רישום לגני הילדים 2017

מידעון רישום

2017 שנת הלימודים תשע”ח לגני הילדים העירוניים

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

תוכן עניינים

מידע כללי

4 5 6

מועדי רישום

יום פתוח בגני הילדים

מידע כללי על גני הילדים

תהליך הרישום

8-9

הנחיות ותהליך רישום

שיבוץ לגן עירוני

10-11

מידע על תהליך השיבוץ

14

רשימות גני ילדים

, רובע הקריה. 3 מרכז הרישום :בית יד לבנים, רחוב הבנים 08-8545391 ,08-8545116 : טלפון 08-8677319 : פקס

sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט - meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - simay@ashdod.muni.il סימה ירמיהו - karmitr@ashdod.muni.il כרמית רביבו - mona@ashdod.muni.il מונה חפיף -

2

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

דבר ראש העיר

הורים יקרים, בהצטרפותכם למשפחת גני הילדים באשדוד, היו סמוכים ובטוחים כי בחרתם את הטוב ביותר עבור ילדכם. כיתות גן המעניקות לילדכם סביבה לימודית 233 באשדוד מטפחת חדשנית ומאתגרת, המאפשרת לילדכם הנאה מחוויית לימוד איכותית תוך מיצוי יכולותיו.

מערכת החינוך באשדוד מחויבת להמשיך וללוות אתכם ביד

מקצועית ובאוזן קשבת מן הגן ועד לאוניברסיטה.

אנו בטוחים כי עבור ילדכם זהו צעד קטן בדרך הארוכה, בשביל החינוכי, הערכי והחברתי ואנו מתחייבים לעמוד לצידו ולצידכם עד לסיומה המוצלח.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

3

www.ashdod.muni.il

רישום לגני הילדים

מועד הרישום: .02/03/2017 , ועד ליום חמישי, ד' באדר 29/01/2017 , מיום ראשון, ב' בשבט

הליך הרישום:

בכתובת באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד

הרישום לגני הילדים יתבצע

. רישום לחינוך > www.ashdod.muni.il בעת הרישום יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות, אגרת ביטוח ויום לימודים ארוך).

(המצורפת מרכז הרישום מיועד למתן שירות לרושמים באמצעות הוראת קבע בלבד למעטפת הרישום שנשלחה לביתכם, יש להחתימה בבנק בו מתנהל חשבונכם).

ברחבי העיר. המעוניינים בסיוע עמדות רישום במתנ”סים בנוסף, הועמדו לשירותכם ברישום באמצעות אתר האינטרנט, מוזמנים לפנות למתנ"סים הבאים:

08-8531554 - ’ רובע א 25 מתנ”ס עוזיאל – רחוב סיני 08-85551155 - ’ רובע ו 38 מתנ”ס בית לברון - רחוב נתן אלבז 08-8553949 - ’ רובע ח 18 מתנ”ס חרצית - רחוב שדרות הפרחים 08-85687400 - , רובע י”א 5 מתנ”ס עם שלום - רחוב הרי גולן

4

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

רישום לגני הילדים

. גם אם הם מבקרים השנה בגן עירוני לתשומת לבכם, עליכם לרשום את ילדיכם

:)5 גן חובה (גיל )01/01/2012( מתאריך ו' בטבת תשע"ב זכאות לרישום: )31/12/2012( עד לתאריך י"ח בטבת תשע"ג :)4 גן טרום חובה (גיל )01/01/2013( מתאריך י"ט בטבת תשע"ג זכאות לרישום: )31/12/2013( עד לתאריך כ"ח בטבת תשע"ד :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )01/01/2014( מתאריך כ"ט בטבת תשע"ד זכאות לרישום: )31/12/2014( עד לתאריך ט' בטבת תשע"ה

3-5 ** חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשע"ח הם כל גילאי (על פי החלטת ועדת טרכטנברג).

לידיעתכם, רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים. יום פתוח בגני הילדים: בשעות אחה"צ חד פעמי על פי הנחיות האגף הקדם יסודי במשרד החינוך, יתקיים מפגש 18:30-20:00 בשעות 23.1.2017 עם צוותי הגנים בתאריך: אין להביא למפגשים ילדים.

5

www.ashdod.muni.il www.ashdod.muni.il

מידע כללי

.6 עד 3 גן הילדים העירוני מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בני מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים העירוניים, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדיכם בזמן. הרישום יתבצע באמצעות אתר שעות ביממה. 24 האינטרנט העירוני העומד לשירותכם

פתיחת גני טרום חובה בימים הראשונים: .7:35-10:00 : ביום הראשון ללימודים .7:35-11:00 : ביום השני ללימודים החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף מלא. (ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך).

סייעת נוספת: תלמידים. 30- תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה מ

הרכב גילאי: לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת גן. ההרכב הגילאי בכל כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי שיקולים פדגוגים, מערכתיים ומקצועיים.

שעות הפעילות בגן: .07:35-12:45 , יום ו' בין השעות 07:35-14:00 ימים א'-ה' בין השעות

מידע נוסף על גני הילדים נמצא בהרחבה באתר האינטרנט העירוני: www.ashdod.muni.il

6

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

וחשבון ארנונה על חתום על ידי עורך דין חוזה שכירות תקף שם המשכיר. ,)12/2017- חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר מ בהיעדר כתובת או תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. חובה להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט המציין את כתובת המגורים וכולל את פרטי ההורים, הילדים ובעל הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. טופס ביטול מהרשות/מועצה הקודמת בה התגורר ותעודת זהות עדכנית על מגורים באשדוד. תעודת עולה בה מצוינים פרטי הילדים וחוזה דירה חתום על ידי עורך דין על מגורים באשדוד על ההורה הרושם לחתום על כתב הצהרה והתחייבות. הורה על חינוכו שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי  . חייב לצרף פסק דין הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה חייב לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על נוסף בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. ידו יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר עצמאיים): המאשר בכתב הסכמתו לביטול הרישום בצירוף תעודת הזהות וספח הילדים. יש לפנות לגן המבוקש לקבלת אישור (נספח ד') ולבצע רישום באתר האינטרנט בלבד. ו ו זהות עדכנית ו ו דירה חתום על ו דין על מגורים באש וד ו ילו תעודת זהות וספח שמות הילדים. י ו וד ז ו שמות הילדים. ו

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

עולים חדשים

(כמוגדר בחוק הורים עצמאיים סיוע למשפחות שבראשן הורה , רווק, 1992 , עצמאי, התשנ״ב אלמן/ה, פרוד/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות). 

ביטול רישום

רישום לגן מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי)

* תצהיר חתום על ידי ההורה הרושם - יש להחתים במזכירות בית המשפט או אצל עורך דין או דיין.

7

www.ashdod.muni.il

תהליך הרישום

"רישום בקליק"

הרישום לגני הילדים יתבצע

באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד בכתובת:

. רישום לחינוך > www.ashdod.muni.il

* בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו הם מבקשים לרשום את ילדיהם: • ממלכתי. • ממלכתי דתי. • מוכר שאינו רשמי (פרטי/חרדי).

* יש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור שני גנים מבוקשים במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

* יש למלא את השדות המבוקשים ולעבור בכל מסכי הרישום ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית : ״הרישום הסתיים בהצלחה״ ומספר אסמכתת רישום. שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד, תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ לגן המבוקש.

אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לפרטה בשדה הערות רישום. ישנה אפשרות לצרף (באמצעות סריקה) מסמכים התומכים בבקשה לגן.

הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים להגיע עם מסמכים רפואיים . סייעת רפואית למחלקת גני ילדים לשם הגשת בקשה להקצאת

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 02/03/2017 (לאחר

8

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

תהליך הרישום

רישום לגנים פרטיים או לגנים בזרם החרדי (מוכר שאינו רשמי) לביצוע הרישום עליכם לפנות למנהל המוסד המבוקש ולקבל אישורו לרישום (נספח ד'),

יש להצטייד בתעודת זהות ובספח שמות הילדים. עם קבלת האישור יש לבצע רישום באתר האינטרנט.

תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית") רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרוש/פרוד) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים אלה יתאפשר רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני. על מנת להשלים את במרכז הרישום או באמצעות ימים למחלקת הרישום 7 תהליך השיבוץ, חובה להגיש בתוך את המסמכים הבאים: אישור sandra@ashdod.muni.il או במייל: 08-8677319 פקס בכתב של ההורה האחר על גבי תצהיר המופיע באתר העירייה ובצירוף צילום תעודות הזהות וספח שמות הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה).

לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד - יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט.

במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח על ידי הרשות מידע לרישום הילד לשתי כתובות מגורי הילד (של האם ושל האב).

9

www.ashdod.muni.il www.ashdod.muni.il

תהליך השיבוץ

השיבוץ לגני הילדים ייקבע על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים, בתהליך יילקחו בחשבון הקריטריונים הבאים: שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי). √ גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים. √ קרבת מגורים לגן בהתאם לשכונת מגורי הילדים (עדיפות לשיבוץ ילדי הרובע ורק על √" בסיס מקום פנוי יהיה שיבוץ ילדים מרובעים אחרים). בקשה לרישום ליום לימודים ארוך. √ ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים. לתשומת לבכם, מחלקת רישום עושה מאמץ לשבץ את הילדים בהתאם לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים. שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים. הרכב גילאי בגן עירוני: בסדר כרונולוגי יורד, תוך איזון 3 שבאותו שנתון וילדי 4 משובצים ילדים בני גן טרום חובה - מרבי ביניהם. , ועל בסיס מקום פנוי משובצים ילדים בשנתון גיל 5 משובצים ילדים בשנתון גיל גן חובה - .)2013 (ילידי ינואר - אפריל 4 ביטול רישום • יש להגיש בקשה לביטול הרישום במחלקת ביטול רישום לפני פתיחת שנת הלימודים: רישום. • שמשולמים באגף הגבייה. ₪ 200 ביטול רישום גורר חיוב בסך • ביטול רישום לאחר פתיחת שנת הלימודים: בנוסף לאמור לעיל, יש לצרף מכתב מהגננת המאשר כי הילדים אינם מבקרים בגן. • ביטול רישום או העברה למוסד חינוכי אחר עבור תלמידים שהוריהם גרים בנפרד (הורים עצמאיים) תלוי הסכמה בכתב של ההורה האחר.

10

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

תהליך הגשת ערר

ערר אחד ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת אגרת הכניסה לגן, יש להגיש בו ניתן לציין עד שני גנים מבוקשים. בלבד

ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים באגרת הכניסה לגן לא יתקבל ולא יידון. ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. √ שינוי זרם חינוכי. √ גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. √ קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע). √

לתשומת לבכם, • לא יתקבלו עררים לאחר המועד הנקוב באגרת הכניסה. • חוות דעת של גננות לא תתקבלנה. • הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. • ימים מיום התאריך הנקוב באגרת הכניסה, התשובות 14 תשובות יישלחו להורים עד הינן סופיות ולא יטופלו עררים נוספים.

11

www.ashdod.muni.il

גני יול"א (יום לימודים ארוך) מידע כללי

מספר גני יול"א בשנת תשע"ח: גננת/מנהלת גן בעלת הכשרה לגיל הרך וסייעת מוסמכת. צוות הגן: √ ימים בשבוע) במהלך חופשות ומועדים פועלים גני יול"א 5( 14:00-17:00 זמני פעילות: √" (על פי לוח חופשות שיישלח בתחילת שנה"ל). 07:30-16:30 בין השעות (חד פעמי) ₪ 180 : חודשי פעילות). דמי רישום 10- ל ₪ 8,500( לחודש ₪ 850 עלות: √" המשולמים בנוסף לחיוב החודשי ואינם מוחזרים בשום מקרה. כרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד. אמצעי תשלום: √ (מהגנים הצמודים אחד 3-5 בדרך כלל ישובצו בגן תלמידים מגילאי שיבוץ לגן יול"א: √" לשני) המיקום הסופי של גן יול"א ייקבע על פי שיקולים של הרשות. פיקוח - הפרויקט מלווה ומפוקח על ידי מומחית בתחום הגיל הרך ובשיתוף החברה √" העירונית וכולל הכוונה תוך גנית ומערך השתלמויות של הצוותים החינוכיים. מינימום) גנים המשתתפים ביול"א 25( פתיחת גן יול"א מותנית במספר הנרשמים √" מסומנים בכוכבית ברשימת הגנים, קביעת המיקום הסופי ייעשה בתום השיבוץ והודעה תישלח לביתכם במהלך הקיץ. חוגי העשרה יינתנו בכל גן יול״א על ידי מדריכים מוסמכים לפחות פעמיים בשבוע. הילדים נהנים מארוחת צהריים בשרית חמה ומזינה, בפיקוח משרד הבריאות ועל בסיס תפריט בריאותי.

12

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

הרישום ליול"א (יום לימודים ארוך) הרישום ליול"א מתבצע במהלך תקופת הרישום לגן ולאחריו באמצעות הרישום ליול"א: מומלץ לקרוא בעיון טרם חתימה על ההתחייבות. כתב התחייבות הנחתם במעמד הרישום.

לידיעתכם, גנים המשתתפים ביול"א נקבעים על ידי עיריית אשדוד מראש ומסומנים בכוכבית ברשימת הגנים המופיעה במידעון.

מיקום גן יול"א ייקבע בתום השיבוץ, בגן יול"א ישולבו ילדים מקבוצות גיל שונות ובהתאם לנתוני הרישום.

רישום ליול"א באתר האינטרנט העירוני: יש לסמן במסך הרישום כי ברצונכם ביום לימודים ארוך, כתב ההתחייבות מופיע לעיונכם בתהליך הרישום ומהווה חוזה התקשרות בין הרושמים לעיריית אשדוד. בכתב ההתקשרות מפורטים תנאי הרישום והביטול, ובעצם אישורכם הנכם כפופים לתנאים אלו.

ביטול יול"א

– יש להודיע בכתב למחלקת רישום. 31/08/2017

ביטול רישום עד ליום

ייגבו מאמצעי התשלום. ₪ 180 דמי רישום בסך – יש להודיע לחברה העירונית לתרבות ופנאי (במתנ"ס 1/09/2017 ביטול רישום לאחר .₪ 425 עוזיאל) על ביטול ההשתתפות וינוכה תשלום של חצי חודש נוסף בסך לבירורים נוספים: yullaa1812@gmail.com 08-6990639/42 - מתנ״ס עוזיאל ימים ראשונים ביול"א: בגני חובה תתקיים מסגרת יול"א החל מהיום הראשון ללימודים, בין השעות גני חובה - .14:00-17:00 הואיל והילדים בגנים אלה משולבים בהדרגה בשלושת הימים הראשונים, טרום חובה - מסגרת יול"א תפעל בהתאם להנחיות שיימסרו לכם על ידי צוות הגן.

לשאלות בנושא יום לימודים ארוך ניתן לפנות לגב' לימור אויזרט, ס. מנהלת מח׳ רישום limora@ashdod.muni.il בדוא"ל:

13

www.ashdod.muni.il

רשימת הגנים בעיר רובע א’

מס’ טלפון 8565597 8565549 8565525 8565525 8565550

כתובת הגן 6 האצ”ל

גיל מגמה חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ

שם הגן כוכב ים

25 אילת

שלדג

17 הראשונים

מפרש א’

17 הראשונים

מפרש ב’

15 הזית

גלים

רובע ב’

מס’ טלפון 8565569 6647059 6647059

כתובת הגן 37 הרב קוק 12 דוד ילין 12 דוד ילין

גיל מגמה חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד

שם הגן קונכיה

ימית מנוף

8565567

37 הרב קוק

טרום מ"מ

שושן

8565567

37 הרב קוק

טרום מ"מ

אקליפטוס

רובע ג’

מס’ טלפון 8565570 8565572 8565572 8565573

כתובת הגן

גיל מגמה טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד

שם הגן

5 חטיבת כרמלי

משוט

8 שועלי שמשון 8 שועלי שמשון 5 שדרות עוזיהו

חלמיש דולפין משחתת

8565573

5 שדרות עוזיהו

טרום ממ”ד

סהרון

רובע ד’

מס’ טלפון 8553534 8553534 8551747 8551747 8553508

כתובת הגן 20 הגלים

גיל מגמה

שם הגן שונית*

מ”מ

טרום

20 הגלים

חובה ממ”ד חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ

נעמית*

13 זלמן ארן

מכמורת*

13 זלמן ארן 17 זלמן ארן

דייגים* *1 כסיף

14

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

טלפון

כתובת הגן 17 זלמן ארן 13 המפרש 13 המפרש

גיל מגמה טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ"ד

שם הגן *2 כסיף

8553508 8554079 8554079

*1 מפרשית 2 מפרשית

8553514

7 החובלים

חובה מ”מ

משקפת*

8553546

7 החובלים

טרום מ"מ

שביט*

8553515 8553515 8553592 8553592 8553617 8553617

31 הרב שאולי 31 הרב שאולי 12 גולשים 12 גולשים 10 זלמן ארן 10 זלמן ארן

טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום ממ”ד

ברק*

רחפת*

*1 גולשים *2 גולשים

חוף*

גומא*

8553621

12 אברהם עופר

חובה ממ”ד

שנהב*

רובע ה’

מס’ טלפון 8553625 8553625 8553646 8553646 8553616 8553616 8553616 8555026 8646889 8646889 8553672 8555026 8555026 6437806 6437806 8555026

כתובת הגן 14 שי עגנון 14 שי עגנון 20 בלפור

גיל מגמה טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ

שם הגן

דוברת

חן

חצב*

20 בלפור

פשוש*

16 אבן עזרא

סירונית*

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא

רננים* מלחים*

4 אלאשווילי

לוטם*

4 אלאשווילי 14 אלאשווילי

אפיק* נווטים*

14 אלאשווילי

אנקור*

11 שמואל הנגיד

נגה*

34 ביאליק 34 ביאליק

חמניות*

זמיר*

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא

עירית* עפרוני*

15

www.ashdod.muni.il

רובע הסיטי

מס’ טלפון 8648390 8648390 8661760 8661760 8670524 8679271 8679271 8675122 8675122 8679716 8679716 8663471 8663471 8677927 8677927 8678934 8678934 8646806 8646806 8553520 8553520 8602547 8602547

כתובת הגן 63 עצמאות 63 עצמאות 5 עצמאות

גיל מגמה חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ

שם הגן הרדוף* יעלים* ערבה*

5 עצמאות

עצמאות*

2 המרי

יובל*

3 המרי 3 המרי

לילך* שחף*

115 הציונות 115 הציונות 115 הציונות 115 הציונות 41 העצמאות 41 העצמאות 4 המתנדבים 4 המתנדבים 1 העצמאות 1 העצמאות 39 העצמאות 39 העצמאות

צאלון* דובדבן* דפנה* סמדר* ענבל* מורן* מיתר* דרור* נורית* רקפת*

דקל*

ניצנים*

2 המרי 2 המרי 2 המרי 2 המרי

שירה* צליל*

זמר*

הפעמונים*

16

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

רובע ו’

