האפרסק

רימונים

9941504

ממ"ד

15 רות המואביה

שחקים

8555266

ממ"ד

1 טרניחובסקי

חזון יעקב

8555020

ממ"ד

1 שלמה בן יוסף

יד שבתאי

8525405

ממ"ד

32 קדושי בלזן

יהל"ם

8525404

ממ"ד

6 אבן גבירול

מוריה

8551890

ממ"ד

1 מבוא השרביטן

נועם

8554999

ממ"ד

15 המפרש

שח"ר

8555075

ממ"ד

4 מיכלשוילי

שילה

8666433

ממ"ד

הרי גולן

הרואה

20

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

טלפון

מגמה

כתובת

שם ביה״ס

8645887

ממ"ד

9 קק"ל

חב"ד

8656001

ממ"ד

11 ראש פינה

דביר

8541249

ממ"ד

63 העצמאות

הקריה

8663500

ממ"ד

19 שבט בנימין

אורות

21

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

אזורי רישום תשפ״ד - ממ״ד

22

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

אזורי רישום תשפ״ד - ממלכתי

23

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

מנהל החינוך מחלקת רישום

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

08-9568282 פרטי התקשרות - טלפון : ← rishum@ashdod.muni.il מייל: | 08:30-13:00 בין השעות:

24

רישום לכיתות א׳ · תשפ״ד

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease