אשדוד משמעות SEMANTICA

אשדוד SEMANTICA משמעות ניתוח אורבני

ההיסטוריה של אשדוד : מסרים היסטוריים

והוכרזה כעיר 1956- נוסדה כמועצה מקומית ב . הדרום והשישית בגודל אוכלוסייתה בישראל אַשְׁדּוֹד היא עיר במחוז . יבנה - וממערב לגן לאשקלון מצפון , מדרום ליבנה , במישור החוף הדרומי של הים התיכון העיר שוכנת לחופו .1968- ב . בשטחה זורם נחל לכיש ושמה נשמר מאוחר יותר , מהערים העתיקות בארץ ישראל , באזור פלשתים ששכנו אשדוד קרויה על שם אחת מחמש ערי , עוד בראשית ימיה הייתה עיר נמל שאחד מסמליה המובהקים עד היום הוא נמל אשדוד . גם בשם העיירה הערבית איסדוּד . המסחר הימיים של ישראל שלושת נמלי הגדול מבין לאבד מבלי , בעיר אינטגרציה חברתית העולים יצרו . עולים אשדוד היא עיר קולטת עלייה שגם נבנתה על ידי , הקמתה מאז מה שתרם רבות להצלחתה ולהתפתחותה , מוקדם אשדוד תוכננה בתכנון . באו את הזהות המיוחדת של הקהילות מהן . כאחת הערים הגדולות בישראל

: ציר זמן אשדוד

המנדט הבריטי אמצע - תחילת 20 המאה ה

הכרזת העצמאות

7 מאה לספירה

3 מאה ס " לפנה

4 מאה ס " לפנה

10 מאה ס " לפנה

14 מאה ס ” לפנה

17 מאה ס ” לפנה

, פיצוץ גשר עד־הלום הישוב הערבי ננטש " איסדוד " ונהרס

היא עיר " איסדוד " , חשובה על דרך הים נבנית בה תחנת הרכבת המשרתת לוד־עזה־ את קו מצרים

עם סיום הכיבוש י " את א הערבי מוקמת העיר " איסדוד "

אשדוד מחליפה בעלים עד י " שנהרסת שוב ע הרומאים

י ” נכבשת ע אלכסנדר מוקדון ונקראת ” אזוטוס “

העיר נבנית מחדש ומתקיים בה יישוב עם שיבת ציון יהודי

אחת מחמשת הערים

עיר כנענית מבוצרת

החשובות בממלכה הפלישתית

: מלמעלה למטה 1839 , ציור של דייוויד רוברטס , ליד איסדוד צאן רועי .1 המסמל קו המחוברים על ידי , מורכב מראש אריה ומעוגן סמל העיר הישן .2 כית עתיקת יומין " ספינה תנ 20- של המאה ה 30- בשנות ה איסדוד ממבט אווירי .3

ההיסטוריה של אשדוד : מסרים היסטוריים

: הקמת המדינה לפני אשדוד הים וחורבן עם פשיטת גויי . בתל אשדוד של היום , הספירה כעיר כנענית מבוצרת לפני 17 ראשיתה של אשדוד במאה ה־ . מתנחלים בה הפלישתים והופכים אותה לאחת מחמש הערים החשובות בממלכתם , הספירה לפני 14 במאה ה־ , העיר אשר לא הצליח לכובשה מידי , של שבט יהודה הייתה אשדוד בחלקו , הספירה לפני 600-1200 , בתקופה הישראלית הייתה העיר לבירתה המפוארת של ארץ , עם בנייתה וביצורה . ושמה מופיע לראשונה במקרא בספר יהושע , הפלישתים שפך הוקמה מצודת תל מור לרגלי בתקופה זו . הספירה בתחילת המאה השמינית לפני עוזיהו פלשת עד שנכבשה על ידי . נכבשת העיר ונהרסת כליל השני ועם מסע הכיבוש של סרגון , נחל לכיש בשטח ממלכת מתקיים בה יישוב יהודי , עזרא ונחמיה בימי , ועם שיבת ציון , בתקופה הבבלית והפרסית העיר נבנית מחדש . יהודה ." אזוטוס " ומעתה נקראת העיר הכיבוש של אלכסנדר מוקדון בתחילת המאה הרביעית נכנעת העיר למסעי . שהורס כליל את העיר , לממלכת החשמונאים עד לכיבוש הרומי יוון בכל התקופה ההלניסטית עוברת אשדוד משלטון את התורכים ייסדו . לא ידוע דבר על אשדוד , האימפריה העותומנית התורכים וכינון ועד לכיבוש הארץ על ידי תקופה זו . ישוב ששימש כתחנה למעבר סחורות ," אל סוכריר " גדול ואת כפר ערבי ," איסדוד " לוד־עזה־ לעיר חשובה על דרך הים ולידה נבנית תחנת הרכבת המשרתת את קו " איסדוד " בתקופה הבריטית הופכת . מצרים , פיצוץ גשר עד־הלום של אשדוד על ידי מגבולה הדרומי נהדף הצבא המצרי , בתקופת מאבק הישוב והכרזת העצמאות . נינטש ונהרס " איסדוד " והישוב הערבי

: מלמעלה למטה 1957 , עיר צומחת מחולות - אשדוד .1 ' המספרה הראשונה ברובע א ,1959 ,' קליפורניה ' צריף .2 עוברים לשיכון ,1960 .3

ההיסטוריה של אשדוד : מסרים היסטוריים

: הקמת המדינה אחרי אשדוד לצורך כך הוקמה החברה , הוחלט להקים נמל בקרבת עיר שיש לה תשתית כלכלית , הקמתה של אשדוד לא הייתה קלה המדינה אישור מהממשלה לתכנית ונחתם חוזה בין , ערים קבוצת בוני , המייסדים קיבלו 1956 במאי . לפיתוח אשדוד . את העיר על כל פרטיה ולבצע בה את עבודות הפיתוח דונם תמורת התחייבות לתכנן 24,000 נמסר שטח של ובו , לחברה למרות . לבחור מקום לתחנת כוח חדשה בדרום הארץ נשלחה קבוצה של מודדים ומתכננים לאזור סוכריר כדי 1955- ב עובדי ." תחנת הכוח אשכול " ונקראה לימים , מגוואט 50 יחידות של עם שתי 1958- לפעול ב ' הקשיים החלה תחנת אשדוד א ברובע ) " חברת החשמל עובדי שיכון " הוקם למענם באשדוד 60- ובראשית שנות ה , הסביבה ביישובי תחנת הכוח התגוררו .( שבעיר ' א והמשיכה בגידול מרשים באוכלוסיית שפחות עולים ממרוקו 22 תחילת דרכה ב־ . הוא יום הולדתה של אשדוד 25/11/56 . העיר עד שתריסר שנים בלבד לאחר הולדתה הוכרזה אשדוד לעיר . של נמל אשדוד החלה הקמתו 1961 באפריל כל רובע בעיר החל משמש כיחידה . המקדים לרבעים התבלט התכנון אופי , עם התרחבות העיר , ואילך 70- מראשית שנות ה תחנה לבריאות המשפחה וקופת , גנים ציבוריים , ספר יסודיים בתי , בית ספר תיכון , ס " מתנ , מסחרי עצמאית הכוללת מרכז . חולים

: מלמעלה ללמטה ' וב ' רבעים א , בניית הרבעים הראשונים ,60- בשנות ה .1 ' ו - ו ' ה ,' ד ,' בניית הרבעים ג ,70- בשנות ה .2 א " וי ' בניית הרבעים ח ,80- בשנות ה .3 ותחילת בניית רובע ו " וט ג " י ,' י ,' ט ,' בניית הרבעים ז , האצה בהתפתחות ,90- בשנות ה .4 הקריה ורובע המרינה ז " י , ז " ט , ב " בניית הרבעים י ,21- של המאה ה בעשור הראשון .5

ההיסטוריה של אשדוד : מסרים היסטוריים רובע א

על חוף , מערב שדוד - ממוקם בצפון , שנבנה באשדוד והוא אחד הרובעים המרכזיים בעיר הוא הרובע הראשון ' רובע א . בראשית ההתיישבות במקום נמל אשדוד וחברת אלתא שהוקמו עובדי הרובע היו דיירי ראשוני . ימה של העיר . הקרקע הנושק לים שהיה ונותר אזור מבוקש ואטרקטיבי האזור של צמודי : הרובע מתחלקים לשניים מאפייני עולים וכן , המתיישבים של אשדוד ומשפחותיהם ביניהם ראשוני , מרבית האוכלוסייה ברובע מורכבת מאזרחים ותיקים שנקרא על שמה של אלישבע ," אלישבע גן " של הרובע הוא הפארק המרכזי . בעיקר מברית המועצות לשעבר , חדשים בשכונה גם מתגורר . אשר תרם רבות לפיתוחה של אשדוד בשנותיה הראשונות , אשת ראש הממשלה אשכול , קפלן . צילקר צבי ראש העיר המיתולוגי ממצרים ומרומניה , של הרובע עשרות משפחות ממרוקו הצפוני בשטחו התגוררו , בשנים הראשונות להקמת העיר עובדי ." חברת החשמל עובדי שיכון " ונקראה ,1958- שכונת הקבע הראשונה של אשדוד הוקמה ב . במבנים ארעיים .' להתגורר ברובע א עברו , ועם סיום הקמתה של תחנת הכוח , האזור בתחילה ביישובי תחנת הכוח אשכול התגוררו קפה לאורכם של רחובות חנויות ובתי , עשרות עסקים . של העיר העיקרי הרובע היה האזור המסחרי ,80- עד לשנות ה גם לאצטדיון וכן , העיר תושבים מרחבי יום אלפי לרובע מדי משכו ( הרחובות הראשיים של הרובע ) ציון ושבי רוגוזין בית הקולנוע הראשון , התחנה המרכזית הראשונה של העיר ברובע הוקמו . א " הי אצטדיון , של אשדוד הכדורגל הרשמי עם הקמתו , רובע זה מחשיבותו התנוון , במהלך השנים . שלה המשרדים הראשון גם בניין וכן (" קולנוע דגון ") של העיר . כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה ברובע וכן , הקריה , בעיר של הרובע המרכזי

רובע א בבניה

תדמית המקום והאזור , חברתיים תכנים פוליטיים או , מסרים פילוסופיים

ברובע . של רובע הקריה בעיר עד הקמתו בעיר והיה הרובע המרכזי היה הרובע הראשון ' רובע א . מסחר ותרבות , ציבור הראשונים גם המבני קמו ' א .. קופות חולים ועוד , קניון , סים ודיור מוגן " מתנ , ספר ילדים ובתי למצוא בשכונה גני ניתן (1921 בנק הפועלים ) בעיר גם הבנק הראשון בעיר וכן המשרדים הראשון בשכונה קם בניין

תדמית המקום והאזור , חברתיים תכנים פוליטיים או , מסרים פילוסופיים

יצחק מימון י " הוקם ע . קולנוע דגון -' שברובע א המסחרי באשדוד קם במרכז הקולנוע הראשון .1961 ב . עצרות וחגיגות , הופעות , הקרנת סרטים , הקולנוע שימש כמקום מפגש חברתי . של אשדוד התרבותי היה המרכז .1977 הקולנוע נשרף

תדמית המקום והאזור , חברתיים תכנים פוליטיים או , מסרים פילוסופיים

במרכז רוב העסקים הראשונים קמו . זה היה אזור שוקק חיים . חנויות מגוון היו המסחרי במרכז . ושימש את כלל האוכלוסיה המסחרי . האזור שימש כאזור מפגש לאירועים וחגים

תדמית המקום והאזור , חברתיים תכנים פוליטיים או , מסרים פילוסופיים

. המסחרי גם כיום מאורגנים אירועים קהילתיים שונים במרכז

מסרים אידיאולוגיים

. לצד שימור צביונה ההיסטורי , פיתוח העיר תוך התמקדות במספר ערכים עיקריים

- סמל העיר אשדוד

. הצבעוניות במפרשים מסמלת את אשדוד כעיר מודרנית ודינמית ים – כחול קיימות – ירוק העיר אנרגטיות וחום המאפיינים את תושבי – כתום

. יצחק בכר ומבטא את העיר אשדוד העתיקה והמתחדשת האמן הסמל עוצב על ידי הקו . שוכנת אשדוד נפל האזור בו שבחלקו , ראש האריה מסמל את שבט יהודה העוגן . כית " מהתקופה התנ המתמשך מראש האריה מבטא ספינה עתיקת יומין הכוח הבונה , האגרסיביות של האריה מסמלת את הדינמיות . מסמל את הנמל החדש . לאחר הקמת מדינת ישראל ואת כיבוש הים לתועלת החברה , והיוצר באשדוד

מסרים אידיאולוגיים

ערך הטבע

טיפוח . חוף הים , נחל לכיש , דיונה - שימור הנכסים הטבעיים של העיר . לתושבים פיתוח אתרים סביבתיים והחזרת הנכסים הטבעיים והמרחב הציבורי ." ריאות ירוקות " - טיפוח שימור והרחבה של השטחים הירוקים בעיר . התיירות בעיר כל אתרי

בית , דשא גדולים הפארק מכיל מרחבי . בסמוך לאזור המרינה " גבעת הטילים " התושבים היה להיקרא בפי הממוקם במקום שנהוג " ים - פארק אשדוד " ואת , מוזיקלי גן , סלעים גן , נוף מצפורי , סקייטפארק , ספורט גדול מתחם מגרשי , אגם מלאכותי , אופניים רגל ולרוכבי טיילות היקפיות להולכי , קפה . מוזיקה גדולים הגדולים בארץ אשר מארח מופעי מבין תיאטרון , אשדוד אמפי

מתקיימות לעיתים ומתחם צפרות ובו אשר מכיל מתחם פינת חי , משתרע פארק לכיש אשדוד , צפונית לעיר , לאורך הגדה הדרומית של נחל לכיש . שעשועים ספורט אתגריים ומתקני המכיל מתקני " פארק אתגרים " מזרחית לפארק זה נמצא . פעילויות של החברה להגנת הטבע

אשר תרם רבות לפיתוחה של אשדוד , אשכול אשת ראש הממשלה לוי - אלישבע על שם אלישבע קפלן גדול הנקרא גן ציבורי נמצא גן ' ברובע א האצטדיון נמצא בית משפט השלום של העיר וכן בתחומו . גוריון - פארק בן , אחד הפארקים הגדולים בעיר שוכן ' במזרח רובע ב . בשנותיה הראשונות . העיר שוכנים פארקים מרכזיים נוספים בכל אחד מרובעי , בנוסף . מתאמנות קבוצות הספורט השונות של העיר בו תכליתי - הרב

מסרים אידיאולוגיים

פארק אשדוד ים

פארק לכיש אשדוד

אלישבע גן

מסרים אידיאולוגיים

הכנסת הטבע למתחם

מסרים אידיאולוגיים

ערך התיירות המייחדת מקום מרכזי , בניית תוכנית אב כוללת לפיתוח תיירות פנים ותיירות חוץ . לפעילויות הסברה ושווק נכסיה התיירותיים של העיר . תשתיות תיירותיות ופיתוחן תכנון כמקור , הדגשת הפעילות תרבותית . עידוד יזמות והשקעות חדשות בתחום התיירות . משיכה לתיירות

. התיירות ועידוד מיזמים לשימורם פיתוח נכסי . פיתוח רצועת החוף לטובת כלל הציבור והתיירות

יישום דרכי

הקמת . נוספים מלון ה והקמת בתי ' פלאז קראון פתיחת מלון – מלון עידוד הקמת בתי טיילת ספורט - המשך פיתוח טיילת משה דיין . גבעת הטילים - " אשדוד ים " פארק עירוני של פיתוח סביבתי . חיבור הטיילת הצפונית לנחל לכיש . טיילת חוף פנימית תכנון . ונופש . פתיחת נחל לכיש לשייט . גבעת יונה

מסרים אידיאולוגיים

ערך המסחר

והשוק , הוותיק ' יום וממוקם ברובע ב הפתוח מדי השוק העירוני - שווקים עיקריים באשדוד שני ברחבת החנייה של חוף לידו רביעי אשר פועל בימי , אחד מהשווקים הגדולים ביותר בארץ , הפתוח . משעות הבוקר ועד השקיעה

. מסחר ברובעים השונים מרכזי יש ריבוי , בנוסף . גדולים קניון בעיר פועלים מספר מתחמי

קומה מסחר נמוכי במתחם קיימים מרכזי

מסרים אידיאולוגיים

ערך התעשייה

קריית " - אזור התעשייה הקלה ; תעשייה גדולים באשדוד קיימים שלושה אזורי ואזור התעשייה הצפוני " קריית איתנים " - אזור התעשייה הכבדה ," חלוצים

- כמנוף לפיתוח כלכלי , תעשייה משיכת מפעלי פיתוח מקורות תעסוקה בעיר על ידי . של העיר חברתי . קיום פארק תעשייה ולוגיסטיקה בעורף הנמל וברובע המיוחד

. פיתוח חממה תעשייתית . פיתוח הנמל ועורף הנמל עידוד כלכלה מקומית ויזמות

מסרים אידיאולוגיים

החוץ ערך קשרי אינטרס לאומי עריכת הסכמים לברית ערים תאומות הינו . העולם יעדים ברחבי ערים תאומות עם מגוון ידידות בשילוב הסכמי אשדוד מקיימת קשרי יוצרת , המדינות ערים ורשויות שונות בעולם מחזקת את היחסים בין קשרים בין כינון , כן כמו . והמדיניות הדיפלומטית הישראלית מעודדת רבות הידידות יוצרת לימוד קשרי או / התאומות ו שימור ופיתוח מערכת היחסים לקשרי . האומות מחויבויות ומחזקת את מעמדה של ישראל בין מערכת של , כלכלה , תעסוקה , התעשייה והמסחר פיתוח בתחומי , לחבורות זמר ולהקות מחול עירוני ייצוג , משלחות נוער חילופי , פיתוח רעיונות משותפים , הדדי . גישה פיתוח נמלים וייעול דרכי

צרפת - בורדו

. תרבות וכלכלה , חינוך מיקודה בנושאי הערים ועיקרי שתי נוצרה ברית ערים תאומות בין 1984 בשנת

. בירת קרואטיה - של אשדוד והעיר זאגרב מודל הביטחון

. הערים ידידות בין קשרי , אתיופיה - דר - בהר , גרמניה - המבורג , רוסיה - ארכנגלסק

פולין - ין ' זבאוז משרד החינוך נוער שנחתם בין במסגרת חתימת הסכם חילופי , ישראל לפולין נוער בין בנושא חילופי העיר אשדוד נבחרה לקחת חלק בפרויקט ראשון . נוער בישראל למועצה הציבורית לחילופי הפולני

. התעשייה והתרבות , המסחר פעולה בתחומי הערים מבוססים על שיתופי הידידות בין קשרי , סין - ואהן

מסרים אידיאולוגיים

ערך היסטורי

. ח " של בע בדיונה ובחולות שסמוכים מתקיימים מגוון . חדרה לגדרה בארץ בשטח שבין ואחת הבודדות שנותרו , שמורת טבע של חול , הדיונה הגדולה . יפים ולסיורים לימודיים ' ג המקום משמש גם כאתר לטיולי

חלקה . פלישות על חוף הים מפני ושימשה כנראה כביתם של חיילים ששמרו , מצודה אשר נבנתה בתקופה הערבית הקדומה ," אשדוד ים " מצודת . חלק מהשומרים על החוף כלל חצר גדולה שנראה ששימשה לאורוות הפרשים שהיו וחלקה הדרומי , מגורים של המצודה שימש לחדרי המזרחי

ששימש כעיר , בקרבת דרך הים הקדומה הים השוכן מטרים מעל פני 25 קדום בגובה ארכאולוגי תל , על הגדה הצפונית של נחל לכיש נמצא תל מור . השכבה העמוקה ביותר שהתגלתה בתל היא מסוף תקופת הברונזה המאוחרת . הנמל של אשדוד העתיקה

המסורת המקומית על פי . העיר ונחל לכיש , מעלות על הנמל 360 הים ולה תצפית של מטרים מעל פני 53 הגבעה מתנשאת לגובה של . גבעת יונה מים מקוּמה של מגדלי על הגבעה נמצא המגדלור של נמל אשדוד שיצא מכלל שימוש ולצדו . לוויתן במקום זה נפלט יונה הנביא מהים על ידי , הקדומה . וקיימות בה מרפסות תצפית ומסעדה , לראות את הים התיכון מהגבעה ניתן . העיר הגשר נבנה . למדינת ישראל במלחמת העצמאות עם פלישתו הגיע הצבא המצרי ביותר אליו והוא המקום הצפוני ,4 החוצה את כביש , גשר עד הלום ואדי " בערבית מעל נחל לכיש שנקרא אז , יסודות של גשר מהתקופה הרומית על גבי שבנה אותו , מאני ' העות השלטון על ידי 19- בסוף המאה ה איסדוד הערבים שניסו תושבי עמדת פילבוקס לשם הגנה על הגשר מפני שלטונות המנדט הבריטי הגדול הקימו במהלך המרד הערבי ." סוכריר . פוצצה את הגשר בעת מבצע ברק והגשר שוקם לאחר מלחמת העצמאות חטיבת גבעתי . להרוס אותו

מסרים אידיאולוגיים

מסרים אידיאולוגיים

- ערך רב תרבותיות מאתיופיה , עולים מארצות חבר העמים בה אלפי התיישבו בעשור האחרון 38%- הנתונים הדמוגרפיים מצביעים על כך שכ . ומתפוצות ישראל בגולה ארצות חבר העמים יוצאי 88%- מתוכם כ , מאוכלוסיית העיר הינם עולים חדשים נתונים אלה מעמידים את אשדוד כעיר . והשאר מאתיופיה ומארצות אחרות . החשובה בישראל בקליטת העלייה לראות רבים רוב העולים משולבים במסגרות תעסוקתיות וקהילתיות כך שניתן בבריאות , בחינוך ובתעשייה - החיים העירוניים מהם פעילים בכל שטחי . במסחר ובכלכלה , בספורט , בתרבות ובאומנות , וברווחה קורסי , חינוך עשרות אולפנים ומרכזי , קליטה מרכז לרשות העולים עומדים התאחדויות וגופים וולונטריים , העולה בתי , הכשרה ומסלולים להסבה מקצועית וכל אלה פועלים כמסגרות עירוניות לרווחת העולים ומקלים עליהם את , רבים . תהליך הקליטה

." בית קנדה " קליטה מרכז ," בית קנדה " ספריה ב - הנמצא סמוך לאתר הנו מרכז

מסרים אידיאולוגיים

ערך הקהילתיות

עבודה קהילתית . חברתי הון – פיתוח וקידום חברתי

. הקמה וביסוס שותפויות עם לקוחות וארגונים . העצמת קהילות פונקציונליות וגיאוגרפיות . הקהילתי וחיזוק החוסן הובלת שינוי . קידום התחדשות עירונית ואיכות הסביבה שיתוף הציבור עם התושבים ונושא התחדשות עירונית בשנים האחרונות המחלקה מקדמת את נושאי . שיקום השכונות ברובעי מקיימים קורסים העוסקים בהנגשת מידע וכלים לתושבים שמעוניינים לקחת חלק בתהליך לצורך כך אנו . התחדשות עירונית

. פיתוח מוסדות ציבור וקיום קבוצות ספורט עירוניות אמנות וספורט על ידי , תרבות פיתוח ענפי

מסרים אידיאולוגיים

ערך החינוך . ככלים להוראה וללמידה , והטמעת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות צמצום הפער הדיגיטלי נמוך אקונומי - בדגש על תלמידים מרקע סוציו , צרכים מיוחדים מענה כולל לתלמידים בעלי מתן . ועל החינוך המיוחד . בכל שכבות הגיל , הגברת ההתמדה ומניעת הנשירה ממערכת החינוך . העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ושיפור איכות התעודה יחידות מובחרות וקצונה , ל בכלל והמשרתים ביחידות קרביות " העלאת שיעור המתגייסים לצה . בפרט . למעורבות חברתית וסביבתית ולכבוד הדדי , ציונים ודמוקרטים - העמקת החינוך לערכים יהודיים , כבסיס לחינוך רציף , פורמאלי לחינוך הבלתי החינוך הפורמאלי חיזוק הקשרים והשותפויות בין . וכולל איכותי . העצמת פעילות תנועות הנוער . הנגשה והעצמה של המסגרות לפעילות בשעות הפנאי . העצמה של המסגרות למניעת עבריינות נוער . הנוער של בני איכותי הרחבת תשתית לבילוי מוסדות קיימים . קידום בניית הקריה האקדמית ופיתוח מיזמים נוספים להשכלה גבוהה אקדמית . ובאזור התעשייה ' ברובע ב . הזדמנויות תוך יצירת שוויון , הגברת הנגישות למוסדות להשכלה גבוהה האקדמית

מסרים אידיאולוגיים

יישום הערכים - בנייה עקרונות תכנון

. 38 א " ותמ בינוי פינוי , המשך פיתוח ותנופת חידוש הרובעים הקיימים דרך פרויקטים של התחדשות עירונית – התחדשות עירונית . קיים לפיתוח שכונות חדשות במרקם עירוני באמצעות הסכם הגג - פיתוח שכונות קיימות

של הקרקע על וניצול מיטבי ' ורובע ד ז " הדיונה המשך רובע ט שיפולי , פיתוח שכונות פארק לכיש וקריית חלוצים מזרח ומערב – פיתוח שכונות חדשות . מנת לאפשר לתושבים ליהנות מהמרחב הציבורי

תמהיל דירות משתנה יותר דירות קטנות וזולות ברות השגה פיתוח וקידום פרויקטים בעלי - העיר ולצעירים במיוחד מציאת פתרונות דיור לכלל תושבי .. לאוכלוסיות השונות והמגוונות בעיר

הטיילת לאורך החוף וסובב אשדוד כחלק מתוכנית הפיתוח של תכנית המתאר המבקשת ליצור טבעת ירוקה מסביב לעיר דרך - פיתוח תשתיות . ובחזרה לים – והנחל הפעיל עד לשפך הנחל , הנחל האכיב בכניסה לעיר , הדיונה , החוף

השלמת מתחם בית החולים והגדלת השטחים , אוניברסיטה , ר בכללותו " המע האזרחי לסוגיהם ובראשם המשך פיתוח המרכז - ציבור פיתוח מבני . ציבור להרחבת הפעילות הקהילתית בעיר למבני

על מנת לקדם , ועורף הנמל אזור התעשייה הצפוני , מתחם עד הלום מתחם קריית חלוצים אזור התעשייה הכבדה – תעסוקה אזורי פיתוח ושדרוג . האוכלוסיות העיר אפשרויות עיסוק לכלל מתן תוך כדי לעודד ולאפשר ליחידות מסחריות לפעול בצורה רציפה במרחב הציבורי

. קרקע ניצול משאבי , הפרדת פסולת , מים ניצול משאבי , ניצול האנרגיה , באמצעות בנייה ירוקה - שמירה על עיר בת קיימא

מסרים אידיאולוגיים

מסרים אידיאולוגיים

אומנותיים ואידאולוגיים הנובעים מסגנונות האדריכליים בסביבה , מסרים אדריכליים

בה היא עיר הקולטת עלייה הגדולה בארץ העולים יצרו אשדוד אשדוד היא עיר , במבנים שלה ביטוי אינטגרציה חברתית שבאה לידי עיר אשר משמרת את , עולים והיא מחולקת לרובעים שנבנתה על ידי עיר . זהותם המיוחדת של קהילות העולים ואת ייחודיות העיר עצמה קרוב , הבניה בעיר הים ממלא חלק חשוב בעיר ותורם לנוף ולסגנון , נמל העיר ובמרכז , בניה ים תיכוני לראות מבנים רבים בסגנון לחוף הים ניתן . בניה כפרי למצוא בתים פרטיים הבנויים בסגנון ניתן

אומנותיים ואידאולוגיים הנובעים מסגנונות האדריכליים בסביבה , מסרים אדריכליים

' רובע א : שנבנה באשדוד והוא אחד הרובעים המרכזיים בעיר הוא הרובע הראשון - : הרובע מתחלקים לשניים מאפייני .1 . הקרקע הנושק לים שהיה ונותר אזור מבוקש ואטרקטיבי האזור של צמודי .2 הבנייה הרוויה - והאזור הפחות יוקרתי - . הרובע משופע בשטחים ירוקים ובפארקים - .60-70- משנות ה , רוב הבנייה היא בנייה ישנה - . חנויות 170- כ ובו ממוקם על רחוב רוגוזין בו המסחרי המרכז - הוא הרובע הוותיק ביותר בעיר ' רובע א מתוכננת כל בנייה חדשה שמתקיימת או ולכן היא במסגרת התחדשות עירונית בו ותוספות בנייה בינוי - בפרויקטים של פינוי .38 א " במסגרת תמ

אומנותיים ואידאולוגיים הנובעים מסגנונות האדריכליים בסביבה , מסרים אדריכליים

במגרש -

. קומת הקרקע משומשת כקומה מסחרית

- ( מעל קומת הקרקע ) המגורים בקומות עליונות - מרחב פתוח עם קירוי קומת הקרקע היא כמו . ועמודים - . ועמודי המגורים הם בגריד אופקי בנייני

אומנותיים ואידאולוגיים הנובעים מסגנונות האדריכליים בסביבה , מסרים אדריכליים

מגורים

מסחר

מסחר

מגורים

מרחב צבורי + מסחר

מסחר

אומנותיים ואידאולוגיים הנובעים מסגנונות האדריכליים בסביבה , מסרים אדריכליים

בית קנדה

בנק לאומי

לקרוא משמעותם ומסרים שמייצגים תכנים פונקציונליים שניתן : באזור נקודות ציון

לקרוא משמעותם ומסרים שמייצגים תכנים פונקציונליים שניתן : באזור נקודות ציון

לקרוא משמעותם ומסרים שמייצגים תכנים פונקציונליים שניתן : באזור נקודות ציון

לקרוא משמעותם ומסרים שמייצגים תכנים פונקציונליים שניתן : באזור נקודות ציון

לקרוא משמעותם ומסרים שמייצגים תכנים פונקציונליים שניתן : באזור נקודות ציון

לקרוא משמעותם ומסרים שמייצגים תכנים פונקציונליים שניתן : באזור נקודות ציון

Made with FlippingBook - Online catalogs