מס’ טלפון 8553688 8553752 8553752 8553776 8553776 8553786 8558702 8553689 8553689

כתובת הגן 13 ציזלינג 21 מיכשווילי 21 מיכשווילי

גיל מגמה חובה מ”מ טרום מ”מ חובה תורני טרום תורני חובה תורני טרום ממ”ד טרום תורני חובה מ”מ טרום מ”מ

שם הגן

צדף

מזח

1 שילה

ביס שילה 22 מילמן ביס שילה 22 מילמן 13 טרומפלדור 23 נתן אלבז 4 אברהם שפירא 4 אברהם שפירא

2 שילה 3 שילה

שייטת

6 ישי

נמל

אלמוג

8555075

א 4 ש. בן יוסף

טרום מ"מ

כרמים

רובע ח’

מס’ טלפון 8666175 8666175 8555928 8555928

כתובת הגן 19 צבעוני

גיל מגמה טרום תורני חובה תורני חובה תורני טרום תורני

שם הגן

1 ישי

19 צבעוני

2 ישי 3 ישי 7 ישי

3 מ. הדגנית 3 מ.הדגנית

8669780

20 כפתור החולות

טרום תורני

4 ישי

8

מבוא השרביטן

חובה תורני

5 ישי

8555869

בי”ס צמח ב’

8540921

10 מ. הדמומית

חובה מ”מ

1 מ. הדמומית

8540921 8556333

10 מ. הדמומית

טרום מ”מ חובה מ”מ

2 מ. הדמומית

בי”ס צמח א’ 35 הרותם

*1 ’ צמח א

8556333

בי”ס צמח א’ 35 הרותם

חובה מ”מ

*2 ’ צמח א

17

www.ashdod.muni.il

רובע ט’

מס’ טלפון 8660932 8646283 8646283 8650934 8650934 8663464 8663463

כתובת הגן

גיל מגמה חובה ממ”ד

שם הגן

ביס דביר 11 ראש פינה

אלה*

בי”ס אשכול 8 חובה מ”מ פתח-תקוה בי”ס אשכול 8 טרום מ”מ פתח-תקוה

שיטה* אשל*

6 ראש פינה 6 ראש פינה 13 פתח-תקוה 13 פתח-תקוה

חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ"מ טרום מ”מ

הדר*

לבונה*

דולב*

אשחר*

6379430

4 יבניאל

טרום מ”מ

ערמונים*

רובע י’

מס’ טלפון 8642917 8642917 8642918 8655671 8655671 8657521 8657521

כתובת הגן

גיל מגמה חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ

שם הגן

בי”ס אמירים 3 עליה

1 אמירים

בי”ס אמירים 3 עליה

2 אמירים

7 קק”ל

תילתן*

60 קק”ל 60 קק”ל

רעים* כלנית*

2 אברהם סופר 2 אברהם סופר

סביון*

אריאל*

18

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

רובע י”א

מס’ טלפון 8544368 8544368 8550456 8551118 8551118 8550328 8550328 8550454 8550454 8543667 8543667

כתובת הגן 11 צאלים 8 נחל דן 14 הקישון 10 הרי גולן 10 הרי גולן 90 מצדה 90 מצדה

גיל מגמה

שם הגן

חבצלת החוף* טרום מ”מ

חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ"ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ"ד

צאלים* *2 סיפון

טל*

לגונה*

נופר*

סנפיר*

13 נחל קדרון 13 נחל קדרון

גלי ציון* פרחי ים*

69 כנרת 69 כנרת

דיונה* צופית*

8646213

113 מצדה

שקנאי*

9148578

12 הר נבו

תירוש*

9148578 8644439 8644439 8656829 8656801 8656829

12 הר נבו

סוף*

1 נחל קדרון

סלעית*

1 נחל קדרון 3 נחל שניר 3 נחל שניר 3 נחל שניר

אדווה* סיגלית* דגנית* איילות*

א 1 הר כנען מתחם בי”ס נוף ים א 1 הר כנען מתחם בי”ס נוף ים

טרום מ”מ

חורש*

6493864

טרום ממ”ד

אורנית*

6493864

19

www.ashdod.muni.il

רובע י”ב

מס’ טלפון 8670512 8677686 8551054 8551054 8558293 8558293 8679281 8679281 8670803 8670803 8553639 8553639 8675223 8675223 8679303 8679303 9562031 9562031 6467813

