אשדוד הרשות הירוקה בישראל 2013

‏ 2013

מחלקת איכות הסביב ה

אשדוד‏הרשות‏הירוקה‏בישראל‏

מוגש במסגרת תערוכת

קלינטק ה - 18

פברואר 2014

ם ענייני

תוכן

................................ ................................ ............................... 2

מבוא

התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה ................................ ....... 4

מ יחזור והפרדת פסולת ................................ ................................ ....... 6

עידוד שימוש בתחבורה ציבורית / אחרת ................................ ................. 8

בנייה ירוקה ................................ ................................ .................... 10

גינון בתחום הרשות ................................ ................................ .......... 11

מים ושפכים ................................ ................................ .................... 12

חינוך סביבתי ................................ ................................ .................. 14

................................ ................................ ................. 16

פני העיר

חזות

מסחר ותעשייה ירוקים ................................ ................................ ...... 18

טיפוח שטחים ציבוריים וטבע עירוני ................................ ..................... 19

ניהול עירוני בר קיימא ................................ ................................ ....... 20

1

מבוא

אשדוד, העיר החמישית בגודלה בישראל, מובילה באימוץ עקרונות פיתוח בר

א קיימ

ובשיפור מתמיד באיכות חיי תושביה . הנהלת העיר גיבשה אסטרטגיה לשימוש מושכל

פיתוח תשתיותיה . אסטרטגיה זו

ואחראי בנכסיה הטבעיים של העיר, ב כן ב ם ו שימור

הלכה למעשה בשטח .

מיושמת

יחיאל לסרי קבע את נו חזו , לפיו התושב במרכז . חזון זה ממצב את אשדוד

ראש העיר

ד"ר

לצמיחה עירונית

כעיר ירוקה, המדגישה את עקרונות הקיימות במגוון היבטיה ה מוביל ה

מתמשכת , המפרגנת לתושבים ומעצימה את מאפיינ י הנוף, הקהילה, התרבות, הטבע

העירוני והמרחב. בהתאם לכך נקבעה האסטרטגיה העירונית, ממנה נגזרות ת ו כניות

בין היתר , גם ה גברת אכיפה ב כל עבירה הקשורה ל איכות

העבודה של העיר הכולל ,תו

מחד ודגש על חינוך סביבתי מקיים מאידך.

הסביבה

ות כנית האב לפיתוח בר קיימא באשדוד מה ווה בסיס לעבודה רב שנתית ורב תחומית של

יחידות העירייה ומובילה את העיר לתהליך מערכתי וכולל להפיכת ה לעיר מקיימת וצומחת .

דש בחברה הישראלית.

כל זאת על בסיס מינוף תכונותיה הייחודיות ומיצוב מח ן

כנית האסטרטגית להפחתת זיהום אוויר והג נה על

תוכנית האב כוללת בתוכה את והת

האקלים, הבריאות, הבנייה הירוקה, תרבות הדיור, שיקום נחל לכיש, חופי הרחצה, צמצום

צריכת המים, טיפול בקולחין, התייעלות אנרגטית, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית,

מדיניות מחמירה בנושא חומרים מסוכנים, טיפול בפסולת ותקנות לבנייה ירוקה. בנוסף,

מדגישה התכנית היבט ים חברתיים וקהילתיים של חינוך ירוק.

עיריית אשדוד הכינה תוכנית אב לתחבורה מקיימת וזכתה בקול קורא לבחירת הרשות

220 . ליון ימ

של בהיקף

המקומית שתשמש "עיר מודל למערכות תחבורה בר "אקיימ

מרכזיות בדרך להטמעת

ת מטרו

שיתוף הציבור ורתימתו לאימוץ אורח חיים מקיים

הם

תרבות של מ י חזור, שימור, טיפוח ושמירה על סביבה נקייה ואורח חיים בריא. נושאי

הקיימות הוכנסו לת ו כנית הלימודים השנתית בכל רבדיה של מערכת החינוך הפורמלית

והבלתי פורמלית . כמו כן, מתבצעת פעילות הסברתית רחבת היקף בשיתוף עם איגוד ערים

לאיכות ה סביבה והחברה העירונית לתרבות הפנאי.

2

אחת לשנה נערך באשדוד הכנס הארצי לקיימות , ובו נבחנות סוגיות מרכזיות בתחום

הציבור והגורמים המקצועיים.

הקיימות המועברות

לידיעת

על אף נקודת הפתיחה המאתגרת: ריבוי מפעלי תעשייה כבדה, נמל, בני י ה מסיבית, תחנות

כוח ובית זיקוק, שטחים פתוחים ואוכלוסי ות ייחודיות (כמו עולים חדשים וחרדים), אשדוד

מובילה תנופת פיתוח מקיימת.

המשרד

עם משרדי הממשלה, וב עם פרט

העירייה פועלת בשקיפות ובשיתוף פעולה ים מלא

להגנת הסביבה , עם ארגוני הטבע והסביבה השותפים לעשייה ועם איגוד ערים לאיכות

הסביבה אשדוד - חבל יבנה . המודעות לנו שאי הסביבה מחלחלת לנבחרי העיר עובדי ל,

ו העירייה מגיעה לכל תושבי העיר .

3

1

תחום בדיקה

מספר

התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה

במסגרת זו הוכנה תוכנית

עיריית אשדוד חתומה על אמנת האקלים של פורום ה -15 ,

פעולה להפחתת גזי חממה , זיהום אוויר ו התייעלות אנרגטית. עיריית אשדוד מבצעת

סקר אנרגיה אחת לתקופה, ה סקר משמש בסיס לתוכניות העבודה . בנוסף בוצע סקר

לבחינת התנהלות אנרגטית לפי מונה.

, מונים

קיימות תוכני ו ת מפורטות להטמעת התייעלות אנרגטית ו חיסכון באנרגיה :

 הותקנה מערכת פיקוד ובקרה אלחוטית להפעלת תאורה עירונית , מוש תוך שי

בטכנולוגיות חדישות ו ב נורות חסכוניות .

22:00 , המביא לחסכון של כ 3.3 מיליון קוט"ש

מופעל עמעום אורות בשעה

בשנה.

וכן מרכיבים ב מערכת פיקוד

 במערכת הרמזורים הוחלפו כל נורות הפנסים לנורות

לד

670 אלף קוט"ש

70% בממוצע , כ שהם

ובקרה לרמזורים. צריכת החשמל ירד ב ה

נה. בש

 בשנת 2013 הוחלפו כ 300 נורות כספית לנורות לד שמזיקות פחות לבריאות ,

. בשנה

ו פעולה ז חוסכת כ 134 אלף קוט"ש

 בכיכרות הוחלפו כ 71 נורות מטל הליד לפנסי לד , פעולה זאת מביאה חיסכון של

. בשנה

28.5 אלף קוט"ש

ו ה ביאה לחיסכון

 בשנת 2013 הוחלפו 6594 נורות פלורסנט חסכוניות יותר ולה ז פע ,

. בשנה

של כ 150 אלף קוט"ש

למשנקים אלקטרוניים , אשר יחד עם מערכת

הוחלפו 257 משנקים אלקטרו -

ם מכאניי

ד הפיקו והבקרה האלחוטית של התאורה , יוצרים יח סכון נוסף באנרגיה.

 לצורך אישור תוכניות מיזוג וחשמל, יש לעמוד בדרישות לחיסכון באנרגיה כבר בשלב

בכניסה לחניה תת

דרישות כגון: גופי תאורה חסכוניים, נורות דו תכליתי

תכנון. ה

ות

קרקעית , טכנולוגיה חסכונית במיוחד לבניני רבי קומות וכד'.

רק מהפעילויות המפורטות לעיל, עיריית אשדוד צמצמה בשנת 2013 כ 3,123 טון CO2

 בבניין העירייה קיימת מערכת לח י סכון תפעולי של המזג נים באמצעות 2,115

בקרת מבנה , ששולטת על התאורות ציבוריות, מיזוג אוויר כללי

מזגניו

ת. וכן מערכת

וברמת החדר . נרשמה ירידה של כ 10% בצריכת החשמל. כמו כן בוצעה פעילות

הסברתית בקרב עובדי העירייה לכיבוי אורות, מזגנים ומחשבים בסוף היום. נעשה

לכיבוי מחשבים עם

כיבוי אורות בסוף היום בכ ל המשרדים ובמקביל הוכנסה

מערכת

4

החתמת כרטיס יציאה . נעשה מעבר לתחום הוירטואליזציה במיחשוב, פעולה

שהביאה לח סכון בחשמל של שרתים .

רמזורים משמש כ ממונה אנרגיה רשותי.

.ב מנהל אגף הו רמאו ה חשמל, ה

מותקנים 13 מתקנים פוטוולטאים על גגות בתי ספר . בשנת 2013 יוצר כ 1.3 מיליון

קוט"ש , שהם חיסכון של כ 940 טון גזי חממה , שלא נפלטו לא ו ויר.

התוכנית נמצאת

קיימת תוכנית אב מאושרת להפחתת זיהום ה אוויר ולהגנת אקלים ה

בנוסף מתקיימת פעילות בנושא צמצום משאבים בדגש מים וחשמל

הליכי ב

ביצוע.

. מקיפים

במסגרת מועצות ירוקות -ב 6

5

2

תחום בדיקה מספר

ימ חזור והפרדת פסולת

.א אשדוד הינה מהרשויות הראשונות , שחתמה על הסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר . הוצבו מאות

לאיסוף נייר , 650 מתקנים

ם מתקני

2000

150 לקרטון ודחסנים -כ ,

מתקני מיחזור -כ:

לאיסוף בקבוקי פלסטיק, 68 מתקנים לאיסוף זכוכית, 90 מתקנים לאיסוף טקסטיל, 21

מתקנים ל פסולת אלקטרונית . פסולת בניין ללא בעלים , מאות טונות של פסולת בניין

מפונה למרכזי מחזור , במימון הרשות .

קיימת תוכנית אב ותוכניות מפורטות לטיפול בפסולת . אשדוד אף זכתה בקול ים קורא ות

להקמת תחנת מעבר ממיינת ומתקן קצה לטיפול ומיחזור פסול ת

של המשרד להגנ

"ס,

, אורגנית בשיטת עיכול אנאירובי .

.ג אשדוד היא עיר "מקדימה" בהפרדת פסולת , עד כה בוצעה הסברה בכ - 41,000 בתי אב

(שהם כ 66% מאוכלוסיית העיר). עד סוף שנת 2014 תושלם ה פריסה וההסברה .

יחד עם זאת נשמרה מסגרת

הוחלפו כלל כלי האצירה בעיר ונוספו

במסגרת ,זו

חדשים.

לא גדל ו. מערך כלי

כך ש תנועת המשאיות , זיהום האוויר והרעש בעיר

ימי הפ , ינוי

האצירה הטמונים, שודרגו לפי הנחיות האגף, כך שהם אטומים לדליפת תשטיפים

ולוונדליזם למניעת מפגע סביבתי ותברואתי.

קיימת מערכת בקרה בשלוש רמות:

מענה לתושב.

הרובע הנותנת

תברמ

ודא תקינות כלי אצירה, פינוי במועד שנקבע

בקרה של מחלקת פינו י אשפה לו :

בו משאיות נפרדות וממותגות לכל סוג אשפה.

תמונת מצב על

 בקרה ע"י חברה חיצונית, על כמויות ואיכויות החומר הרטוב ,

ת לקבל

ו"ח מסקנות להמשך פעילות ההסברה ו לביצוע

איכות ההפרדה בכלל העיר ולל ד כ.

פעולות נקודתיות .

2012 .

יעל יה של -כ 1% לעומת נתוני שנת

15.08% .

