אשדוד הרשות הירוקה בישראל 2017

‏ ‏

מחלקת איכות הסביב ה

אשדוד הרשות הירוקה בישראל לשנת 2017

מוגש במסגרת תערוכת

קלינטק ה - 18

פברואר 2018

סימוכין: 10495

ם ענייני

תוכן

מבוא ................................ ....... שגיאה!‏הסימניה‏אינה‏מוגדרת.

קיימא ................................ ........................ 4

בר עירוני

ניהול

מתחדשת ................... 6

ושימוש

התייעלות

באנרגיה

ת אנרגטי

והפרדת פסולת ................................ ...................... 8

מיחזור

עידוד שימוש בתחבורה ציבורית / אחרת ........................... 10 בנייה ירוקה ................................ ................................ ..... 12 גינון בתחום הרשות ................................ ......................... 13 מים ושפכים ................................ ................................ .... 14 חינוך סביבתי ................................ ................................ .. 15 ים חופים ונחלים ................................ .............................. 15 מסחר ותעשייה ירוקים ................................ ..................... 15 סיכום ................................ ................................ .............. 15

1

בואמ

עקרונות פיתוח בר

אשדוד, העיר החמישית בגודלה בישראל, מובילה יישום ב

א קיימ

ובשיפור מתמיד באיכות חיי תושביה . הנהלת העיר פועלת אסטרטגית תוך שימוש

בו שימורם פיתוח תשתיותיה . אסטרטגיה

ואחראי בנכסיה הטבעיים של העיר, ב

מושכל

זו מיושמת הלכה למעשה בשטח . אשדוד צ ומחת ועוברת תהליכי גדילה במגוון תחומים

פתיחת בית החולים, הקמת הנמל

אזורי התעשייה והתעסוקה ומה וים כמחצית מה ,עיר

החדש, שיקום שכונות, פרויקט התחבורה הירוקה ופיתוח משמעותי בעקבות הסכם גג

אלף יחידות דיור חדשות בעיר.

להוספת כ -30

וסביבתו במרכז . חזון זה ממצב

יחיאל לסרי , קבע את נו חזו , לפיו

ראש העיר

התושב

ד"ר

לצמיחה

את אשדוד כעיר ירוקה, המדגישה את עקרונות הקיימות במגוון היבטיה ה מוביל ה ,

עירונית מתמשכת , התומכת ב תושבים ומעצימה את מאפייני הנוף, הקהי לה, התרבות,

הטבע העירוני והמרחב. האסטרטגיה העירונית, מהווה תוכנית אב אשר ממנה נגזרות

בין היתר , גם ה גברת אכיפה ב כל עבירה הקשורה

ות כניות העבודה של העיר הכולל ,תו

ל איכות הסביבה מחד ודגש על חינוך סביבתי מקיים מאידך.

הקידום הטכנולוגי המואץ בעשור האחרון , מאפשר ל פתח וליישם תהליכים ומערכות חכמות

יותר במערכות הבריאות, התחבורה, המים, החשמל, האנרגיה, החינוך, איכות הסביבה ובכל

השפעה על הדרך בה אנו חיים ופועלים – להפוך את עולמנו ל"עולם חכם

תחום נוסף

שלו

יותר ." בשנת 2017 הוכנה תוכנית אסטרטגית לעיר חכמה ומקיימת, שמשלבת בת וכה את

ותה כנית האב לפיתוח בר קיימא . "עיר חכמה" משתמשת בפתרונות דיגיטליים וטכנולוגיות,

לצורך חסכון במשאבים (מים, חשמל, וכו'), ייעול השירותים הניתנים ע"י העיר, התמודדות

טובה יותר עם מצבי חירום (ביטחוניים, תנאים אקלימיים קשים, מגפות או אסונות טבע),

ובאופן כלל י לצורך שיפור רווחת התושבים. התוכנית נכתבה על פי המודל של בוייד כהן

סביבה חכמה ( תכנון אנרגיה, מים, אוויר ופסולת ,) תחבורה

ואשר מתייחס ל - 6

היבטים:

זמין וחכם, חינוך, כלכלה חכמה , אורח חיים חכם ( בריאות, חוסן וביטחון

וניידות, ממש ל

תרבות ואושר .)

עירוני,

כנית האסטרטגית להפחתת זיהום אוויר והגנה על

תוכני ת האב כוללת בתוכה את והת

האקלים, הבריאות, הבנייה הירוקה, תרבות הדיור, שיקום נחל לכיש, חופי הרחצה, צמצום

צריכת המים, טיפול בקולחין, התייעלות אנרגטית, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית,

2

מדיניות מחמירה בנושא חומרים מסוכנים , טיפול בפסולת ותקנות לבנייה ירוקה. בנוסף,

מדגישה התכנית היבטים חברתיים וקהילתיים של חינוך ירוק.

כמו כן עיריית אשדוד הכינה תוכנית אב לתחבורה מקיימת וזכתה בקול קורא לבחירת

500

כ של בהיקף

הרשות המקומית שתשמש "עיר מודל למערכות תחבורה בר "אקיימ

. ליון ימ

נערך באשדוד הכנס הארצי לקיימות , ובו נבחנות סוגיות מרכזיות בתחום

תיים לשנ אחת

הציבור והגורמים המקצועיים.

הקיימות המועברות

לידיעת

על אף נקודת הפתיחה המאתגרת: ריבוי מפעלי תעשייה כבדה, תשתיות לאומיות כגון: שני

ים נמל , תחנות כוח ובית זיקוק, יבני ה מסיבית שתחל בקרוב במסגרת הסכם הגג ושיקום

, שכונות שטחים פתוחים ואוכלוסיות ייחודיות (כמו עולים חדשים וחרדים), אשדוד מובילה

תנופת פיתוח מקיימת.

3

תחום בדיקה מספר 1

ניהול עירוני בר קיימא

הבינה את

- אשדוד חבל יבנה , בנוסף עירייה ה

פועל א יגוד ערים לאיכות סביבה

 אשדוד ב

ורישוי עסקים

הצורך והקימה מזה כ 7 שנים אגף לאיכות סביבה ה

מחלקת

הכולל:

קיימות ו איכות הסביבה ומחלקת אכיפה סביבתית , שמשלימים את עבודת האיגוד בפן

של הטמעת עקרונות הקיימות בקרב העובדים והקהילה וכן ביצוע אכיפה סביבתית

משמעותית למניעת זיהום הנחל והים.

 ועד ה ע ירונית לא יכות הסביבה פעילה ומתכנסת אחת לרבעון . הישגיה העיקריים

מתבטאים בקידום ו ב ביסוס החלטות עקרוניות כגון : אשדוד עיר מקיימת, בנייה ירוקה,

מניעת זיהום אוויר והגנה על האקלים, כנס אשדוד לקיימות ועוד מעקב אחר טיפול

במפגעים והעלאת נושאים לסדר היום הציבורי . חבר ים בוועדה משתתפים בצוותי עבודה

כגון שיקום נחל לכיש.

 הוכנה תוכנית אסטרטגית לעיר חכמה ומקיימת המבוססת על מודל של בויד כהן,

התוכנית נכתבה בעזרת העובדים מהאגפים השונים והפכה לציר עשיה מרכזי , התוכנית

שילבה רעיונות מתוך התוכנית האסטרטגית ה עירונית לפיתוח בר קיימ א , חזון

הקיימות באשדוד מדגיש את הובלת הצמיחה המקיימת של העיר על בסיס מאפייניה

וייחודיותה: מינוף המבנה הרובעי, פתוח אורח חיים ואיכות עירונית, מיצובה כעיר נמל

ותעשיה צומחת במרחב הלאומי, הידוק והעצמת הזיקה בין אשדוד לבין הים וכן יפ - תוח

מרכז עירוני המעודד מפ גשים ומייצר קהילתיות וסולידריות .

מגלובלי למקומי - ישראל חושבת

 העירייה מקיימת מזה שנתיים, כנס ארצי לקיימות "

במקביל מוטמעים עקרונות הקיימות בעבודה השוטפת של הרשות כגון:

על המחר ".

מדיניות טבע עירוני, העדפת רכש ירוק , צי כלי הרכב בעדיפות לכלי רכב עד לדרגת

ם זיהו 7 .. , ועוד .

: הכוללת ייעול השימוש בקרקע, עידוד ציפוף וכן

קיימת תוכניות אב להתחדשות עירונית

עיבוי והרוויית הבינוי הקיים . כולל עיבוי מתחמים על פי תמ"א 38 , וכן תוכנית פינוי בינוי

ל ציבור ו שטחים פתוחים

תוך מתן פתרון לתשתיות, ל מערך הסדרי תנועה, בנייני ל

במקביל מקודמת תוכנית מתאר כוללנית, ו קיימת החלטת מליא

ו לרווחת

ה של

השכונה.

ועדת בנין ערים , שמוסיפים יחידות דיור בתמהיל של 20-30% של דירות קטנות.

ציר אסטרטגי חוצה ארגון כ חלק מחזון ראש העיר , לפיו

ושקיפות םהינ

ציבור ה שיתוף

שותף הציבור בהיקף רחב ב דיוני מועצת העיר

ות האחרונ

התושב במרכז. ים בשנ

4

ו ", ת כנית

ובקבוצות מיקוד שונות אשר עסקו בין היתר ב ו "ת כנית תחבורה בת קיימא

אסטרטגית ל"אזרחים ותיקים", " איתור צרכים ודרכי פעולה בקרב עולים חדשים ",

י"ב טחון אישי", "הפרדת פסולת לשני זרמים" , "הקשר בין העיר לים" , "עיר ידידותית

לנשים" ועוד. באשדוד מודל עירוני יחודי של רובעים. מנהלות הרובע מגייסות פעילי

רובע למטרות פעילות קהילתית, סביבתית ושיתוף ציבור. הפעילים משתתפים בקביעת

סדר עדיפויות של עבודות הפיתוח והם חלק מקבוצת חשיבה וועדת היגוי. בנוסף לכל

דיוני מועצת העיר פתוחים לקהל הרחב

מנהלת יש קבוצה ברשתות חברתיות. מו כן כ

ולתקשורת .

 פעולות הסברה והדרכה במוסדות העיר, כחלק מפרויקט ירוק העירייה נערכות

פעילויות הסברה והדרכות בנושא השמירה על הסביבה כגון:

 חסכון בחשמל ובנייר, מחזור ושימוש חוזר, צרכנות נבונה, בריאות וקיימות ועוד.

 פרוייקט כו לל פעילויות חווייתיות לעובדים בנושאי סביבה וקיימות, תערוכות

כגון מקצועיות

מתחלפות בלובי העירייה כגון "הדולפין והים", הרצאות והכשרות

בניה ירוקה וימי עיון.  מ עודדים הדפסת דו"צ להפחתת שימוש בנייר. מתקיים פיילוט למשרד ללא נייר,

וסריקת מסמכים להנגשה לתושבים באמ צעות האינטרנט. במוסדות החינוך

ובבניין העירייה מתקנים לאיסוף סוללות.

 מערכות המיזוג בבניין העירייה מתוכננות לכיבוי אוטומטי כל מס' שעות ובסוף

יום.

 חולקו תיקי בד לעובדי העירייה, הוכן לוח שנה סביבתי עם תאריכים סביבת ים י

מהארץ והעולם וטיפים לאורח חיים מקיים, משפ טי השראה והידעת?

 במסגרת הגיבוש של עובדי העירייה שובץ סיור לימודי בחירייה .

5

2

תחום בדיקה

מספר

התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה מתחדשת

ובקרוב יתקיים טקס

 עיריית אשדוד חתומה על אמנת האקלים של פורום ה -15 ,

חתימה לחידוש האמנה של הפורום "ברית ערים לאיכות חיי ם". במסגרת זו הוכנה

תוכנית פעולה להפחתת גזי חממה , זיהום אוויר ו התייעלות אנרגטית , שנמצאת

הליכי ב

ביצוע.

 מותקנים 13 מתקנים פוטוולטאים על גגות בתי ספר. בשנת 2017 יוצר כ 1.1 מיליון

קוט"ש, שהם חיסכון של כ 940 טון גזי חממה, שלא נפלטו לאוויר.

 אגף חשמל ע ביצ פרוייק ט התייעלות אנרגטית בבניין העירייה , הוחלפו כ 1500 גופי

פעולה שתביא לחיסכון של 106,124

תאורה בכל המסדרונות, החדרים ו

בחניון,

ל טון בפ יטות גזי

והפחתה של 83.1

97,200 ₪

קילוואט שעה בשנה , שהם

בשנה

- חיסכון ל 5 שנים הקרובות בתפעול, תחזוקה והחלפת נורות בע צ.

ל בנוסף

. חממה

תאורה צהבהב, על פי דרישת משרד האנרגיה ומומלץ יותר לעבודה משרדית ע"י

משרד הבריאות .

 הודבקו מדבקות ליד מפסקי חשמל, בכל בניין העירייה, של "ממשלה ירוקה"

המעודדות לכבות אורות , מזגנים ומחשבים.

 התייעלות אנרגטית בבתי ספר מתבצעת על בסיס קבוע ושוטף מעבר ללדים

וה חלפת מזגניות יעילות אנרגטית.

 התבצעו מס' פרוייקטים של התייעלות אנרגטית בפארקים, תאורת רחוב (הוחלפו כ

221 גופים צפי לחיסכון שנתי של 154 טון גזי חממה) ובחוף הים בעלות של כ 720

₪ ו כן החל סקר מוני חשמל.

אלף

ו תוכני ת מפורטות להטמעת התייעלות אנרגטית ו חיסכו ן באנרגיה :

קיימות

מערכת פיקוד ובקרה אלחוטית להפעלת תאורה עירונית , תוך שימוש

קיימת

o

בטכנולוגיות חדישות ו ב נורות חסכוניות .

22:00 , המביא לחסכון של כ 3.3 מיליון קוט"ש

מופעל עמעום אורות בשעה

o

בשנה.

o באשדוד יש בעיקר כיכרות/מעגלי תנועה ומעט מאוד רמזורים, עם זאת יצויין

שאשד וד היתה העיר הראשונה ש במערכת הרמזורים הוחלפו כל נורות

וכן מרכיבים ב מערכת פיקוד ובקרה לרמזורים. צריכת

הפנסים לנורות

לד

670 אלף קוט"ש

כ שהם

70% בממוצע ,

החשמל ירד ב ה

בשנה.

6

 עיריית אשדוד מבצעת סקר אנרגיה אחת לתקופה, ה סקר משמש בסיס לתוכניות

העבודה . בנוסף בוצע ס קר מונים , לבחינת התנהלות אנרגטית לפי מונה.

 לצורך אישור תוכניות מיזוג וחשמל , יש לעמוד בדרישות לחיסכון באנרגיה כבר

בכניסה לחניה

בשלב התכנון. דרישות כגון: גופי תאורה חסכוניים, נורות דו תכליתי

ות

תת קרקעית , טכנולוגיה חסכונית במיוחד לבניני רבי קומות וכד'.

רמזורים משמש כ ממונה אנרגיה רשותי .

 מנהל הו רמאו ה חשמל, ה אגף

7

3

תחום בדיקה

מספר

ימ חזור והפרדת פסולת

טיפול ב פסולת ומיחזור:

הוקם מתקן

 קיימת תוכנית אב ותוכניות מפורטות לטיפול בפסולת מעבר ה תחנת ב .

למיון פסולת ולחילוץ אריזות , נמצא בשלבי פיילוט . במקביל מבוצע חילוץ ארי זות גם

במטמנת דודאים.

 מערך כלי האצירה הטמונים, שודרגו לפי הנחיות האגף, כך שהם אטומים לדליפת

תשטיפים ולוונדליזם למניעת מפגע סביבתי ותברואתי. בעיר קיימת פריסה של

מרכזי מיחזור משולטים, הוספו והוגדלו קרטוניות, אשדוד הינה מהרשויות

הראשונות, שחתמה על הסכם עם תאג יד ת.מ.י.ר. הוצבו מאות מתקני מיחזור :

לאיסוף נייר , מתקנים לאיסוף בקבוקי פלסטיק, מתקנים

ם מתקני

לקרטון ודחסנים ,

לאיסוף זכוכית, מתקנים לאיסוף טקסטיל, מתקנים ל פסולת אלקטרונית . בעלי

עסקים, נדרשים להתקנת מגוון מתקני אצירה לאשפה בעסקים, כגון: בקבוקי

פלסטיק, קרטוני ות,. בשנת 2017 הוקצו נקודות ייעודיות להשלכת פסולת גזם כולל

שילוט לימי האיסוף, היתה עליה של 20-25% בכמויות הגזם נקי שהולך למיחזור

בזכות הקפדה על איסוף גזם נקי בנפרד מהפסולת הגושית. בנוסף הגדילו את

הבקרה על הקבלנים ועל תחנת המעבר למניעת הכנסת פסולת בניין לאש פה

הביתית. קיימת הקפדה גם על הפרדת קרטונים בשוק העירוני.

 פסולת בניין ללא בעלים , מאות טונות של פסולת בניין מפונה למרכזי מחזור , במימון

. הרשות

ושימוש בנייר כולל

 נערכת פעילות כלל מערכתית בעירייה להפחתת פסולת ה

הצבת מיכלים למיחזור נייר , כמו כן נע רך פיילוט במינה ל כספים למשרד ללא נייר .

מערכת אלקטרונית לסיכומי ישיבה ול

הדואר בעיקר אלקטרוני,

בקרה

בנוסף קיימת

שרת פקסים מרכזי ישירות למייל Fax2Mail . בשנה

על החלטות ומשימות. קיים

הורכבו

, סוללות

האחרונה הקפדנו לאסוף קרטונים בנפרד , מתקן לאיסוף

חסכמים

. בעירייה

ים השירות

ב ברזים בכל חדרי

ניקיון המורכבת מ נציגים מ מגוון אגפים בעירייה

לראשונה בארץ, הוקמה

ת קואליציי

ועמותות חיצוניות מטרתה גיבוש תכנית פעולה רב תחומית לשיפור רמת הניקיון

במרחב הציבורי , בשילוב שינוי דפוסי התנהגות התושבים בתחום הניקיון במרחב

הרחבת מעגלי השיתוף והשותפות עם הקהילה .