כתובת הגן

גיל מגמה חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ

שם הגן

36 שבט בנימין

נירים* קשת*

3 ניסן

17 בנימין 17 בנימין 17 בנימין 17 בנימין

דגן*

האירוסים*

נרקיס* סחלב*

6 שבט ראובן 6 שבט ראובן 5 רח’ תשרי 5 רח’ תשרי

בוסתן*

שיבולת*

תאנה* אתרוג*

7 ניסן

אביב*

7 ניסן

תמר* ארז* ריחן* גפן*

11 תשרי

11 תשרי

38 שבט בנימין

38 שבט בנימין 40 שבט בנימין

יוגב*

ארגמן*

40 שבט בנימין

שני*

ב 11 תשרי

תלמים*

6467813

ב 11 תשרי

טרום ממ”ד

אסיף*

20

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

רובע י”ג

מס’ טלפון 8647170 8647170 8644430 8656477 8656473 8652677 8652677 8646541 8646541

כתובת הגן

גיל מגמה חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד

שם הגן אחווה*

8 המלך יהושפט

8 המלך יהושפט

רעות*

23 המלך דוד

שקד

12 דוד המלך 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 10 המלך יהוא 7 המלך שאול 7 המלך שאול

ברוש*

זית*

כרכום*

עינב*

הדס* יסמין*

6414853

46 המלך שלמה

טרום מ”מ

חרוב*

רובע ט”ו

מס’ טלפון 8660310 8660310 8669703 8669703 8665690 8665690 8641986 8641986 8527411 8527411 8648981 9562029 9562029

כתובת הגן

גיל מגמה חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ

שם הגן יערה* אנפה*

חסידי אומות העולם חסידי אומות העולם 5 משה יואל סלומון 5 משה יואל סלומון

פלג*

טללים*

4 רח’ סירקין 4 נחמן סירקין

טופז* שמיר*

9 אוסישקין 9 אוסישקין

צבר* אגוז*

10 מונטיפיורי 10 מונטיפיורי

ברקת* הפנינה*

סירקין פינת חזנוב

ענבר*

11 שד’ רטשילד 11 שד’ רוטשילד

לשם* יהלום*

21

www.ashdod.muni.il

רובע י”ז

מס’ טלפון 8676214 8676214 8640154 8640154 8532559 8532559 8536244 8536244 6349392 מס’ טלפון 6345136 6345136 6372739 6372739 8532562 8532562 6414853 6414853 6102605