ור בשנת 2013 יעמוד על

חזיהמ .ה

לפי סוגי הפסולת:

להלן כמויות המ י ) בטון ( חזור

302

 PET 1.5

– ליטר

140.1

 ימ כלים החייבים בפ י - קדון

– פלסטיק

88.9

- קדון

 ימ כלים החייבים בפ י

– פחיות

זכוכית – 1364.4

 ימ כלים החייבים בפ י

– קדון

8428.7

נייר ל

עיתון, – קרטון

בן,

0.4

פסולת אלקטרונית/

– מתכת

6489.1

– גזם

6

שמן בישול – 98.5

88.2

– טקסטיל

פסולת אורגנית (מופרדת במקור) 2380

19,428

י סה"כ מ

– חזור

סה"כ הטמנה – 111,768

סה"כ פסולת – 128,875

15.08

י אחוז מ

– חזור

קיים מערך נרחב של הסברה להפרדה במקו ר : חלוקת ערכה ודברי הסבר לכל בית.

מתבצעת גם

את מצב ההפרדה בב מקרים בו ית

כניסה שנייה בדוק ל במטרה

מיוחדים

חוצות , נעשה פרסום מיוחד על המדרכות,

שלישית. ברחבי העיר נתלו

שלטי

כניסה

הסברה. הוכנה

רסומים וכתבות בעיתונות. התקיימו כ 60

פ , אינטרנט ב קמפיין

אירועי

תמריצים בה יחולקו אופנים ל משפחה המצטיינת והבניין המצטיין . בוצעה הסברה

תוכנית

בתי ספר

100 גני ילדים ובתי ספר ממלכתיים ו כ 250 ום גני

במערכת החינוך כ :

גם

חרדים.

ושימוש בנייר כולל הצבת

נערכת פעילות כלל מערכתית בעירייה להפחתת פסולת ה

הוכנסה מערכת אלקטרונית

הדואר בעיקר א לקטרוני,

מיכלים למיחזור . נייר

בנוסף

השימוש בפקסים , הוקם שרת

על החלטות ומשימות. ופסק ה

לסיכומי ישיבה ול

בקרה

פקסים מרכזי ישירות למייל Fax2Mail .

.ח במהלך פיתוח תשתיות בעיר , במידה והפיתוח נעשה על אתר פסולת פיראטית , הקבלן

מחויב למחזר את פסולת הבניין ו חלק מהחו מר משמש לפיתוח עצמו.

.ט העירייה מעודדת שימוש ב מתקני קומפוסטציה ביתיים, השנה חולקו כ 50 קומפוסטרים

בל נייני מגורים , לבתי ספר וגני ילדים .

7

3

תחום

בדיקה מספר

עידוד שימוש בתחבורה ציבורית / א

חרת

אשדוד זכתה כעיר מודל לתחבורה בת קיימא. מטרת התוכנית יצירת מעותי מש שינוי

בהרגלי הנסיעה של התושבים ועידוד מעבר מרכב פרטי לתחבורה ציבורית ולתחבורה

הפעלת קווי BRT ,

"לא מוטורית" , באופן שיביא לצמצום זיהום האוויר . התוכנית

כוללת:

תכנון מחדש של כל קווי התח "צ , הפעלת תחנות המתנה "חכמות" ל קבלת מידע , עדכני

הוספת שבילי אופנים ויצירת ח יבורים בניהם ו

עוד.

במסגרת קידום ועידוד תושבים לשימוש בתח"צ :

 נוסף קו עירוני חדש המחבר את תושבי צפון העיר , לתחנת הרכבת בדרו .מה

- אשדוד לפ"ת, ל ראשל"צ,

3 קוים בין עירוניים חדשים ישירים :

בעקבות סקרים

נוספו

לעובדים

, ההגעה

זמן

כך ש שונה

ולשדרות/ מכללת ספיר. מסלול נסיעה לגן יבנה

בא.ת קוצר .

נוספו 23 תחנות אוטובוס .

תושבים ותיקים וכרטיס משולב

, דנטים

 קיימות ה נחות של משרד התחבורה , לסטו

לשימוש ברכבת ובאוטובוס.

עידוד שימוש בתחבורה ירוקה:

רשות חלוצה לביצוע מיזם להפחתת השימוש ברכב

" פרויקט רוכבים לעבודה אנו : "

הפרטי, שמשתלב עם המיזם העירוני לעידוד אורח חיים בריא. הושאלו

אופניים

הגיע לבניין העירייה באופן יום יומי.

לעובדים ל תחייבו הש ,

. חופי הים

 הוצבו כ 200 מתקני עגינה לאופנים ב רחבי העיר וב

להפחתת צריכת הדלק. במקביל

מתקיימות השתלמויות לנהיגה בטוחה וי , רוקה

תוכנית תמריצים לצ מצום צריכת דלק של העובדים.

הוכנה

נ בנוסף רכשו 7 זוגות אופנים חשמליות ,

אופנים חשמליות ,

ב הוחלפו

קטנועים

 8

לעובדים הנדרשים בניידות גבוהה בעבודתם . נרכשו 3 כלי רכב בדרגת זיהום 2 .

-כ 40% מצי הרכב הינו עד דרגת זיהום 7 .

בתי ספר מפעילים את פרוייקט "נשק וסע" ולפחות 3 ב תי ספר מפעילים פרוייקט

 18

עידוד תלמידים להגיע לבתי - הספר ברגל ו/או באופניים .

ל , הליכה"

"אוטובוס

קיים טיפול מתמשך בביצוע תשתית ב טיחותית להגעה לכל מוסדות החינוך : נוספו גשרים

שבילי אופניים .

- כיום כ 30 " מק

להולכי רגל ומעברי חציה בטוחים לבתי ספר. קיימים

בדרכים

מדרכות רחבות ושבילי

, מראש

בת וכניות בני ין עיר חדשות

אופניים.

הוטמעו

. ניתנת

העורקיות יש שבילים להולכי רגל ובחלק ם גם מתקני ספורט לשימוש הולכים ה

8

תשומת לב גם בחידוש רחובות ישנים . בשנת 2013 הוכשרו 7 ק"מ של שבילי אופנים

בטיילת החוף ועוד כ 3 ק"מ שביל גישה לתחנת הרכבת.

של מקום חניה ל -

2012 נפתח באזור התעשייה הצפוני חניון לרכב כבד נוש

-ב .ד

תן מענה

. משאיות הרשות אוכפת איסור חניית משאיות מעל 10 טון בשטח האורבאנ י למען

400

שמירה על איכות החיים, הסביבה והבטיחות של התושבים.

מקומות חניה חניוני חנה וסע בתחנת הרכבת.

הוכשרו 300

9

מספר 4

דיקה ב תחום

בנייה ירוקה

קיימת דרישת חובה לבניה ירוקה על פי התקן. ה הנחיות מחייבות לעמידה בתקן 5281

מוטמעות בכל תב"ע .

ברמה של "בניין ירוק (כוכב 1")

בשלב הזה לא קיימים תמריצים לבניה ירוקה.

מתכנני הרשות מעניקים ייעוץ והכוונה לבנייה ירוקה , במידת הצורך .

מבני הציבור המתוכננים היום מתוכננים יבנו לפי תקן בניה ירוקה . לאחרונה אומצה

כל .ד

החלטת ראשי הערים של פורום ה 15 , כך ש כל המבנים המתוכננים יידרשו לעמוד בתקן

לבנייה ירוקה , על פי המדרג שפורסם בהחלטה , מדובר בכ 500 דירות ומבני ציבור . בית

, האומנים שבנייתו כבר החלה י ל פע התקן המחמיר ביותר , יהיה גם משכנם של אגף

איכות הסביבה של העירייה ו כן של איגוד ערים לאיכות הסביבה ויהווה מרכז מידע

לתושבים בנושא בניה ירוקה וקיימות. בנוסף נמצא בבניה בי"ח אסותא ברובע המיוחד .

.ה קיימות תוכניות בנין עיר בשלבי תכנון שונים: תכנון / הפקדה/ מתן תו קף, בהן מוטמעות

תוכנית פינוי בינוי ברובע א', ועוד שתי

הנחיות מחייבות לעמידה בתקן 5281 : כגון

תוכניות של כ 350 יחידות דיור סך הכל. הוכנה תוכנית לקמפוס ירוק. תכנון חידוש טיילת

החוף נעשה בעבודה צמודה עם אקולוג.

קיים מסלול מיוחד למתן היתרים מבני ציבור, אשר על פי ההחלטה צריכים לעמוד בתקן

בניה ירוקה.

מבוצעות הכשרות מקצועיות לעובדי העירייה בנושא.

10

מספר 5

תחום

בדיקה

גינון בתחום הרשות

דגש מיוחד ל יי רוק העיר ול יצירת

בהתאם למחוי בות העירונית לנושא הקיימות

חיסכון

מושם

. יות ציבור

במים בגינו

ת

ומפותחים שטחים חדשים בהיקף של

12.3 ,מ"ר

יחס שטחי הגינון למספר תוש הוא בים

כולל גן משחקים נגיש

270 דונם. הסתיים פיתוח פארק אשדוד ים בשטח של 200

דונם

לכל סוגי המוגבלויות, פיתוח הטיילת הצפונית וחיבור נחל לכיש לעיר, ופיתוח 70 דונם

של גינות ציבוריות בשכונות.

שנים

מת הגינון לסביבה ולחיס כון במים , כל הגינון שמפותח ומתוכנן עשר ה ב

התא .ב

ב מבוצע צמחים חסכוניים ב צריכת ב מים ו שימוש במדשאות לאזור מדרך.

האחרונות ,

.ג הצעדים שננקטו לחיסכון במים ברשות: כ 70% מהשטחים מושקים בבקרה מרחוק. הכל

מושקה לפי תוכנית הפעלה. בלילה ב המטרה וביום ב טפטוף. בשנת 2012 נרשמה ירידה

גינון שעמדה על 434 מ"ק לדונם ובשנת

ממוצעת ל

של 12% ה מים ה צריכת ב

שטחי

2013 חלה עליה קטנה של 4% -ל 438 מ"ק לדונם ה. בשנ

טיפול בעצים:

אין בעיר עצים עתיקים. לא נערך סקר עצ ים.

אין עצים לשיקום כיוון שזו עיר חדשה.

1:100 .

יחס העצים שנכרתו לעצים שנ הוא טעו י

 הנטיעות הן ממינים המתאימים לשתילה במרחב הציבורי העירוני ולתנאי האקלים

. של אשדוד וכן מיני צמחים הנפוצים באזור החולות כגון אשל, נר הלילה וכדומה.

קבלן גיזום מקצועי.

קיים צוות גיזום של 3 עובדים

וכן

1,000,000 .₪

התקציב השנתי הו כ א

11

מספר 6

תחום

בדיקה

מים ושפכי ם

תוכנית עירונית לחיסכון במים: לתאגיד המים והביוב "יובלים" תוכנית לשיקום כל תשתית

המים בעיר . כתוצאה מתוכנית זו יורד באופן מתמשך הדלף ב קווי . ההולכה

הסברה נעשית באמצעות אתר

עידוד התושבים לחיסכון מבוצע בכמה דרכים:

האינטרנט: "טיפים לחסכון במים" בין השאר הציב ור נקרא להתקין שסתומי אלחזור

בנוסף נעשות פעולות תזכורת תקופתיות לתושבים על ח י סכון במים ,

וחסכמים.

במקביל ניתנות הנחיות וע קר ונות בינוי

באמצעות תלושי הארנונה ושלטי

חוצות.

ואדריכלות , בהם הקבלן מחו יב בהתקנת אמצעים חסכוניים של עד 30% בצריכה.

יובלים אוכף התקנת מונע זרימה

עידוד תושבים להתקנת שסתומי אל חזור: תאגיד

המים

חוזרת בעסקים ובבניינים חדשים , עם מערכת כיבוי אש. באתר האינטרנט קיים מידע

ו ת פעול ת הדרכה והכוונה לוועדי בתים

לתושבים על התקנת שסתומי אל חזור ו נעש וכן

הצורך התאגיד מגיש המלצות, כולל

בתחום משאבות להגברת ל קרה במ . המים חץ

בשעוני המים הדירתיים .

ם סתומי ה התקנת

.ד הקבלן מחויב לאסוף ולנצל מי עיבוי מזגנים להשקיה או החדרה לתת הקרקע. בשכונות

החדשות מתוכננת הכנת תשתית להפרדת מים אפורים. ניתנות הנחיות לניצול מי נגר

בנוסף תאגיד יובלי ם אוכף את תקנות השפכים האוסרות חיבור

עילי על פי תמ"א 34,

מרזבים לביוב.

.ה מוקם מרכז שליטה עירוני לבקרה ממוחשבת לאיתור תקלות מים, דליפות, פריצות ביוב

דבר המשפר משמעותית את זמן התגובה לאירועים. התאגיד בנה מודל הידראולי

לשם בדיקה ומעקב אחר

לוויסות הלחצים בעיר, כולל חלוקת העיר לאזו רי , מדידה

דליפות מים.

כל מי השפכים באשדוד ממוחזרים במט"ש והמים משמשים להשקיה חקלאית מוגבלת

בשלב זה מתקבלים קולחין באיכות

. מ"ק ליום

(השקית עצים וצמחי נוי). סה"כ 30,000

, שניונית לאחר שידרוג המט"ש ל איכות שלישונית, נוכל להשתמש להשקיה בעיר. כל

הבוצה הנוצרת במט" ש אשדוד מועברת לאתר קומפוסטציה "בר עידן" , הצמוד למט"ש

, קרית גת בצומת פלוגות.

מ"ק לנפש , שנהב

צריכת מים למגורים יחסית לשנים הקודמות : בשנת 2011 - 41

בשנת

מ"ק לנפש בשנה .

2013 – 41

מ"ק לנפש ,שנהב

2012 – 42

בשנת

ון במים .

חיסכ ל תושבים

לא קיימת אפשרות חוקית למתן תמרי צים ל

סכון תמידי בהקטנת הצריכה

העירייה עומדת באמות המידה לשטחים מושקים . יח מושג

בו שתילת צמחים הדורשים .ה מועט השקיה

12

ראה סעיף ו'

. יא קיימת מערכת מט"ש עירונית , פיקוח ואכיפה מוגברי ם על שפכי תעשייה, מביאים להקלה

אתר קומפוסטציה

על המט" ש. כל הבוצה הנוצרת במט"ש אשדוד מועברת ל ר ב מיחזו

"בר עידן" .

. יב עיריית אשדוד רואה בנחל לכיש נכס ומשאב טבע עירוני. העירייה משקיעה משאבים

מוזרמים מי ש יפכ ם בדרגה זו או אחרת

רבים הן בשיקום הנחל והן בשמירה עליו לא .

₪ למניעת פגיעה בנחל ו/או בים במקרים של

והושקעו 6

לערוצי נחלים ו/או , לים

מיליון

ופריצות ביוב , באמצעות בנית אמצעים הנדסיים וטכנולוגים לאיסוף מי נגר

לותתק

לנחל.

ישירות

הזרמה

ומניעת

בנקזים

13

מספר 7

תחום

בדיקה

חינוך סביבתי

40 בתי ספר יסודיים , מהם 5 ירוקים -ו 2

ירוקים. בעיר -כ

30% מ בתי ספר

כ .א

באשדוד

200 גנים,

בי"ס נוספים נמצאים ב תהליכ י הסמכה . גני ילדים -כ :

ירוקים מתמידים . 4

הרשת הירוקה, תוכנית השרים,

באחת מהתוכניות : כגון - שונות ה

מהם 75 םגני

הוסמכו כ ירוקים

" מרגישים את הים " , גינה בגן ," חוף מעשה במחשבה תחילה ". 15

גנים

מועצות ירוקות הוקמו בבתי ספר על

-כ 10 גנים נוספים כתבו תוכנית עבודה שנתית .6

י , סודי קבוצת מנהיגות שהוקמה ועסקה בשנה האחרונה בצמצום משאבים בדגש מים

וחשמל.

הספר ובגנים נעשות פעילויות רבות (ימי שיא נושאיים, אימוץ אתר, ימי נ י קיון,

בבתי

הסברה לקהילה, שווקי קח תן ועוד) ובשיתוף עם קהילות מגוונות - הורים, בתי אבות, גני

פעילות סביבתית - ימית במסגרת "יום הניקיון העולמי", שבוע

ילדים , ארגוני נוער .ד ועו

איכות הסביבה, "שעת כדור הארץ", "ממשיכים לנקות את העיר" יום הפרדה במקור .

מיזם "אמץ חוף" אשר מטרתו להעלות את המודעות הסביבתית והחשיבות של שמירה

על חוף נקי ולעודד את התלמידים למעורבות ואקטיביזם בנושא.

40

-כ מתוך

הטמעת נושא הגנת הסביבה במערכת החינוך העירונית: 30 ספר בתי

תוכנית איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד

מש תתפים באופן קבוע בתוכניות שונות כגון:

תוכנית השרים, תוכנית חוף מעשה במחשבה תחילה, רשת

חבל יבנה, סולת, פ הפרדת

בתי ספר מקיפים מתוך 11 בעיר משתתפים

י רוקה, ופעילות בחווה החקלאית. 6

"אמץ חוף" ו מועצות ירוקות . נערכות השתלמויות על בסיס קבוע

בתוכניות סביבתיות כמו

לגננות והמורים. וכן תוכניות יעודיות למגזרים שונים כמו לדוגמא למגזר החרדי - בשנה

שעברה כל הגננות עברו הכשרה סביבתית , בשלושה בתי ספר חרדים מופעלת ת תוכני

. מובנית

תנועות הנוער משלבות פעילות בנושאי סביבה בכלל ומובילות בנושא הפרדה וצמצום

להכרה כארגון נוער ירוק ושמו

שני ארגוני נוער הגישו בקשה למשרד להג

נ"ס

הפסולת.

כל המדריכים הצעירים של ארגוני הנוער הוכשרו

דגש מיוחד על הטמעת הנושא .

"ל הפרדה במקור " וקיימו פעילו יות בנושא במסגרת מערך קייטנות הקיץ המופעל בעיר.

.ה פעולות בתחום המ י חזור והא ו מנות הסביבתית : במוסדות החינוך מתקיימות ס דנאות

והפעלות סביבתיות , בתחום או מנות השימוש החוזר ונבנו מיצגים סביבתיים בתוך ב תי

דגש

, הירוקה"

"הצוללת

במוזיאון אשדוד לאמנות - מרכז מונארט, מופעל מי צגי

הספר.

סביבה, ולפיתוח ההבנה, דרך עשייה אמנותית, של הקשר

מרכזי ניתן לקשר אדם - ים -

של כל אחד ואחד מאתנו לשמירת הסביבה. מגוון פ עילויות אמנותיות שונות העושות

שימוש חוזר בחומרים מגוונים ובפסולת לסוגיה, סרטים העוסקים בקשר שבין אמנות

14

וסביבה, אדם וים, וכן גלריה המציגה תערוכות מתחלפות הקשורות כולן לאמנות, שימוש

חוזר בחומרים, ושמירת הסביבה.

בפארק "אתגרים" שממוקם בלב פארק נחל לכיש, מתקיימות הפעלות אתגריות בטבע

לקבוצות ובתי ספר.

15

תחום בדיקה מספר 8

חזות פני העיר

, לפחות 3

כחלק מחזון ראש העיר "אשדוד עיר נקייה" נערכים מבצעי ניקיון העיר ברחבי

פעמים בשנה, במסגרת "יום הניקיון הלאומי , הבינלאומי" ו"יום המעשים הטובים" , השנה

נוסף "יום הפרדה במקור". בנוסף נערכו מבצעי ם בגנים הציבוריים , ע"י גני ילדים שאימצו

כ השנה 6000 מתנדבים במסגרת 5 ימי ניקיון עירוניי ם, ונוקו כ

סה"כ השתתפו

. פארק

300 אתרים ברחבי העיר, בשטחים הפתוחים והשכונות. בנוסף נערכו כ 100 מבצעי

ניקיון נקודתיים ברובעים ע"י מנהלות הרובע כולל קבוצות נוער , כולל שטחים פרטיים

מוזנחים וכללו גם צביעה וניקיון. במעטפת העיר נערכים מבצעי ניקיון לפינוי פסולת בניין

בשטחים ציבוריים

, הרחצה

פיראטית . כמו כ ן, נערכים מבצעי ניקיון מיוחדים בחופי

100 ,

85 מתוך

ם המוכרזים הם אשדוד ב

ובסביבות בתי הספר. הצ יונים שקיבלו חופי ה

והבלתי מוכרזים דורגו כ ד.ומא נקי עד נקי

, על ידם

השנה הוגשו 50 דיווחים

קיים מערך נאמני ניקיון עד כה הוכשרו 300

אנשים.

למשרד ל הגנת הסביבה .

הפיקוח נעשה בשיתוף פעולה של 3 יחידות מרכזיות: יחידה לאכיפה סביבתית, הפיקוח

העירוני והשיטור המשולב. בנוסף השנה הוקם מוקד רואה, במסגרתו העירייה פרסה עד

כה כ 70 מצלמות חכמות בעיר ו בתוואי נח ל לכיש ושטחים פתוחים מסביב לעיר . עד סוף

2014 מספר המצלמו ת יגדל לכ 200 . המצלמות מחוברות למוקד רואה ומאויש

הגנה על

בתצפיתנים 24/7 . מטרת הפריסה: שמירה על המרחב והרכוש

הציבורי,

פיקוח ואכיפה טובים יותר ומניעת

, בקרה

בקרה, ליווי והכוונה לכוחות ה

פיקוח,

התושב,

יעת נסיעת

זיהום , השלכת פסולת פיראטית ומניעת פגיעה בשטחים פתוחים מנ ,

טרקטורנים ורכבי שטח תוך פגיעה בערכי טבע ומגוון מינים.

בשנת 2013 ניתנו כ 3,035 דוחות בגין מפגעי תברואה והוגשו כ 40 כתבי אישום ע" י

יחידות האכיפה של העירייה:

פסולת בניין – 360

דוחות

גרוטאות רכב – 520

דוחות

לכלוך ברשות הרבים – 1200

דוחות

שימור ר חובות /חסימת מעברים ע"י בעלי עסקים המשתלטים על שטחים

ציבוריים - 580

פריצות/סתימות ביוב פרטיות - 330

דוחות

דוחות

הדלקה/הבערה של אש בשטח ציבורי – 5

16

40 כתבי אישום על ידי היחידה

הזרמת תשטיפים לרשות הרבים - כ הוגשו

לאכיפה סביבתית, כנגד עסקים/מפעלים מזהמים.

2005 ו עד היום הוגשו 80 בקשות לשיפוץ לפי תמ"א 38 , ניתנו 21 היתרים ו שופצו

ת משנ .ד

. בניינים לנושא שיקום שכונות קיימות מספר תוכניות בהפקדה / מתן תוקף, לבינוי

כ 2

פינוי נגזרת של תוכנית אב להתחדשות עירונית לרובע ותיק.

.ה בשנת 2013 הוכן חוק העזר העירוני עדכני, לטיפול בפס ולת בדגש על תחומי המחזור

וההפרדה במקור. החוק נמצא בתהליך אישור במשרד הפנים .

בשנת 2013 בוצע שינוי חקיקתי בנוגע למעבר מברירות קנס לברירות משפט, המקצרות

משמעותית את משך ההליך המשפטי כנגד עברייני סביבה, בנוסף ישנו הליך רצ וף של

הליך זה נמצא בשלבים סופיים לשינוי חקיקה

החלת חוקי מדינה סביבתיים

ברשות,

ממשלתית שיאפשר את האכיפה על ידי מפקחי העירייה .

מפקחי אכיפה

2010 פועלים 7 מפקחים שהוכשרו לאכיפת חיקוקי מדינה (4

משנת

3 מפקחים מהפיקוח העירוני ), (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים 2008 ,)

ביבתית, ס

בכוונת מחלקת פיקוח העירוני להכשיר עוד כ 20 מפקחים נוספים לחוק זה.

17

תחום הבדיקה מספר 9

מסחר ותעשייה ירוקים

מובילה ומבצעת עם יתר היחידות

בעיריית אשדוד קיימת מינהלת א לכל זורי התעשייה ה ,

העירוניות פעילות נרחבת ליירוק אזורי התעשייה ולטיפ וחם. בנוסף קיים אגף פיתוח

, תעשייה שכפוף ישירות ל ראש העיר , שמטרתו לעודד כניסת תעשיות והגדלת היצע

התעסוקה בעיר. במסגרת תוכנית האב לקיימות והתוכנית להפחתת גזי חממה אגף

, התעשייה אגף איכות הסביבה ורישוי עסקים ואיגוד ערים , פועלים לעידוד עסקים קטנים

ובינוניים התייעלות אנרגטית ו לחיסכון בצריכת אנרגיה . תוכנית להת חדשות ועירוב

שימושים באזור התעשייה הכבדה נמצאת בשלב גיבוש התב"ע ויוטמעו בה הנחיות

לבניה ירוקה.

פעולות לעידוד התנהלות מקיימת של בעלי העסקים: בתנאים לרשיון עסק מוכנסות

דרישות לאיסוף ומיחזור שן משומש במקום מורשה, איסוף ומיחזור מצברים, הסדרת

מאצרות למניעת הזרמ ות מבתי העסק למערכת הניקוז למניעת זיהום הים והנחל. כחלק

מתוכנית האב העירונית להקטנת סיכונים , ננקטים צעדים לה פחתת מלאי החומרים

המסוכנים באזורי תעשיה והרחקתם מאזורי המגורים.

ו הסברה הצבת מיכלי

מבוצעות פעולות לעידוד מ י חזור על ידי המגזר העסקי בעיר על ידי

ייעודיים , לרבות קרטוניות בכל אזורי המסחר.

אצירה

.ד מינהל התפעול פועל להטמעה סביבתית בקרב בעלי העסקים בעיר. היחידה לאכיפה

למערכת הניקוז לנחל ולים. מפקחי

יעת מנ הנחל ו

סביבתית אמונה על ירת שמ

הזרמות

היחידה ביצעו בשלב הראשוני מיפוי של כל בתי העסק המסכנים את הנחל באזורי

התעשייה ועורף הנמל. מופו כ 450 בתי עסק, בוצעה פעילות הסברתית אל מול בעלי

העסקים, בכדי לשמור על המרחב הציבורי ונחל לכיש בפרט. לאחר סיום הפעילות

ההסברתית, עברה היחידה לשלב האכיפה והביקורות היזומות בעסקים , תוך

התמקדות בעסקים המאחסנים חומרים מסוכנים, עסקי מזון ועסקי הרכב, תוך שיתוף

פעולה הדוק עם איגוד ערים אשדוד - חבל יבנה. בוצעו מאות ביקורות בעסקים שהובילו

לשינוים מבניים והנדסיים בבתי העסק, על מנת למנוע זרימת תשטיפים אל מערכת

הניקוז העירונית, המוליכה אל נחל לכיש. בנוסף מבוצעות ביקורות יזומות של מנהלת

100 המוסכים המוכרים והפועלים

התעשייה בשת "פ עם איגוד המוסכים הארצי מעל ב

סכים פיראטיים.

בתעשייה ע"ב רישיון של משרד התחבורה וזאת ע"מ למנוע ו מו למגר

18

תחום בדיקה מספר 10

טיפוח שטחים ציבוריים וטבע עירוני

₪.

ון מילי

- של כ 70

בשטח של 200 דונם

הקימה את פארק אשדוד ים -

בעלות

אשדוד

במסגרת השמירה על ערכי הטבע השתמרו חורשות עצי האשל ונשמרה חלקה של

12,000 מ"ר של דיונות חול טבעיות, אשר משמרת את הטבע העירוני במרכז העיר. כמו

באוקטובר

כן, מטופחות בעיר גינות הפזורות ברבעים השונים בהיקף של כ - 2,500

דונם.

, הרחצה בשטחים ציבוריים בעיר ו בסביבות בתי הספר.

2012 נערכו ימי ניקיון בחופי

הייתה כחלק מיום הניקיון הבינלאומי ויום ניקוי

חופים.

ת הפעילו

התו הינו תו בינלאומי

אשדוד זכתה בשני דגלים כחולים ב חוף לידו הוותיק וחוף י״א .

לחופים ולמרינות העומדים בסטנדרט הגבוה של מצוינות ו מבטיח ניהול החוף

יהנו ממגוון של שירותים נגישים

אומיים מחמירים והקפדה כי ה

בסטנדרטים בינל

תושבים

י מבצעי נ קיון ברמה העירונית

לכל, כמו גם על איכות גבוהה של ניקיון ותחזוקה . נערכו 3

במסגרת "יום הניקיון הלאומי והבינלאומי" ו"יום המעשים הטובים" הכוללים את החופים

מיוחדים בחופי הרחצה. הציונים שקיבלו

וכן ב מסגרת "אמץ חוף" נערכים מ

בצעי ניקיון

100 , והבלתי מוכרזים דורגו כ נקי עד נקי

85 מתוך

ם המוכרזים הם אשדוד ב

חופי ה

ד.ומא

טבע ה אתרי

לא נגבים דמי כניסה ו/או חניה מהמבקרים בחופי ה וב פארקים ב, רחצה

. העירוניים

, הציבורי במידה ואין פגיע

במרחב

במסגרת שימור רחובות נבחנת הפגיעה

ה

של העסק

להשתמש ומשולמת אגרה. במידה ו העסק פוגע במרחב הציבורי

נקבע השטח בו

ניתן

חות והחרמ ת ציוד ב מקרים קיצוניים.

ניתנת התראה "דו ,

.ה פרויקטים לטיפוח הטבע העירוני : מתבצעים סיורים יעודיים ו מבצעי ניקיון ע"י תלמידים

ב" דיונת החול הגדולה" . פארק השי טה המלבינה שוקם והוצבו בו כלי אצירה. לאורך ערוץ

נחל לכיש הוצבו ספסלים ו פחי אשפה לנוחות המטיילים. עיריית אשדוד יחד עם רשות

הניקוז, קק"ל ו המשרד להגנ "ס פיתחה את: פארק השיטה המלבינה כולל נגישות טובה

עיר מה והוסדרו שבילי אופנים. פארק עד הלום : נפתחה דרך נופית ממ ושב שתולים ועד

יער עזריקם , פארק החולות: הדיונה הגדולה וחניון השיקמים, אתר טיולים ונופש, שטח

טבעי ופתוח עם נוף חולות ודיונות בלתי מופר, מהאחרונים שנותרו במישור החוף. אזור

בעל חשיבות אקולוגית רבה. בפארק נחל לכיש הוקמה בריכה אקולוגית נ י

סיונית.

באשדוד אין אתר י מורשת ו /או בניינים לשימור , מעצם היותה עיר חדשה.

19

תחום בדיקה מספר 11

ניהול עירוני בר

קיימא

במקצועיות ו בתיאום מלא עם

קיים איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד - חבל יבנה ל ועפה

מחלקת איכות

אגף לאיכות ה סביבה ורישוי עסקים

בעירייה

הכולל:

הוקם

העירייה.

ו הסביבה יחידה לאכיפה סביבתית .

העיקריים מתבטאים

ומתכנסת אחת לרבעון .

ועדת איכות הסביבה פעילה מא ד ו

הישגיה

ב בקידום ו ביסוס החלטות עקרוניות כגון : אשדוד עיר מקיימת, בנייה ירוקה, מניעת זיהום

אוויר והגנה על האקלים, כנס אשדוד לקיימות ועוד. חברים בוועדה משתתפים בצוותי

עבודה כגון שיקום נחל לכיש.

14,001 .

נכון להיום, העירייה טרם אימצה תקן איזו

התכנון הסטטוטורי הסתיים למע"ר. קיימים 2 מע"ר שנמצאים בפיתוח מתמיד : מע"ר

בניין העירייה,

– ימי המרינה שיכלול תיירות עסקים פנאי ונופש, מע"ר עירוני שכולל את

מרכז התרבות העירוני, תחנה מרכזית ומבני משרדים ומסחר , משרדי ממשלה, וה פארק

. עירוני ה

חזון הקיימות באשדוד מדגיש את

, קיימא

הוכנה תוכנית אסטרטגית עירונית לפיתוח בר

הובלת הצמיחה המקיימת של העיר על בסיס מאפייניה וייחודיותה: מינוף המבנה

הרובעי, פתוח אורח חיים ואיכות עירונית, מיצובה כעיר נמל ותעשיה צומחת במרחב

תוח מרכז עירוני המעודד

הלאומי, הידוק והעצמת הזיקה בין אשדוד לבין הים וכן יפ -

מפגשים ומייצר קהילתיות וסולידריות . העירייה מקיימת מזה שנתיים, כנס ארצי לקיימות

במקביל מוטמעים עקרונות הקיימות

" מגלובלי למקומי - ישראל חושבת על המחר " .

בעבודה השוטפת של הרשו ת כגון: העדפת רכש ירוק , צי כלי הרכב בעדיפות לכלי רכב

עד לדרגת זיהום 7 .. , ועוד .

ייעול השימוש בקרקע, עידוד ציפוף וכן

: הכוללת

קיימת תוכניות אב להתחדשות עירונית

עיבוי והרוויית הבינוי הקיים . כולל עיבוי מתחמים על פי תמ"א 38 , וכן תוכנית פינוי בינוי

ל ציבור ו שטחים פתוחים

תוך מתן פתרון לתשתיות, ל מערך הסדרי תנועה, בנייני ל

ו לרווחת השכונה. במקביל מקודמת תוכנית מתאר כוללנית ו , קיימת החלטת מליא

ה של

יחידות דיור בתמהיל של 20-30% של דירות קטנות.

ים שמוסיפ

ועדת בנין ערים ,

ה שיתוף ציבור הינו ציר אסטרטגי חוצה ארגון שהינו חלק מחז ון ראש העיר , לפיו התושב

שותף הציבור בהיקף רחב ב דיוני מועצת העיר ובקבוצות

ות האחרונ

ים בשנ . במרכז

ו ", ת כנית אסטרטגית

מיקוד שונות אשר עסקו בין היתר ב ו "ת כנית תחבורה בת קיימא

טחון אישי",

ל"אזרחים ותיקים", " איתור צרכים ודרכי פעולה בקרב עולים חדשים יב" ,"

"הקשר בין העיר לים" , "עיר ידידותית לנשים" ועוד.

" הפרדת פסול ת לשני זרמים" ,

באשדוד מודל עירוני יחודי של רובעים. מנהלות הרובע מגייסות פעילי רובע למטרות

20

פעילות קהילתית, סביבתית ושיתוף ציבור. הפעילים משתתפים בקביעת סדר עדיפויות

בנוסף לכל מנהלת יש קבוצה

של עבודות הפיתוח והם חלק מקבוצת חשיבה וועד

ת היגוי.

ברשתות חברתיות. כמו כן דיוני מועצת העיר פתוחים לקהל הרחב ולתקשורת .

21

Made with FlippingBook - Online catalogs