רתימתם לפעול ו ה

, הציבורי

מבוצעים מס' פרוייקטים במקביל כולל תושבים מתנדבים , שמבצעים סקרי ניקיון

8

במבני ציבור, סיירות ניקיון של תלמידים, שינוי בתורת ההפעלה של מחלקת שירותי

ניקיון, פרוייקט " חוף ללא בדל " ועוד. יצוין ש המשרד להגנת הסביבה אימץ את

הפורמט של עיריית אשדוד והקים קואליצ י ית ניקיון דומה ברמה הארצית.

 במהלך פיתוח תשתיות בעיר , במידה והפיתוח נעשה על אתר פסולת פיראטית ,

הקבלן מחויב למחזר את פסולת הבניין ו חלק מהחומר משמש לפיתוח עצמו.

פעולות ל הפחתה במקור ושימוש חוזר:

 באשדוד הוקם אגף ייחודי במ וזיאון אשדוד – הצוללת הירוקה , שכולו עוסק בתרבות

הצריכה פסולת ומיחזור, זהו אגף חדשני ומיוחד שאינו קיים באף מוזיאון בארץ.

"הצוללת הירוקה" הינה חלל פעילות מעוצב ומדליק שהינו חלק ממוזיאון אשדוד

לאמנות של חקר, הנאה ואמנות, המזמין את המבקרים למסע לגילוי האתגרים

העומדים בפני כדור הארץ עקב הצריכה המוגברת, בשילוב פעילות אמנותית. נושא

העל שלה הוא 'תרבות הצריכה'. מטרותיה - לגרום לשינוי אצל המבקרים בה ולקרב

קהלים נוספים למוזיאון. אגף זה נבנה מתוך האני מאמין של המוזיאון כי אמנות

מחוברת לכל תחומי החיים. כל בתי הספר היסוד יים עוברים במוזיאון ומקבלים

הסברה חוויתית ואיטרקטיבית. בחגי ישראל הצוללת הירוקה פותחת את שעריה

לטובת פעילות למשפחות בדגש שימוש חוזר והפחתה במקור.

 מחלקת איכה"ס מקדמת סדנאות חוויתית של סטיילינג ירוק ומסיבות החלפת

בגדים, בסדנא המשתתפות מקבלות טיפים לרכישה ח כמה, הסבר על הפסיכולוגיה

של הפרסום והשיווק, מידע על הנזקים של תעשיית הבגדים העולמית והמשתתפים

נהנים משוק קח תן.

 במספר מוקדים בעיר קיימות ספריות חברתיות לשם ניתן להביא ספרים משומשים

ולקחת ללא תשלום ( חלק מ המוקדים הם : מרכז כיוונים לצעירים, הצוללת הירוקה,

קפי טריה של העירייה, ספריית חוף בכל החופים ועוד)

9

4

תחום

בדיקה מספר

עידוד שימוש בתחבורה ציבורית / א חרת

 העיר אשדוד נמצאת בתנופת חדשנות ואימוץ טכנולוגיות עיר חכמה. אשדוד נבחרה ע"י

REWAY .

פרויקט

משרד התחבורה כעיר מודל לתחבורה ציבורית חכמה ומתקדמת -

מטרת התוכנ ית יצירת שינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה של התושבים ועידוד מעבר מרכב

פרטי לתחבורה ציבורית ולתחבורה "לא מוטורית" , באופן שיביא לצמצום זיהום האוויר .

הפעלת קווי BRT , תכנון מחדש של כל קווי התח "צ , הפעלת תחנות

התוכנית

כוללת:

המתנה "חכמות" ל קבלת מידע עדכני, הוספת שביל י אופנים ויצירת חיבורים בניהם ועוד.

בשנת 2017 החלו עבודות התשתית.

 בוצעה הסברה נרחבת ושיתוף ציבור בכל הרובעים ובכל מערכת החינוך ותנועות נוער

על תוכנית ה REWAY , ההליך מלווה ע"י קשרי קהילה וכל פנית מוקד מטופלת באופן

אישי.

, אופניים

 ב 2017 נסללו 5 ק"מ שבילי אופנים וכננה תו של רשת

שבילים מיוחדים לרוכבי

למרכזים העירוניים ויצירת

העיר רובעי

בין שתחבר

23 קילומטרים ,

בתוספת -כ עוד של

רגל להולכי

קילומטרים נוספים של

התחבורה הציבורית . 13

אינטגרציה עם מלאה

צירים

של באורך

, רהעי במרכז

חדש מדרחוב

בין הכוללים

יוקמו , העיר ברחבי

השאר הקמת

.

כקילומטר אחד

 הפרויקט כולל - מערכת שליטה ובקרה ייחודית ברמה ארצית, המקושרת לתשתית

אופטית בצירים הראשיים של העיר, למצלמות וגלאים לאורך הצירים, לתחנות אוטובוס

חכמות ולשילוט דיגיטלי. ב 2017 החל שת"פ מעבדת LIVING LAB המבוססת על

תפיסה חדשנית, שפותחה באוניברסיטת MIT , פלטפורמה חברתית - טכנולוגית שהגורם

האנושי (התושב) נמצא במרכזה ומשלבת תהליכי מחקר וחדשנות בשיתוף גורמים

ציבוריים, יזמים ומשקיעים פרטיים ל הקמת תשתית לאיסוף נתונים ממקורות שונים ( Big

Data ) בסביבה עירונית פעילה ופיתוח תשתיות API למערכת מידע הפתו חה ליזמים,

מפתחים וחוקרים. פרויקט REWAY יהיה אחד ממוקדי המידע העיקריים במעבדת ה

LIVING LAB . כמו כן, הו תקנו מערכות מוביליי מתקדמות על אוטובוסים ציבוריים בעיר

אשדוד אשר יהוו בסיס נתונים נוסף. המידע יועלה לענן ויעובד באמצעות כלים אנליטיים

לצורך חיזוי מצבים והתנהגויות.

 יישום התוכנית להקמת ה - Living Lab באשדוד, מהווה הזדמנות לפיתוח כלכלי - מקומי

תוך שמירה על איכות הסביבה, הגברת הבטי חות, ושיפור הנגישות למרכזי התעסוקה.

10

זאת במטרה לשפר את המצב התחבורתי הנוכחי ולקדם מחקר, ידע ומידע לקליטת

תחבורה חכמה, ירוקה ואוטונומית בעתיד. השימוש במידע תחבורתי, אמיתי, מסייע

בזיהוי אזורים בעייתיים והצעת פתרונות לייעול מערכות התחבורה (כגון, תגבור קווי

אוט ובוס ע"פ הצורך, פתרונות מתקדמים לתשלום לתחבורה ציבורית וכו'). כמו כן, הבנת

הצרכים וההתנהלות של התושבים בעיר יביא לחסכון באנרגיה ע"י צמצום זמני נסיעה,

פקקים וזיהום אויר.

 בשנת 2017 נוספו 2 קוים בין עירוניים וקו עירוני מהרכבת לאזור התעשייה.

car2go )

 יצא מכרז לאופני ם שיתופיים ומכוניות שיתופיות (

 הוכנה תוכנית לאזור מוגבל תנועה בכביש העוקף, למניעת כניסת משאיות מזהמות,

הפחתת העומס, זיהום האויר והרעש.

אגף רכב בעירייה מקיים כנסי בטיחות לכלל 360 הנהגים

צי הרכב בעיריי ה -

מנהל

בעירייה, בהם בין השאר הם עוברים הדרכה לנהיגה חסכונית בדלק, קיים איסור

להשארת רכב מונע מעל 10 דק', מרבית כלי הרכב החדשים שנרכשים הינם היברידים

84% מצי הרכב בדרגת זיהום 8 ומטה , כפי שאימץ מינהל הר כב, קיימת גדילה

וכן

ברכישת אופנים חשמליות על חשבון קטנועים וכלי רכב.

מפעילים את פרוייקט "נשק וסע", בנוסף בכל בתי הספר העל יסודי

ספר בתי

 20

לשכבת כיתות ט' - י' כל התלמידים קיבלו הכשרות לרכיבה בטוחה ונכונה על אופנים

חשמליים.

 נ יסוי ראשון ברכב אוטונומי התקיים בחנ יון חוף הים באשדוד, כחלק מתנופת הפיתוח

של העיר בתחום התחבורה החכמה, והשקעה בתשתיות תחבורה חדשניות

ומהמתקדמות בעולם. בשנים האחרונות מקדמת העיר אשדוד תפיסה חדשנית שעיקרה

שימוש במרחב האורבני העירוני לטובת קידום טכנולוגיות תחבורה חכמה. מטרת

התוכנית היא בראש וב ראשונה להגביר את הבטיחות בכבישים, אך מעבר לכך,

מאפשרת גם פיתוח של סטארט - אפים וחברות לחיזוק התעשייה ויצירת מקומות

תעסוקה איכותיים.

11

מספר 5

תחום

בדיקה

בנייה ירוקה

 קיימת דרישת חובה לבניה ירוקה על פי התקן. ה הנחיות מחייבות לעמידה בתקן 5281

מוטמעות בכל תב"ע בכלל ובמבני ציבור בפרט .

ברמה של "בניין י רוק (כוכב 1")

 בינואר 2017 פורסמו ההנחיות המרחביות הנוגעות בכל ההיבטים של בניה ירוקה

בשימושי קרקע שונים , לרבות דגשים לנטיעות וניהול נגר, הנחיות אילו מחייבות את כלל

היתרי הבניה שקיבלו מ ידע להיתר מהמחצית השניה של 2016 . בהנחיות יש גם קישור

לחוברת שיפוץ ירוק של המשרד להגנ"ס.

 מתכנני הרשות מעניקים ייעוץ והכוונה לבנייה ירוקה , במידת הצורך .

 בי"ח אסותא נבנה על פי התקן לבניה ירוקה , תכנון חידוש טיילת החוף נעשה בעבודה

צמודה עם אקולוג , הוכנה תוכנית לקמפוס ירוק.

 בוצע סקר טבע עירונ י על פני 4 עונות שהוטמע בתוכנית המתאר החדשה.

 בוצעו הכשרות מקצועיות בנושא בניה ירוקה הלכה למעשה כולל חשיפה למגוון

תוכניות וחומרי בניה, לעובדי העירייה בכלל ולעובדי מינהל הנדסה בפרט. בעקבות

ההכשרות מקודמים פיילוטים עם חלק מהיזמים.

12

מספר 6

תחום

בדיקה

ג ינון בתחום הרשות

 קיימות פעולות לחיסכון במים הן בשלבי התכנון והן בשיקומי גינות:

שתילת צמחים חסכוניים במים.

שתילת מדשאות רק לאזורי מדרך.

הגדלת שטחי החורשה בגנים.

שדרוג מערכות השקיה.

 תכנון וביצוע הטופוגרפיה ליצירת אזורי חלחול בגן

יכון לביצוע עבודות גינון במבני ציבור, האחת תחת

הוכשרו 2 קבוצות בני נוער בס

אגף רווחה והשניה תחת הרשות העירונית למניעת סמים ואלכוהול.

 טיפוח שפפ"ים ברובעים הות י קים עיריית אשדוד מפתחת מודל כניסה לחצרנות וגינון בשטח הפרטי. לפני כחודש, החלה העירייה ביוזמה חדשנית של טיפוח שטחים

פרטיים ב שכונות הוותיקות. בשל הזנחה מתמשכת מסביב לבניינים, קושי

בהתארגנות תושבים לכדי וועדי בית .

13

מספר 7

תחום

בדיקה

מים ושפכים

, מרכזי כל נפילה בלחץ או בספיקה בקווים

, מבוקרת מחדר הבקרה

מערכת מי השת יהי

הראשיים מחוללת התראה וכך ניתן לטפל בתקלות (כדוגמת פיצוץ מים גד ול) מיד עם

התרחשותן . במסך ב חדר הבקרה של מכון מים ניתן לראות את ה לחץ והספיקה ואיזה

משאבות פעילות , ניתן לראות את הלחץ והספיקה בתחנ ות . ות סמוכ

 לגבי מיחזור שפכים במט"ש : כמו בכל שנה גם ב 2017 ימ חזרנו 11,409,554 מק

. שתיה) דהיינו רמת מיחזור של

שפכים למי קולחין לחקלאות (מתוך 18,288,000 מק מי

62.5% . כמובן יש לקחת בחשבון שחלק מהמים נצרך להשקיה/ בטון/בצק/קרור וכלל

אינו מגיע למט"ש למיחזור .

 שדרוג המט"ש נמצא בתהליך (שלבי בניה) משניוני לשלישוני. נוסף קו סניקה שלישי

REWAY . כתוצאה

בעיר , והוחלפו קוים ותשתיות אסבסט ישנות במסגרת ת נית ה כ

מכך

ופריצות ביוב.

יורד באופן מתמשך הדלף ב קווי

ההולכה

מבוצע בכמה דרכים: הסברה נעשית באמצעות אתר

עידוד התושבים לחיסכון

במים

האינטרנט של תאגיד המים יובלים ובאתר העירייה : "טיפים לחסכון במים" בין השאר

נ בנוסף עשות פעולות תזכורת

נקרא להתקין שסתומי אלחזור וחסכמים.

הציבור

במקביל

לתושבים על ח י סכון במים , באמצעות תלושי הארנונה ושלטי

חוצות.

תקופתיות

ניתנות הנחיות וע קר ונות בינוי ואדריכלות , בהם הקבלן מחו יב בהתקנת אמצעים

חסכוניים של עד 30% בצריכה.

 הקבלן מחויב לאסוף ולנצל מי עיבוי מזגנים להשקיה או החדרה לתת הקרק ע. בשכונות

החדשות מתוכננת הכנת תשתית להפרדת מים אפורים. ניתנות הנחיות לניצול מי נגר

בנוסף תאגיד יובלים אוכף את תקנות השפכים האוסרות חיבור

עילי על פי תמ"א 34,

מרזבים לביוב.

 מוקם מרכז שליטה עירוני לבקרה ממוחשבת לאיתור תקלות מים, דליפות, פריצות ביוב

דבר המשפ ר משמעותית את זמן התגובה לאירועים.

14

מספר 8

תחום

בדיקה

חינוך סביבתי

מערכת החינוך באשדוד חרתה על דגלה את האמרה – "מן הגן אל האוניברסיטה" וכך גם

בחינוך הסביבתי. התהליך של חינוך לקיימות החל בעיר לפני יותר מעשרים שנים בשותפות

אמיצה עם איגוד ערים לאיכות הס ביבה אשדוד חבל יבנה ומגוון הפרוייקטים והתהליכים

בתחום הוא גדול ומגוון.

בתי ספר יסודיים,

30% מבתי ספר באשדוד ירוקים. בעיר כ - 40

מוסדות ירוקים כ -

ירוקים מתמידים. בית ספר נוסף נמצא בתהליך הסמכה. גני ילדים:

מהם 6 ירוקים ו -5

מנהלות גני ילדים עברו את התוכנית המשולבת לחינוך

- בעיר כ 200 גנים, כ - 75

לקיימות, 26 גנים הוסמכו כגנים ירוקים, 4 גנים נמצאים בתהליך הסמכה בשנת

הלימודים תשע"ח, 22 גנים נוספים נמצאים בתהליכי כתיבת תוכנית עבודה שנתית

מקיפה בתחום הקיימות.

 יוזמות חינוכיות : לפני כשנה החלה העיר בתהליך שדרוג חצרו ת כל גני הילדים בעיר -

במסגרת השדרוג ניתן דגש מיוחד להקצאת שטח ותשתיות בכל גן לגינה לימודית בדגש

- סביבתי מערכות השקייה, תשתיות לגינת ירק בכל גן ילדים, עצים ותשתיות להפרדת

פסולת. כחמישים אחוז מגני הילדים סיימו את התהליכים. 50% הנותרים ייסיימו את

2018 .

התהליך ב -

בתי ספר יסודיים – בשנתיים האחרונות הוקמו בעיר יוזמות חינוכיות משמעותיות ב - 26

(!) בתי ספר יסודיים: מרכז צפרות, גינות אקולוגיות, מרכזי למידה בנושא מינים בסכנת

הכחדה, מרכזי למידה בנושא ים וחופים, חדרי שלוה בדגש צמצום והפחתת פסולת ועוד.

 תוכנית חינוכיות י חודיות להטמעת נושא הגנת הסביבה במערכת החינוך העירונית:

25 בתי ספר יסודיים פעילים באופן רציף ומתמשך במתווה איגוד ערים לאיכות הסביבה

אשדוד חבל יבנה ובמסגרת זו מקיימים תהליך חינוכי סביב נושא הפרדת והפחתת

פסולת, מגוון מינים , ים וחופים והפחתת זיהום אויר.

6 מקיפים מתוך 11 בעיר פעילים כל שנה בתוכנית ים כחול ירוק - המשלבת קיימות עם

מעורבות חברתית בדגש ים וחופים. במסגרת התוכנית מוקמות מועצות ירוקות הפעילות

לאורך כל השנה וכן מתקיים חודש קיימות לשכבת גיל נבחרת (כ - 1200 תלמידים).

15

 חווה חקלאית - בעיר קיימת חווה חקלאית ייחודית המטמיעה את הנושאים הסביבתים -

בתי ספר יסודיים בעיר

כיתות מ - 18

מדי שבוע מגיעים אל החווה תלמידים מ - 39

אשדוד על מנת ללמוד עובדות, מושגים ועקרונות בחקלאות, במדע ובאיכות הסביבה.

 "שבת תיירות" - תוכנית הסיורים - חמישה סיורים ללא תשלום, פתוחים לקהל הרחב

בס ופי שבוע בדגש טבע עירוני. פרוייקט משותף לעירייה, איגוד ערים בביצוע החברה

לתיירות אשדוד. בקרוב תצא מפת טיולים עם מגוון מסלולים אחד מהם מסלול ירוק

בעיר.

 פרוייקט "בשבילי אשדוד" הכשרה ייחודית לנוער בסיכון, תלמידים דוברי שפות עברו

הכשרה ייעודית להדרכת סיורים בדגש טבע עירוני, היסטוריה ומורשת.

 בבתי הספר ובגנים נעשות פעילויות רבות (ימי שיא נושאיים, אימוץ אתר, ימי ניקיון,

הסברה לקהילה, שווקי קח תן ועוד) ובשיתוף עם קהילות מגוונות - הורים, בתי אבות, גני

ילדים, ארגוני נוער ועוד. פעילות סביבתית - ימית במסגרת "יום הניקי ון הבינלאומי",

שבוע איכות הסביבה: יום צרכנות נבונה, יום ים וחופים - אשר מטרתו להעלות את

המודעות הסביבתית והחשיבות של שמירה על חוף נקי ולעודד את התלמידים למעורבות

ואקטיביזם בנושא), יום תחבורה מקיימת - אשר מטרתו לעודד את המשתתפים להפחית

נסיעה בתחבורה פרטית ולע ודד הליכה ברגל ונסיעה על אופניים, יום התייעלות

- אנרגטית להפחתת צריכת חשמל והסברה על הקשר בין חשמל לזיהום אויר , "ל"ג

בדגש הפחתת זיהום אויר.

– בעומר"

 תנועות הנוער משלבות פעילות בנושאי סביבה בכלל ומובילות בנושא צמצום הפסולת.

כל המדריכים הצעירים של ארגוני הנ וער הוכשרו וקיימו פעילויות בנושא במסגרת מערך

קייטנות הקיץ המופעל בעיר.

 הכשרות לקהילה: קורסים יחודיים המוצעים לתושבי העיר כל שנה. כל קורס כולל בין

שמונה לעשרה מפגשי הכשרה של כשלוש שעות כל אחד. הקורסים הינם ללא תשלום ,

אך משתתפי הקורסים מתחייבים לתרום שעות לקידום נושאי סביבה ומחוייבים

לפרוייקטים סביבתיים בקהילה: קורס פעילי סביבה, קורס בריאות וסביבה, קורס קהילה

מקומית ירוקה.

- של כ 1000 תושבים, בעקבות מס' פעולות הסברה ועידוד

קיים מערך נאמני ניקיון

קנסות עלה רואים מגמת עליה ב מס' הדוחות שהוגשו עי נאמני הניקיון.

מרכזים יחודיים:

 מרכז המבקרים הדולפין והים - מרכז המבקרים של עמותת מחמל"י – מרכז חקר

ליונקים ימיים , הוקם באשדוד בסיוע עיריית אשדוד וגופים מקומיים ומקיים באופן

שוטף, ארועים, סיורים וביקורים לתלמידי העיר ולקהילה הרחבה.

16

מרכז מונארט שודרג האגף

- אמנות

במוזיאון אשדוד ל

הצוללת הירוקה דור 2 –

הירוק והוקם חלל פעילות חוויתי השם דגש על האתגרים העומדים בפני כדור הארץ

עקב הצריכה המוגברת - התייעלות אנרגטית, הפחתת פסולת, אובדן מזון , שמירה

על הים והחוף. הפעילות מתבצעת באמצעים ויזואליים יחודיים, דרך משחקים

אינטראקטיביים, פ עילות סדנאית - אמנותית וחשיפה ליצירות אמנות מקוריות.

 גינות קהילתיות - בשנה האחרונה הוקמו 4 גינות קהילתיות נוספות חדשות - גינת הווג ד '

– גינה קהילתית לאוכלוסיה האתיופית במתנ " ס בית לברון, גינת גימלאים במתנ"ס

חרצית, גינה קהילתית במתנ"ס דיונה, גינה בעמותת אנוש. בנוסף, הוכשרו שני צוותים

של בני נוער בסיכון, בליווי מקצועי, לעבודות גינון במבני ציבור. אחד תחת אגף רווחה

והשני תחת הרשות העירונית למלחמה בסמים. בימים אלו אנו פועלים ליצירת הטבה

לתושבי אשדוד ברכישת שתילים במשתלות בעיר.

17

תחום בדיקה מספר 9

ים חופים ונ חלים

 אגף החופים עומד בתו התקן הבינלאומי "דגל כחול" לחופי רחצה. מתוקף קבלת תו

, התקן אנו מחוייבים לעמוד בתנאים הקשורים לשמירה על הסביבה הימית, בדיקות מים,

רמת ניקיון, מיחזור.... כל 7 חופי הרחצה המוכרזים שלנו עומדים בתו התקן הזה.

 באשדוד פותחה תפיסת הפעלה יי חודית לניקיון החוף ואנו בפרויקט "חוף ללא בדל" –

ה מכרזים ו אמצעים הוכוונו לפי תפיסה

המטרה להגיע לרמת ניקיון של בדל סיגריה. כל ה

רצועת החוף שלנו זוכה לציון הגבוה ביותר במדד חוף נקי. בכל רצועת החוף שלנו.

זו.

 מתקיימות פעילות חינוכיות , סיורים והסברה בחופים שלנו, במסגרת מספר תוכניות של

מינהל החינוך.

40 מתנדבים, פעילי

ל מעל מסיירים

ייחודי בו אחת

סיירת ירוקה -

מנהלות

לשבוע,

מיזם

ולוקחים חלק אף במהלך אירועים עירוניים.

בפארקים המרכזיים . רובע בכל

הרבעים,

והניקיון בפארקים תחת הסיסמא :

מטרת הסיירת לחנך ולסייע באכיפה של

הסדר

והכי , הרתעה

, בשטח

ובשבילך". תפקיד המתנדבים: נוכחות

"המרחב שלך הוא הציבורי

. המשולב רוב המתנדבים

והשיטור

והסברה . המיזם עובד בצמוד למוקד 106

חשוב חינוך

המאפשר להם לאכוף עבירת השלכת פסולת. המתנדבים

נאמני

ניקיון

הכשרת

עברו

כלבים ומדבקות לילדים .

מחלקים: פליירים לעידוד דיווח על מפג עים, שקיות

לצואת

מהסביבה שלהם ומעוניינים להיות שותפים

המתנדבים הינם תושבים להם שאכפת

לעשייה ולהשפיע על

סביבת החיים שלהם.

 עיריית אשדוד רואה בנחל לכיש נכס ומשאב טבע עירוני. העירייה משקיעה משאבים

רבים הן בשיקום הנחל והן בשמירה עליו . לא מוזרמים מי שפכים בדרגה זו או אחרת

₪ למניעת פגיעה בנחל ו/או בים במקרים של

והושקעו 6

לערוצי נחלים ו/או , לים

מיליון

ופריצות ביוב, באמצעות בנית אמצעים הנדסיים וטכנולוגים לאיסוף מי נגר

תקלות

ומניעת הזרמה ישירות לנחל. מניעת זיהום נחל ים וחופים מ שפכים חוף ב ,

בנקזים

, מהים העירייה הכינה "נוהל 500 " שמופעל מיד עם דיווח על

הים הנקזים מרוחקים מאוד

פריצות ביוב ברדיוס של 500 מ' מאזור הנחל והים. איכות המים בנחל ברמה המאפשרת

שיט בנחל, באישור משרד הבריאות. בשנת 2015 המשרד להגנ"ס הכריז על נחל לכיש

אחד משלושת הנחלים הנקיים ב יותר בארץ.

18

תחום בדיקה מספר 10

מסחר ותעשייה ירוקים

מובילה ומבצעת עם יתר

 בעיריית אשדוד קיימת מינהלת לכל אזורי התעשייה ה ,

היחידות העירוניות פעילות נרחבת ליירוק אזורי התעשייה ולטיפוחם. בנוסף קיים אגף

פיתוח תעשייה , שכפוף ישירות לראש העיר, שמטרתו לעודד כניס ת תעשיות

נקיות

והגדלת היצע התעסוקה בעיר.

 פעולות לעידוד התנהלות מקיימת של בעלי העסקים: בתנאים לר י שיון עסק מוכנסות

דרישות לאיסוף ומיחזור שן משומש במקום מורשה, איסוף ומיחזור מצברים, הסדרת

מאצרות למניעת הזרמות מבתי העסק למערכת הניקוז למניעת זיהום הים והנחל. חלק כ

מתוכנית האב העירונית להקטנת סיכונים , ננקטים צעדים לה פחתת מלאי החומרים

המסוכנים באזורי תעשיה והרחקתם מאזורי המגורים.

על ידי המגזר העסקי בעיר על ידי חיוב ברישיון עסק

מבוצעות פעולות לעידוד מ חזור י

הצבת מיכלי אצירה ייעודיים, לרבות קרטוניות בכל אזורי המסחר.

 התקיים יום עיון מיוחד לעסקי מזון בנושא טיפול בשפעים, שת"פ של העירייה, המעו"ף,

ואיגוד ערים, במסגרת היום עיון הוצע לעסקים ייעוץ מסובסד למתן פתרונות לטיפול

בשפכים.

מצברים, פסולת אלקטרונית, פסולת בניין, פלסטיק,

באשדוד מספר מפעלי מיחזור –

שמן מינראלי ושמן מאכ ל משומש. מפעלים אלו קולטים גם חומרים שנוצרו במפעלים

אחרים באשדוד. מפעל מיחזור שמן הבישול המשומש אוסף שמן מבתי אוכל בין השאר

באשדוד והופך את השמן לביודיזל. כל המפעלים מפוקחים למניעת זיהומי שפכים, אוויר,

מים וקרקע. חלק מהמפעלים מפוקחים במסגרת היתר פליטה שנית ן למפעל ע"י המשרד

להגנה"ס מה שהביא להפחתה בעשרות אחוזים בזיהום האוויר ובחומרים אורגנו נדיפים.

מקדמת

 לאשדוד יש אזור י תעשייה המהווים למעלה ממחצית שטחי העיר ה עיריי ה,

תכנית ייחודית לפיתוח אזורי התעשייה , בשיתוף המעבדות לתכנון עירוני באוניברסיטת

MIT (ארה"ב) ואוניברסיטת תל אביב. הפרוייקט בעל פוטנציאל לא רק לצמיחה כלכלית,

אלא גם לשיפור איכות החיים העירונית, וביכולת אזורי התעשייה לתרום לשילוב חברתי,

לפיתוח סביבתי חכם ולאיזון כלכלי . המטרה תכנון אזורי תעשייה כך שיתאים לתחילת

- המאה ה 21 . כך שיכללו מערכת תחבורה יעילה, שטחים ציבוריים, מבני ציבור תומכים

עסקים, והיבטים של אקולוגיה תעשייתית .

19

כום סי סיכום

בדו"ח טעימות ממגוון פרוייקטים שמבוצעים בעיר אשדוד , אשר לוקטו ממגוון אגפים

ומינהלים שונים, רובם התקיימו בזכות שיתופי פעולה בין גורמים שונים. עובדה זו מו כיחה

שוב עד כמה תחום הקיימות ואיכות הסביבה הינם תחומים חוצי ארגון ובשילוב כוחות

ומשאבים - כולם זוכים. אשדוד כרשות ששמה את התושב במרכז, מחויבת להכניס שיקולי

קיימות וחשיבה על הדורות הבאים, בקבלת ההחלטות ובקידום פרוייקטים כה משמעותיים

שמשפיעים על איכות חיי הת ושב היום ועל דור העתיד שיגור בעיר. חדשות לבקרים

מתפרסמים מחקרים על חשיבות הטבע להגדלת תחושת האושר של התושבים, העיר

אשדוד זכתה בטבעת טבע עירוני שסובבת את העיר במגוון נופים: חופי הזהב והים ממערב,

הדיונה מדרום ונחל לכיש ממזרח ומצפון. לעיר אתגרים רבים כגון: א זורי תעשיה גדולים

ומפעלי תשתית לאומית, נמל, תחנת כח, מתקן לקליטת גז טבעי, מחסור במשאבי קרקע,

תשתיות ישנות ברובעים הוותיקים וגידול דמוגרפי ועוד

לכן נדרש תכנון מושכל, לייצר חיים תוססים ומפגשים אינטימיים עם המרחב הציבורי ומציאת

הסביבה, חברה והקהילה העירונית .

פתרונות לאתגרים הקיימים, תוך

שמירה על

20

Made with FlippingBook - Online catalogs