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

26 שוהם

מ”מ

טרום

ספיר*

26 שוהם

מ”מ

חובה

חושן* גביש* אודם* קורל*

6 ספיר

ממ”ד

טרום

6 ספיר

ממ”ד ממ”ד

חובה

10 ברקת

טרום

10 ברקת 6 ברקת

ממ”ד

חובה חובה טרום חובה

תרשיש* טורקיז*

מ”מ

6 ברקת

מ”מ

בדולח*

ספיר

ממ”ד

שחם*

רובע ט”ז שם הגן

כתובת הגן

מגמה

גיל

2 תפוח

מ”מ

חובה

פטל*

2 תפוח

מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ

טרום חובה

תות*

9 האפרסק

שסק*

9 האפרסק 10 האפרסק 10 האפרסק 12 האפרסק

טרום

שזיף*

חובה

אפרסמון*

טרום חובה טרום חובה

אשכולית*

פקאן*

12 האפרסק

אגס* תפוח*

אפרסמון

6102605

אפרסמון

מ”מ

טרום

תפוז*

6582922

8 ענבים

מ”מ

טרום

אפרסק*

6582922

8 ענבים

מ”מ

טרום

ענבים*

9213352

5 האפרסק

ממ”ד

טרום

מנגו*

9213352

5 האפרסק

מ”מ

טרום

פסיפלורה*

מרינה

מס’ טלפון 6467457 6467457 6467939

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן דוגית*

11 אגוז

מ”מ

חובה

11 אגוז 11 אגוז

מ”מ

טרום טרום

אלמוגים* שירת הים*

ממ”ד

6467939

11 אגוז

ממ”ד

חובה

הצוללים*

22

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

רשימת הגנים לחינוך מיוחד רובע שם הגן גיל

טלפון

כתובת הגן

מגמה

8565549

25 אילת

מ”מ

טיפולי

סייפן

א’

8565550

15 הזית

מ”מ

טיפולי

גלשנים

א’

8565558 8565553

9 הרב הרצוג

מ”מ מ”מ

טיפולי טיפולי

גיל

ב’ ב’

5 נחליאלי

עוגן

8565553

5 נחליאלי

מ”מ

טיפולי

נחליאלי

ב’

8565567 8554104 8554104 8554079 8554079 8647335 8553786 6379430 6379236

2 המעפילים 17 הרב שאולי 17 הרב שאולי 24 הגולשים 24 הגולשים 3 ירמיהו הלפרין 13 טרומפלדור

מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ

טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי

פיקוס

ב’ ד’ ד’ ד’ ד’

חובל

רציף

נתב

עגורים

מצפן

ו’ ו’

רפסודה

4 יבניאל 4 יבניאל

ורד ניצן

ט’ ט’

6379236

4 יבניאל

מ”מ

טיפולי

אדמונית

ט’

6534945

115 קק"ל

מ"מ

טיפולי

יהב

י'

6534945 8642918 8544470 8544470

115 קק"ל

מ"מ מ”מ מ”מ מ”מ

טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי

אור

י' י’

7 קק”ל

עמית

14 הקישון 14 הקישון

הספנים

י”א י”א

גלי ים

8646213

113 מצדה

מ”מ

טיפולי

האוניה

י”א

8677686

3 ניסן

מ”מ

טיפולי

ניסן

י”ב

8644205 6414853 8565562

94 תשרי

מ”מ מ”מ מ"מ

טיפולי טיפולי טיפולי

שיר יונה

י”ב י”ג י"ג

7 המלך אמציה 7 המלך אמציה

סיגלון

8663465

41 המלך חזקיה

מ”מ

טיפולי

אורן

י”ג

8663465

41 המלך חזקיה

מ”מ

טיפולי

שקמה

י”ג

8644430

23 המלך דוד

מ”מ

טיפולי

רימון

י”ג

8552953

1 דבורה הנביאה

מ”מ

טיפולי

שושנת הים

ט”ו

8552953

1 דבורה הנביאה

מ"מ

טיפולי

סנונית

ט"ו

9101130

10 מונטיפיורי

מ"מ

טיפולי

פעמון

ט"ו

9101130

10 מונטיפיורי

מ"מ

טיפולי

לחן

ט"ו

8648981 8602551 8602551 6349392

6 נחמן סירקין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי

גלבוע דוברה מיח"א חרצית

ט"ו

2 המרי 2 המרי 9 ספיר

סיטי סיטי

י"ז

23

www.ashdod.muni.il

כתבו לנו: sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - מנהלת מחלקת רישום עירונית limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט – סגנית מנהלת מחלקה meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא – מנהלת מדור רישום והעברות ביסודי ובעל יסודי mona@ashdod.muni.il מונה חפיף- רישום יסודי ועל יסודי karmitr@ashdod.muni.il כרמית רביבו - רישום גני ילדים simay@ashdod.muni.il סימה ירמיהו - רישום גני ילדים ומוכר שאינו רשמי כולנו נרשמים עוד היום באמצעות אתר האינטרנט www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease